Amasomo ku wa Mbere XIII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Amosi(Am 2, 6-10.13-16)

6Uhoraho avuze atya ati “Kabiri gatatu Israheli icumura ! Niyemeje kuyihana kandi sinzivuguruza ! Kubera ko bagurana intungane amafeza, umukene bakamugurana umuguru w’inkweto, 7kubera ko umuhungu na se bahurira ku ihabara imwe ngo basebye izina ryanjye ritagatifu, 8kubera ko imyambaro batwayeho ingwate bayicuje urutambiro, no kubera divayi batwayeho ingwate bakayinywera mu nzu y’Imana yabo… 9Nyamara jyewe nari nabasenyaguriye Abahemori bareshya n’ibiti by’amasederi, bagakomera nk’ibiti by’imishishi ! Nari natsotsobye imbuto zabo mpereye hejuru, ndandura n’imizi yabo mpereye hasi. 10Naho  mwebwe nabazamuye mu Misiri, mbayobora imyaka mirongo ine mu butayu, kugira ngo mwigarurire igihugu cy’Abahemori.

 

13Kubera ibyo byose ngiye kubanyukanyukira aho muri, nk’uko imashini bahurisha imyaka inyukanyuka imiba y’umusaruro; 14umuntu w’ibakwe ntazashobora guhunga, umunyamaboko azabure ingufu ze, n’uw’intwari ntazacika ku icumu, 15umuhanga w’umuheto ntazaba agishoboye kurinda, uw’impayamaguru ntazashobora guhunga, n’ugendera ku ifarasi ntazarokora ubugingo bwe, 16n’umuntu warahiriwe ubutwari azahunga yambaye ubusa uwo munsi ! Uwo ni Uhoraho ubivuze.

 

 

ZABURI (Zab 50 (49), 16bc-17, 18-19, 20-21b, 22-23a)

 

Inyik/ Murumvireho namwe,

             abiha kwirengagiza Imana !


“Kuki ushyanukira gutondagura amategeko yanjye,

no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye,

nyamara ntukunde gukosorwa,

maze amagambo yanjye ukayata hirya ?

 

“Iyo ubonye umujura umubera icyitso,

mu busambanyi ugahabwa icyicaro.

Umunwa wawe uwurundurira amagambo y’ubugome,

ururimi rwawe rugahimbazwa no kuvuga ibinyoma.

 

“Uricara ukavuga nabi umuvandimwe wawe,

bityo ukandagaza mwene nyoko.

Ibyo ni byo ukora, none ukabona ko naceceka ?

Wibwira se ko meze nkawe ?

 

“Murumvireho namwe abiha kwirengagiza Imana,

ejo ntazabashwanyaguza, ntimubone ubatabara.

Untura ibisingizo ho igitambo, ni we umpa ikuzo.”

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 95 (94), 8)

 

Alleluya Alleluya

Uyu munsi ntitugundirize umutima wacu,

ahubwo dutege amatwi ijwi ry’Uhoraho.

Alleluya

 

IVANJILI

 

+ Matayo  (Mt 8, 18-22)

Muri icyo gihe, 18Yezu abonye ko ashagawe n’abantu benshi, ategeka ko bafata ku nkombe yo hakurya. 19Umwigishamategeko aramwegera ati “Mwigisha, nzagukurikira aho uzajya hose.” 20Yezu aramusubiza ati “Imihari igira amasenga, n’inyoni zo mu kirere zikagira ibyari; naho Umwana w’umuntu we ntagira aho  yegeka umutwe.” 21Undi wo mu bigishwa aramubwira ati “Nyagasani, reka mbanze njye guhamba data.” 22Yezu aramusubiza ati “Nkurikira, ureke abapfu bahambe abapfu babo.” 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »