Inyigisho ku Cyumweru V Igisibo

1. Umuhanuzi Yeremiya ufatwa nk’inkingi ikomeye y’ubuzima bwa roho mu Isezerano rya kera aratugaragariza ko Isezerano ryo mu gihe cya cyera Imana yari yaragiranye n’umuryango wayo rigiye gusimbuzwa irishya. Iryo sezerano rishya Imana igiye kugirana n’umuryango wayo ni ukubacengezamo amategeko yayo kugira ngo bayumve kandi bayumvire, kandi Imana izakomeza kubabera Imana nabo bayibere umuryango. Iki ni ikimenyetso gikomeye cy’urukundo rw’Imana rutagereranywa kandi rutagamburuzwa, ntirucibwe intege n’imyitwarire mibi ya muntu. Imana iti “bo bishe isezerano ryanjye ariko jye nakomeje kubabera umutegetsi” bishatse kuvuga ko Imana itigeze itererana abayo namba. Imana irifuza rero ko twayimenya by’ukuri aho kuyibwirwa, irifuza ko twayitega amatwi atari ibya nyirarureshwa: “ntibazongera kwigishanya bavuga: menya Uhoraho, kuko bose bazaba banzi.” Kumenya Imana niwo mukiro wacu kandi kuyubaha kuyumvira no gukurikiza ugushaka kwayo ni ukuronka umugisha.

 

2. Nibyo Pawulo abwira abahebureyi agira ati: “…Kristu yarumviwe kuko yagororokeye Imana…maze aho amariye kuba intagereranywa, abamwumvira bose abaviramo isoko y’ubucungurwe bw’iteka.” Twihatire kuba abakristu, tugire umugambi wo kugororokera Imana kandi turangwe no kwihanganira ibishobora kutubabaza.

 

3. Imana rero mukugirana isezerano rishya n’umuryango wayo, irifuza ko iryo sezerano ryashingira k’umutima no k’urukundo aho gushingira mu bitambo bitwikwa. Kuyubaha si ukugendera mu kirere, ahubwo kuyubaha bigomba kuva mu mutimanama wa buri wese. Amategeko yanditse mu mutimanama wa buri wese niyo Imana igiye gusimbuza ya mategeko Musa yari yandikishije ku mabuye. Ibyari itegeko rigomba kubahirizwa kungufu bigiye gusimburwa no kumenya Imana by’ukuri, maze ugushaka, ubwenge n’urukundo bigahurira mu guharanira ikiri icyiza gikorewe Imana kidakorewe agahato. Nguko ukumvira Imana no kuyigororokera, ngiryo isezerano risumba ayandi Imana igirana na muntu, ngurwo urukundo ruranga uwamenye Imana wese kandi akayiha umwanya ngo abe ariyo imwiyigishiriza. Imana ntizongera kwibuka ibyaha by’umuryango wayo byose kuko ubu ibihano bizasimbuzwa imbabazi z’Imana kandi nta n’uzaba akirangajwe imbere no gukora nabi.

 

4. Nta wundi muntu utwigisha gukunda no kubana n’Imana gutya atari Yezu Kristu: “Nababwira ukuri koko, imbuto y’ingano iyo itaguye mu gitaka ngo ihugute, ikomeza kuba yonyine.” Yezu aratwibutsa ko gukurikira Nyagasani atari inzira ya kaburimbo, ko ahubwo rimwe na rimwe ari ngombwa guhara amagara yacu, tukemera ko aducisha mu nzira We ashaka. Yezu yemeye gutanga ubugingo bwe kugira ngo atwinjije iwe, niyo mpamvu atubwira ati: “ushaka kumbera umugaragu nankurikire, maze aho ndi, abe ari naho umugaragu wanjye aba.” Yezu aziko igikombe agiye kunywa gikarishye, ariko byose arabikorana urukundo kuko aziko urukundo ruzatsinda. Kubana na We mubyishimo rero bidusaba kumukurikira ndetse n’igihe yugarijwe n’imibabaro.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »