Inyigisho ku Cyumweru cya XIII, Gisanzwe B

1. Mu myaka cumi n’ibiri, uyu mugore yari yarashegeshwe n’indwara yo kuva amaraso Ntiyashegeshwe atyo k’umubiri gusa ahubwo yari yaranashegeshwe no mu bumuntu bwe kubera kumva ko yanduye, ko atagomba kujya aho abandi bari nk’uko itegeko ryariho icyo gihe ryabitegekaga (Lev 15,25). Nta muntu wagombaga kumwegera, yari yarashyizwe mu kato kubera ubwo burwayi. Usigaye ushobora kumwumva ni Yezu yari yarumvise, none amwiyahuyeho kuko yizera ko ashobora kumukiza.

 

2. Ni ubutwari bukomeye butangwa gusa n’ukwemera, kumva ko n’iyo wakora gusa ku mwambaro wa Yezu ushobora gukira. Yezu ariko ntiyifuza ko abantu bamubonamo gusa umuntu w’ibitangaza, niyo mpamvu abajije umukozeho kuko yifuza ko uko gukira kuba isoko y’ukwemera guhamye, kudashingiye gusa ku bitangaza. Uyu mugore usanga Yezu n’ubwoba bwinshi, agapfukama imbere Ye atitira, arabwirwa Ijambo ritanga amahoro n’umukiro: «Mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije. Genda amahoro kandi ukire indwara yawe.» Ni kenshi natwe mu gihe twageze kure Yezu atubwira ati “mwana wanjye wigira ubwoba nkuri bugufi”. Ni kenshi nyuma yo gukira icyatwirukansaga, maze tukabasha gusubiza amaso inyuma, tubona ko hari aho Nyagasani yadukuye wenda tutari kurenga. Mwana wanjye, ni akajambo kaduha amahoro n’ituze, ni akajambo karushaho kutugaragariza ko urukundo Yezu adukunda rusumba kure ibyo dushobora gutekereza.

 

3. Ivanjili irakomeza itwereka kandi Yezu agera kwa Yayiro umutware w’abasirikare na we wizeraga ko Yezu ari umushoborabyose. Yezu ahageze byose bisa n’aho byarangiye kuko umukobwa wa Yayiro yari yarangije gupfa, ariko Yezu ni Imana. Bavuga ko hari imfunguzo eshatu ziri mu biganza by’Imana kandi ikaba idashobora kuziha ibihangange by’iyi si: urufunguzo rw’imvura, urufunguzo rw’inda ibyara, n’urufunguzo rw’izuka ry’abapfuye. Yezu rero ni Imana ifite izo mfunguzo niyo mpamvu akiza. Icyo adusaba ni ukwemera ubundi akadufasha. Yezu rero araramburira ukuboko kw’Imana kuri uwo mwana maze akagaruka mu buzima bwari bwazimye. Kenshi Yezu yifuza ko twakumva ijwi rye ritubwira riti: «Mwana wanjye, ndabikubwiye: haguruka!», ariko kenshi hari igihe dukomeza kwihitiramo urupfu. Igihe cyose twimitse urwango muri twe, igihe cyose tugendeye mu karengane, Yezu aratubwira ati “ndabikubwiye haguruka.”

 

4. Icyo tugomba gusaba Yezu ijoro n’amanywa, ni ukumenya kumutega amatwi no kumenya ko ari We utugize. Ni We ufite imfunguzo zose, ni We ushobora kudufungurira. Tumwemerere yinjire muri twe rero, adutoze kubaho, adutoze kubana, adutoze kubahana no kubaha ubuzima aho buva bukagera hose. Aya masomo adusigire guharanira kugira ukwemera gukomeye, atari ukwemera gushakisha nk’uk’uyu mugore, atari ukwemera kwabuze aho kwerekeza kubera ibibazo bikomeye nku k’uyu musirikari, ahubwo ukwemera gushinze imizi muri Kristu, kwa kundi kutwibutsa ko twabaho twapfa turi aba Nyagasani, kwakundi kudukomeza Yezu agasa n’aho atubwira ati “hagati y’amaganya menshi n’ubwihebe ndakumenyesha ko ndi umukiza ukomeye kandi nkaba ndi kumwe nawe.”


P. J. Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »