Amasomo ku wa Kane XIV, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Hozeya (Hoz 11, 1.3-4.8c-9)

Uhoraho aravuze ati 1“Igihe Israheli yari akiri muto naramukunze, kandi nahamagaye umwana wanjye ngo ave mu Misiri. 3Nyamara Efurayimu ni jye wamufataga akaboko nkamwigisha gutambuka, ariko ntibigeze bamenya ko ari jye wabitagaho. 4Narabiyegerezaga mbigiranye urukundo, nkabizirikaho nk’uko abantu babigenza; mbiyegamiza ku musaya nk’umubyeyi uteruye umwana we, nca bugufi ndabagaburira. (Ariko banze kungarukira: nabasha nte kubatererana ?) 8cMu mutima wanjye nisubiyeho, impuhwe zanjye zirangurumanamo. 9Sinzakurikiza ubukana bw’uburakari bwanjye, kandi sinzarimbura ukundi Efurayimu; kuko ndi Imana simbe umuntu, nkaba Nyir’ubutagatifu rwagati muri mwe, sinzongera kugusanga mfite uburakari.”

 

 

ZABURI (Zab 80 (79), 2ac.3b, 15b-16, 19-20)

 

Inyik/ Ubengeranishe uruhanga rwawe, maze udukize !

 

Mushumba wa Israheli, tega amatwi,

wowe wicaye hejuru y’Abakerubimu,

garagaza ububasha bwawe, maze udutabare !

 

Urebere mu ijuru witegereze,

maze utabare uwo muzabibu;

urengere igishyitsi witereye,

n’umucwira ugukesha imbaraga.

 

Bityo ntituzongera kuguhungaho,

uzatubeshaho, twiyambaze izina ryawe.

Uhoraho, Mugaba w’ingabo, tuzahure,

ubengeranishe uruhanga rwawe, maze dukire.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mk 1, 15)

 

Alleluya Alleluya

Ingoma y’Imana iregereje : nimwemere Inkuru Nziza !

Alleluya

 

IVANJILI

 

+ Matayo  (Mt 10, 7-15)

Muri icyo gihe, Yezu yabwiye intumwa ze cumi n’ebyiri ati 7“Aho munyura, muvuge ko Ingoma y’ijuru yegereje. 8Mukize abarwayi, muzure abapfuye, ababembe mubakize, mwirukane roho mbi. Mwahawe ku buntu, mutange ku buntu. 9Ntimwitwaze zahabu, feza cyangwa ibiceri mu mikandara yanyu; 10ntimujyane kandi uruhago rw’urugendo, amakanzu abiri cyangwa inkweto, habe n’inkoni, kuko umukozi akwiye ifunguro. 11Aho mugeze mu mugi cyangwa mu rusisiro, mujye mubaririza umuntu ukwiriye kubakira, maze mugume iwe kugeza igihe muzagendera. 12Nimugera iwe mumwifurize amahoro.13Niba urwo rugo ruyakwiye, amahoro yanyu azarutahemo; niba rutayakwiye, amahoro yanyu azabagarukira. 14Nibanga kubakira no kumva amagambo yanyu, muve muri urwo rugo cyangwa muri uwo mugi, mukunguta umukungugu wo ku birenge byanyu. 15Ndababwita ukuri : ku munsi w’urubanza, Sodoma na Gomora bizadohorerwa kurusha uwo mugi.”


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »