UBUTUMWA BUGENEWE UMUNSI MPUZAMAHANGA W’IYOGEZABUTUMWA RY’ABANA

BANA, NIMUBE INTUMWA Z’UBWIYUNGE N’AMAHORO


Ku wa 19 Gashyantare 2012

 

                            INTANGIRIRO

  1. Kubera ko Umwana Yezu yaje kunga abantu n’Imana kandi akabazanira amahoro, namwe nimuharanire gusakaza ubwiyunge n’amahoro. Ibi ni bimwe mu byo Nyirubutungane Papa wacu Benedigito wa Cumi na Batandatu abasaba mu ibaruwa aherutse gutangaza mu kwezi k’ugushyingo 2011 mu gihugu cya Bénin,  Ibaruwa igenewe Umugabane w’Afrika ku byerekeye ubwiyunge, ubutabera n’amahoro (Africae Munus, Ouidah, Bénin, 19/11/2011)

A. UMWANA YEZU NI URUGERO RW’UBWIYUNGE N’AMAHORO

 

a) Yezu Umukiza yagombaga kuzanira abantu amahoro

 

      2.  Bana bacu, mu ntangiriro Imana yaremye ibintu byose ari byiza kandi irema muntu mu ishusho ryayo (Intg 1; 2). Nyamara kubera ko abantu batumviye Imana biturutse kuri Sekibi, amahoro yarahungabanye; kuva ubwo abantu batangira gushyamirana ( Intg 3 ).

Mu isezerano ry’Imana ryo gukiza abantu, harimo kuzabaha umwami w’amahoro uzategekana ubwiyoroshye n’urukundo, agashinga ingoma y’Imana, ikaba ingoma irambye y’amahoro itagira iherezo (Iz 9,5-6). Uwo mwami yagombaga kuvanaho intambara n’ubugome mu bantu agatangariza ibihugu byose amahoro (Zak 9,10). Ibyo byose byahanuraga Yezu umukiza, Umwami w’amahoro. 

 

b) Yezu Umukiza yagombaga kunga abantu n’Imana

 

      3.   Bana dukunda, Yezu Umukiza wahanuwe n’umuhanuzi Izayi (Iz 7, 14-16) ni we mugaragu wari utegerejwe kugira ngo azunge abantu  n’Imana, yemera imibabaro ikomeye kandi acishwa bugufi kubera ibyaha by’abantu. « Nyamara we yahinguranyijwe kubera ibyaha byacu, ajanjagurirwa ibicumuro byacu: igihano cye cyadukomoreye amahoro, ibikomere bye tubikesha umukiro » (Iz 53, 5). Nk’uko byari byarahanuwe, Yezu Kristu yemeye kwituraho igitambo kugira ngo akize ibyaha by’abantu kandi abahuze n’Imana Se ( Zab 40,7-9; Heb 10,4-10 ).

Yezu yenda kuvuka, Malayika wa Nyagasani yabwiye Yozefu ko Bikira   Mariya azabyara umuhungu akazamwita izina rya Yezu « kuko ari we uzakiza umuryango we ibyaha byawo » (Mt 1, 21).

 

c) Ivuka rya Yezu ryazaniye abantu ibyishimo n’amahoro

 

       4. Bana bacu, ivuka rya Yezu Kristu Umukiza ryazaniye abantu bari bamutegereje amahoro n’ibyishimo. Mu gushyikiriza Bikira Mariya ubutumwa bw’uko yari agiye kuzabyara Yezu, Malayika yamusuhuje amubwira ati: « Ndakuramutsa, mutoni w’Imana; Nyagasani ari kumwe na we » (Lk 1, 28). Igihe Elizabeti yakiriye Bikira Mariya wari uje kumusura, yabaye acyumva indamutso ya Mariya umwana atwite yisimbizanya ibyishimo mu nda ye ( Lk 1, 39-44 ).

Yezu amaze kuvuka, umumalayika yamenyesheje abashumba iyo nkuru ishimishije. « Nuko ako kanya, inteko y’ingabo zo mu ijuru yifatanya na wa Mumalayika, basingiza Imana bavuga bati ‹ Imana nikuzwe mu bushorishori bw’ijuru, kandi mu nsi abo ikunda bahorane amahoro › »      ( Lk 2, 13-14 ). Abami b’abanyabwenge na bo baje kuramya Umwana Yezu, babonye inyenyeri yabayoboye ihagaze aho umwana yari ari, basabwa n’ibyishimo (Mt 2, 9-10). Umusaza Simewoni na we yashimishijwe no kwakira umwana Yezu ( reba Lk 2, 29-32).

 

  1. ABANA BAFITE UBURENGANZIRA BWO KWITABWAHO MU BYEREKEYE UBWIYUNGE N’AMAHORO

     

       5.  Bana dukunda, mbere y’uko muba abantu bakuru bitangira gusakaza hose ubwiyunge n’amahoro, mukeneye inkunga y’ababakuriye bo mu nzego zinyuranye. Kugira ngo muzashobore kuba inkingi zihamye kandi ziboneye z’ubwiyunge n’amahoro, muzabifashwamo n’ababyeyi, abarezi, abayobozi b’Igihugu n’aba Kiliziya yacu. Mujye muhora muzirikana ko muri amizero y’ejo hazaza mu kubaka Kiliziya n’Igihugu cyacu.

 

  1.  Ni ngombwa gufasha abana mu nzira y’ubumwe n’ubwiyunge

 

       6. Bana bacu, ubwiyunge nyabwo tubifuriza ni ubutuma mugera ku mushyikirano no ku mibanire bizira amakemwa hagati     yanyu n’Imana no hagati yanyu n’abandi bantu (Papa Benedigito wa Cumi na Batandatu, Ibaruwa Africae Munus, n. 20).

Kubera Yezu Kristu wadupfiriye, Imana yiyunze na twe iratubabarira; natwe rero yadushinze ubutumwa bukomeye bwo guhamagarira abantu kwiyunga na Yo (2 Kor 5, 18-21).

Muzagera ku mubano nyawo hagati yanyu n’Imana igihe muzaba         mugendera ku butungane buzira ingeso mbi n’ibikorwa bibi. Muzabanira neza abandi igihe muzagaragaza ubumwe n’ubuvandimwe bizira amahane n’amacakubiri.

 

      7.  Bana dukunda, mu muryango muvukamo ni ho mwitoreza kuba intumwa    z’ubwiyunge. Ababyeyi banyu n’ abavandimwe banyu ni bo mwigiraho gukundana, gufashanya no kubabarirana.

          Babyeyi, nimuhe urugero rwiza abana banyu mukundana kandi mwihanganirana. Mwibuke ya mvugo igira iti:« Kora ndebe iruta vuga numve ». Mugorore neza abana banyu nk’uko Pawulo Mutagatifu abibabwira: « Namwe babyeyi, ntimugakure umutima abana banyu, ahubwo mubarere neza, mubakosore kandi mubagire inama zikomoka kuri Nyagasani »( Ef 6, 4 ).

         

        8.  Barezi, murabe hafi abanyeshuri banyu mubarinda ibyabashyamiranya biturutse ku nkomoko, ubukire, uturere n’igihugu. Murajye mubatega amatwi kugira ngo babagezeho ingorane zabo kandi mubahe umwanya wo kubagezaho ikibari ku mutima.

               Murashyigikire uko bikwiye amatsinda y’ubwiyunge kandi mwagure amarembo kugira ngo abanyeshuri banyu bahabwe ibiganiro mu rwego rw’ubumwe n’ubwiyunge n’abantu babihugukiwemo kandi b’intangarugero.

 

  1. Abayobozi bo mu nzego zinyuranye z’igihugu nibakomeze gukangurira   urubyiruko gahunda y’ubwiyunge igamije gusana imitima y’abanyarwa-

Nda. Nibahashye inzitizi zibangamiye imibereho myiza y’abana         

nk’ ihohoterwa iryo ariryo ryose, ibitekerezon’inyigisho zikurura inzangano n’amacakubiri, uburaya, ibiyobyabwenge, guta ishuri n’ibindi….

 

  10.  Ku ruhande rwa Kiliziya, abana bakeneye inyigisho zibakangurira kumenya gutandukanya icyatsi n’ururo mu myemerere yabo.

          Ni ngombwa kwigisha abana amasengesho abahuza n’Imana Umukiza no kubakangurira guhabwa amasakramentu, cyane cyane Isakramentu ry’Imbabazi ribagarura mu nzira nziza iyo bacumuye.

          Guhuriza abana mu miryango y’Agisiyo Gatolika bibafasha kwirinda kuyagara, bibakangurira gufashanya, koroherana no kujya mbere mu mubano wabo wa kivandimwe.

          Abana nibamenya Nyagasani Yezu Kristu kandi bakamugira incuti yabo, bazaba bageze ku buzima nyabwo (Papa Benedigito wa Cumi na Batandatu, Ibaruwa Africae Munus, n. 64).

 

                b- Ni ngombwa gufasha abana mu nzira nyayo y’amahoro

   

         11. Bana dukunda, amahoro mukeneye ni abageza ku mutekano uzira imihangayiko, impagarara n’intambara; ayo mahoro muzayageraho igihe hazaba hubahirijwe uburenganzira bwanyu n’ubw’abandi.

                  Ntitwibagirwe ariko ko amahoro arambye tuyakesha Yezu Kristu nk’uko yabibwiye intumwa ze agira ati: « Mbasigiye amahoro, mbahaye amahoro yanjye. Sinyabahaye nk’uko isi iyatanga » (Yh 14, 27).

                  Ayo mahoro araharanirwa kandi abayaharanira barahirwa: « Hahirwa abatera amahoro, kuko bazitwa abana b’Imana » (Mt 5, 9).

                  Kugira ngo abana bashobore kuba intumwa z’amahoro aho bari hose, bakeneye ababatoza gukunda no kwitangira amahoro.

 

 12.    Mu rugo babamo, abana bazatozwa amahoro n’ababyeyi n’abavandimwe    

          bababanira neza, birinda umushiha no gushyamirana; umwuka mwiza    

          w’urugo rw’ababanye neza utuma abana bahakuriye bakwiza amahoro   

          mu baturanyi, ku ishuri n’ahandi. N’iyo havuka ibibazo                  by’ubwumvikane buke,  icyangombwa ni uko abagize umuryango

          bahura maze bakabishakira ibisubizo; koko « ababiri bajya inama baruta umunani urasana!»

Ku ishuri abana batozwa inzira y’amahoro igihe abarezi babo babaha    urugero rwiza mu byerekeye umubano wirinda ivangura iryo ariryo ryose.       

  Bizaba  ngombwa  kandi  gukemura uko bikwiye ikibazo cyose  kigamije

  gushyamiranya abantu, kuko ngo « ntazibana zidakomanya amahembe ».

  Ibyo bishoborwa n’uko abantu bagira igihe  cyo guhura no  kujya   inama

aho kuba ba nyamwigendaho.

Amatsinda y’amahoro ari mu mashuri amwe n’amwe akwiye            gusakara n’ahandi.

       Amahoro nyayo kandi arambye aturuka ku Mana. Ni byiza ko abana       batozwa gusenga Imana kenshi bisabira amahoro, bayasabira abandi kandi basabira n’Igihugu: « Musabe, muzahabwa; mushakashake, muzaronka; mukomange, muzakingurirwa » (Lk 11, 9).

  1.  ABANA BAFITE INSHINGANO ZO KWITANGIRA    

     UBWIYUNGE  N’AMAHORO

 

  13. Bana bacu, umuntu wese akeneye kwiyunga na we ubwe, akiyunga n’abandi ndetse akiyunga n’Imana. Ubwiyunge ni ngombwa kuko buri wese iyo yisuzumye neza asanga umutima we utari mu gitereko, ibyo bigatuma rimwe na rimwe yiheba, agacika intege, akumva ko hari icyo abuze.

Buri wese, yaba umwana cyangwa umuntu mukuru agomba kugira uruhare mu gushakashaka ubwiyunge n’amahoro.

 

a - Abana bitangire ubwiyunge

       

       Bana rero, uwemeye inzira y’ubwiyunge ntabona  muri mugenzi we umwanzi kabone n’iyo yaba yaramuhemukiye, ahubwo agerageza kumubonamo umuvandimwe n’inshuti. Uwemeye kwiyunga na mugenzi we aba yemeye kuganza urwango no kwakira uwamubabaje.

       Bana bacu, uruhare rwanyu rurakenewe mu kwimakaza ubumwe n’ubwiyunge. Nimwihatire kurangwa n’ukuri, mwirinda umuco mubi wo kubeshya no kubeshyera abandi. Nimumenye neza ko ukuri gutuma abantu babana batishishanya kandi bizera ko ejo hazaza bazarushaho kubana kivandimwe. Tuboneyeho gushima abari bato  bafashije ababyeyi babo muri gacaca bagaragaza ukuri ku byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ni uruhare rukomeye kuko hari benshi byabohoye imitima ndetse bituma batangira inzira ihamye yo kwiyunga.

 

 14. .Bana dukunda,  nta bwiyunge bushobora kugerwaho hatabayeho   imbabazi.     Nimuharanire kwitoza umuco ugira imbabazi. Mumenye gutanga imbabazi ku babakoshereje ndetse mumenye no kuzisaba iyo mwakosheje. Iteka         « mujye mubabarira uwo mwaba mufitanye akantu, kugira ngo namwe So wo mu ijuru abababarire ibicumuro byanyu » (Mk 11, 25). Ntimuzi se ko kubabarira ari ukugarura ubusabane hagati y’abashyamiranye ?

 

15. Bana bacu, nimwitaze hakiri kare ibikorwa byose bidindiza ubwiyunge n’umubano mwiza. Haba ku ishuri ndetse n’aho mutuye nimwitabire amatsinda agamije kwimakaza ubumwe n’ubwiyunge. Mu bushobozi n’ubumenyi mufite, mwihatire guhanga imivugo, imbyino ndetse                n’ ikinamico bikangurira abantu umuco wo kwiyunga. Nimutinyuke kurenga inzangano ziri hagati mu miryango, mukundane nta buryarya, bityo muzabera ababyeyi banyu urugero rwiza.

       Ahari urwango muhashyire urukundo, ahari ikinyoma muhashyire ukuri, ahari inabi muhashyire ineza, bityo amahoro atahe iwanyu kandi muyabungabunge (reba Isengesho rya Mutagatifu Fransisiko w’Asizi).

 

 

b - Abana nibitangire amahoro

 

  16. « Nimugire amahoro. Nk’uko Data yantumye, nanjye ndabatumye » (Yh 20, 21). Bana dukunda, aya magambo abumbye icyifuzo cya Yezu cy’uko buri wese yagira amahoro ndetse akaba intumwa yayo mu buzima bwe bwa buri munsi.

       Buri gihe Imana ishaka uwo yatuma cyangwa yakohereza muri ubwo butumwa. Nka Izayi Umuhanuzi, buri mwana ahamagariwe gusubiza ati:      « Ndi hano, ntuma ! » ( Iz 6,8 ).

       Nimwemere kujyana amahoro iwanyu bityo ntihazarangwa intonganya, ubwumvikane bucye, gutukana no gushotorana.

       Muhamagariwe kandi gusakaza ayo mahoro mu mutima wanyu n’igihe mwaba mumaze  iminsi murakariye uwababwiye nabi, uwabatutse cyangwa se uwabakubise. Nk’abana b’Imana twiyibutse buri gihe ko tugomba guharanira « ibishyigikira amahoro n’ibidufasha guterana inkunga » (Rom 14, 19). « Icyitwa ubwisharirize cyose, n’umwaga, n’uburakari, n’intonganya, no gutukana, kimwe n’icyitwa ububisha cyose, bicibwe muri mwe » ( Ef 4, 31 ).

 

 17. Bana bacu, aho mutuye n’aho munyura, nimwihatire kwegera abandi bana bafite ibibazo bitera amahoro make iwabo, mubaganirize mubihanganisha kandi mubatinyure. Abana babura aho baba birukanywe n’ababyeyi cyangwa ababarera, mumenye kubafasha uko mushoboye. Mwirinde guha akato abana bagenzi banyu kubera ingeso mbi zabo cyangwa izo mwaba muzi ku babyeyi babo. Mujye mwibuka abana ndetse n’abakuru babuzwa amahoro n’ubuhunzi, ubukene ndetse n’uburwayi. Mu bushobozi bwanyu, mujye mutanga inkunga yose ibonetse ibatabara, mwibuka ko Yezu agira ati:          « Ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ni jye mwabaga mubigiriye » (Mt 25, 40). « Amahoro ya Kristu naganze mu mitima yanyu, kuko ari yo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe »        (Kol 3, 15).

 

       UMWANZURO

 

18.  Bana dukunda, ejo hazaza murahategura none. Turabasaba rero gukanguka no guha agaciro gakwiye abantu b’ingeri zinyuranye biyemeje kubavunikira kugira ngo muzashobore kuba abanyarwanda babereye Kiliziya yacu, Igihugu cyacu n’isi dutuye.

       U Rwanda rwacu rwiyemeje kugendera mu nzira y’ubwiyunge buzira amacakubiri no mu nzira y’amahoro arangwa n’umutima utuje. Nimwime rero amatwi abantu babashora mu mwiryane no mu bushyamirane, bagamije gusenya aho kubaka. Nimurangwe n’imigenzo myiza ya gikristu n’indangagaciro zinogeye Kiliziya n’ u Rwanda.

       Turabifuriza iteka guhorana umutima uharanira ubumwe n’ituze kandi urangwa n’impuhwe n’imbabazi. Nimugenza gutyo, muzaba mu mugambi wa Yezu Kristu wazanywe ku isi no gusakaza mu bantu ubumwe n’amahoro bakesha Imana Data ( Yh 3,16-17; Ef 2,13-19).

 

19. Mu gihe muri Kiliziya Gatolika mu Rwanda duhimbaza Umunsi Mpuzamahanga w’Iyogezabutumwa ry’Abana, ndashishikariza abakristu bakuru n’abato kurushaho gutanga imfashanyo itubutse tuzashyikiriza Ibiro bya Papa bishinzwe Iyogezabutumwa ry’Abana. Muratange mutitangiriye itama. Iyo nkunga igirira akamaro abana b’u Rwanda n’abo mu bindi bihugu byo ku isi byugarijwe n’ibyorezo, indwara, inzara, imirire mibi, ubujiji n’izindi ngorane.

       Bana bacu , nimube koko hose, cyane cyane muri bagenzi banyu, intumwa z’ubwiyunge n’amahoro.

        Mbaragije Umubyeyi wacu  Bikira Mariya, Umwamikazi w’Amahoro.

 

                                            Bikorewe  i  Kigali, ku itariki ya 10                                                           Mutarama 2012.

 

                                           +Yohani Damaseni BIMENYIMANA

                                             Umwepiskopi wa Cyangugu akaba na                                                      Perezida wa Komisiyo y’Abepisikopi                                                         ishinzwe Iyogezabutumwa             

      

ISENGESHO RYO GUSABIRA ABANA

 

                             Nyagasani,

                   

                       Tugutuye abana b’isi yose,

                       Ubahe gukurana urukundo,

                       Bakumenye banagukunde,

                       Bakumenyeshe urungano.

 

                       Barinde ingeso mbi zose,

                       Bazire kwangana no kurwana,

                       Kwirogesha ibiyobyabwenge,

                       Kuzerera no kubahuka,

                       Gusuzugura ababarera,

                       Gusambana no kubeshya,

                       Kwiba no kwangiza.

 

                      Wowe soko y’ingabire,

                       Bahe kujijuka no gushishoza,

                       Bakire imico ubatoza,

                       Bagutunganire igihe cyose.

 

                       Bahe imbaraga bakugane,

                       Bagusingize uko bukeye,

                       Isi yacu inogere Imana,

                       Ku bwa Kristu Umwami wacu.

                             

                                          Amina.

 

        Byandikishijwe n’itsinda OPM-RWANDA


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »