Amasomo ku wa Mbere XVII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo gitabo cy’Umuhanuzi Yeremiya (Yer 13, 1-11)

1Dore uko Uhoraho ambwiye : “Genda ugure umukandara wa hariri maze uwukenyere, nyamara ariko wirinde kuwumesa.” 2Naguze umukandara nk’uko Uhoraho yari yabivuze, maze ndawukenyera. 3Uhoraho yongera kumbwira ati 4“Haguruka ugende ukenyeye umukandara waguze maze ujye i Perati, nuhagera uzawuhishe mu isenga ry’urutare.” 5Naragiye nywuhisha i Perati, nk’uko Uhoraho yari yabintegetse. 6Hashize iminsi myinshi, Uhoraho arambwira ati “Haguruka ujye i Perati uvaneyo wa mukandara nari nagutegetse guhishayo.” 7Ubwo nagiye i Perati gushakashaka no kuvanayo wa mukandara aho nari nawuhishe. Umukandara nsanga warononekaye nta cyo ukimaze. 8Nuko Uhoraho arambwira ati 9“Uhoraho avuze atya : Nguko uko nzahindanya ubwirasi bwa Yuda, n’ubwirasi bukabije bwa Yeruzalemu : 10Uyu muryango mubi wanze kumva amagambo yanjye, ugakomeza kunangira umutima, ukiruka inyuma y’ibigirwamana kugira ngo ubiyoboke kandi unabipfukamire. Uragahinduka nk’uwo mukandara utagifite akamaro ! 11Nk’uko umuntu akenyera umukandara, nanjye nari nariziritse ku bantu ba Israheli n’aba Yuda kugira ngo bambere umuryango, ubwamamare, ikuzo n’umutako, ariko banze kunyumva. Uwo ni Uhoraho ubivuze.

 

INDIRIMBO (Ivugururamategeko 32, 6ac.18. 19-20ab, 21)

 

Inyik/ Mana, Mubyeyi wacu, twarakwibagiwe !

 

Mbe bwoko bw’ibipfapfa,

mbe bwoko bw’abanyabwenge buke !

Uhoraho si we so wakubyaye, si we wakuremye ?

 

Urutare ukesha kubona izuba ntukirwitaho,

wibagiwe Imana yakubyaye.

 

Ibyo Uhoraho yiboneye byamuteye kuzinukwa :

abahungu be n’abakobwa be baramurakaje.

Nuko aravuga ati “Ngiye kubahisha amaso,

nzarebe iherezo ryabo uko rizamera.

 

“Bambangikanyije n’ibitari Imana nyakuri,

barandakaza bayoboka ibigirwamana by’amanjwe bishakiye.

Nanjye nzababangikanya n’ikitari umuryango nyakuri,

mbagirire nabi nkoresheje ihanga ritagira ubwenge.”

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yak 1, 18)

 

Alleluya Alleluya.

Mana yacu, utwibyarira ukoresheje ijambo ryawe ry’amanyakuri,

ukatugira imena mu biremwa byawe.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo  (Mt 13, 31-35)

Muri icyo gihe, 31Yezu abacira umugani ati “Ingoma y’ijuru imeze nk’imbuto ya sinapisi, umuntu yateye mu murima we. 32Ni yo ntoya mu mbuto zose, ariko iyo imaze gukura isumba imyaka yose yo mu murima, ndetse ikaba igiti ku buryo inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu mashami yacyo.”

33Abacira undi mugani ati “Ingoma y’ijuru imeze nk’umusemburo umugore yavanze n’incuro eshatu z’ifu, kugeza igihe byose bitutumbye.” 34Ibyo byose Yezu yabibwiraga rubanda mu migani, nta cyo yababwiraga atababwiriye mu migani ; 35bityo huzuzwa ibyo umuhanuzi yavuze ati “Umunwa wanjye uzavuga mu migani, nzamamaza ibyahishwe kuva isi ikiremwa.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »