Inyigisho ku Munsi Mukuru w'Ubutatu butagatifu, B

1. Imana kuva kera yagiye yigaragariza muntu ikoresheje ibimenyetso, ibitangaza, rimwe na rimwe ikagaragaza ko ukuboko kwayo ari impangare kukaba intanyeganyezwa. Ibyo nibyo isomo rya mbere rigarukaho aho Musa abwira Israheli ati hari undi muryango w’abantu wigeze wumva nkawe ijwi ry’Imana rivugira mu muriro rwagati, maze bagakomeza kubaho? Cyangwa se hari indi mana yigeze igerageza kwikurira ihanga hagati y’irindi ikoresheje ibyago, ibimenyetso n’ibitangaza bikaze? Ikabigirisha kandi imirwano, n’imbaraga n’umurego by’ukuboko kwayo?”Imana irigaragaza nk’Imana yifuza kugirana umubano n’abantu, ikababa hafi, ikabatabara, ikabereka ko ari umuryango yitoreye kandi yifuza kurengera igihe cyose. Iyo Mana twemera ni imwe: Imana Data, Mwana na Roho Mutagatifu ikaba ari yo iduha impagarike n’ubugingo kandi ikaduhamagarira gushyira amizero yacu muri Yo. Niyo mpamvu Musa abwira abayisraheli natwe atubwira ati “uyu munsi rero mubimenye kandi mujye mubizirikana mu mitima yanyu: Uhoraho ni We Mana mu Ijuru no ku isi, nta yindi ibaho.” Iyo Mana imwe mu batatu, niyo duhimbaza kandi niyo twayobotse kuko umutima wacu utazatuza bibaho utaratura muri Yo.

 

2. Pawulo mu Isomo rya kabiri we aratubwira ko hari Roho ya muntu, ikaba ari ishingiro ry’ukubaho kwe, ugukora kwe, ugukunda kwe ndetse ntiyibagirwe kutubwira ko iyo roho ya muntu ifite intege nke, ko Uhoraho atayishyigikiye ngo ayiyobore, ishobora gutura ruhabo nyirayo. Ariko nanone “uwo Roho twahawe ntabwo ari Roho y’ubucakara idusubiza mu bwoba, ahubwo ni Roho itugira abana bishingiwe kibyeyi”. Ibyo tubikesha rero Roho wa Nyagasani, yo shingiro ry’urukundo no gusabana n’abavandimwe. Iyi Roho y’Imana niyo yinjira muri twe maze ikatubwiriza gukora igishimisha Imana iyo tuyikundiye ikadukoresha. Iyo Roho y’Imana idutuyemo tuyikomora kuri Kristu wanze ko twasigara turi imfubyi maze akadusigira Roho we ngo aturinde kandi atuyobore. Turi “abasangiramurage rero b’Imana n’abasangiramurage ba Kristu” tubikesheje Roho We twemera kwakira.

 

3. Uku kugenerwa umurage no kuba abasangirabutumwa na Kristu nibyo Matayo atubwira mu Ivanjiri aho agira ati: “nahawe ububasha bwose mu ijuru no ku isi. Nuko rero nimugende mwigishe amahanga yose, mubabatize ku izina ry’Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, mubatoze gukurikiza ibyo nabategetse byose. Dore kandi ndi kumwe namwe iminsi yose, kugeza igihe isi izashirira.” Aya magambo ya Yezu benshi bavuga ko ari urufunguzo rutuma twumva neza Ivanjiri ya Matayo aratugaragariza ko twinjiye mu Mana, tukaba tubereyeho kandi tubeshejweho nayo, ikaba iduha ubutumwa bwo kuyihagararira. Kuyihemukira rero ni ukwimena inda. Yezu ari kumwe natwe iminsi yose n’ibihe byose, aturimo rwagati akoresheje Ijambo rye riducengera buhoro buhoro ariko rikatugera mu ndiba y’umutima.

 

4. Imana imwe mu batatu ntabwo rero iduheza ngo ibeho ityo kuko yihagije. Ahubwo kubera urukundo itwinjiza muri Yo maze ikaduha ubutumwa bwo guhinduka beza duhindura isi nziza.

 

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »