Amasomo ku wa Gatanu VI, B

ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa ya Mutagatitu Yakobo lntumwa (Yak 2, 14-24.26)

14Byaba byunguye iki se, bavandimwe banjye, umuntu avuze ko afite ukwemera,niba adafite ibikorwa? Uko kwemera se gushobora kumukiza? 15Niba umuvandimwe wawe cyangwa mushiki wawe bambaye ubusa, cyangwa se badafite ibyo kurya bya buri munsl, 16maze muri mwe hakagira ubabwira ati« Nimugende amahoro, mwote kandi muryoherwe»; atabahaye ibibatunga, byaba bimaze iki? 17Bityo rero, n'ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye ubwako.

 

18 Ariko wenda hagira uvuga ati « Wowe ufite ibikorwa, naho jye nkagira ukwemera!» Uwo nguwo namusubiza nti «Nyereka ukwemera kwawe kutagira ibikorwa, naho jye nkwereke ibikorwa bigaragaza ukwemera kwanjye. 19Wemera ko habaho Imana imwe? Ni byiza rwose! N'ingabo za Sekibi zirabyemera, ariko zigahinda umushyitsi kubera ubwoba. 20Muntu w'ikiburabwenge, waba ushaka se kumenya ko ukwemera kudafite ibikorwa kuba kwarapfuye? 21Ni ko ye, Abrahamu umukurambere wacu, si ibikorwa byatumye aba intungane igihe atuye umuhungu we Izaki ku rutambiro? 22Urabona rero ko ukwemera kwajyanaga n'ibikorwa, n'ibikorwa bikuzuza ukwemera; 23maze hakarangira ijambo ry'Ibyanditswe rigira riti 'Nuko Abrahamu yemera Imana, bityo aba intungane' kandi yitwa incuti y'Imana.» 24Murabona rero ko ari ibikorwa umuntu akesha kuba intungane, ntibibe mukwemera konyine. 26Koko rero, nk'uko umubiri ubuze umwuka uba wapfuye, bityo n'ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye.

 

ZABURI (Zab 112 (111),1-2, 3-4, 5-6)

 

Inyik/ Hahirwa umuntu uhimbazwa n'amategeko y'Uhoraho.

 

Hahirwa umuntu utinya Uhoraho,

agahimbazwa n'amategeko ye!

Urubyaro rwe ruzagira amaboko mu gihugu,

ubwoko bw'abantu b'intungane bugire umugisha.

 

Ubukungu n'umunezero bibarizwa iwe,

n'ubutungane bwe buhoraho iteka.

Mu gihe cy'umwijima yaka nk'urumuri,

rumurikira abantu b'intagorama.

Koko impuhwe, ineza n'ubutungane, ni byo bimuranga.

 

Hahirwa umuntu ugira impuhwe kandi akaguriza abandi,

ibintu bye aba abigengana ubutungane.

Nta bwo azigera ahungabana bibaho,

azasiga urwibutso rudasibangana.

 

IBANGINDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILl (2 Tim 1, 10)

 

Alleluya Alleluya.

Yezu Kristu, Umukiza wacu yatsinze urupfu,

maze atangaza ubugingo abigirishije lnkuru Nziza.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Mariko (Mk 8, 34-38 ; 9,1)

Muri icyo gihe, 8,34 Yezu ahamagara rubanda hamwe n'abigishwa be, arababwira ati «Niba hari ushaka kunkurikira, yiyibagirwe ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire! 35Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe azabubura, naho uzahara ubugingo bwe kubera jyewe n'Inkuru Nziza, azabukiza. 36Umuntu watunga  iby'isi yose, ariko akabura ubugingo bwe, byaba bimumariye iki?37Cyangwa se umuntu yagurana iki ubugingo bwe? 38Koko rero, umuntu uzanyihakana, agahinyura n'amagambo yanjye imbere ya bariya bantu b'abasambanyi kandi b'abanyabyaha, Umwana w'umuntu na we azamwihakana igihe azazira mu ikuzo rya Se, ashagawe n'abamalayika baragatifu.» 9,1Nuko yungamo ati «Ndababwira ukuri mu bari hano, harimo abatazapfa batabonye Ingoma y'Imana ije mu bubasha.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »