Amasomo ku wa Mbere VIII, B

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero Intumwa (1 Pet 1, 3-9)

Bavandimwe, 3nihasingizwe Imana Se w’Umwami wacu Yezu Kristu, kuko yagiriye impuhwe zayo z’igisagirane maze ikaduha ubugingo bushya, kugira ngo tugire amizero ahamye; dukesha izuka rya Yezu Kristu mu bapfuye, 4no kugira ngo dutunge umurage udashobora gushanguka, kwandura cyangwa guserebera, ari nawo ubazigamiwe nu ijuru, 5mwebwe abo ububasha bw’lmana buragirishije ukwemera, kugeza ubwo umukiro wabateguriwe uzigaragariza mu bihe byagenwe by’imperuka. 6 Nimwishime kandi munezerwe, kabore n’ubwo mukigomba mu gihe gito kubabazwa n’amagorwa y’amoko yose. 7Uko zahabu bayiyungururisha umuriro, ni nako bya bigeragezo bigenewe gusukura ukwemera kwanyu gutambukije kure agaciro iyo zahabu y’akanya gato, kugira ngo nikumara guhama kuzabaheshe ibisingizo, ikuzo n’icyubahiro, igihe Yezu Kristu azaba yigaragaje. 8Koko ni We mukunda mutamurora, mukamwemera mutarigeze mumubona ; akaba ari na cyo gituma mwasazwe n’ibyishimo bitagira ivugiro kandi by’agatangaza, 9kuko, mwashyikiriye igihembo cy’ukwemera kwanyu, aricyo umukiro wanyu.


ZABURI (Zab 111 (110),1-2,5-6, 9.10c)


Inyik/ Uhoraho yibuka iteka Isezerano rye.

 

Nzasingiza Uhoraho n’umutima wanjye wose, 

mu nteko y’intungane no mu ikoraniro rusange.

Ibyo Uhoraho yakoze biratangaje,

ababyitayeho bose bahugukira kubizirikana.

 

Abamwubaha abaha ibibatunga,

akibuka iteka Isezerano rye.

Umuryango we yaweretse ibikorwa bye bihambaye,

Igihe awugabiye ayandi mahanga ho umunani.

 

Uhoraho yazaniye umuryango we ikiwubohora,

agena rimwe rizima imiterere y’lsezerano rye.

Izina rye ni ritagatifu kandi rigatera ubwoba,

ibisingizo bye bizahoraho iteka ryose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (2 Kor 8,9)

 

Alleluya Alleluya.

Yezu Kristu ni We mukire wemeye kwigira umukene,

kugira ngo adukunguharishe ubukene bwe.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Mariko (Mk 10, 17-27)

Muri icyo gihe,17Yezu agihaguruka aho, umuntu aza yiruka amupfukama imbere, aramubaza ati « Mwigisha mwiza, nkore iki kugira ngo nzabone ubugingo bw’iteka ho umurage?» 18Yezu aramubwira ati « Kuki unyita mwiza? Nta mwiza ubaho, keretse Imana yonyine. 19Uzi amategeko: ntuzice, ntuzasambane, ntuzibe, ntuzahamye ibinyoma, ntuzagirire abandi nabi, urajye wubaha so na nyoko. » 20Uwo muntu aramusubiza ati « Mwigisha, ibyo byose nabikurikije kuva mu buto bwanjye.» 21Yezu aramwitegereza yumva amukunze; aramubwira ati « Ubuze ikintu kimwe gusa : genda ugurishe ibyo utunze ubihe abakene, uzagira ubukire mu ijuru, hanyuma uze unkurikire.» 22We ariko abyumvise arasuherwa, agenda ababaye kuko yari atunze ibintu byinshi.

23Nuko Yezu araranganya amaso, abwira abigishwa be ati · «Mbega ukuntu kuzinjira mu Ngoma y’Imana biruhije ku bakungu!» 24Abigishwa be batangazwa n’ayo magambo; Yezu ariko abibasubiriramo ati« Bana banjye, mbega ukuntu biruhije kwinjira mu Ngoma y’Imana! 25Byoroheye ingamiya guca mu mwenge w’urushinge, kurusha uko byoroheye umukungu kwinjira mu Ngoma y’Imana!» 26 Abigishwa barushaho gutangara, barabazanya bati « Ubwo se ni nde ushobora kurokoka?» 27Yezu arabitegereza maze arababwira ati «Ku bantu ntibishoboka, ariko ku Mana birashoboka kuko nta kinanira Imana.»  


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »