Amasomo ku Cyumweru cya XII Gisanzwe, B

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cya Yobu Yobu (38, 1. 8-11)

1Uhoraho asubiriza Yobu mu nkubi y’umuyaga agira ati 8«Ni nde wafatishije inyanja inkombe ebyiri igihe yapfupfunukaga mu nda y’isi; 9maze nkayisesuraho ibicu, nkayikindikiza ibihu bibuditse? 10Nayishingiye urubibi, nyitangiriza inkombe n’ibigomezo 11ndavuga nti ‘Uzagarukira hano ntuzaharenga; aha ni ho ingufu z’ imivumba yawe zizacogorera.’»


ZABURI (Zab 107 (106), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29,30-31)


Inyik/ Nidushimire Uhoraho impuhwe ze,

           n’ibitangaza akorera bene muntu.

 

Nibashimire rero Uhoraho impuhwe ze,

nibature ibitambo byo kumusingiza,

abo ngabo biboneye ibikorwa by’Uhoraho,

n’ibitangaza agaragariza mu ngeri y’inyanja.

 

Yavuze rimwe maze habyuka umuyaga w’inkubi,

ututumbisha ibitunda mu nyanja.

Nuko bakajya mu birere, hanyuma bagacubira ikuzimu,

ubuhanga bari basanganywe bukayoyoka.

 

Nuko batakambira Uhoraho mu mage barimo,

na we abakiza imibabaro yabo.

Wa muyaga w’inkubi awugaruramo ituze,

ibitunda by’inyanja birahwama.

 

Nuko bishimira ko ituze rigarutse,

maze Uforaho abajyana mu mwaro bashakaga.

Nibashimire rero Uhoraho impuhwe ze,

n’ibitangaza akorera bene muntu!

 

ISOMO RYA KABIRI


Ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (2 Kor 5,14-17)

Bavandimwe, 14urukundo rwa Kristu ruraduhihibikanya iyo tuzirikanye ukuntu umwe yapfirye bose, bikaba rero ko bose bapfuye. 15Kandi koko yapfiriye bose, kugira ngo abariho bataberaho bo ubwabo, ahubwo babereho uwabapfiriye kandi akazukira kubakiza. 16Ni cyo gituma kuva ubu nta muntu n’umwe tukimenya ku buryo busanzwe; ndetse na Kristu niba twarigeze kumumenya ku buryo bw’abantu, ubu ntitukimumenya dutyo. 17Bityo umuntu wese uri muri Kristu yabaye ikiremwa gishya. Ibishaje byarayoyotse, none ngaha byose bihindutse bishya.


IBANGONDIRIMBO RIBANZ1RIZA IVANJlLI (Zab 66, 5 ; 29,3 ; 65,8)


Alleluya Alleluya.

Nimuze mwirorere ibikorwa by’Imana:

ijwi ry’Uhoraho rihindiye hejuru y’amazi,

Uhoraho ahosheje urusaku rw’inyanja.

Alleluya.

 

IVANJILI  


+ Mariko (Mk 4, 35-41)

Muri icyo gihe, Yezu yari yiriwe yigisha imbaga y’abantu avugira mu migani, 35umugoroba ukubye abwira abigishwa be ati «Twambuke dufate hakurya.» 36Nuko basiga rubanda aho, bamujyana muri bwa bwato yahozemo, andi mato aramukurikira. Haje umuhengeri mwinshi, maze imivumba irenga ubwato butangira gusendera. 38Yezu we yari ku irango asinziriye ku musego. Bamukangura bamubwira bati 39«Mwigisha, nta cyo bigutwaye ko tugiye gushira?» Nuko arakanguka akangara umuyaga, abwira inyanja ati «Ceceka! Tuza!» Nuko umuyaga urahosha maze ituze riba ryose. 40Hanyuma arababwira ati «Icyabateye ubwo bwoba ni iki? Mbese ntimuragira ukwemera?» 41Bagira ubwoba bwinshi barabazanya bati «Uyu yaba ari nde, wumvirwa n’umuyaga n’inyanja?» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »