Amasomo ku wa Gatandatu XI, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cya kabiri cy’Amateka (2 Matek 24, 17-25)

17Nyuma y’urupfu rw’umuherezabitambo Yehoyada, abatware b’Abayuda baraza baramya umwami, na we arabumva. 18Batererana Ingoro y’Uhoraho, Imana y’abasekuruza babo, maze baramya inkingi zeguriwe ibigirwamana n’amashusho yabyo. Icyo gicumuro gituma Uhoraho arakarira Abayuda na Yeruzalemu. 19Aboherereza abahanuzi ngo babumvishe ko bakwiye kugarukira Uhoraho, ariko babima amatwi. 20Nuko umwuka w’Imana uza kuri Zekariya mwene Yehoyada, umuherezabitambo Zekariya ahagarara imbere ya rubanda, arababwira ati “Imana iravuze ngo: Ni iki cyatumye muca ku mategeko y’Uhoraho kandi mubona ko ntacyo bibagezaho ? Kubera ko mwirengagije Uhoraho, na we arabatereranye ! 21Uwo muhanuzi baramugambanira, bamuterera amabuye ku muharuro w’Ingoro y’Uhoraho, babitegetswe n’umwami. 22Umwami Yowasi yirengagiza atyo ineza Yehoyada yamugiriye, maze yica umuhungu we !  Mu isamba rye, Zekariya aravuga ati “Uhoraho nabirebe kandi azabikuryoze !”

 

23Umwaka utashye, ingabo z’Abaramu zizamuka gutera Yowasi. Nuko zigera muri Yuda n’i Yeruzalemu, zica abatware bose ba rubanda, maze zoherereza umwami w’i Damasi iminyago yose. 24N’ubwo ingabo z’Abaramu zari nke, Uhoraho azigabiza abazirushaga ubwinshi kuko bari baratereranye Uhoraho, Imana y’abasekuruza babo. Naho Yowasi ingabo z’Abaramu zimugirira nkana, 25zimusiga ameze nabi cyane. Abagaragu be baramugambanira kubera amaraso y’umuhungu w’umuherezabitambo Yehoyada yavushije, maze bamwicira ku buriri bwe. Amaze gutanga, umurambo we bawushyingura mu Murwa wa Dawudi, ariko atari mu mva z’abami.

 

ZABURI (Zab 89 (88), 4-5, 29-30, 31-32a.33a, 32b.33b-34)

 

Inyik/ Intore y’Uhoraho, azayikomereza impuhwe ze ubuziraherezo.

 

“Nagiranye isezerano n’intore yanjye,

nuko ndahira Dawudi umugaragu wanjye nti

‘Inkomoko yawe nyishyizeho ubuziraherezo,

kandi intebe yawe y’ubwami,

nzayikomeza kuva mu gisekuruza kujya mu kindi.

 

Nzamukomereza impuhwe zanjye ubuziraherezo,

kandi iryo sezerano ntirizasubirwaho.
Ingoma ye nzayikomeza iteka,

n’intebe ye y’ubwami izarambe nk’ijuru.

 

Abana be nibarenga ku mategeko yanjye,

maze ntibakurikize amabwiriza yanjye,

nibaca ku matangazo yanjye,

igicumuro cyabo nzagihanisha umunyafu.


Nibadakomeza amategeko yanjye,

icyaha cyabo nzagihanisha inkoni,

ariko sinzamunyaga impuhwe zanjye,

kandi sinzahemuka ku isezerano ryanjye.’”  

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (2 Kor 8, 9)

 

Alleluya Alleluya

Yezu Kristu, We wari umukire yemeye kwigira umukene,

kugira ngo adukungaharishe ubukene bwe.

Alleluya

 

IVANJILI

 

+ Matayo  (Mt 6, 24-34)

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 24« Nta wushobora gukorera ba shebuja babiri : azanga umwe akunde undi, cyangwa azibanda kuri umwe, asuzugure undi. Ntimushobora gukorera Imana na Bintu.

 

25« Ni cyo gituma mbabwira nti ‘Mwihagarikwa imitima n’uko muzamera, ari ku bibatunga cyangwa ku byo muzambika umubiri wanyu.’ Ubugingo se ntiburuta ibyo kurya ? Umubiri wo se nturuta umwambaro ? 26Nimurebe inyoni zo mu kirere : ntizibiba, ntizisarura, ntizihunika mu bigega, nyamara So wo mu ijuru arazigaburira ! Mwebwe se ntimuzitambukije agaciro ? 27Ni nde muri mwe n’aho yahagarika umutima ate, washobora kugira icyo yongera ku bugingo bwe ?

 

28« Imyambaro yo yabahagarikira iki umutima ? Nimwitegereze indabo zo mu gasozi uko zikura : ntiziruha, ntiziboha. 29Nyamara rero ndababwira ko na Salomoni mu bukire bwe bwose, atigeze yambara nka rumwe muri zo. 30Niba Imana yambika ityo icyatsi cyo mu murima kiriho none, ejo kikazatabwa mu muriro, mwe ntizabarengerezaho mwa bemera gato mwe ? 31Mwibunza rero imitima muvuga ngo ‘Tuzarya iki ? Tuzanywa iki ? Tuzambara iki ?’ 32Ni ibyo byose abanyamahanga bahihibikanira. So wo mu ijuru azi ko ibyo byose mubikeneye. 33Ahubwo mbere na mbere nimuharanire Ingoma n’ubutungane bwayo, naho ibindi byose muzabigerekerwaho. 34Mwiterwa impagarara n’iby’ejo : umunsi w’ejo uzazana impagarara zawo. Umuruho wa buri munsi urahagije. »      


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »