Amasomo ku wa Gatatu XIII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cy’Umuhanuzi Amosi (Am 5,14-15.21-24) 

14Nimushake ikiri icyiza, ikibi mukireke kugira ngo mushobore kubaho, maze Uhoraho, Umugaba w’ingabo, azabane namwe uko mubivuga. 15Nimwange ikibi, mukunde icyiza, nimusubize ubucamanza umwanya wabwo mu rukiko, wenda ahari Uhoraho, Umugaba w’ingabo, yazababarira agasigisigi ko mu muryango wa Yozefu.

21Nanga urunuka kandi nkagaya ingendo mukora muje kundamya, sinshobora gushimishwa n’amakoraniro yanyu 22igihe muntura ibitambo bitwikwa, no mu maturo yanyu nta na rimwe rinshimisha; sinduha ndeba n’ibitambo byanyu by’ibimasa. 23Igiza kure urusaku rw’indirimbo zawe, n’umurya w’inanga zanyu sinshobora kuwumva. 24Ahubwo uburenganzira nibudendeze nk’amazi, n’ubutabera butembe nk’umugezi udakama !

 

ZABURI (Zab 50 (49), 7ac-8, 9-10, 12-13, 16bc-17)

 

Inyik/ Dutege amatwi ijwi ry’Uhoraho, azatwereka umukiro we.

 

“Tega amatwi, muryango wanjye, ngiye kuvuga;

jyewe Imana nkaba n’Imana yawe !

Ibitambo untura si byo nguhora,

kuko ibitambo byawe bitwikwa bimpora imbere.

 

“Sinkeneye gufata ikimasa mu rugo rwawe,

cyangwa se amasekurume mu rubumbiro rwawe.

Kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye,

kimwe n’amatungo yose atabarika arisha ku gasozi.

 

“Ndamutse ngize inzara, sinaza kubikuganyira,

kuko isi n’ibiyirimo byose ari ibyanjye.

Ese koko nkeneye kurya inyama z’ibimasa,

cyangwa kunywa amaraso y’amasekurume ?

 

“Kuki ushyanukira gutondagura amategeko yanjye,

no guhoza ku rurimi isezerano ryanjye,

nyamara ntukunde gukosorwa,

maze amagambo yanjye ukayata hirya ?”

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yak 1, 18)

 

Alleluya Alleluya

Mana, waratwibyariye ukoresheje ijambo ryawe ry’amanyakuri,

kugira ngo tube imena mu biremwa byawe.

Alleluya

 

IVANJILI

 

+ Matayo  (Mt 8, 28-34)

Muri icyo gihe, 28Yezu amaze gufata inkombe yo hakurya mu gihugu cy’Abanyagadara, abagabo babiri bahanzweho na roho mbi baturuka mu irimbi baza bamusanga; bari ibintu by’ibinyamaswa, ntihagire utinyuka kunyura iyo nzira. 29Nuko barasakuza bati “Uradushakaho iki, Mwana w’Imana ? Wazanywe no kuduturumbanya igihe kitaragera?” 30Hirya y’aho rero hakaba umukumbi w’ingurube zarishaga. 31Roho mbi ni ko kwinginga Yezu ziti “Niba utwirukanye, twohereze muri uriya mukumbi w’ingurube.” 32Arazibwira ati “Nimuzijyemo !” Nuko ziva muri abo bantu zijya muri za ngurube, maze uwo mukumbi wose ukonkoboka mu manga n’umuriri mwinshi, wiroha mu nyanja urarohama. 33Abashumba barahunga basubira mu mugi, bavuga ibyabaye byose n’ibyerekeye abahanzweho. 34Nuko abatuye umugi bose basanga Yezu; ngo bamubone, baramwinginga ngo abavire mu gihugu.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »