Inyigisho Icyumweru cya II cya Pasika, B

1. Amasomo y’iki cyumweru cya 2 cya Pasika aradusaba kuzirikana ku ngingo ebyiri z’ingenzi: Urukundo n’ukwemera. Ni ingingo zikomeye mu kwemera kwacu, zikaba ari nk’iyenyenyeri yo murukerera itumurikira ikadukura mu mwijima, cyangwa se inyenyeri y’umugoroba iduherekeza igihe twinjiye mu mwijima, ikatumurikira ngo twoye gutsitara. Isomo rya kabiri niryo ribivuga neza kuko rigira riti: “Umuntu wese wemera ko Yezu ari Kristu, yabyawe n’Imana; kandi n’umuntu wese ukunda Imana Umubyeyi, akunda n’uwabyawe na Yo. Dore icyo tumenyeraho ko dukunda abana b’Imana: ni uko dukunda Imana kandi tugakurikiza amategeko yayo.”


2. Isomo rya mbere riragaruka kuri urwo rukundo ritubwira ko “Imbaga y’abemera yari ifite umutima umwe n’amatwara amwe, kandi nta n’umwe wibwiraga ko icyo atunze cyose ari icye bwite”. Bari bafite umutima umwe n’amatwara amwe, nta mutima mubi wabarangwagamo, nta nzangano n’inzika, nta nduru nta n’umujinya bibibagamo, bumviraga urukundo Imana yari yarashyize mu mutima wabo kandi bakubaha umutimanama wabo. Uru rukundo bari bafitanye nk’abavandimwe basangiye Imana bagasangira ubumuntu, nirwo rwatumaga “ubugwaneza bwinshi bubuzuramo bose”kandi bagaharanira kubana kivandimwe kuko babonaga ko bose batahiriza umugozi umwe.

3. Iri ni isomo rikomeye kuri twe twemera kandi tukifuza ko twarangwa n’urukundo rwa Yezu dukurikiye: Gukunda mugenzi wacu twirinda icyamuhungabanya n’icyamutesha agaciro, kubaha buri wese no kumubonamo ishusho y’Imana, kwitsindamo inabi ishoboka kutuzamukamo. Urukundo tubwirwa mu isomo rya mbere, ni urukundo rutwibutsa ko nta muntu twari dukwiye kugira icyo dupfa kubera ibintu, rukadusaba kurenga ibintu tukubaha muntu kuko agaciro ke kazahoraho iteka mu gihe ibintu byo bihitana n’ibihe. Urukundo rusumba byose, kandi umunezero rutuzanira uturuka ku Mana kuko urukundo rwahawe umugisha na Nyagasani. Urupfu n’izuka bya Krisitu bikwiye kutubera isomo ryo kutizirika ku by’isi, ntitubyiratemo niba Imana yarabiduhaye, ntitubyirengagirizemo umukene, ahubwo tugahora dukereye gushimisha Imana.


3. Ingingo y’ukwemera yo ku buryo bw’umwihariko turayisanga mu Ivanjiri. K’uruhande rumwe turabona Tomasi wanga kwemera atabanje kwirebera, aha akaba atari kure yacu kuko kenshi natwe dushakisha ibimenyetso ngo tubone kwemera. K’urundi ruhande turumva Yezu avuga ati “hahirwa abemera batabonye.” Icyo Yezu yifuza kuri Tomasi, ni ukurenga ukwemera kwe gushingiye kubigaragara, ntiyongere kubona Yezu nk’umuntu waje kubohora abantu gusa k’uburyo bw’isi, ahubwo akabona Yezu nk’Umwana w’Imana kandi waje gukiza inyoko-muntu yose aho iva ikagera. Tomasi niyumva ko kubaho ari ukubana na Yezu kandi ko kugira ubuzima ari ukubuhabwa na We, noneho araza guhamya ukwemera kwe agira ati: “Nyagasani kandi Mana yanjye.” Nguko uko natwe twabishaka tutabishaka, hari ibihe tugeramo maze noneho tukabona ko Nyagasani ari Imana yacu, kandi akaba ari We utugize.


4. Kuri iki cyumweru cy’impuhwe za Nyagasani, urukundo n’ukwmera dufitiye yezu tubinagure, maze impuhwe ze zitubundikire kuko n’ubundi arizo zidutunze.

 

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »