Amasomo ku wa Kane VIII, B

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero Intumwa (1 Pet 2,2-5.9-12)

Bavandimwe, 2nimumere nk’abana bakimara kuvuka, nimurarikire amata meza y’ ijambo ry’Imana, kugira ngo igihe  muryakira mutere imbere mu gucungurwa kwanyu, 3niba koko mwarasogongeyeho mukumva ukuntu Nyagasani aryohereye. 4Nimwegere Nyagasani, ibuye nyabuzima ryajugunywe n’abantu, nyamara ari indobanure kandi rifite agaciro gakomeye mu maso y’Imana; 5bityo namwe mube nk’amabuye mazima, mwubakwemo ingoro ndengakamere, kugira ngo mube imbaga ntagatifu y’abaherezabitambo, mwitureho ibitambo ndengakamere bishimisha Imana ku bwa Yezu Kristu.


9Koko rero muri ubwoko bwatoranyijwe, imbaga y’abaherezabitambo ba cyami, ihanga ritagatifu, umuryango lmana yironkeye, kugira ngo mujye mwamamaza ibigwi by’Uwabahamagaye abavana mu mwijima, akabinjiza mu rumuri rwe rw’agatangaza, 10mwebwe abatari umuryango w’Imana kuva kera, ubu ngubu noneho mukaba mwarabaye umuryango wayo, mwebwe mutari abo kugirirwa imbabazi, ubu ngubu noneho mukaba mwarazigiriwe. 11Nkoramutima zanjye, mwebwe muri nk’abagenzi n’abanyamahanga, ndabasaba ngo mwirinde irari ry’umubiri rirwanya umutimanama. 12Nimugire imyifatire myiza imbere y’abatemera Imana nyakuri, kugira ngo n’ubwo babasebya nk’aho muri abagiranabi, bazamurikirwe n’ibikorwa byanyu maze basingize Imana ku munsi izaziraho.


ZABURI (Zab 100 (99), 1-2, 3,4, 5)

 

Inyik/ Nimusanganize Uhoraho impundu z’ibyishimo!

 

Nimusingize Uhoraho bantu b’isi yose,

Nimumugaragire mwishimye,

nimumusanganize impundu z’ibyishimo! 

 

Nimwemere ko Uhoraho ari we Mana,

Ni we waturemye, none turi abe,

Turi umuryango we n’ubushyo yiragiriye.

 

Nimutahe amarembo ye mumushimira,

Mwinjirane ibisingizo mu ngombe ze,

Mumusingize, murate izina rye.

 

Kuko Uhoraho ari umugwaneza,

Urukundo rwe ruhoraho iteka,

Ubudahemuka bwe bugahoraho uko ibihe bigenda bisimburana.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh8,12)

 

Alleluya Alleluya.

Nyagasani Yezu Kristu, uri urumuri rw’isi,

ugukurikira azatunga urumuri rw’ubugingo.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Mariko (Mk 10,46-52)

Muri icyo gihe, 46Yezu n’abigishwa be bagera i Yeriko. Igihe agisohoka muri Yeriko ari kumwe n’ abigishwa be n’imbaga y’abantu benshi, umuntu w’impumyi witwaga Baritimeyo mwene Timeyo, akaba yari yicaye iruhande rw’inzira asabiriza. 47Yumvise ko ari Yezu w’i Nazareti, atera hejuru ati « Yezu, Mwana wa Dawudi, mbabarira!» 48Benshi baramucyaha ngo aceceke, ariko we arushaho gusakuza ati « Mwana wa Dawudi, mbabarira!» 49Yezu arahagarara, aravuga ati «Nimumuhamagare.» Bahamagara iyo mpumyi, barayibwira bati «Humura, haguruka dore araguhamagaye.» 50 Ajugunya igishura cye, ahaguruka bwangu asanga Yezu. 51Yezu aramubaza ati «Urashaka ko ngukorera iki ?» Impumyi iramusubiza iti «Mwigisha mpa kubona!» 52Yezu aramubwira ati « Genda, ukwemera kwawe kuragukijije. » Ako kanya arahumuka maze akurikira Yezu. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »