Inyigisho ku Cyumweru cya Mashami (Umwaka B)

- Kucyumweru cya Mashami, tuzirikana k’ububabare bw’Umwami wacu Yezu Kristu, akaba yaremeye kugirirwa nabi kugira ngo muntu abone ubugira ubuzima. Mariko atubwira iby’uku kubabara kwa Yezu mu bice cumi na bitanu:


1. Igice kiva kukugambanira Yezu kugera ubwo hari hasigaye iminsi ibiri ngo Pasika ibe.

2. Yezu asigwa amavuta n’umugore kwa Simoni umunyabibembe. Bishushanya uguhambwa kwa Yezu

3. Yuda atanga Yezu akamugabiza abaherezabitambo bakuru maze nabo bakamuha amafranga.

4. K’umunsi wa mbere w’imigati idasembuye Yezu arasaba abigishwa be gutegura aho azarira Pasika ye.

5. K’umugoroba abigishwa be babuze aho bakwirwa Yezu abahishuriye ko umwe muri bo yamugambaniye.

6. Yezu asangira Pasika n’abigishwa be akanarema Ukaristiya, agakingiza atyo isezerano rishya n’Imana akoresheje amaraso ye.

7. Mu magambo ya Yezu ababajwe nuko hari ugiye kumutanga ariko nanone arabwira abigishwa be ko bagomba kuzaba bari mu Galileya nyuma y’izuka rye.

8. Muri Getsemani, mu ijoro ry’icuraburindi. Yezu arasengana agahinda gakomeye mu gihe intumwa ze zitangiye kumugambanira zikoresheje ibitotsi, zikaba zibagiwe igihe gikomeye Uwabakunze arimo.

9. Uri maso muri iryo joro mu ntumwa za Yezu ni Yuda uzana abantu baje gufata Yezu ngo bamushyire mu biganza by’abaherezabitambo bakuru. Ni muri iki gice kandi batubwira ko hari umusore wahunze kubera ubwoba maze bajya kumufata igishura cye kigasigara mu biganza by’abagiranabi. Ni Mariko ubwe?

10. Inama nkuru y’abaherezabitambo (Sinedrin) iteranye kuburyo budasanzwe barega Yezu ko atuka Imana.

11. Mu gihe hagitegerejwe imyanzuro y’urubanza, Petero wari wavuze ko nta kizamutandukanya na Nyagasani, arihakana Yezu imbere y’umuja w’umuherezagitambo mukuru. Petero wumvaga ari intwari, agamburujwe n’umuja!

12. Igikurikiyeho ni ukujyana Yezu kwa Pilato, kugira ngo yemeze igihano cy’urupfu bari baciriye Yezu. 13. Igombaniro ry’abasirikare rigiye kwigiriza nkana kuri Yezu, bamwica urubozo.

14. Yezu baramunyuza mu mugi bamujyanye ku k’ibihanga hanze y’umugi wa Yeruzalemu kugira ngo ahabambirwe. Nyuma y’ijwi riranguruye, Yezu araca.

15. Umurambo wa Yezu uhabwa Nikodemu, na we akagira neza awushyingura mu cyubahiro.

 

- Ubu bubabare n’urupfu bya Nyagasani biratugaragariza ko Imana ihora bugufi y’umuntu wese ubabara cyangwa se umuntu wese urimo gupfa. Niyo mpamvu Imana yigize umuntu, igasangira natwe kugera n’aho dusangira akababaro n’urupfu. Imana yinjira mu bibazo byacu no mu mibabaro yacu ya buri munsi kugira ngo ibashe gucana muri twe icyizere cy’uko twinjijwe m’ukubaho iteka kandi ko yadukijije.

 

- Ukubababara n’urupfu bya Yezu kandi biratwigaragariza nk’inzira itoroshye aho umuntu yumva ari wenyine kandi bikaba bitoroshye kwakira ubwo bubabare: Bose baramutereranye uhereye kuri Yuda wamugambaniye, intumwa zirukanse, ukagera kuri Petero wumvaga adashobora guhemukira uwo banywanye. Ahateye ubwoba ariko kandi harushaho gutuma muntu yibaza byinshi, ni uku guceceka kw’Imana, ni uku kutigaragaza kwayo igihe muntu yageze kure: “Mana yanjye Mana yanjye icyatumye untererana ni iki?” Urwango rw’abantu nta mpuhwe rufite, ubwoba bwatumye n’inshuti nyanshuti zigamburuzwa, none dore n’Imana twari dutezeho ikiramiro iricecekeye, dusigaye twenyine imbere n’inyuma. Ibyo byose biranga akababaro n’intimba ya muntu turabibona muri Yezu, ni nk’aho yatubwiye ati “mwigira ubwoba, hagati y’amaganya menshi n’ubwihebe ndi kumwe nawe kandi ndabatabara.”

 

- Uru rupfu rwa Yezu kandi ruratugaragariza ubundi bukungu Imana yashyize muri muntu: Imbere ya Yezu wapfuye, nyuma kandi y’ibitangaza byari bimaze kugaragara muri ako kanya, umuntu utemera, utitaga ku magambo Yezu yavuze ni we uvuye mu bari aho bashungereye ati “koko uyu yari umwana w’Imana.” Ukwemera kwe kugaragaje Yezu uwo ari We rwose kurusha ukwemera kwa Petero gukomeye kwagaragaza ko Kristu ari Mesiya.

 

Kwemera rero Yezu umwana w’Imana wasangiye natwe imibabaro nibyo bigomba kugenga ubuzima bwacu igihe cyose.

 

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »