Amasomo ku wa Gatanu XV, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Izayi (Iz 38, 1-8)

1Muri iyo minsi, Hezekiya afatwa n’indwara ya simusiga. Umuhanuzi Izayi mwene Amosi aza kumureba, maze aramubwira ati “Uhoraho aravuze ngo, ‘Raga abo mu rugo rwawe kuko ugiye gupfa, utazakira.’” 2Hezekiya yerekeza amaso ku rukuta, asaba Uhoraho agira ati 3“Ndagusabye, Uhoraho, ibuka ko nagenze imbere yawe n’umurava mwinshi kandi n’umutima utunganye, ngakora ibigushimishije.” Nuko Hezekiya asuka amarira menshi cyane.

 

4Nuko Uhoraho abwira Izayi muri aya magambo : 5Genda ubwire Hezekiya uti “Uhoraho, Imana ya sokuruza Dawudi aravuze ngo ‘Numvise amasengesho yawe, mbona n’amarira yawe, none ngiye kugukiza, ndetse mu minsi itatu uzashobora kuzamuka ujye mu Ngoro y’Uhoraho. Nkongereyeho imyaka cumi n’itanu ku gihe wari kuzabaho. 6Kandi nzagukiza wowe n’uyu murwa, mbagobotore mu nzara z’umwami w’Abanyashuru; nzarinde uyu murwa. 7Dore ikimenyetso kizakwereka ko Uhoraho azuzuza Ijambo avuze. 8Igicucu kimanukira ku madarajya y’inzu yo hejuru ya Akhazi, ngiye kugisubiza inyuma ho intambwe cumi.’” Nuko izuba risubirayo, maze cya gicucu gisubira inyuma ho za ntambwe cumi.  

 

INDIRIMBO (Izayi 38, 10, 11, 12ab, 14b.17ab)

 

Inyik/ Mana yanjye, wazikuye amagara yanjye uyakura mu mva.

 

Jyewe naribwiraga nti

« Nari ncagashije iminsi y’ubugingo bwanjye,

none ngaha ngiye kwinjira mu marembo ajya ikuzimu,

nzahaheranwe mu gihe cyose nari nshigaje  kubaho. »  

 

Naravugaga nti

« Sinzabona Uhoraho ku isi y’abazima,

no mu bantu batuye iyi si sinzongera kurabukwa n’umwe.

 

« Inzu yanjye irashenywe, ijugunywe kure yanjye,

ak’ihema ry’abashumba.

Ngeze ku ndunduro y’ubuzima bwanjye,

ak’umuboshyi umaze kuzuza umwenda.

 

« Amaso yanjye arahondoberezwa no guhora ntumbiriye ijuru,

Nyagasani, ndagowe ngwino untabare.

Ngaha ubujuganirwe bwanjye ubumpinduriyemo umunezero,

ni wowe uzikuye amagara yanjye uyakura mu mva. »   

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 8, 6-7)

 

Alleluya Alleluya.

Mana, mwene muntu umutamiriza ikamba ry’ikuzo,

umugira umwami w’ibyaremwe byose,

umwegurira byose ngo abitegeke.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Matayo  (Mt 12, 1-8)

1Icyo gihe, ku munsi w’isabato, Yezu anyura mu mirima yeze. Abigishwa be bakaba bashonje, bamamfuza ingano barazirya. 2Abafarizayi babibonye baramubwira bati “Dore re, abigishwa  bawe barakora ibyabujijwe ku isabato !” 3Ariko we arababwira ati “Ntimwasomye uko Dawudi yabigenje igihe yari ashonje, we n’abo bari kumwe ? 4Uko yinjiye mu Ngoro y’Imana, n’uko bariye imigati y’umumuriko batashoboraga kurya, kuko yari igenewe abaherezabitambo bonyine ? 5Cyangwa se ntimwasomye mu Mategeko, uko abaherezabitambo bakorera mu Ngoro y’Imana ku munsi w’isabato, bahora bica ikiruhuko cyayo ntibibabere icyaha ? 6Nyamara rero ndabibabwiye: hano hari igitambutse iyo Ngoro. 7Iyo musobanukirwa n’iri jambo ngo ‘Icyo nshaka ni impuhwe si igitambo’, ntimuba mwarahamije icyaha abaziranenge. 8Koko, Umwana w’umuntu ni Umugenga wa Sabato.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »