Ikenurabushyo ry’ingo

Ikarita Diyosezi ya Byumba
Ikarita Diyosezi ya Byumba

Kubera ko Diyosezi yacu iri muri Gahunda y’imyaka itatu y’Ikenurabushyo ry’ingo (2011-2013), twifuzaga kubagezaho incamake y’inyigisho ziri mu gatabo ka Padiri J.M.DEVURDER na I.SAMUSONI. Izo mpanuro kandi zongeweho ibindi bisobanuro ngo iyi nyandiko ihuzwe n’ibihe tugezemo, dore ko gatabo kasohotse mu 1992.Izo mpanuro zizadufasha kumva neza Ugushyingirwa mu muco nyarwanda, Isakaramentu ry’ugushyingirwa, ingeso zishobora konona urukundo rw’abashakanye n’uburyo bwo kunagura urwo rukundo

 

 KUBAKA URUGO, Agatabo k’Abakristu bitegura gusezerana, Joseph-Marie DEVULDER na Innocent SAMUSONI, 1992, pp.80

Cum approbatione ecclesiastica

 

IBYO DUSANGA MURI AKA GATABO


Intangiriro

Ugushyingirwa karande mu Rwana

Bimwe mu mico ya kera n’iy’ubu

Bimwe mu bibazo abagiye kurushinga bakwibaza

Umutwe wa mbere

Reka muhe umufasha umeze nkawe

Ugushyingirwa ni iki?

Umutwe wa kabiri

Urukundo rw’abashakanye

Umutwe wa gatatu

Nimwororoke, maze mugwire, mwuzure isi

Ukubyara n’uburere

Umutwe wa ka kane

Kandi ngusezeranyije ko ntazaguhemukira kugeza ku rupfu

Gutandukana

Umutwe wa gatanu

Kwitegura gushyingirwa

Umutwe wa gatandatu

Ese gushyingirwa gikristu bidufitiye kamaro ki?

Kwishyingira

ISAKARAMENTU

Umutwe wa karindwi

Ugushyingirwa kw’Abakristu ni ikimenyetso cy’iki?

Imihango y’Isakaramentu ry’ugushyingirwa

 

0. INTANGIRIRO


0.1  UGUSHYINGIRWA MU RWANDA RWO HAMBERE

0.1.1 Umunyarwanda yubakaga agamije iki?

Mu gitecyerezo cy’Umunyarwanda, kubaka si ukugira inzu cyangwa urugo rw’imiyenzi. Kubaka ni ukumenya neza uwo mwashakanye, ni uguhuza inama, imvugo n’ibikorwa. Ni ukubahana, ni ugutegekana, umwe agatunganyiriza undi muri byose. Ni ukugororokerana, umwe akirinda kunaniza undi. Kubaka ni ugushyira mu gaciro,ugatunganya imirimo y’urugo n’umubano mwiza wa bene rwo n’abarugenda.Umunyarwanda yubakaga agamije amahirwe yo kubyara no gutunga. Ibyo bigaragazwa n’iyi mvugo yakoreshwaga bagiye kuraguriza umugeni : “ Uyu mugeni ngiye gusaba azampira? Nzamubyaraho abagabo n’abageni? ”.

0.1.2  Gusaba

Isaba ryose rigira umuranga. Umuranga yari umuntu wizewe cyane kandi w’inyangamugayo. Gusaba no gutanga umugeni byaritonderwaga cyane, ntibyahubukirwaga. Niho havuye imvugo ko umugeni yasabwaga umuryango, kandi agahabwa umuryango. Iyo umugabo yabaga ikirumbo, umugore yakomezaga kuba mu muryango yashatsemo, akubahwa, akubahirizwa, agafashwa kurera abana be. No ku mugore byari uko. Iyo yananirwaga kubaka agasubira iwabo, ababyeyi be bashumbushaga umugabo we murumuna we, iyo babaga bamufite. Mbere yo gusabira umwana w’umuhungu, ababyeyi be, cyane cyane se, babanzaga kugenzura ko akuze koko, ko afite ibitekerezo bihamye. Ibyo byagaragazwaga no kumenya kujya inama ya kigabo, kwita ku mirimo y’urugo rwa se no kuri barumuna be, no kwiyubaha.

0.1.3  Inkwano

Inkwano yari ikimenyetso cy’ubumwe n’ubuvandimwe bw’imiryango ihanye abageni. Yari ishimo ry’ababyeyi bareze neza n’injishi y’ubumwe. Inkwano ntiyigeze iba ikiguzi. Ufite inka yakwaga inka; utayifite agakwa isuka; utagira na mba agakwa umugeni w’ubuntu. Ni nayo mpamvu umugore waburaga ibyara, nta yindi nenge afite, iyo yatandukanaga n’umugabo we, batakoranuraga. Imiryango yombi yakomezaga kubana.

0.1.4  Gutandukana

Kubana k’umugabo n’umugore byashyigikirwaga n’abantu bose: ababyeyi, abavandimwe n’inshuti. Gutandukana byabagaho bikitwa gusenda. Impamvu zatumaga umugore asendwa ni ubusinzi n’ubusambanyi. Mbere yo gusenda umugore byabanzaga kunyura mu nama y’abantu bakuru kandi b’inyangamugayo bo mu miryango yombi, bikitonderwa kubera kwanga guhemuka twavuze haruguru. Kutabyara na byo byatumaga umugabo n’umugore batandukana, ariko si iteka. Iyo umugore yabaga ashoboye urugo, ariko ntabyare, umugabo yizaniraga undi mugore, we akamurekera mu rugo rwe. Habagaho ubwo umugore ari we uta umugabo akajya kwishakira ibyara.


0.2  BIMWE MU MICO IJYANA NO GUSHYINGIRWA

0.2.1  Bimwe mu mico ya kera

 Ibyiza dusanga mu muco  byari bikwiye kugumaho

-  Nk’intekerezo yo kubaka y’abanyarwanda ( reba 0.1.1) ni ishingiro ry’ugushyingirwa uko Imana yabigennye mu iremwa rya muntu. Ikwiye rero gushyigikirwa na bose.

-   Kwitondera ibyo gusaba no gutinya guhemuka na byo ni umuco mwiza udakwiye kuvaho. Gushishoza ukitonda ugahitamo, ni umwe mu miti yo gutsinda “ Sinamenye”.

-   Kuba inkwano atari ikiguzi, ni ikintu cyiza rwose, gikwiye kwemerwa n’ubu. None se ikiri imbere ni iki? Ni abana bashaka kubaka? Ni urukundo bafitanye ? Cyangwa ni inkwano ? Ni inyungu z’ababyeyi se ? Bimariye iki ababyeyi kwakira inkwano ariko umukobwa wabo ntaremye amazu cyangwa akagumirwa ?

0.2.2  IBIKWIYE GUHINDUKA                                                         

- Gushyingira ugamije gusa kubyara no gutunga, ngo niba uyu tutabyaranye cyangwa atantungishije, nzamwirukana nizanire undi. Bene ibyo bitekerezo bituma umugore afatwa nk’umuja cyangwa umukozi. Mu gitekerezo cya Rurema umugore si umuja, ahubwo  ni umufasha we.

- Hari kandi umuco utemerera umusore cyangwa umukobwa kwihitiramo uwo bazabana. Gushyingirwa bigomba gushingira ku bwigenge n’ubushake bw’ubyiyemeje.

- Icyubahiro gike gihabwa abakobwa. Kera umukobwa yari nyampinga, akarengerwa n’abantu bose, yubahirwa ko azaba umubyeyi. None ubu abakobwa bamwe bariyandarika, baricuruza.

- Hari kandi n’ibitekerezo n’imyitwarire bitesha agaciro ugushyingirwa nk’ ubwikanyize, ubusambo, ubusinzi, ubusambanyi n’ibindi bitera ubuhemu mu bashakanye.

Ugushyingirwa ntigukwiye kuba ingoyi ahubwo ni inzira y’ihirwe  Imana yasangije muntu


0.3  Bimwe mu bibazo abagiye kurushinga bakwibaza 

- Ese gushyingirwa ni ugupfa kubikora gusa kuko nabandi babikora cyangwa ni ukwinjira mu mugambi w’Imana wo kuyifasha kurema no guteza imbere isi ?

- Urukundo rw’abashakanye ni ugushimisha undi ? Ni ugushimishwa n’undi cyangwa ni ugushimishanya?

- Wifuza ko nakubera umugabo umeze ute? Wifuza ko nakubera umugore umeze ute?

- Ni iki wumva cyatuma uzinukwa uwo umugabo/umugore?

- Ubuhemu mubashakanye buterwa n’iki? Twabutsinda dute?

- Ese wumva twabyara abana bangahe?

- Ese uzi ko umugore agira iminsi ashobora gusamiraho inda n’iminsi adashobora gusama?

- Ese wabyitwaramo ute igihe dutinze kubyara, tubyaye igitsina kimwe cyangwa tubuze urubyaro?

- Tuzacunga umutungo wacu dute? Tuzagira udutabo two kubitsa tungahe?

- Wumva ute uburinganire n’ubwuzuzanye?

- Tuzakangukira isengesho dute?

- Ubukristu bufite kamaro ki mu gukomeza umubano w’abashakanye?

- Tuzabana gute n’ababyeyi?


UMUTWE WA MBERE: UGUSHYINGIRWA NI IKI?

 

Reka muhe umufasha umeze nkawe (Intangiriro 2,18-24)

Ugushyingirwa ni iki?

 

1.1    Reka muhe umufasha umeze nkawe (Intangiriro 2,18-24)

“Nuko Uhoraho Imana atera Muntu gusinzira ibitotsi bikomeye, arasinzira; afata rumwe mu mbavu ze, maze asubizanya umubiri. Urwo rubavu Uhoraho Imana avanye mu mugabo, akoramo umugore, umugore amushyira umugabo”.

Umugore n’umugabo bafite rero inkomoko imwe ariyo Mana, bakagira kamere imwe kuko umwe yakomotse ku wundi. Umugabo ntagomba gusuzugura umugore yitwaje ngo ni we waremwe mbere, dore ko muri icyo gitabo cy’Intangiriro hari ahandi bavuga ko Imana yabaremye ari umugabo n’umugore (1, 27).

1.2    Ugushyingirwa ni iki?

Ugushyingirwa ni ubumwe bukomeye umugabo n’umugore basezerana mu rukundo ngo bafashanye mu mibereho yabo, kandi barere uko bikwiye abana Imana ibahaye. Ku bakristu, ayo masezerano yakirwa na Kiliziya, akaba Isakaramentu ryo gushyingirwa.

1.2.1  Ugushyingirwa ni ubumwe bukomeye: ubumwe hagati y’abantu buganisha mu bushake bwo guhuza ibitekerezo bajya inama, baharanira intego zimwe. Ibyo bikoroha igihe babanye barafashe umwanya uhagije wo kumenyana. Muri Bibiliya, cyane mu Isezerano rishya, batwigisha ko umugabo ‘umugore ari umubiri umwe (Matayo19,5): ” Nicyo gituma umugaboazasiga se na nyin a maze aibumbira ku mugore we maze bakaba umubiri umwe”. Ubwo bumwe bwigaragaza mu mpari eshatu: ubumwe bw’umutima, ubumwe bw’umubiri n’ubumwe bw’ukwemera.

Ubumwe bw’umutima: Umuhungu n’umukobwa bagomba kuba baziranye, bahuje ibitekerezo,ibyifuzo n’imigambi. Urufunguzo rw’ubumwe bw’imitima ni ukwifungurira undi, mu mbaraga zawe no mu ntege nke zawe,ukamwiyereka ntacyo umukinze, kugira ngo akumenye hakiri kare, azashobore kukwihanganira, agukunde uko uri. Iyo bataziranye nta rukundo nyarwo ruba ruhari,uretse wenda urw’irari. Abazarushinga basabwa rero kumenyana kugirango bubahane, bashimishanye, boroherane, babanirane biyto bakundane. 

Ubumwe bw’umubiri: Abashakanye umwe yiha undi mu murimo w’abashakanye. Bagomba kuba bakuze bazi ko uwo murimo ni wo uzera imbuto, ko uwo murimo uryoshye ariko uzasaba ubwihangane mu gufasha uwo mwashakanye igihe atwite, arwaye, igiye yabyaye,  mu kurera abana n’ibindi. Aha twakwibutsa ko n’ubwo abashakanye mu buryo bwemewe n’amategekoya Leta na Kiliziya bemerewe uriya murimo, ariko bagomba kumenya ko ukorwa mu bwubahane no mu bwumvikanye, ibyo bikazabashoboza kwishimana no kuboneza urubyaro bakoresheje uburyo bwa kamere.

Ubumwe bw’ukwemera: Umusore n’umukobwa basabwa kuba idini. Babiherewe uruhushya n’inzego zibishinzwe, birashoboka ko Umugatolika yabana n’uritariwe, ariko guhuza idini biba byiza kurushaho. Idini akeshi ni ryo rigena imitekereze n’imikorere y’umuntu cyane ku bemera, bityo rero iyo mutarihuje bishobora kubatera guhora mu mpaka zidashira,dore ko buri wese aba abona ko ari we uri mu kuri. Ibyo bikaba agahoma munwa  kubana. Si byiza rero kubacamo ibice, ngo bamwe bige kwa nyina,abandi kwa se.

1.2.2. Ugushyingirwa ni ubumwe umugabo n’umugore bishakiye

Ugushyingirwa bikorwa umuhungu n’umukobwa bafite imyaka y’ubukure kandi nta gahato kabayeho.Umukobwa cyangwa umuhungu ni we ufite uburenganzira bwo kwihitiramo uwo bazabana. Si ababyeyi cyangwa abandi babashyiraho agahato, igitsure n’ibindi byose bashobora kwifashisha ngo bahatire uyu n’uyu kubana n’uriya; wavuga  nk’umutungo, akarere, ubwoko byifashishwa ngo bahate cyangwa babuze uyu n’uyu kubana cyangwa kutabana n’uriya. Inkwano na yo ntikwiye kubanganira urukundo rw’abashakanye kuko atari ikiguzi  ahubwo ari ikimenyetso cy’ubumwe n’ubuvandimwe bw’imiryango ihanye abageni.

1.2.3. Ugushyingirwa ni ubumwe mu rukundo no mu mubano

Urukundo rw’abashakanye ni uguhora utekereza icyateza imbere mugenzi wawe. Ukunda undi rero yirinda kumugira umuja. Urukundo ruhindura umugabo n’umugore umuntu umwe, bityo rero ugushyingirwa ni ubutorwe n’ubutumwa ntabwo ari ugukora icyo wishakiye. Ubutorwe bw’abashakanye ni urukundo kugeza ku rupfu, ubutumwa bwabo ni ukubyara no kurere. Mu mubano wabo rero, basabwa  kubona umwanya uhagije wo kuganira bagasubira mu buzima bwabo ngo bacoce ibibazo bitabura. Gutura ukubiri ni amaburakindi kuko bibangamira uwo umushyikirano n’umubano w’abashakanye.

1.2.4. Ugushyingirwa ni ubumwe kugira ngo bafashanye mu mibereho yabo

Umugabo n’umugore bagomba gufashanya kugira ngo bagire urugo nyarwo (Intangiriro 2,18). Bagomba gufashanya ngo batere imbere mu muco, mu mubano n’abandi, mu bumenyi, mu mutungo no mu butagatifu. Buri wese agomba gushaka ihirwe n’amajyambere ya mugenzi we.

1.2.5. Ugushyingirwa ni ubumwe kugira ngo barere uko bikwiye abana Imana ibahaye.

Abashakanye bafite ubutumwa bwo kubyara no kurere. Kugira igihe gihagije ugenera umwa wawe ni inshingano z’ababyeyi.Umwana agomba kwitabwaho ku mubiri bamuha ifunguro rikwiye, ku mutima bamutoza imyitwarire myiza n’ubumenyi kugira ngo azabashe kwibeshaho, no kuri roho bamutoza gusenga, bamuhesha Amasakaramentu. Uburere bugomba kwitabwaho na buri wese, umugabo ntaharire umugore uburere bw’abana. Kugira igihe gihagije ugenera umwa wawe ni inshingano z’ababyeyi.Icyo ukunda, ufiteho inyungu,uzakibwirwa n’uko ugitaho igihe. Bityo n’uburere bw’abana bugomba kugenerwa igihe gihagije kuko icyiza waraga uwukunda atari ibintu gusa kuko bishira, ahubwo ni uburere,ubupfura, ni ubunyangamugayo. Muri iki gihe, cyane mu migi, ababyeyi ntibakibonera umwanya uhagije uburere bw’abana kubera akazi, imikino, gushakisha amafaranga yunganira umushahara n’ibindi. Ese inyungu iri mu gusigira abana umutungo mwinshi cyangwa iri mu kubaha uburere buzatuma bashobora kwishaka uwo mutungo,  kunogera abandi ndetse no kunogera Imana. Ababyeyi mbere yo gutoza abana babo uburere basabwa ubwabo kugira ubwo burere kuko ntawutanga icyo adafite. Uburere bwa mbere ni ugukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe.


UMUTWE WA KABIRI: URUKUNDO RW’ABASHAKANYE

(Tuzabireba ubutaha)


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »