Amasomo ku wa Gatatu VIII, B

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero Intumwa (1 Pet 1, 18-25 )

Bavandimwe, 18muzi yuko atari ibintu bishanguka nka Zahabu cyangwa feza, byabarokoye mu migenzereze mibi mwarazwe n’abakurambere banyu; 19ahubwo ko mwarokowe n’amaraso y’agaciro gakomeye ya Kristu, nk’ay’intama itagira inenge cyangwa ubwandure. 20Kristu ni We watoranyijwe mbere y’ihangwa ry’isi, kandi agaragazwa mu bihe by’indunduro ku mpanvu yanyu. 21Ni na We mukesha kwemera Imana yamuzuye mu bapfuye kandi ikamukuza, ku buryo ukwemera kwanyu n’amizero yanyu bishingira ku Mana.


22Mwasukuwe imitima yanyu mwumvira ukuri, kugira ngo mugire urukundo rwa kivandimwe ruzira uburyarya. Nimukundane ubudatezuka n’umutima wanyu wose, 23mwebwe abavutse bundi bushya ku mbuto itari inyabushanguke, ahubwo idashanguka ku bw’ijambo nyabuzima kandi rihoraho ry’Imana. 24Kuko Ibyanditswe bivuga ngo «Ikinyamubiri cyose ni nk’icyatsi, n’ikuzo ryacyo rikaba nk’iry’ururabyo rw’icyatsi: icyatsi kiruma, ururabyo rugahunguka; 25ariko ijambo ry’Uhoraho rizahoraho iteka.» Iryo jambo rero ryo ni Nkuru Nziza mwamenyeshejwe.


ZABURI (Zab 147 (146-147), 12-13, 14-15, 19-20)


Inyik/ Yeruzalemu, amamaza Uhoraho.

 

Yeruzalemu, amamaza Uhoraho,

Siyoni, singiza Imana yawe!

Kuko yakajije ibihindizo by’amarembo yawe,

agaha umugisha abana bawe bagutuyemo.

 

Yasakaje amahoro mu bwatsi bwawe,

aguhaza inkongote y’ingano zeze neza.

Yoherereza amategeko ye ku isi,

Ijambo rye rikihuta bitangaje.

 

Amenyesha bene Yakobo ijambo rye,

agatangariza Israheli amategeko ye.

Nta yandi mahanga yigeze agenzereza atyo,

Ngo ayamenyeshe amateka ye.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILi (Mk 10,45)

 

Alleluya Alleluya.

Umwana w’umuntu yazanywe no gukorera abandi,

no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi.

Alleluya. 

 

IVANJILI


+ Mariko (Mk 10,32-45)

Muri icyo gihe, abigishwa 32bari mu nzira bazamuka bajya i Yeruzalemu, Yezu abarangaje imbere. Bari bahagaritse umutima, n’abari babakurikiye bari bafite ubwoba. Yongera kwihererana ba Cumi na babiri iruhande rwe, ababwira ibigiye kumubaho ati 33 «Dore tuzamutse tujya i Yeruzalemu, kandi Umwana w’umuntu agiye kugabizwa abatware b’abaherezabitambo n’abigishamategeko; bazamucira urubanza rwo gupfa, maze bamugabize abanyamahanga. 34Bazamushinyagurira bamuvunderezeho amacandwe, bamukubite, bamwice, ariko nyuma y’iminsi itatu azuke. »


35Nuko Yakobo na Yohani, bene Zebedeyi, begera Yezu baramubwira bati « Mwigisha, turashaka ko udukorera icyo tugiye kugusaba.» 36Arababaza ati « Murashaka ko mbakorera iki?» 37Baramusubiza bati« Uraduhe kuzicarana nawe, umwe iburyo, undi ibumoso mu ikuzo ryawe.» 38Yezu arababwira ati « Ntimuzi icyo musaba. Mushobora se kunywera ku nkongoro nzanyweraho, cyangwa se guhabwa batisimu nzahabwa» 39Baramusubiza bati «Turabishobora!»Yezu arababwira ati« Koko inkongoro nzanyweraho muzayinywesha, na batisimu nzahabwa muzayihabwa; 40naho ibyo kwicara iburyo bwanjye cyangwa ibumoso bwanjye si jye ubitanga; bizahabwa ababigenewe.»

41Abandi uko ari icumi babyumvise, batangira kurakarira Yakobo na Yohani. 42Yezu arabahamagara, arababwira ati «Muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo bayategekesha agahato. 43Kuri mwebwe rero si ko bimeze. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe, ajye yigira umugaragu wanyu, 44maze ushaka kuba uwa mbere yihindure umukara wa bose. 45Dore n’Umwana w’umuntu ntiyazanywe no gukorwa, ahubwo yazanywe no gukorera abandi, no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »