Amasomo ku wa Mbere XV, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Izayi (Iz 1, 11-17)

Uhoraho aravuze ati 11“Ibitambo byanyu bitagira ingano bimbwiye iki ? Ibitambo bitwikwa bya za rugeyo n’urugimbu rw’inyana maze kubihaga; amaraso y’ibimasa, ay’intama n’ay’amasekurume sinkibishaka ! 12Iyo muje kunshengerera, ni nde uba yababwiye kuza kumvogerera Ingoro ? 13Nimusigeho kuzana amaturo y’imburamumaro, umwotsi wayo narawuzinutswe. Imboneko z’ukwezi, amasabato n’andi makoraniro, iminsi mikuru ivanze n’ubugome, singishobora kubyihanganira ! 14Imboneko  z’ukwezi n’ibirori byanyu ndabyanze, kuko bindemerera nkaba ntagishoboye kubyihanganira. 15Iyo muntegeye ibiganza mbima amaso; mwakungikanya amasengesho sinyatege amatwi, kuko ibiganza byanyu byuzuye amaraso. 16Nimwiyuhagire, mwisukure, nimumvane imbere ibikorwa bibi byanyu, kandi muherukire aho kugira nabi ! 17Nimwige gukora ikiri icyiza, muharanire ubutabera, murenganure urengana, murwane ku mpfubyi, mutabare umupfakazi.”

 

ZABURI (Zab 50 (49), 7a.c-8, 16bc-17, 21, 23)

 

Inyik/ Tugendere mu butungane, mu nzira igana              umukiro.

 

“Tega amatwi, muryango wanjye, ngiye kuvuga;

jyewe Imana, nkaba n’Imana yawe !

Ibitambo untura si byo nguhora,

kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere.

 

“Kuki ushyanukira gutondagura amategeko yanjye,

no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye,

nyamara ntukunde gukosorwa,

maze amagambo yanjye ukayata hirya.

 

“Ibyo ni byo ukora, none ukabona ko naceceka ?

Wibwira se ko meze nkawe ?

Dore ndagushinja, byose mbisheshe imbere yawe.

 

“Untura ibisingizo ho igitambo, ni we umpa ikuzo,

kandi aba aciye inzira nzamwerekeramo umukiro w’Imana.”

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mt 5, 10)

 

Alleluya Alleluya

Hahirwa abatotezwa bazira ubutungane,

kuko Ingoma y’ijuru ari iyabo.

Alleluya

 

IVANJILI

 

+ Matayo  (Mt 10, 34-42; 11, 1)

Muri icyo gihe, Yezu yabwiye Intumwa cumi n’ebyiri ati 10,34 “Ntimugire ngo nazanywe no gukwiza amahoro ku isi; sinaje gukwiza amahoro, ahubwo nazanye inkota. 35Koko naje gushyamiranya umuhungu na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe : 36maze abanzi b’umuntu bakazaba abo mu rugo rwe. 37Ukunda se cyangwa nyina kunduta, ntakwiriye kuba uwanjye. Ukunda umuhungu cyangwa umukobwa we kunduta, ntakwiriye kuba uwanjye. 38Udatwara umusaraba we ngo ankurikire, ntakwiriye kuba uwanjye. 39Uwihambira ku bugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe ari jye agirira, azabuhorana. 40Ubakiriye neza ni jye aba yakiriye, n’unyakiriye aba yakiriye Uwantumye. 41Uwakiriye neza umuhanuzi kuko ari umuhanuzi, azahabwa ingororano y’umuhanuzi; n’uwakiriye intungane neza kuko ari intungane, azahabwa ingororano y’intungane. 42Uzaba yarahaye icyo kunywa umwe muri aba baciye bugufi, n’aho rwaba uruho rw’amazi afutse, kuko ari umwigishwa wanjye, ndababwira ukuri: ntazabura ingororano ye.”

 

11,1Yezu amaze guha abigishwa be cumi na babiri ayo mabwiriza, aherako ajya kwigisha no kwamamaza Inkuru Nziza mu migi yabo.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »