Amasomo ku wa Kane VII, B

ISOMO RYA MBERE

 

Ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo Intumwa (Yak 5, 1-6)

1Mwebwe abakungu nimurire, muboroge kubera amakuba abategereje! 2Ubukungu bwanyu bwaraboze, imyambaro yanyu yaramunzwe; 3zahabu yanyu na feza byaguye ingese, kandi iyo ngese ni yo izabashinja, ikazatwika imibiri yanyu nk’umuriro. Ngaho mwihunikiye ubukungu muri iyi minsi y’indunduro! 4Umushahara w’abakozi basaruye imyaka mu mirima yanyu mwarawubahuguje, none ngaha uravuza induru kandi n’imiborogo y’abo bakozi yageze mu matwi ya Nyagasani Umutegetsi w’ingabo. 5Kuri iyi si mwibereyeho mu murengwe no mu byishimo, kandi ku munsi batotezaga intungane ntimwaretse kugwa ivutu. 6Mwaciriye urubanza rubi intungane maze murayica, nyamara itabarwanyije.

 

ZABURI Zab 49 (48),17-18,19-20, 14-15b, 15d-16

 

Inyik/ Hahirwa abakene ku mutima,

           Kuko Ingoma y’ijuru ari iyabo.

 

Ntibikagukange rero nubona umuntu abaye umukire,

N’ubwamamare bwe bukagenda bwiyongera;

Kuko umunsi yapfuye nta na kimwe azajyana ikuzimu,

N’icyubahiro yari afite ntazakimanukana iyo ngiyo.

 

Akiriho yajyaga yirya icyara, akishimagiza,  

ati « Dore barakurata, kuko byose byaguhiriye!»

Nyamara ntazabura kujya aho abakurambere be bagiye,

Bo batazongera kubona izuba ukundi!

 

Ngayo amaherezo y’abiyemera,

n’ay’abanyurwa n’ibyo bivugaho. 

Babyagiye ikuzimu nk’intama mu gikumba;

Nyirarupfu akaba ari we ubashorera abajyana mu rwuri.

 

Isura bahoranye izayokera ikuzimu,

bazabe ari ho batura iteka.

Naho jyewe, Imana yiyemeje kundokora,

No kungobotora ku ngoyi z’ikuzimu!

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (1Tes 2, 13)

 

Alleluya Alleluya.

Nitwakire Ijambo ry’Imana: nta bwo ari ijambo ry’abantu,

Ahubwo ni Imana ubwayo ituvugisha.  

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Mariko (Mk 9, 41-50)

Muri icyo gihe, Yezu abwira abigishwa be ati 41«Umuntu wese uzabaha ikirahuri cy’amazi yo kunywa abitewe n’uko muri aba Kristu, ndababwira ukuri, ntazabura igihembo cye. 42Ariko nihagira ugusha mu cyaha umwe muri aba bato bemera ikimukwiye ni uko bamuhambira ku ijosi urusyo rusheshwa n’indogobe, bakamuroha mu nyanja. 43Niba ikiganza cyawe kigutera gukora icyaha, ugice, kuko ikiruta ari ukwinjirana akanimfu mu bugingo, 44aho kujyana ibiganza byawe byombi mu nyenga y’umuriro utazima. 45Niba ikirenge cyawe kigutera gukora icyaha, ugice, kuko ikiruta ari ukwinjira mu bugingo ucumbagira, 46aho kurohwa munyenga ufite ibirenge byawe byombi. 47Niba ijisho ryawe rigutera gukora icyaha, rinoboremo; kuko ikiruta ari uko wakwinjirana rimwe mu Ngoma y’Imana, aho kwinjirana yombi mu nyenga, 48aho urunyo rudapfa, n’umuriro ntuzime. 49Ahubwo buri wese ajye asukurwa n’umunyu n’umuriro. 50Umunyu ufite akamaro; ariko iyo ukayutse, mwawusubiza mute uburyohe bwawo? Nimwigiremo umunyu kandi mubane mu mahoro.» 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »