Inyigisho ku Cyumweru VII, B

1. Mu Isomo rya mbere, Imana iragaragaza urukundo ifitiye umuryango wayo kuko yawiremeye kandi ikaba yifuza kuwuyobora no kuwuba bugufi: “dore ngiye gukora ikintu gishya ndetse cyatangiye no kugaragara… Ndahanga inzira rwagati mu butayu, inzuzi zitembe ahantu h’amayaga. Uyu muryango nihangiye kandi uzahora uvuga ibisingizo byanjye”. Uru ni urukundo rukomeye Imana igaragariza umuryango wayo cyane ko wagiye uyihemukira igihe cyose. Ariko impuhwe zayo ni igisagirane, niyo mpamvu yongera guhamagara umuryango yakunze kuzageza kundunduro igira iti: “Israheli we! Wangeretseho ibyaha byawe, urananiza kubera amafuti yawe. Nyamara jye si ko meze; ku bw’izina ryanjye nkubabariye ibyaha byawe, sinzibuka amakosa yawe.” Nguko uko Imana itugenzereza. Tuyibera ibirumbo, tukajya kure yayo, nyamara Yo iratwihanganira ikagera ubwo iduhamagara mu izina, ikimenyetso cy’impuhwe n’urukundo bitagereranya idukunda.


2. Mu Isomo rya kabiri, Pawulo wari mu gihe cy’agahinda kandi umutima we ukaba wari uremerewe kubera abanyakorinti bari bifitemo abantu b’umutima wo kumurwanya no kutamwumva, arandika agira ati: “Imana irandeba: ibyo nababwiye sinari ngambiriye guhita mbihindagura. Koko rero Umwana w’Imana, Kristu Yezu twamamaje iwanyu, jyewe, Silivani na Timote, si uko ateye. Ntiyabaye icyarimwe «yego» na «oya», yabaye «yego» gusa!” Pawulo ntiyaranzwe, mu nyigisho ze, n’uburyarya cyangwa ubusambo, ahubwo yagerageje kumenyekanisha abo yari atumweho Kristu ndetse akagenda agerageza kumwiga imvugo n’ingendo. Ariko kenshi abantu turi ba nta munoza, no mu byiza tugerageza kuba twabibonamo ibitagenda. Pawulo rero ntiyifuza ko umuryango w’Imana wakomeza kumera gutyo, niyo mpamvu awusaba ko uwemeye yakwemera aho kuba akazuyazi. Ati “Yezu ntiyabaye icyarimwe yego na oya”, namwe rero nimugenze nka We.


3. «Ndabikubwiye: haguruka ufate ingobyi yawe witahire!» Yezu aragaragariza rubanda n’abafarizayi ko ikimuhangayikishije kandi icyo yifuza ari ugukiza muntu, nta mukize gusa ku mubiri ahubwo akanamukiza kuri Roho. Mu bwiyoroshye bwe, Yezu ntakiza kugira ngo rubanda rumwemere cyangwa se rumukurikire. Arakiza kubera urukundo n’impuhwe afitiye abababaye n’abanyabyago. Arabakiza kugira ngo nabo bigiremo ubuzima kandi bumve ko mu kababaro no mu magorwa yabo batari bonyine ko ahubwo Data uri mu Ijuru uri aho atagaragara abashyizeho ikiganza cye. Yezu ari bugufi y’abababaye kugira ngo abarinde kwiheba kandi abereke ko uburwayi cyangwa se ubundi bubabare bitari bikwiye kubabera impamvu yo kwitarura Imana, ahubwo bikababera impamvu yo kuyambaza no kuyitakambira yo ishobora kubakiza.


4. Yezu abonye ukwemera kwabo abwira icyo kirema ati «Mwana wanjye, ibyaha byawe urabikijijwe.» Yezu aragaragaza ko ukwemera tumufitiye ariko aheraho maze akadukiza ibyaha byacu, kandi urukundo adukunda nirwo rwihutira kutubwira ati “mwana wanjye, sinifuza icyaguhungabanya n’icyakubuza amahoro, ntabwo nkwifuriza urupfu, ahubwo kubera ko wifuza gukira ukaba wicishije bugufi, ibyaha byawe urabikijijwe”. Yezu adukiza nta kiguzi aduciye kuko adukunda. Arifuza ko natwe kubera urukundo twamutunganira kandi tukamenya kubaha no gushishoza. Kuba abigishamategeko bataragera aho babona muri Yezu ko ari Imana, ko ari Umushobora byose, ni ukubera kunangira umutima no kumva ko bazi byose. Niyo mpamvu babonye Yezu nk’utuka Imana kuko akiza ibyaha. Twige gusoma ibimenyetso by’ibihe kandi tubwire Yezu adufashe kumenya ibikorwa bye atwereka buri munsi.


P. Jean Damascène MUGIRANEZA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »