Amasomo ku wa Gatandatu X, B

ISOMO RYA MBERE

 

Isomo ryo mu gitabo cya mbere cy’Abami (1 Bami 19, 16b.19-21)

Uhoraho yari yabwiye Eliya ati 16b“Usige amavuta na Elisha mwene Shafati w’i Abeli-Mehola, abe umuhanuzi mu mwanya wawe.” 19Eliya ava aho ngaho aragenda, asanga Elisha mwene Shafati ahinga. Yahingaga umurima we ari kumwe n’abagaragu be; buri wese uko bari cumi na babiri ahingisha ibimasa bibiri, ari we ubwe uyoboye bibiri by’inyuma. Eliya amunyura iruhande maze amujugunyira igishura cye. 20Elisha asiga ibimasa bye aho yiruka kuri Eliya, aramubwira ati “Nyemerera njye gusezera kuri data na mama, mbone ubugukurikira. Eliya aramubwira ati “Genda ! Subirayo ! Hari icyo nagutwaye se ?” 21Elisha  amusezeraho maze afata bya bimasa bye bibiri, arabibaga abituraho ibitambo, naho ibihingisho by’ibiti byari bibishumitseho abitekesha inyama zabyo, maze agaburira abantu be. Hanyuma arahaguruka akurikira Eliya, akajya amukorera.

 

ZABURI (Zab 16(15), 1-2a.5, 7-8, 9-10)

 

Inyik/ Uhoraho, ni wowe munani wanjye n’umugabane wanjye !

 

Mana yanjye, unyiragirire kuko ari wowe buhungiro bwanjye.

Uhoraho ndamubwiye nti “Ni wowe mutegetsi wanjye,

Uhoraho, wowe munani wanjye n’umugabane wanjye,

uko nzamera ni wowe ukuzi.”

 

Ndashimira Uhoraho ungira inama,

ndetse na nijoro umutima wanjye urabinyibutsa.

Uhoraho mpora muzirikana ubudahwema,

ubwo andi iruhande, sinteze guhungabana.

 

Ni cyo gituma umutima wanjye unezerewe,

amagara yanjye akamererwa neza,

n’umubiri wanjye ukadendeza mu ituze ;

kuko utazantererana ngo mpere ikuzimu,

kandi ukaba utazemera ko umuyoboke wawe agupfana.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 19(18), 9)

 

Alleluya Alleluya

Amategeko y’Uhoraho anezereza umutima,

akamurikira umuntu.

Alleluya

 

IVANJILI

 

+ Matayo (Mt 5, 33-37)

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 33“Mwumvise kandi ko abakurambere babwiwe ngo ‘Ntuzarahire ibinyoma, ahubwo uzahigura Nyagasani ibyo wamusezeranije mu ndahiro’. 34Jyeweho mbabwiye kutarahira na gato : ari ukurahira ijuru kuko ari inteko y’Imana; 35ari ukurahira isi kuko ari umusego w’ibirenge byayo; ari na Yeruzalemu kuko ari Umurwa w’Umwami mukuru. 36Ntukarahize n’umutwe wawe, kuko udashobora guhindura n’umwe mu misatsi yawe umweru cyangwa igikara. 37Mujye muvuga muti ‘Yego’ niba ari yego, cyangwa ‘Oya’ niba ari oya; ibigeretsweho bindi biba biturutse kuri Sekibi.”  


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »