Inyigisho Icyumweru cya III, B

1. Isomo rya mbere riratwibutsa ko amategeko y’Imana ari indorerwamo tugomba guhora tureberamo isura yacu kugira ngo tutayihindanya. Ayo mategeko adusaba kuzirikana k’urukundo n’icyubahiro duha Imana, akanadusaba kuzirikana k’urukundo dukunda mugenzi wacu. Imana mbere yo gutanga amategeko agaragariza muntu ugushaka kwayo irabanza ikamubwira iti “Ni jyewe Uhoraho Imana yawe wagukuye mu gihugu cya Misiri, mu nzu y’ubucakara: Nta mana zindi uzagira kereka jyewe.” Imana irifuza ko hagati ya muntu nayo habamo ukuganira. Ntiyifuza ko muntu akurikiza ku ngufu ugushaka kwayo, ahubwo irifuza ko muntu yakwiyumvisha ko gukurikira ugushaka kwayo ari we bifitiye akamaro. Imana irifuza ko ariyo twayoboka yonyine, tukirinda kuyibangikanya n’ibigirwamana. Kuyikunda no kuyiringira muri byose, ni uburyo bwo kuyubaha no kuyishimira urukundo rukomeye idukunda n’impuhwe zitagereranywa ihora itugirira. Kuyibera umuryango nayo ikatubera umubyeyi, tukayikomeraho nibyo Pawulo Intumwa atubwira aho agira ati: “mugihe Abayahudi bigomba ibitangaza, Abagereki bo bashimikiriye iby’ubuhanga, twebweho twamamaza Kristu wabambwe ku musaraba, bigashengura Abayahudi kandi bikitwa ibisazi ku Bagereki.”

 

2. Gukunda Imana n’umutima wacu wose, kwirinda kuyibangikanya n’ibindi bigirwamana, natwe ni ibintu dusabwa uyu munsi. Ubu ibyo bigirwamana biri ukwinshi, hari ukwiha amafranga akaba ariyo atubera imana; hari kumva ko byose bibaho ari uko mbishatse cyangwa se mbigizemo uruhare; hari ukwirekura maze ugasigara ugengwa n’irari ry’umubiri… Imana irifuza kudufasha kurwana urwo rugamba ituburira ibyo tutagomba gukora: “Ntuzice umuntu. Ntuzasambane. Ntuzatware umuntu ngo umugire uwawe ku ngufu. Ntuzavuge ibinyoma ubeshyera mugenzi wawe. Ntuzararikire inzu ya mugenzi wawe, ntuzararikire umugore wa mugenzi wawe.” Muri make Imana irifuza ko twarangwa n’icyubahiro n’ikinyabupfura muri byose kandi duharanira kuba inyangamugayo.

 

3. Yezu ni We rugero rwo guharanira ishema ry’Imana, akaba abigaragaza yirukana abiha gusuzugura ingoro y’Imana bayigira inzu y’ubucuruzi. Yezu ati «inzu ya Data mwiyigira inzu y’ubucuruzi!» Natwe turi inzu za Nyagasani, turi ingoro nyabuzima zishimisha Imana. Ntitukazicururizemo! Inshingano dufite igihe cyose ni ukubahisha uwadukunze kuva kare. Yezu aratwibutsa ko ubuzima bwacu ari indabo z’Imana zigomba kwitabwaho kugira ngo tutazazihingukana imbere yayo zarahonze cyangwa se zarapfuye, zitagifite amabengeza. Yezu ati: «Nimusenye iyi Ngoro, mu minsi itatu nzaba nongeye kuyubaka.» Umubiri We, ikimenyetso cy’urukundo adukunda, Yezu aratangaza ko uzicwa, ariko Uhoraho Umuremyi wacu azawusubiza ubuzima. Niba twari tuzi urukundo Imana idukunda n’uburyo iduhora hafi muri byose! Niba twagiraga ishyaka ryo kuyirwanirira tuyubaha kandi tuyihesha agaciro muri byose. Niba twagiraga imbaraga zo gukora ugushaka kwayo igihe cyose!

 

P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »