Amasomo ku Cyumweru cya XIII Gisanzwe, B

ISOMO RYAMBERE


Igitabo cy’Ubuhanga (Buh 1, 13-15; 2, 23-24)

1,13Imana si yo yaremye urupfu, ntinashimishwa n’ukurimbuka kw’ibiriho. 14Ahubwo yaremye byose ngo bikomeze kubaho, kandi ibyaremwe byo mu isi bigenerwa gutanga ubuzima. Nta burozi bwica bubirangwamo, n’ububasha bw’ikuzimu ntibutegeka ku isi, 15kuko ubutabera budashobora gupfa. 2.23 Koko rero Imana yaremeye muntu kudashanguka, imurema ari ishusho ryayo bwite; 24nyamara kubera ishyari rya Sekibi, urupfu rwinjiye mu isi, bityo rwigarurira abamuyoboka!


ZABURI (Zab 30 (29), 3-4, 5-6ab,6cd.12,13)


Inyik/ Ndakurata Uhoraho, kuko wampaye kwegura umutwe.

 

Uhoraho Mana yanjye,

naragutakiye maze urankiza

Uhoraho, wanzamuye ikuzimu,

maze ungarurira kure nenda gupfa.

 

Nimucurangire Uhoraho mwebwe abayoboke be,

Mumwogeze muririmba ubutungane bwe.

Kuko uburakari bwe butamara akanya,

Naho ubutoneshe bwe bugahoraho iteka.

 

Ijoro ryose riba amarira gusa,

ariko igitondo kigatangaza impundu z’ibyishimo.

Nuko amaganya yanjye uherako uyahindura imbyino,

ikigunira nari nambaye ugisimbuza imyenda y’ibirori.

 

Ni yo mpamvu umutima wanjye uzakuririmba ubudatuza,

Uhoraho Mana yanjye, nzagusingiza iteka ryose.

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye abanyakorinti (2 Kor8,7.9.13-15)

Bavandimwe, 7ubwo musanganywe ubukungahazwe muri byose, haba mu kwemera no mu kuvuga neza, mu bumenyi n’ishyaka muri byose ndetse no mu rukundo twabatoje, nimukataze no muri iyo ngabire yo kugira ubuntu. 9Musanzwe muzi ubugiraneza bw’Umwami wacu Yezu Kristu, We mukire , wemeye kwigira umukene ari mwe abigirira, ngo abakungaharishe ubukene bwe. 13Si ukuvuga ko mugomba kwikokora ngo murarwana ku bandi, ahubwo muharanire kuringaniza. 14Kuri ubwo buryo icyo akarusho mutunze kizatabarure abari mu bwinazi; maze umunsi umwe icyo na bo bazabarusha kizabatabare mu bukene bwanyu, mukomeze mutyo kuba magirirane. 15Koko byaranditswe ngo “uwayoye byinshi nta cyo yarengejeho, n’uwayoye bike nta cyo yabuzeho.”


IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (2 Tim 1, 10)


Alleluya Alleluya.

Yezu Kristu Umukiza wacu yatsinze urupfu;  

Maze atangaza ubugingo abigirishije lnkuru Nziza.

Alleluya.  

 

IVANJILI

 

+ Mariko Mk 5, 21-43

Muri icyo gihe, 21Yezu ngo amare kugera ku nkombe yo hakurya ari mu bwato, ikivunge cy’abantu kimuhombokaho bamusanga aho yari ahagaze ku nkombe y’inyanja. 22Ubwo rero haza umwe mu batware b’isengero, akitwa Yayiro. Abonye Yezu apfukama imbere ye, 23amutakambira akomeje ati «Umukobwa wanjye yarembye cyane; ngwino umuramburireho ibiganza akire, abeho.» 24Yezu ajyana na we, na cya kivunge cy’abantu kiramukurikira kimubyiganaho.

 

25Ubwo rero hakaba umugore wari urwaye indwara yo kuva amaraso, ayimaranye imyaka cumi n’ibiri. 26Yari yarahababariye cyane kubera abavuzi benshi, ahamarira ibintu bye byose ariko ntibyagira icyo bimumarira, ahubwo akarushaho kumererwa nabi. 27Uwo mugore rero yari yarumvise ibyo bavugaga kuri Yezu, aturuka inyuma ye mu kivunge cy’abantu, nuko akora ku myambaro ya Yezu. 28Yaribwiraga ati «Byibuze ninkora ku myambaro ye ndakira.» 29Akiyikoraho isoko y’amaraso irakama, maze yumva mu mubiri we akize icyo yari arwaye. 30Ako kanya Yezu yumva ko ububasha bumuvuyemo. Arahindukira abaza ikivunge cy’abantu ati «Ni nde ukoze ku myambaro yanjye?» 31Abigishwa be baramubwira bati «Urabona iki kivunge cy’abantu bakubyiga impande zose, maze ukavuga ngo ‘Ni nde unkozeho?’» 32Nuko areba impande zose ngo amenye uwakoze ibyo. 33Umugore rero wari uzi ibyamubayeho, aza afite ubwoba kandi ahinda umushyitsi, amupfukama imbere amubwiza ukuri kose. 34Yezu aramubwira ati «Mwana wanjye, ukwemera kwawe kuragukijije. Genda amahoro kandi ukire indwara yawe.»

 

35Mu gihe akivuga ibyo haza abantu bavuye kwa wa mutware w’isengero, baramubwira bati «Umukobwa wawe amaze guca. Uraruhiriza iki kandi Umwigisha?» 36Yezu aba yabumvise, abwira umutware w’isengero ati «witinya! Upfa kwemera gusa!» 31Nuko ntiyareka hagira undi umukurikira, uretse Petero naYakobo, na Yohani murumuna wa Yakobo. 38Bageze mu rugo rw’umutware w’isengero, Yezu ahasanga urusaku rw’abantu bariraga bacura imiborogo. 39Ngo yinjire arababwira ati «Urwo rusaku n’ ayo marira ni iby’iki? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye.» 40Nuko baramuseka. Amaze guheza bose, ajyana na se na nyina b’umwana, n’abari kumwe na we, maze yinjira aho umwana yari ari. 41Nuko afata umwana ukuboko aramubwira ati «Talita kumi», bigasobanura ngo «Mukobwa, ndabikubwiye: haguruka!» 42Ako kanya umukobwa arahaguruka atangira kugenda, kuko yari afite imyaka cumi n’ibiri. Nuko ubwoba bwinshi burabataha bose. 43Abihanangiriza akomeje ngo ntihagire umuntu ubimenya, maze arababwira ngo bamugaburire. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »