INYIGISHO YA MYR TADEYO NTIHINYURWA, ARIKEPISIKOPI WA KIGALI, MU MISA YO GUSHYINGURA NYIRICYUBAHIRO UMUSHUMBA WA DIYOSEZI YA GIKONGORO

“Haragasingizwa Imana, Se w’Umwami wacu Yezu Kristu. Umubyeyi w’Impuhwe zose kandi utanga ihumure ryuzuye. Ni yo iduhumuriza mu magorwa yacu yose ikaduha natwe guhumuriza abashavuye bose, tubagezaho ihumure twiherewe n’Imana. Nk’uko twahawe gusangira na Kristu imibabaro ye yose, ni nako yadusenderejeho ihumure rishyitse muri we” (1 Kor 1, 3-5).

 

1. Koko, kumva ijambo ry’Imana no kurizirikana nibîhe umutima wacu ituze, kuko itwumva kuri uyu munsi dusezera ku mushumba ikunda, Musenyeri Augustini MISAGO. Musenyeri Agustini MISAGO yarezwe neza, nawe Kiliziya imutuma kurera neza no kuyitumikira  ari umushumba w’iyi Diyosezi.

 

Hari abantu bavuga mu muco wabo ngo “gutangira neza, bishyira gusoza neza;”Musenyeri Agustini MISAGO twamenye mu Iseminari Nkuru ntiyaruhije abarezi be; bareze ukuze, kuko yarangwaga n’Umubano mwiza kuri bose, abakuru n’abato, igihe cyose agahora yisanzuye.

 

Ntiyigeze ahuzagurika mu myigire ye, mu gusenga no kumenya gukurikira inzira imutegurira ubusaserdoti. Ndetse ibitekerezo bye byubatse Seminari NKuru, atanga umuganda uhamye igihe urwo rugo rwasohokaga buhoro buhoro mu myaka yaruhungabanije yo muri 1960-1961. Abatangiye Ikinyamakuru cy’abaseminari mu Nyakibanda, n’ababyukije Urugaga « Cercle Saint Paul » yari abarimo. Ubwitange bwe ari umufaratiri bwatweretse ko yinjiye mu Iseminari Nkuru azi icyo ashaka, aba mu buzima yishimiye. Nihashimirwe ababyeyi be bamubyaye n’abarezi bamwakiriye mu mashuri yanyuzemo.

 

2.   Musenyeri Agustini MISAGO nawe ubwe yabaye umurezi w’abaseminari bato n’abakuru, abakundisha umurimo unoze,  buri gihe abarinda guhushura. Yakundaga kandi no gusoma ibitabo ngo buri gihe yiyungure ubumenyi. Kandi kuva akiri muto yagiraga impano yo kwandika byatumaga asangira n’abandi ubumenyi.

 

3. Abayobozi bakuru ba Kiliziya mu rukundo no mu bushishozi bwabo bamutoreye kuyobora Diyosezi ya Gikongoro. Ubu yari ayimazemo hafi imyaka 20. Yemeye Diyosezi ahawe kuyobora, abana nayo akaramata. Yayishimye ibyiza byinshi kandi ayemerana n’ububabare yayisanganye, aribyo :

 

-       Kugira abasaserdoti bake na paruwasi nkeya

-       Gutangira diyosezi mu gihe u Rwanda rwari mu ntambara, hirya no hino ubukene buhinda

-       Kutagirirwa urugwiro ndetse akanyura mu bigeragezo.

 

Ariko byose yarabyakiriye nk’uko yabivuze mu ntego ye, ko imirimo ye yose azayirangiza yubahiriza Inkuru Nziza ( Omnia Propter Evangelium).

 

Yiyemeje kumva no gushyira mu bikorwa inama Umubyeyi Bikira Mariya yatangarije i Kibeho.ko :

 

-          Abakristu bagira ukwemera kuzira uburyarya

-          Abantu babana mu rukundo rw’Imana

-          Abakristu bajye biyambaza UMubyeyi Nyina wa Jambo.

-          Abakrsistu bazirikana urukundo rwa Yezu, ububabare n’urupfu rwe.

 

4. Musenyeri Agustini MISAGO na diyosezi ya Gikongoro twavuga ko koko bahawe ku nkongoro y’urukundo mu bubabare, nk’uko Yezu yayigeneye Intumwa ze, zishakiraga gutemba ahashashe. Yezu yarazibwiye ati «  Koko muzanywera ku nkongoro yanjye, naho kwicara iburyo n’ibumoso bwanjye si jye ubitanga : ni ibyo abo Data yabigeneye »( Mt 20,23).

 

Ya nkongoro y’ububabare bw’i Getsemani no ku musaraba, Musenyeri Misago yarayihawe, yarayinyoye, kimwe n’intumwa za Yezu Kristu n’abandi bose bemera kumukurikira batarora inyuma. Nka Yezu, nawe yagize igihe cyo kubabazwa n’urupfu rw’abapadiri be, maze abandi bamusiga wenyine. Nyamara ari uburwayi, ari n’izindi mpagarara, ntibyamubujije gukorera Diyosezi  ye ndetse akabona n’umwanya wo gukorera Kiliziya yo mu Rwanda, kimwe n’indi mirimo abepiskopi bo mu Rwanda bahuriramo n’aba za Diyosezi zo mu bihugu duturanye.

 

By’umwihariko uyu mwepiskopi yagize uruhare rukomeye mu bwanditsi bwa Bibiliya Ntagatifu mu kinyarwanda, n’ibindi bitabo byinshi bikoreshwa mu mihango ya Liturjiya. Ubu agiye yari hafi kudushyikiriza amasengesho ya buri munsi avugwa n’abasaserdoti n’abihayimana mu bitabo byanditse mu kinyarwanda. Musenyeri Agustini MISAGO yari yariyemeje gukorera Kiliziya ubutarambirwa ; n’ubu arinze atabaruka ataracogora.

 

5. Umuryango avukamo, abamureze mu mashuri, abo yareze,  abo yunze n’Imana, abo yagiriye inama zibubaka, abepiskopi bakoranye nawe, Diyosezi ya Gikongoro yose, abakristu, abihayimana, abapadri, abayobozi mu nzego zose ;

 

Twese nimuze dushimire Imana yamuduhaye, ariko agakomeza kuba uwayo. Ntacyo tugomba gushidikanya, twese turi abayo. Niyo idushyira kuri iyi si aho ishakiye ikatubwira iti « Nimuze ».

Imana ni umubibyi usarura imbuto yabibye mu murima we.

 

Niyereke uruhanga rwayo umwana wayo dusabira. Nayisangane impuhwe, ubwuzu n’urukundo.

 

Musenyeri Agustini MISAGO urabeho. Numara gushira impumu usabire Diyosezi yawe, u Rwanda n’Abanyarwanda n’abakeneye inkunga y’amasengesho yawe.

 

                                                   Gikongoro, kuwa 15 Werurwe 2012

                                                            + Tadeyo NTIHINYURWA

                                                            Arkiyepiskopi wa KIGALI.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »