Inyigisho ku Cyumweru cya VI cya Pasika, B

1. Amasomo tuzirikanaho ku byumweru bya Pasika agaruka cyane kuri disikuru Yezu yavuze, Yohani akaba ayitugezaho asa nutugaragariza ko Yezu yayivuze k’umugoroba w’umunsi we wa nyuma kuri iyi si. Kuri uwo mugoroba wari wuzuye agahinda, Yezu arabwira inshuti ze ibanga ryari rimuri k’umutima: “Uko Data yankunze, ni ko nanjye nabakunze. Nimugume mu rukundo rwanjye. Jye sinkibita abagaragu, kuko umugaragu atamenya icyo shebuja akora; ahubwo mbise incuti, kuko nabamenyesheje ibyo numvanye Data byose.” Yezu arifuza kubwira bwa nyuma inshuti ze ukuntu urukundo azikunda rusumba kure urwo zishobora gutekereza kandi arifuza ko zahora ziruzirikanaho bikazibera intandaro yo kumukunda no gukundana hagati yazo. Yezu azi ko nta kindi kizakiza isi usibye urukundo rubona muri mugenzi wacu inshuti y’Imana, ishusho y’Imana n’ineza yayo. Nibyo Yohani mu ibaruwa ye ya mbere avuga agira ati: “Nkoramutima zanjye, nidukundane kuko urukundo rukomoka ku Mana, kandi umuntu wese ukunda aba yarabyawe n’Imana, akanayimenya.”

 

2. Urukundo Yezu atubwira, araruvuga atarutandukanyije n’amategeko y’Imana: “Nimwubaha amategeko yanjye, muzaguma mu rukundo rwanjye, nk’uko nanjye nubaha amategeko ya Data, maze nkaguma mu rukundo rwe.” Yezu arifuza ko twamenya ko urukundo no kumvira ndetse no kubaha bijyana. Gukunda umuntu by’ukuri si ukwikunda ngo wumve ko ibyo ushaka byose azaba aribyo bizajya bihora bigukorerwa, gukunda umuntu si ukumubonamo igikoresho kigomba kukubera akabaho ukandagiraho ngo ugere kuzindi nyungu zawe, gukunda umuntu ni ukumwubaha, ukamwubahira uwo ari we, ukamwumvira kandi mugafatanya gukura mujya mbere. Yezu ariko ntiyifuza ko itegeko ry’urukundo ryaba nka ryarindi rikurikizwa kubera gutinya ibihano, arifuza ko itegeko ry’urukundo ryadushyiramo ishyaka ryo kwitangira uwo dukunda, tukabikora ubuziraherezo nta nyungu yindi igamijwe uretse inyungu yo gukunda ngo uwo ukunze ahore yumva aguwe neza kandi anyuzwe no kugira umwumva akamwitaho igihe cyose. Urukundo si igice, urukundo si umukino, urukundo si ndaguharaye, urukundo Yezu adutoza, ni “urukundo rudateze gushira” (1kor 13,7), ni “urukundo rwihangana, rwitangira abandi, ntirugire ishyari, ntirwirarire, ntirwikuririze, kandi urwo rukundo ntacyo rukora kidahwitse, ntirurondera akari akarwo, ntirurakara kandi ntirugira inzika. Ntirwishimira akarengane ahubwo ruhimbazwa n’ukuri.” (1Kor 13,4-6). Nibyo Mutagatifu Agustini avuga agira ati: “kunda maze ukore icyo ushaka cyose” kuko aziko urangajwe imbere n’urukundo nyarwo nta kibi ashobora kwishoramo. Yezu rero ati: “Ngiri itegeko mbahaye: nimujye mukundana nk’uko nanjye nabakunze. Nta wagira urukundo ruruta urw’umuntu uhara amagara ye kubera incuti ze. Ibyo mbibabwiye ngira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere.”

 

3. Natwe nitwiyogezemo urukundo nk’urwa Kristu, maze nka Petero ruduhe guterura tugira tuti «Noneho kubera urukundo twiyimitsemo, twumvise mu by’ukuri ko Imana itarobanura, ko ahubwo inyurwa n’umuntu wa buri hanga iryo ari ryo ryose uyitinya kandi agaharanira ubutungane.» Niduharanire kubana neza, imvugo y’umuhanga w’umurusiya Evdokimov idutere kumva icyo aricyo gukunda muntu no kumwubaha. Yanditse avuga ati:«Ntuzigere na rimwe utuma umutima wawe wibagirwa intego ikomeye yaranze abakurambere bacu mu kwemera no mu bya roho: Nyuma y’Imana, fata mugenzi wawe nk’aho na we ari Imana maze umukunde kandi umwubahe!».


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »