Amasomo ku Cyumweru cya XVI, B

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Umuhanuzi Yeremiya (Yer 23, 1-6)

1Baragowe abashumba batererana ubushyo bwanjye bukagwa mu rwuri! Uwo ni Uhoraho ubivuze. 2None rero, Uhoraho Imana ya Israheli avuze atya ku bashumba baragiye umuryango wanjye: Ni mwebwe mwatereranye ubushyo bwanjye murabutatanya, ntimwabwitaho. Nyamara ariko jyewe – uwo ni Uhoraho ubivuze – ngiye kubahagurukira mbahanire ubugome bwanyu! 3Jyewe nzakoranya ayarokotse mu mashyo yanjye, nyavane mu bihugu byose nayatatanyirijemo, nyagarure mu biraro byayo maze yororoke. 4Nzayashinga abashumba bayaragire; kuva ubwo ntazongera kugira Ubwoba cyangwa ngo akangarane, kandi nta na rimwe muri yo rizongera kuzimira uwo ni Uhoraho ubivuze.

5Igihe kiregereje – uwo ni Uhoraho ubivuze – maze nzagoborere Dawudi umumero, umwuzukuru w’indahemuka; azaza ari umwami ufite ubushishozi, kandi uharanira ubutabera. N’ubutungane mu gihugu. 6Ku ngoma ye Yuda izarokorwa, maze Israheli iture mu mutekano. lzina azitwa ni iri : «Uhoraho ni We butabera bwacu.»

 

ZABURI (Zab 23 (22), 1-2a, 2b- 3, 4, 5, 6)


Inyik/ Uhoraho ni we mushumba wanjye, ntacyo nzabura.

 

Uhoraho ni we mushumba wanjye,

Ntacyo nzabura!

Andagira mu rwuri rutoshye.

 

Anshora ku mariba y’amazi afutse,

Maze akankomeza umutima.

Anyobora inzira y’ubutungane,

Abigiriye kubahiriza izina rye.

 

N’aho nanyura mu manga yijimye,

Nta cyankura umutima kuko uba urikumwe nanjye,

Inkoni yawe y’ubushumba intera ubugabo.

 

Imbere yanjye uhategura ameza,

Abanzi banjye bareba.

Ukansiga amavuta mu mutwe,

Inkongoro yanjye ukayisendereza.

 

Koko ineza n’urukundo byawe biramperekeza,

Mu gihe cyose nzaba nkiriho.

Nanjye rero nzaza niturire mu Ngoro y’Uhoraho,

Abe ari ho nibera iminsi yose.


ISOMO RYA KABIRI

 

Ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyefezi (Ef 2, 13-18)

Bavandimwe, 13Ubu ngubu muri Yezu Kristu, mwebwe abari kure y’Imana kera mwigijwe bugufi yayo mubikesha amaraso ya Kristu. 14Koko rero ni We mahoro yacu; Abayahudi n’abatari bo yabahurije mu muryango umwe, maze aca urwango rwabatandukanyaga rwari rumeze nk’urukuta ruri hagati yabo. 15Yakuyeho itegeko n’amabwiriza ariherekeza, kimwe n’imigenzo yabyo, kugira ngo bombi ari Umuyahudi ari n’utari we, abahindure umuntu umwe mushya muri We bityo agarure amahoro, 16maze bombi abagire umubiri umwe, abagorore n’Imana abigirishije umusaraba we, awutsembeshe inzangano zose. 17Yazanywe no kubamamazamo inkuru nziza y’amahoro, mwebwe mwari kure kimwe n’abari hafi. 18Ubu rero twese uko twari amoko abiri, tumukesha guhinguka imbere y’Imana Data tubumbwe na Roho umwe.  

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI Yh 10, 14-15

 

Alleluya Alleluya.

Yezu Umushumba mwiza, amenya intama ze na zo zikamumenya.

Yemeye guhara ubugingo bwe abutangira intama ze.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Mariko (Mk6,30-34)

Muri icyo gihe, Intumwa zivuye mu butumwa bwazo ari na bwo bwa mbere 30ziteranira iruhande rwa Yezu, maze zimumenyesha ibyo zari zakoze byose n’ibyo zari zigishije byose. 31Nuko arazibwira ati “Nimuze ahitaruye hadatuwe, maze muruhuke gatoya.” Koko rero abazaga n’abagendaga bari benshi, bigatuma batabona n’umwanya wo kurya. 32Nuko bajya mu bwato bambukira ahantu hadatuwe bagira ngo biherere. 33Abenshi mu bababonye bagenda barabamenya, nuko baza ku maguru baturuka mu migi yose bahirukira, ndetse barahabatanga. 34Yezu amaze kwambuka abona iyo mbaga nyamwinshi y’abantu, abagirira impuhwe kuko bari bameze nk’intama zitagira umushumba, atangira kubigisha byinshi. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »