Inyigisho Icyumweru cya XVI,B

1. Isomo rya mbere riratwereka umuryango w’Imana wari waratereranywe n’abari bakwiye kuwurebera no kuwereka inzira. Ihumure Imana itanga, ni uko igaragaza ko n’ubwo abashumba baba ibirura, ntibite kuzo bashinzwe, Imana yo ntishobora gutererana abana bayo. Niyo mpamvu igize iti: “Jyewe nzakoranya ayarokotse mu mashyo yanjye, nyavane mu bihugu byose nayatatanyirijemo, nyagarure mu biraro byayo maze yororoke. Nzayashinga abashumba bayaragire; kuva ubwo ntazongera kugira ubwoba cyangwa ngo akangarane, kandi nta na rimwe muri yo rizongera kuzimira.” Ni ikigaragaza uburyo Imana ihangayikira abayo kandi ikagaragaza ko yita kuri buri wese mu bana bayo. Ibishobora gutatanya intama zayo ni byinshi, ibyazihungabanya ni byinshi ariko ntajya azitererana ahubwo arazikurikira akazihumuriza. Ngiyo impamvu ituma umutima wacu urarikira Imana yo muremyi n’umubyeyi wacu, ngiyo impamvu ituma tugira ishyaka ryo guharanira ko ingoma yayo yatwogeramo ikogera no mu bandi. Niyo ubwayo itugoboramo “Dawudi umumero, umwuzukuru w’indahemuka; uza ari umwami ufite ubushishozi, kandi uharanira ubutabera n’ubutungane.”

 

2. Pawulo ati: “Kristu ni We mahoro yacu… Muri We, mwebwe abari kure y’Imana kera mwigijwe bugufi yayo mubikesha amaraso ya Kristu. Koko rero; Abayahudi n’abatari bo yabahurije mu muryango umwe, maze aca urwango rwabatandukanyaga.” Pawulo arahera ku rwango rwari i Yeruzalemu, rwatumaga abantu badashobora gusabana no kubana neza kugera n’ubwo mu rusengero urwo rwango rwageragamo kuko hari igice cy’abapagani, icy’ababonwaga nk’abadasukuye, icy’abataragenywe, hakaba n’ikindi cy’abahebureyi bumvaga bo ari intungane kandi ko aribo bakwiye kuba baba bonyine muri iyo ngoro ya Nyagasani. Pawulo rero ati mumenye ko Kristu ari We mahoro yanyu, ntavangura, ntaca imanza kuko buri wese ari umwana we kandi akaba azi impamvu y’ibitutumbira mu mutima wa buri wese.


Nta kwishyira heza kugera ubwo twumva ko ari twe tugomba kubaho twenyine, ko abandi ari ibicibwa, nta kuba mu rwango kandi Yezu yaratubohoye ingoyi y’inabi no kugira amatiku k’umutima. Yakuyeho itegeko n’amabwiriza ariherekeza, kimwe n’imigenzo yabyo, kugira ngo bombi ari Umuyahudi ari n’utari we, abahindure umuntu umwe mushya muri We bityo agarure amahoro, maze bombi abagire umubiri umwe, abagorore n’Imana abigirishije umusaraba we, awutsembeshe inzangano zose.”

 

3. Ivanjili iratugaragariza Yezu agirira impuhwe imbaga yari aho, imeze nk’idafite umushumba. Yezu yari azi ibibazo uwo muryango warimo, yari azi ibibi wakorerwaga, niyo mpamvu agize impuhwe kuko azi ko mbere yuko uwo muryango ubona umugati n’aho wikinga imbeho, ukeneye ijambo ryiza riwuhumuriza, riwereka ko ukwizera kudahungabanywa n’umuyaga. Yezu azi ko uwo muryango icyo ukeneye cyane ari umuntu uwukunda, akawumva, akawuba iruhande. Ukeneye kumva ijwi ry’uwubwira nk’uko Yezu yabibwiye intumwa ze ati “Nimuze ahitaruye hadatuwe, maze muruhuke gatoya.”

 

4. Nitwige natwe kuruhura abandi, nitwirinde kubakorera imitwaro iremereye kandi muri twe twirinde urwango, twirinde ivangura iryo ari ryo ryose, twakire uje atugana wese nk’umwana w’Imana kuko Yezu, “Abayahudi n’abatari bo twese yaduhurije mu muryango umwe, maze aca urwango rwadutandukanyaga rwari rumeze nk’urukuta rwari hagati yacu.

 

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »