Inyigisho ku Cyumweru cya IV cya Pasika, B: Umunsi Mpuzamahanga wa 49 wo gusabira Ihamagarwa ry’Abiyeguririmana

1. K’umunsi w’ihamagarwa ry’Abiyeguriyimana tuzirikana kuri Disikuru y’umushumba mwiza, aho twumva Yezu atubwira ko ari umushumba mwiza ndetse akongeraho ko afite n’izindi ntama agomba kugarura mu rwuri bityo hakaba igikumba kimwe, kiragiwe n’umushumba w’ineza n’amahoro kandi witangira intama ze.

“Ni jye mushumba mwiza, nzi intama zanjye nazo zikamenya.” Yezu aratubwira ko ari umushumba mwiza yifuuza kugaragaza ko ari umushumba ukunda, witanga kandi agaharanira kugirira neza intama ze. Iyi sura nziza n’iyi migenzo myiza nibyo yifuza gusiiga intama ze ngo nazo zijye zibasha gutanga ubuzima nk’uko abutanga. Yezu ni umushumba mwiza, ugera n’aho yitanga agira ngo intama ze zikire. Urwo rukundo rwahebuje nirwo Yohani agarukaho mu Isomo rya kabiri aho agira ati “nimurebe urukundo ruhebuje Imana yadukunze kugeza n’aho twitwa abana bayo kandi tukaba turibo koko.”

 

2. Yezu ati “umucancuro utari umushumba, ntabe na nyir’intama, abona ikirura kije agatererana intama agahunga”. Yezu aziko ubuzima bw’intama ze burusha byose agaciro, niyo mpamvu atari nk’umucancuro wita k’ubuzima bwe bwonyine, yabona haje ikirura agakuramo ake karenge aiza amagara ye gusa. Yezu arifuza ko twakwirinda kuba abacancuro mubyo adushinga no mu bo adushinga. Arifuza ko twaba abantu, tukagira ubuntu kandi tukubaha ubuzima aho buva bukagera hose.

 

3. Yezu ati: “Ni jye mushumba mwiza, nzi intama zanjye nazo zikamenya.” Yezu arakoresha inshinga kumenya, kugira ngo atugaragarize uburyo abana n’intama ze atari ibya nyirarureshwa. Azi irwaye n’imeze neza, azi ifite ibibazo n’ikeneye umuti, zose azitaho kugera kundunduro. Yezu yifuza ko n’abantu bamenyana kuri ubwo buryo, kuko basangie ingendo, basangiye umushumba kandi bose aho bagana ni hamwe: ku Mana Data, twaremewe. Yezu ntiyifuza icyabiba amacakubiri n’inzangano mu bantu be, ntiyifuza icyatuma abantu bashyamirana ahubwo arifuza ko abantu b’amahanga yose babana mu mahoro, bakaba umwe nk’abitsamuye.

 

4. Ibi bikaba bijyanye n’interuro Papa Benedigito XVI yabimbuje ubutumwa yageneye uyu munsi: Umuhamagaro ni ingabire y’urukundo rw’Imana. Imana ni yo soko y’urukundo rushyitse, niyo ihora itwibutsa kuba beza no kubera izindi ntama tugendana beza. Nk’uko Pawulo Mutagatifu abyemeza, muri Kristu Imana « yadutoreye muri We nyine, mbere y’ihangwa ry’ibiriho byose, kugira ngo tuzayihore imbere mu rukundo, turi intungane n’abaziranenge » (Ef 1,4). Papa rero ati “imihamagaro yose ikomoka kandi ikurira mu kwiyegurira urukundo rw’Imana no kugaragaza imbuto zarwo.” Niturangamire umushumba mwiza, tumuture abamwiyegurira kandi tubafashe guhora bashimira Imana yadukunze tutari tubikwiye.

 

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »