Inyigisho ku Munsi Mukuru wa Asensiyo, B

1. Yezu winjiye muri kamere-muntu, akatwigisha, akatwereka inzira igana ijuru uko igendwa n’ibyangombwa idusaba, yasubiye kwa Se kugira ngo adutegurire aho tuzabana na We ubuziraherezo: “Yezu uwo ubavanywemo akajyanwa mu Ijuru, azaza nk’uko mumubonye ajya mu Ijuru”. Ntagiye mu Ijuru kubera ko adutaye, kubera ko aturambiwe, agiye mu Ijuru kuko ariho iwacu. Twaremewe kuzajya mu Ijuru, niho twese tuzishima iteka.


2. Yezu ugiye mu Ijuru arifuza ko twahora tumurangamiye maze tukorohera Roho We utwibutsa gukora ibyo yatubwiye byose bidutegurira Ijuru. Bimwe muri ibyo ni byo Pawulo yongera kugarukaho agira ati: “Bavandimwe…nimubane m’urukundo, murangwe n’ubwiyoroshye, n’ituze n’ubwiyumanganye, mwihanganirane muri byose, kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro”. Ngako akabando tugomba kwitwaza muri uru rugendo turimo rutuganisha mu Ijuru aho Yezu aganje. Kubana mu mahoro, ntawe tubangamiye, twibuka ko twese turi abasangirangendo, ko aho tujya ari hamwe, ko tutari dukwiye kuryana no gukurura muri twe inzangano. Kubana m’urukundo nibyo bitanga ubuzima, kuko ukunda ari we ubasha kumenya agahinda ka mugenzi we, akamwumva mu bibazo ahura nabyo kandi akabasha no kumwihanganira. Pawulo ati “murangwe n’ukwiyoroshya”. Kwishyira hejuru sibyo bitanga agaciro n’ireme, ahubwo guca bugufi ukumva abandi, ukabubaha kandi ukababera ihumure, ugatuza ukirinda guhubuka, guhuta no guhutera, nibwo buryo bwiza bwo kwitegura gutaha Ijuru.


3. Pawulo aratwibutsa ko kuba Yezu yarazamutse mu Ijuru, ari uko yabanje kumanuka akagera hano ku isi, akabana natwe. Bishatse kuvuga ko natwe tugomba kumenya ko isi ubwayo atari mbi, Yezu yayihaye umugisha yemera kuza. Uwo mugisha rero nitwe tugomba kuwusakaza hose, isi ikarushaho kuba nziza kandi ikabasha kubera abandi inzira nziza, idahanda, inzira igana kuri Rurema. Twese rero turasabwa kunga ubumwe mu kwemera, tugaharanira kuba abantu bashyitse kandi bageze k’urugero ruhamye. Pawulo ati: Ubwo rero ntituzaba tukiri abana basabayangwa, maze ngo twangaranwe n’umuyaga ubonetse wose w’inyigisho ziturutse ku buhendanyi bw’abantu no ku buriganya bwabo bubayobya. Ahubwo nitubaho mu rukundo rutaryarya, tuzakura kandi twiyongere ubudahwema twifatanyije na Kristu utubereye umutwe.


4. Yezu mbere yo gusubira kwa Se araduha ubutumwa: Nimujye mu isi hose, mwamamaze Inkuru Nziza mu biremwa byose. Uzemera akabatizwa azakira; utazemera azacibwa.” Kwamamaza inkuru nziza hose, Inkuru nziza y’urukundo n’amahoro, Inkuru nziza yo gufatanya no kumenya ko twese twaremewe guhurira mu nzira imwe igana Ijuru, nicyo duhamagariwe. Nyagasani ntazigera adutererana muri ubwo butumwa yaduhaye, kandi buri wese agomba kumenya ko ari intumwa Ye igomba gukwiza hose ibyishimo n’amahoro. Yezu natubere itara ritumurikira aho tugenda hose, kandi turangwe no kwiyoroshya tubera abatubona bose icyizere cy’Ijuru tuzataha.

 

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »