Amasomo ku wa Kabiri X, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cya mbere cy’Abami(1 Bami 17, 7-16)

Bitegetswe n’umuhanuzi Eliya, 7hashize iminsi umugezi urakama kuko nta mvura yari yaraguye mu gihugu. 8Uhoraho aramubwira ati 9“Haguruka ujye i Sareputa y’i Sidoni maze uhagume; hariyo umugore w’umupfakazi nategetse kujya aguha ibigutunga.”

 

10Eliya arahaguruka ajya i Sareputa yinjira mu mugi. Ahasanga umugore w’umupfakazi watashyaga inkwi. Aramuhamagara maze aramubwira ati “Ndakwinginze, jya kunzanira amazi make muri urwo rweso kugira ngo nywe !” 11Umugore ajya kuyazana. Eliya aramuhamagara maze aravuga ati “Ndakwinginze, unzanire n’agasate k’umugati.” 12Umugore aramusubiza ati “Ndahiye Uhoraho Nyir’ubuzima, Imana yawe ! Nta ko mfite, usibye agafu ku rushyi nsigaranye kari mu kebo, n’utuvuta turi mu keso; nimara gutora udukwi ndataha nkavugemo umutsima, jyewe n’umwana wanjye tuwurye, ahasigaye twipfire.” 13Eliya aramubwira ati “Wigira ubwoba ! Taha ubigenze uko ubivuze; ariko ubanze umvugireho akanjye ukanzanire, maze ubone kwivugira akawe n’umwana wawe, 14kuko Uhoraho Imana ya Israheli avuze atya : Mu kebo ntihazaburamo ifu, amavuta yo mu keso ntazatuba, kugeza umunsi Uhoraho azagusha imvura ku butaka.” 15Umugore aragenda, agenza uko Eliya yabivuze; amara iminsi afite icyo arya we na Eliya n’urugo rwe. 16Mu kebo ntihaburamo ifu, n’amavuta yo mu keso ntiyatuba nk’uko Uhoraho yari yabivugishije Eliya.

 

ZABURI (Zab 4, 2, 3, 4-5a, 7, 8-9b)

 

Inyik/ Uhoraho dusakazeho umucyo ugukomokaho ! 

 

Igihe ngutabaje, jya unsubiza, Mana indenganura;

mu magorwa ni wowe unkura ahaga.

Gira ibambe wumve isengesho ryanjye !

 

Mwa Bantu mwe, muzahereza he kunangira imitima,

mukunda ibitagira shinge kandi mukararurwa n’ibinyoma ?

 

Mumenye ko Uhoraho yatonesheje umuyoboke we;

iyo ntakiye Uhoraho aranyumva.

Nimuhinde umushyitsi mureke gucumura.

 

Hari benshi bajya bavuga ngo “Ni nde uzaduha guhirwa ?”

Uhoraho, dusakazeho umucyo ugukomokaho !

 

Wanshyize mu mutima ibyishimo,

biruta iby’igihe bari bakize ku ngano no kuri divayi.

Kuko wowe wenyine, Uhoraho, ungumisha mu mudendezo.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 3, 19.21)

 

Alleluya Alleluya

Urumuri rwaje mu isi : ukora iby’ukuri ajya ahabona.

Alleluya 

 

IVANJILI

 

+ Matayo (Mt 5, 13-16)

 

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhandde rwa Yezu ku musozi, arababwira ati 13“Muri umunyu w’isi. Ariko se umunyu wakayutse, bawusubirishamo iki uburyohe ? Nta kandi kamaro kawo kereka kujugunywa hanze, ugakandagirwa n’abantu. 14Muri urumuri rw’isi. Ikigo cyubatse mu mpinga y’umusozi nticyihishira. 15Kandi nta we ucana itara ngo aryubikeho icyibo, ahubwo arishyira ku gitereko  cyaryo aho rimurikira abari mu nzu bose. 16Urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »