Amasomo ku wa Kane VI, B

lS0MO RYA MBERE


Ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo Intumwa (Yak 2,1-9)

1Bavandimwe, ntimukitiranye kwikundira abantu bamwe n'ukwemera mufite muri Nyagasani Yezu Kristu, wisesuyeho ikuzo. 2Koko rero, niba mu ikoraniro ryanyu hinjiye umuntu ufite impeta  za zahabu, wambaye neza cyane, hakinjira n'umukene wambaye imyenda y'ibishwangi, 3maze mukarangamira umuntu wambaye  imyambaro myiza, mukamubwira muti «Wowe icara muri uyu mwanya w'icyubahiro», naho umukene mukamubwira muti«Wowe hagarara hariya », cyangwa se «wicare mu nsi y'akabaho nkandagizaho ibirenge byanjye», 4ubwo se ntimuba mwivanguye ubwanyu? Ntimuba se mubaye abacamanza b'ibitekerezo bifutamye?

5Nimwumve, bavandimwe nkunda! Mbese nyine, lmana si YO yahisemo abakene muri iyi si, kugira ngo babe abakungahazwe mu kwemera, n'abagenerwamurage b'lngoma Imana yasezeranyije abayikunda? 6Nyamara mwebwe mwima umukene icyubahiro cye! Mbese ye, abakire si bo babakandamiza? Si bo se babajyana munkiKo? 7Si bo se batuka izina rya Kristu mwitiriwe? 8Icyakora, niba mukurikiza itegeko rihatse yose nk'uko byanditswe ngo «Uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe », mukora neza. 9Ariko niba mugira uruhande mubogamiramo, mukora icyaha, mugashinjwa n'itegeko murengaho.

 

ZABURI (Zab 34 (33), 2-3, 4-5, 6-7)

Inyik/ Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva.

 

Nzashimira Uhoraho igihe cyose,

ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. ".

Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho,

ab'intamenyekana nibabyumve maze bishime!

 

Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye,

twese hamwe turatire izina rye icyarimwe.

Nashakashatse Uhoraho aransubiza,

nuko ankiza ibyankuraga umutima byose.

 

Abamurangamira bahorana umucyo,

mu maso habo ntiharangwa ikimwaro.

Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva,

maze amuzahura mu magorwa ye yose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Yh 6, 63.68)

 

Alleluya Alleluya.

Amagambo yawe Nyagasani,

aturuka kuri Roho kandi agatanga ubugingo.

Ufite amagambo y'ubugingo bw'iteka.

Alleluya.

 

IVANJILI


+Mariko (8,27-33)

Muri icyo gihe 27Yezu ajyana n'abigishwa be, agana mu nsisiro za Kayizareya ya Filipo. Bakiri mu nzira abaza abigishwa be ati «Abantu bavuga ko ndi nde?» 28Baramusubiza bati «Ngo uri  Yohani Batisita, abandi ngo uri Eliya; naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi.» 29Ati «Mwebwe se muvuga ko ndi nde?» Petero aramusubiza ati:-«Uri Kristu» 30Nuko Yezu arabihanangiriza ngo ntibagire uwo babibwira.

31Nuko atangira kubigisha ko Umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane agacibwa n'abakuru b'imiryango, n'abaherezabitambo bakuru n' abigishamategeko, akicwa, ariko akazazuka nyuma y'iminsi itatu. 32Ibyo yabibabwiye akomeje. Nuko Petero aramwihugikana, atangira kumutonganya. 33We ariko arahindukira maze areba abigishwa be, acyaha Petero amubwira ati . «Hoshi, mva Irunde SekIbi! Kuko ibitekerezo byawe bitavuye ku Mana, ahubwo ku bantu!»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »