Amasomo ku wa Gatanu XI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy’Abami (2 Bami 11, 1-4.9-18.20)

Muri iyo minsi, 1Ataliya nyina w’umwami Okoziya abonye ko umwana we apfuye, yiyemeza kwicisha abantu bose bakomokaga ku mwami. 2Yehosheba, umukobwa w’umwami Yoramu akaba na mushiki wa Okoziya, afata Yowasi mwene Okoziya, amuvana mu bana b’umwami bagombaga kwicwa. Nuko amujyanana n’umurezi we, abahisha mu cyumba cy’ingoro bararagamo, Ataliya ntiyaba akimwishe. 3Yowasi abana n’uwo murezi imyaka itandatu mu Ngoro y’Uhoraho, ubwo Ataliya yategekaga igihugu.

 

4Mu mwaka wa karindwi, Yehoyada atumiza abategetsi bakuru b’ingabo z’Abakari n’ingabo zarindaga ibwami, bamusanga mu Ngoro y’Uhoraho. Asezerana na bo kandi abarahiriza mu Ngoro y’Uhoraho, hanyuma abereka umwana w’umwami. 9Abatware b’abasirikare bakora nk’uko umuherezabitambo Yehoyada yabategetse. Buri wese afata abantu be, ari abajya mu mirimo yo ku isabato ari n’abayirangije, bose baragenda basanga umuherezabitambo Yehoyada. 10Umuherezabitambo aha abatware b’abasirikare amacumu n’ingabo by’umwami Dawudi, byabaga mu Ngoro y’Uhoraho. 11Abarinzi b’ibwami bahagarara bafite intwaro mu ntoki bakikije umwami, kuva mu ruhande rw’iburyo rw’Ingoro kugera mu rw’ibumoso, hafi y’urutambiro imbere y’Ingoro. 12Nuko Yehoyada asohora umwana w’umwami, amwambika ikamba ry’ubwami, amuha n’ibindi biranga ubwami. Bamwimikisha amavuta, hanyuma abantu bose bakoma mu mashyi biyamirira bavuga bati “Umwami aragahoraho !”

 

13Ataliya yumvise rubanda rusakuza, agenda abasanga aho bari bari mu Ngoro y’Uhoraho. 14Aritegereza, abona umwami ahagaze hafi y’inkingi y’Ingoro nk’uko byari umuhango usanzwe, abatware n’abavuza amakondera bamuri iruhande, n’abantu bose bo mu gihugu banezerewe kandi bavuza uturumbeti. Nuko Ataliya ashishimura imyambaro ye asakuza ati “Ubugambanyi ! Ubugambanyi !” 15Umuherezabitambo Yehoyada abwira abatware bakuru b’ingabo bategeka abarinzi, agira ati “Nimumusohore mumucishe hagati y’imirongo y’ingabo ! Umukurikira mumwicishe inkota !” Koko rero, umuherezabitambo yari yavuze ati “Umwamikazi ntazicirwa mu Ngoro y’Uhoraho.” 16Bajyana Ataliya bamunyuza mu irembo amafarasi yanyuragamo, bamugejeje ku ngoro y’umwami bamutsinda aho.

 

17Yehoyada yifatanyije n’umwami n’umuryango wose, agirana isezerano n’Uhoraho kugira ngo umuryango uzabe uw’Uhoraho; umwami n’umuryango nab o bagirana isezerano imbere ye. 18Hanyuma imbaga yose ijya ku ngoro ya Behali, bamenagura intambiro ze zose n’amashusho ye babimaraho; na Matani, umuherezabitambo wa Behali, bamwicira imbere y’urutambiro. Umuherezabitambo Yehoyada atoranya abo kurinda Ingoro y’Uhoraho. (19b)Bavana Yowasi mu Ngoro y’Uhoraho bamujyana mu ngoro y’umwami, yicara ku ntebe y’ubwami. 20Abantu bose bo mu gihugu baranezerwa, umurwa uratuza. Ataliya we bari bamwicishije inkota, mu ngoro y’umwami.  

 

ZABURI (Zab 132 (131), 11, 12, 13-14, 17-18)

 

Inyik/ Uhoraho yihitiyemo Siyoni, ashaka ko imubera Ingoro.

 

Uhoraho yarahiye Dawudi,

ni indahiro atazivuguruzaho,

ati “Nzitoranyiriza umwe mu bahungu bawe,

nzamugire umwami uzakuzungura !

 

“Abahungu bawe nibakomeza isezerano twagiranye,

n’amatangazo nabamenyesheje,

abahungu babo na bo bazicara

ku ntebe yawe y’ubwami ubuziraherezo.”

 

Kuko Uhoraho yihitiyemo Siyoni,

ashaka ko imubera Ingoro,

ati “Ni yo buruhukiro bwanjye iteka ryose,

ni ho nzatura kuko nabyifuje !

 

Ni ho nzaturutsa inkomoko ya Dawudi,

nzahakomeze urumuri rw’intore yanjye.

Abanzi be nzabakoza ikimwaro,

maze ikamba rye rizamubengeranireho.”

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Mt 5, 3)

 

Alleluya Alleluya

Hahirwa abakene ku mutima, kuko Ingoma y’ijuru ari iyabo.

Alleluya

 

IVANJILI

 

+ Matayo  (Mt 6, 19-23)

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 19« Ntimugashakire ubukungu hano mu nsi, aho udusimba n’imungu byonona, aho abajura baca ibyuho bakiba. 20Ahubwo mwizigamire ubukungu mu ijuru, aho udusimba n’imungu bitonona, aho abajura badaca ibyuho ngo bibe. 21Kuko aho ubukungu bwawe buri, ni ho n’umutima wawe uzaba uri. 22Itara ry’umubiri ni ijisho. Niba rero ijisho ryawe ridafite inenge, umubiri wawe wose uzamurikirwa. 23Naho niba ijisho ryawe ari ribi, umubiri wawe wose uzaba mu mwijima. Noneho se niba urumuri rukurimo ruhindutse umwijima, uwo mwijima uzangana iki ! »


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »