Amasomo ku Cyumweru cya XI Gisanzwe, B

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Umuhanuzi Ezekiyeli (Ezk 17, 22-24)

22Dore Nyagasani Uhoraho aravuze ati «Nanjye nzafata ishami ryo mu bushorishori bw’isederi nini, mu mashami yo hejuru cyane nzacemo rimwe ritoshye, maze nditere jye ubwanjye ku musozl muremure kandi wirengeye. 23Nzaritera ku musozi muremure wa Israheli, na ryo rizakure rigabe amashami, rizere imbuto kandi ribe isederi itagira uko isa. Inyoni z’amoko yose zizayarikamo, ibisiga by’amoko yose bizugame mu mashami yayo. 24Bityo ibiti byose byo mu gasozi bizamenye ko ari jye Uhoraho ucisha bugufi igiti kirekire, ngashyira ejuru ikigufiya, ngatuma igiti gitoshye cyuma, n’icyumye gitoha. Ni jye Uhoraho ubivuze kandi nzabikora.»


ZABURI (Zab 92 (91),2-3,13-14,15-16)


Inyik/ Nyagasani, ni byiza kugusingiza

 

Ni byiza kugusingiza, Uhoraho,

no gucurangira Izina ryawe, Musumbabyose,

kwamamaza ineza yawe kuva mu gitondo,

n’ubudahemuka bwawe ijoro ryose.

 

Umuntu w’intungane yatumburutse nk’umukindo,

asagamba nka sederi yo muri Libani.

Ameze nk’igiti cyatewe mu Ngoro y’Uhoraho,

akisanzurira mu nkike z’Imana

 

No mu busaza bwe aba akera imbuto,

aba acyuzuyemo ubuzima n’ubutohagire,

kugira ngo yamamaze ko Uhoraho ari Umunyabutungane,

we Rutare rwanjye ntiyigiramo uburiganya.

 

ISOMO RYA KABIRI

 

Ibaruwa ya kabiri Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyakorinti (2 Kor 5,6-10)

Bavandimwe, 6n’ubwo ariko duhorana icyizere, tuzi neza ko igihe tuzaba dutuye muri uyu mubiri, tuzasa n’abari ishyanga kure ya Nyagasani. 7-Kuko ubu tugendera mu kwemera, tutayobowe n’uko tubona neza, - 8Koko duhorana icyizere bigatuma duhitamo kwimuka muri uyu mubiri, ngo twigire gutura iruhande rwa Nyagasani. 9Twaba muri uyu mubiri cyangwa twawimukamo, icyo tugambiriye ni uko tumushimisha. 10Kuko twese tuzahinguka imbere y’urukiko rwa Kristu, ngo buri wese ahabwe igiikwiye ibyo yakoze akiri mu buzima bw’umubiri, byaba ibyiza cyangwa ibibi.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI

 

Alleluya Alleluya.

Umubibyi yarasohotse ajya kubiba Inkuru Nziza.

Hahirwa abakira iyo Nkuru Nziza ikera imbuto nyinshi.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Mariko (Mk4,26-34)

Muri icyo gihe, Yezu abwira imbaga y’abantu mu migani ati 26«Iby’Ingoma y’Imana byagereranywa n’umuntu watera imbuto mu gitaka. 27Yasinzira cyangwa yaba maso, haba nijoro cyangwa ku manywa, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura, we atazi uko bigenda. 28Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe hanyuma zikagengarara, hanyuma imbuto z’ingano zikuzura mu mahundo. 29Izo mbuto zamara kwera, ako kanya bakazitemesha urusaruzo kuko imyaka iba yeze.»

 

30 Arongera ati «Iby’Ingoma y’Imana twabigereranya n’iki, cyangwa se twabivuga mu wuhe mugani? 31Bimeze nk’imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka, ari ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi; 32ariko yamara kubibwa igakura ikaruta ibindi bihingwa byose, ikagira amashami manini bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu gicucu cyayo». 33Nguko uko yabigishaga Ijambo ry’Imana abacira imigani myinshi, iringaniye n’ibyo bashoboraga kumva. 34Kandi ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »