Inyigisho ku Cyumweru cya XVIII Gisanzwe, B

1. Yezu amaze gutubura imigati yagiye i Kafarinawumu aho yari yarabaye, aho yari yaragize igihe cyo kwigishiriza no gukiza abantu. Aho niho Yezu yagiye mu rusengero maze ahavugira disikuru y’umugati w’ubuzima twatangiye gusomerwa kuri iki cyumweru.


2. Isomo Yezu atangira i Kafarinawumu ryasembuwe n’abamwumvaga bari bavuze ko abasekuruza babo baririye Manu mu Butayu nk’uko byanditswe ngo “yabagaburiye umugati uturutse mu ijuru”. Niyo mpamvu isomo rya mbere ryibanda kuri iyo ngingo, rigaragaza uburyo abantu ari ba ntamunoza, rikatwereka abayisraheli bitotomberaga Musa na Aroni bagira bati “iyo nibura twicwa n’ukuboko k’Uhoraho tukiri mu gihugu cya Misiri, igihe twari twiyicariye iruhande rw’inkono z’inyama.” Uyu muryango wibagiwe ineza Imana yawugiriye, wibagiwe ko Imana yawukuye ahakomeye none utangiye kwijujuta. Nguyu muntu w’ibihe byose, utinda kubitagenda maze agahumwa amaso n’akantu gato katameze neza aho kurangamira byinshi bigenda uko bikwiye.


3. Kwirengagiza aho Imana idukura, kwibagirwa ko igihe cyose twari twihebye itigeze idutererana, ngiyo kamere ya muntu yibagirwa ubusa. Amahirwe tugira ni uko Imana itwihanganira: “Dore ngiye kubagushaho nk’imvura umugati uturutse mu ijuru…nzabagenzereza ntyo, ndebe niba bazakurikiza amategeko yanjye cyangwa niba batazayakurikiza.” Ngurwo urugwiro rw’Imana, ngubu ubudahemuka bugoragoza kugira ngo burebe niba hari icyagerwaho.

 

4. Yezu rero arahera kuri iyo Manu agira ngo abafashe gutera agatambwe mu myumvire yabo. Imana Data ntitanga gusa umugati tugabwe tuzi, ahubwo inatanga umugati utanga ubugingo ari We Yezu Kristu, Buzima budashira. Yezu arifuza ko ukumushakashaka kwacu kutaba ukumushakira ibitangaza adukorera gusa, ahubwo arifuza ko yatubera ubuzima, akatubera umugati turya ngo abashe kudutembera mu maraso bityo tube abe burundu: Ati “nimujye mukora mudaharanira ibiribwa bishira, ahubwo nimuharanire ibiribwa bihoraho mu bugingo bw’iteka.”

 

5. Yezu aratwibutsa ko igihe aduhaye umubiri we n’amaraso bye agira ati “nimwakire murye, nimwakire munywe…” yaturaze kuba umwe na We. Kurya Yezu ni ukumwemerera kwinjira mu rugo rwacu ngo aduhe ubuzima. Ni ukwemera ko atwinjiramo akaba We muri twe. Ni We mugati wamanutse mu ijuru, ni we Rukundo rwaje kuduhundagazaho ubuzima. Ni We mugati Imana itanga, “wamanutse mu ijuru kandi ukazanira isi ubugingo.” Uri kumwe na Yezu rero ntahungabana kuko aba yifitemo ubuzima. Uri kumwe na Yezu abona ko kubaho atari ugutungwa cyangwa kurangamira ibihita, ahubwo kubana na We ni ukumenya uwo ari We kandi wamumenya ukagarerageza kubana na We: “Ni jyewe mugati utanga ubugingo. Unsanga wese ntazasonza bibaho, n’unyemera ntazagira inyota bibaho.”

 

6. Natwe mu butayu bw’ubuzima bwacu, hari ibiryo byinshi dushobora kwishoraho dukeka ko biryoshye nyamara nyuma bikadusharirira kandi tutakibashije gucira. Amazi adushuka twibwira ko ari meza kandi ari icyondo, ni kenshi dushobora kuyanywa bitewe n’intege nke zacu. Yezu rero arabwira muntu ati mwivunika nimungane kuko ndi umugati w’ubuzima nkaba n’amazi amara inyota. Nitworohere Yezu rero adufashe kubaho.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »