Amasomo ku wa Gatandatu XVI,B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Yeremiya (Yer 7, 1-11)

1Dore ijambo Uhoraho yabwiye Yeremiya : 2“Hagarara mu muryango w’Ingoro y’Uhoraho, maze utangaze aya magambo : Nimutege amatwi ijambo ry’Uhoraho, mwebwe mwese bantu ba Yuda mwinjirana muri iyi miryango muje kuramya Uhoraho. 3Uhoraho Umugaba w’ingabo, Imana ya Israheli avuze atya :  Nimuvugurure imyifatire yanyu n’imigenzereze yanyu, bityo nshobore guturana namwe aha hantu. 4Nimusigeho kwibeshyeshya amagambo atagira aho ashingiye muvuga ngo : Ingoro y’Uhoraho ! Ingoro y’Uhoraho ! Uhoraho ari hano ! 5Ahubwo nimuhindure rwose imyifatire yanyu n’imigenzereze yanyu, muharanira igitunganiye umubano mu bantu. 6Ntimugakandamize umusuhuke, imfubyi n’umupfakazi ; ntimukamenere amaraso y’indacumura aha hantu, kandi ntimukirukire ibigirwamana kuko byabakururira ibyago. 7Nimugenza mutyo nzabona guturana namwe aha hantu, mu gihugu nahaye abasokuruza banyu kuva kera n’iteka ryose. 8Nyamara ariko dore muriringira amagambo y’ibinyoma adafite akamaro. 9Ubwo se muziba, mwice, musambane, murahire mu binyoma, mutwikire Behali ibitambo, mwiruke inyuma y’ibigirwamana bitigeze bibitaho, 10nimurangiza munze imbere muri iyi Ngoro yitiriwe izina ryanjye muvuga ngo ‘Turakijijwe !’, maze nyuma mwongere mwikorere ayo marorerwa yose ? 11Iyi Ngoro yitiriwe izina ryanjye, mwibwira se ko ari ubuvumo bw’abajura ? Jyewe, ibyo ari byo byose ndabona ari uko bimeze ! Uwo ni Uhoraho ubivuze.”

 

ZABURI (Zab 84 (83), 2-3, 4, 5-6, 11abc)

 

Inyik/ Uhoraho, Mugaba w’ingabo,

mbega ngo Ingoro yawe irantera ubwuzu !

 

Uhoraho, Mugaba w’ingabo,

mbega ngo ingoro zawe zirantera ubwuzu !

Umutima wanjye wahogojwe

no gukumbura inkomane z’Uhoraho;

umutima wanjye n’umubiri wanjye,

biravugiriza impundu Imana Nyir’ubuzima.

 

Ndetse n’igishwi cyibonera inzu,

n’intashya icyari ishyiramo ibyana byayo,

ku ntambiro zawe, Uhoraho, Mugaba w’ingabo,

Mwami wanjye kandi Mana yanjye !

 

Hahirwa abatuye mu Ngoro yawe,

bakagusingiza ubudahwema !

Hahirwa abantu bisunga ububasha bwawe,

bahorana umugambi wo kugana Ingoro yawe.

 

Kuko umunsi umwe mu nkomane zawe,

undutira iyindi igihumbi namara ahandi,

mpisemo kwigumira mu irebe ry’Ingoro y’Imana yanjye.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI                      

 

Alleluya Alleluya.

Ijambo ry’Imana ryabibwe mu mitima yacu :

hahirwa abaryakira rikera imbuto nyinshi !

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Matayo  (Mt 13, 24-30)

Muri icyo gihe, 24Yezu abacira undi mugani ati “Ingoma y’ijuru imeze nk’umuntu wabibye imbuto nziza mu murima we. 25Ariko igihe abantu basinziriye,  umwanzi we araza abiba urumamfu hagati y’ingano, nuko arigendera. 26Ingano ziramera zimaze kugengarara, ubwo urumamfu na rwo ruragaragara. 27Abagaragu basanga nyir’umurima baramubaza bati ‘Shobuja, ntiwari warabibye imbuto nziza mu murima wawe ? Ni iki gituma harimo n’urumamfu ?’ 28Arabasubiza ati ‘Ni umwanzi wabigize !’ Abagaragu barongera bati ‘Urashaka ko tujya kururandura ?’ 29Ati ‘Oya, muri uko gutoranya urumamfu mutavaho murandura n’ingano. 30Nimureke bikure byombi kugeza ku isarura ; igihe cy’isarura nzabwira abasaruzi nti ‘Nimubanze mutoranye urumamfu muruhambiremo imiba, muyijugunye mu muriro ; naho ingano muzihunike mu kigega cyanjye.’”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »