Amasomo ku wa gatatu XVI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Yeremiya (Yer 1, 1.4-10)

1Ngaya amagambo ya Yeremiya mwene Hilikiyahu, wari umwe mu baherezabitambo babaga i Anatoti mu ntara ya Benyamini. 4Uhoraho yambwiye iri jambo agira ati 5”Ntarakuremera mu nda ya nyoko nari nkuzi; nakwitoreye utaravuka, nkugira umuhanuzi w’amahanga.” 6Ubwo nanjye ndatakamba nti “Rwose Nyagasani Mana, sinashobora kuvuga dore ndacyari muto !” 7Nuko Uhoraho arambwira ati “Wivuga ngo ndacyari muto kuko aho nkohereza hose uzajyayo, kandi n’ibyo ngutuma byose ukazabivuga. 8Ntugire umuntu utinya, humura turi kumwe ndagutabara. Uwo ni Uhraho ubivuze.” 9Uhoraho anyegereza ikiganza, ankora ku munwa maze arambwira ati “Dore nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. 10Umenye ko uyu munsi nguhaye ububasha ku mahanga no ku bihugu byose, kugira ngo urandure kandi uhirike, utsembe kandi usenye, kugira ngo wubake kandi utere imbuto.”

 

ZABURI  (Zab 71 (70), 1-2, 3, 5a.6, 15ab.17)

 

Inyik/ Iminsi yose nzamamaza ubudahemuka bwawe n’agakiza kawe.

 

Uhoraho, ni wowe buhungiro bwanjye,

sinzateterezwa bibaho.

Mu butabera bwawe unkiranure, undengere,

untege amatwi maze undokore.

 

Umbere urutare negamira,

nshobora guhungiramo buri gihe;

wiyemeje kunkiza,

wowe rutare rwanjye rw’intamenwa.

 

Ni wowe mizero yanjye Nyagasani,

narakwisunze kuva nkivuka,

unyitorera nkiva mu nda ya mama,

ni cyo gituma nzahora ngusingiza.

 

Nzatangaza ukuntu uri indahemuka,

iminsi yose namamaze agakiza kawe.

Mana, wanyiyigishirije kuva mu buto bwanjye,

na n’ubu ndacyarata ibyiza byawe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI          

 

Alleluya Alleluya.

Ijambo ry’Imana ryabibwe mu mitima yacu,

hahirwa abaryakira rikera imbuto nyinshi.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Matayo (Mt 13, 1-9)

1Uwo munsi Yezu ava imuhira, maze yicara ku nkombe y’inyanja. 2Abantu benshi bamuteranira iruhande bituma ajya kwicara mu bwato, naho rubanda rwose ruhagaze ku nkombe. 3Ababwira byinshi mu migani ati “Umubibyi yavuye iwe ajya kubiba. 4Nuko igihe abiba, imbuto zimwe zigwa iruhande rw’inzira, inyoni ziraza zirazirya. 5Izindi zigwa mu rubuye ntizahasanga igitaka cyinshi, nuko zimera vuba, kuko igitaka cyari gike; 6izuba rivuye zirashya, ziruma kuko zitari zifite imizi. 7Izindi zigwa mu mahwa, amahwa arakura, nuko arazipfukirana. 8Izindi zigwa mu gitaka cyiza, nuko zera imbuto, imwe ijana, indi mirongo itandatu, indi mirongo itatu. 9Ufite amatwi, niyumve !”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »