Inyigisho Icyumweru I Igisibo B

Amasomo tuzirikana :

 

Intg : 9, 8-15
Zab : 24
1Pet : 3, 18-22
Mk : 1. 12-15


            Bavandimwe, kuva kuwa gatatu w’icyumweru turangije ( Uwagatatu  w’Ivu) twatangiye igisibo cy’umwaka wa 2012.  Ni igihe gikomeye mu buzima bw’umukirisitu.  Dutangiye igisibo mu gihe abantu benshi b’ iki gisekuru bakomeje  kwigomeka ku Mana  barangwa n’ubunebwe, ibikorwa by’urukozasoni, gutesha agaciro ikiremwa muntu ,  ndetse no kwirengagiza ibintu by’ingezi byakagombye kuranga umuntu nyawe cyane cyane umukirisitu. Urukundo ruri kugenda rukendera mubantu, ubuvandimwe buri gusimburwa n’ imari, umuntu ari kugenda ahinduka igikoresho cy’abifite, …


Igisibo rero ni  igihe cyo kugarukira Imana tukemera kuyobirwa n’Ijambo ryayo. Ni igihe cyo kunoza umubano wacu n’Imana,  ni igihe cyo kurangamira Yezu Kirisitu  tukamwigana ingendo.

Imihango n’ibindi bikorwa dukora mu gisibo nko gutanga imfashanyo y’abakene, isengesho, gusangira,… intego yabyo ni ugufasha umuntu mu rugendo rwe rwo kwiyunga n’Imana, rwo kwisubiraho nk’ukoYezu ubwe aduhamagarira.


Iki cyumweru cya mbere cy’igisibo, kiduha kuzirikana amagambo ya Yezu mu ntangiriro y’ukwigaragaza kwe: “ igihe kirageze; ingoma y’Imana iregereje. Nimwisubireho kandi mwemere Inkuru Nziza”. Igihe cy’igisibo ni umwanya ku bakirisitu, wo kumva icyo Nyagasani aduhamagarira.


Ubusanzwe, ubutayu ni ubutaka Imana itahaye uburumbuke: amazi ni imbonekarimwe, ntibushobora no guturwa. Ni intaho ya za roho mbi, ahabera ibigeragezo n’intambara yo kurwanya ikibi. Inyikirizo yo mu isengesho rya Kiliziya ryo mu gihe cy’igisibo ibivuga neza iti: “amaso tuyahanze Yezu Kristu, twinjire mu rugamba rw’Imana”. Ubutayu ni ahabera intambara ya roho. Ubuzima bwa gikristu ni intambara yo kurwanya ikibi”. Urwo rugamba turushoza turi kumwe na Yezu, we watsinze ikibi.

Ariko nanone igihe cyo kunyuzwa mu butayu ni nacyo gihe tugirana Isezerano n’Imana. Ni igihe Imana ireshya umuryango wayo. Ni igihe cyo gutungwa na Manu n’amazi afutse avubutse mu Rutare, ni igihe cyo gutungwa n’ibyo byiza by’Imana! Ni igihe cyo guceceka no gutuza, igihe cyo kuzirikana ku ijambo ry’Imana, igihe cyo kwiyinjiramo. Ni igihe cyo kuzirikana ku ntege nke za Muntu. Ni igihe gikwiriye cyo gusenga no kwisubiraho tugatega amatwi Imana yo ishaka  kugirana isezerano natwe nk’uko tubizirikana   mu masomo matagatifu


Bavandimwe, kugira ngo tujyane na Yezu mu butayu hari ingingo eshatu z’ingenzi tugomba kuzirikanaho nk’uko tubisaba n’amasomo matagatifu ya none.


Kwisubiraho tugatera iby’isi umugongo no gusenga.

Bavandimwe, guhitamo ni ukuzinukwa! Mu butumwa Umubyeyi Bikira Mariya yatangiye ikibeho, yadusabye kwisubiraho no gusanga nta buryarya. Yezu amaze kubatizwa na Yohani Batisita muri Yorudani ijwi ry’Imana ryaturutse mu Ijuru rivuga riti: “ uri Umwana wanjye nkunda cyane unyizihira” ako kaanya Roho Mutagatifu amuganisha mu butayu ahamara iminsi mirongo ine ashukwa na sekibi. Yahabanaga n’inyamaswa, abamalayika bakamuhereza. (Mk1,11-13).


“Uri Umwana wanjye nkunda” Yezu amaze kubwirwa ayo magambo akomeye, yahisemo kuyazirikana iminsi mirongo ine n’amajoro mirongo ine yiherereye asenga ashukwa na sekibi, maze yiyemeza kuyitsinda buheriheri aducunguza Urupfu n’Izuka bye.

Tuzirikane ko umubare 40 ku mu kirisitu ufite byinshi utubwira:

-  Abayisiraheli bamaze imyaka mirongo ine mu butayu mbere y’uko bagera mu gihugu cy’isezerano

-  Kugira ngo bahure n’Imana, Musa na Eliya biteguye iminsi mirongo ine.

-  Tumara iminsi mirongo ine y’igisibo idutegurira ibyishimo bya Pasika.


Kujya mu butayu ni ukwemera gushoza urugamba rwo guhashya sekibi,(shitani), umwanzi uteza amacakubiri mu bantu, umushukanyi, uteza umutekano muke muri twe, uteza umwiryane mu bantu. Ibi byose Yezu Kirisitu yarabitsinze. Ubumwe, kwihanganirana no koroherana ni imbuto za Roho w’Imana. Yezu rero yatsinze sekibi kandi natwe nitumukomeraho, tukizitura ku by’isi azadufasha kuyitsinda.


Kwigomwa tugasangira n’abashonji

Yahabanaga n’inyamaswa abamalayika bakamuhereza.” Ukwicishabugufi k’umwana w’Imana kwatumye ajya mu butayu guturana n’inyamaswa. Ibi bigatuma tuzirikana ku magambo dusanga (Phil 2, 5-11) “ N’ubwo we yari afite imimerere imwe n’iy’Imana ntiyagundiriye kureshya nayo. Ahubwo yihinduye ubusabusa yigira nk’umugaragu….yicisha bugufi kurushaho yemera kumvira ageza aho gupfa, apfira ndetse ku musaraba….” Yezu yigomwe ikuzo ry’ubumana maze yihindura ubusabusa. Natwe muri iki gihe duharanira amakuzo, abenshi bishoboye bakiyita ko bahekera ababyeyi kandi babamunga bakabacyuza ibyo bafiteho uburenganzira, ni mucyo twigire kuri Yezu ubwe, buri muntu yisanishe na mugenzi we.


Yezu Umwana w’Imana  wemeye kubana n’inyamaswa, ahuza ab’ijuru n’ab’isi, Ni umuhuza w’ibiremwa byose nk’uko tubisanga mu buhanuzi bwa Izayi 11, 6-9: “ Ikirura kizabana n’umwana w’intama….ntawe uzaba akigira nabi, cyangwa ngo akore amahano ku musozi wanjye mutagatifu, kuko igihugu kizasakarwamo n’ubumenyi bw’Uhoraho, nk’uko amazi yuzura inyanja.”  Nimucyo natwe tujyane nawe mu butayu tumwigireho kubana no kubanisha bagenzi bacu. Yezu aradutumira ngo tujyane nawe mu butayu kugira ngo tumwigireho kumera nkawe, kuba abanyarugwiro, kwitangira abandi, urukundo n’indi migenzo myiza yo guhinduza isi. Kugira ngo tubashe gusa nawe aradusaba guhinduka: “ Nimwisubireho maze mwemere Inkuru Nziza”, no gukomera ku masezerano ya Batisimu tukabaho mu bigahemuka. Petero Intumwa atubwira ko Batisimu twahawe igomba kuduha kugana Imana dufite umutima utunganye. ( 1 Pet 3, 21)


Kubaho mu budahemuka

Bavandimwe,  muri iki gihe hari ingeso isigaye yeze yo kutubahiriza inshingano cyangwa se amasezerano yagiriwe mu ruhame ku bantu benshi. Twe abakirisitu , tuzirikane ko muri batisimu  twiyemeje  kwanga icyaha, dusezerana kuba aba Kirisitu. Muri iki gihe tuzirikane ku muhamagaro wacu, twisuzume tutihenda maze turebe niba koko twaratunganiye Imana, hanyuma bitubere impamvu yo kwisubiraho no gufata icyemezo cyo gukomera k’Uwo twemeye.


Dutege amatwi Roho Mutagatifu  tumwumvire, twiyambaze umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo tubashe kunyura Imana.

Bikira Mariya Nyina wa Jambo: Udusabire!

Diyakoni Augustin NZABONIMANA.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »