Inyigisho ku Cyumweru cya Mashami, Diyakoni Cyprien (Umwaka B)

Amasomo: Iz50, 4-7, Zb22, Phil2, 6-11, Mk14,1-15,47

URUPFU RWA KRISTU, UMUTSINDO KURI BENE MUNTU


Bavandimwe, mu ntangiriro y’ububabare bwa Yezu Kristu Umwami wacu, nk’uko bwanditswe na Mariko, dusangamo ”Yezu bamugambanira (Mk14,1-2),”Yezu amenyesha ubugambanyi bwa Yuda(vv17-21), ”Yezu amenyesha Petero ko ari bumwihakane(vv26-31), Yezu asengera mu murima wa getsemani, n’ibindi. Ibyo byose biratwereka uburyo Yezu yari yatangiye mbere kumva ububabare muri We mbere yuko biza kumukorerwa ku mubiri we. Ibyo
kandi bigaragara ko ububabare atabwumvishe igihe araye ari budupfire avuga ariya magambo, ahubwo yari yaratangiye kubyumva kuva kera igihe Petero yemezaga ko Yezu nyine ari we Kristu Umukiza (Mk8,27-30). Aha rero niho Yezu ahereye atangira kubwira intumwa ze ko umwana w’Umuntu agomba kubabara cyane(..), akicwa, aliko akazazuka ku munsi wa gatatu(Mk8,31). Ibyo kandi ntiyabivuze inshuro imwe gusa kuko yagiye akomeza kubibibutsa kugeza ku nshuro ebyili zindi(Mk9,30; 10,33). Ibyo
byose biratwereka umugambi w’Umwana w’Imana guhera igihe atangiriye ubutumwa bwe mu isi. Yezu yabayeho muri iyi si azi ko agomba gupfa kandi akazazuka. Yabayeho azi ko yaje gukora ugushaka kwa Se kwo kurokora muntu ingoyi ya Sekibi. Twakibaza rero icyo ubwo bubabare n’urupfu bye byongera ku buzima bwa bene muntu aho buva bukagera. Kuba Yezu yarapfuye akazuka byaba byaramariye iki mwene muntu?
Kuba Yezu yaremeye kwitanga, akababara kugeza aho apfiriye ku musaraba nta kindi yari agendereye atari urukundo Imana yakunze muntu kuva agihangwa kugeza ubu. Yohani abivuga neza iyo agira ati: ”Koko Imana yakunze cyane bigeza aho itanga Umwana wayo w’ikinege igira ngo umwemera wese atazacibwa abubwo agire ubugingo bw’iteka(Yh3,16). Ibi biratwumvisha yuko urupfu rwa Yezu Kristu rufite  iyindi myumvire irenze iyo dusanzwe tugira. Yezu yaje kutugobotorera ubugingo bw’iteka. Urupfu rwa Yezu Kristu nirwo mutisindo wa bene muntu bose.
Twaratsindishirijwe!


Byo nukuri twaratsindishirijwe! Aliko rero kugirango dutsindishirizwe byasabye ko uwari Umwana w’Imana yihindura ubusabusa agapfa urw’impabe zitagira kivurira. Pawulo niwe ubivuga neza aho agira ati:  «nubwo yari afite imimerere imwe n’iy’Imana , ntiyagundiriye kureshya na Yo, ahubwo yihinduye ubusabusa yigira nk’umugaragu, maze mu migirire ye agaragaza ko ari umuntu. Maze ahi amariye kwishushanya n’abantu yicisha bugufi kurushaho yemera kumvira kugeza gupfa, apfiriye ndetse ku musaraba»(Phil2, 6-8). Ibyo nta kindi yabikoreye atari ukugirango
aronkere muntu umutsindo wo kwambara ubudapfa(Mk15, 16-39). Ibyo tubihamirizwa neza na Mutagatifu Mariko aho atubwira ko «urupfu rwa Yezu Kristu ari rwo rwakuyeho ibitambo byose by’iyobokamana  byo mu Isezerano rya Kera» (Mk15,38-39) kuko «kuva ubungubu dushobora guhura n’Imana ubwacu kuko yaduhangiye inzira nshya kandi nyabuzima ihinguranya umubambiko»(He10,20).


Bavandimwe rero, nubwo bose bamutereranye(mk14,27.50), na batatu yahisemo ngo bajyane gusenga bakisinzirira(Mk14,33.37.40.42), ndetse na Petero wari wavuze ko naho bose bamutererana we atazamuva iruhande, yamwihakaniye imbere y’abayahudi(Mk14,30), ubwe(Yezu) na We akumva ko Imana yamutereranye(Mk14,34), twe tuzi ko «uwo Yezu w’i Nazareti, Imana yamukoresheje ibitangaza n’ibimenyetso bikomeye  rwagati mu bayisiraheli bakanga kumwemera ahubwo bakamutanga akabambwa ku musaraba urw’abagome, Imana yamuzuye imubohora ku ngoyi z’urupfu kuko bitashobokaga ko rumuherana (Ibyak2,22-24).» Nimucyo rero tumwegerane umutima ugororotse n’ukwemera guhamye, dufite umutima wakijijwe inkeke yose y’icyaha (He10,22). Ibyo tubikore kuko dufite umurengezi, Nyagasani Uhoraho, udutabara agatuma ibitutsi bitaduca intege(Iz50,1-8). None se ko uturenganura aturi hafi, ninde watinyuka kutuburanya?

Par D.Cyprien HAVUGIMANA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »