Amasomo ku wa Gatatu VI, B

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa ya Mutagatifu Yakobo Intumwa (Yak 1,19-27)

19Mubimenye rero, bavandimwe nkunda, ko muri impuguke. Nyamara buri muntu arabangukirwe mu gutega amatwi, ariko ntagahubuke mu kuvuga; atinde no kurakara, 20kuko uburakari bw'umuntu budakora igihuje n'ubutungane bw'Imana. 21Nimwitandukanye rero n'icyitwa ubwandure cyose, n'icyitwa agasigisigi k'ubugira nabi kose, mwakirane urugwiro ijambo ryababibwemo kandi rishobora kubakiza. 22Mube abantu bagaragaza mu bìkorwa ljambo ry'Imana, kuko kwishimira kuryumva byonyine ari ukwibeshya.

 

23Koko rero, niba umuntu ateze amatwi ijambo ariko ntarikurikize, amera nk'umuntu urebera mu ndorerwamo isura yavukanye: 24iyo amaze kwireba, aragenda agahita yibagirwa uko yasaga. 25Naho uwibanda ku itegeko rihamye, ari ryo ry'ubwenge kandi akaryizirikaho, atari uryumva akaryibagirwa, ahubwo ari urikurikiza uwo nguwo azagira amahirwe mu bikorwa bye. 26Niba harl uwibwira ko ari umuyoboke w'Imana, ariko ntashobore gutegeka ururimi rwe, aba yibeshya, n'iyobokamana rye riba ari ubusa. 27Iyobokamana risukuye kandi ritagira amakemwa mu maso y'Imana Data ni iri ngiri: ni ugusura imfubyi n'abapfakazi mu magorwa yabo, kwirinda ubwandu bwose bwo kuri iyi si kugira ngo ube umuziranenge.

 

ZABURI (Zab 15 (14), 1a.2, 3bc4ab, 4d-5)

 

Inyik/: Nyagasani, intungane izatura mu Ngoro yawe.

 

Uhoraho, ni nde ukwiye kwinjira mu Ngoro yawe?

Ni umuntu utajorwa mu mibereho ye,

agakurikiza ubutabera,

kandi akavugisha ukuri k'umutima we.

 

Ntagirire abandi nabi,

cyangwa ngo yihe gusebya mugenzi we.

Uwo muntu arebana agasuzuguro uwigize ruvumwa,

maze akubaha abatinya Uhoraho.

 

Nta bwo yivuguruza,

iyo agurije undi ntamutegaho urwunguko,

ntiyemera ruswa ngo arenganye utacumuye.

Ugenza atyo wese, azahora ari indatsimburwa.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI (Zab 146 (145), 1.8)

 

Alleluya Alleluya.

Mutima wanjye, singiza Uhoraho!

Uhoraho ahumura amaso y'impumyi,

Uhoraho agorora ingingo z'abahinamiranye.

Alleluya.


 IVANJILI

 

+Mariko (Mk 8, 22-26)

Muri icyo gihe, 22Yezu n'abigishwa be bagera i Betsayida, abantu bamuzanira impumyi bamwingingira ko ayikoraho. 23Afata impumyi ukuboko ayikura mu rusisiro, ayisiga amacandwe kumaso, ayiramburiraho n'ibiganza maze arayibaza ati «Hari icyo ubona?»24Impumyi irambura amaso, iramusubiza iti«Ndabona abantu, barasa n'ibiti ariko baragenda.» 25Yezu arongera ashyira ibiganza ku maso ye, undi atangira kubona bigaragara, arakira, abona neza ibintu byose uko biri. 26Nuko Yezu amwohereza iwe amubwira ati«Ntiwinjire no mu rusisiro.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »