Amasomo ku wa Gatandatu VI, B

 ISOMO RYA MBERE


Ibaruwa ya Mutagatitu Yakobo Intumwa  (Yak 3, 1-10)

1Bavandimwe, ntimugahirimbanire mwese kuba abigisha. Murabizi ko twebwe abigisha tuzacirwa urubanza rukomeye, 2kuko  kenshi twese duteshuka mu magambo. Niba umuntu adateshutswe mu magambo, uwo nguwo aba ari umuntu nyawe, ushobora no gutegeka umubiri we Wose. 3Niba dushyize imikoba mu munwa w'amafarasi kugira ngo atwumvire, dushobora no kuyobora umubiri wayo wose. 4Nimwitegereze n'amato ; n'ubwo ari manini bwose kandi agasunikwa n'inkubi y'umuyaga, ayoborwa n'ingashya ntoya cyane kugira ngo agane aho umusare ashaka.

5Bityo rero, n'ururimi ni urugingo rw'umubiri rungana urwara, ariko rukiratana ibikorwa bikomeye. Nimurebe ukuntu akariro gake gatwika ishyamba rinini rigakongoka. 6Ururimi na rwo ni nk'umuriro, isoko y'ibibi; rubarirwa mu myanya y'umubiri wacu maze rukanduza umubiri wose, rukawutwikisha umuriro rukomora mu nyenga y'ikuzimu, rukangiza imibereho yacu yose. 7Koko rero nta bwoko na bumwe, bwaba ubw'inyamaswa z'inkazi, bwaba ubw'inyoni, bwaba ubw'ibikururuka ku butaka, bwaba ubw'amafi, nta na bumwe umuntu adashobora gutegeka; 8ariko ururimi nta muntu n'umwe ushobora kurutegeka, rwo cyorezo kidahoshwa, rukaba rwuzuyemo uburozi bwica! 9Ni rwo tuvugisha dusingiza Nyagasani n'Umubyeyi, ariko akaba ari na rwo tuvumisha abantu baremwe mu ishusho y'Imana; 10bityo mu munwa umwe hagasohoka umugisha n'umuvumo. Bavandimwe rero, ntibyari bikwiye kumera bityo.

 

ZABURI (Zab 12 (11), 2-3, 4-5, 7-8)

 

Inyik/Uhoraho, udutabare!

 

Uhoraho, tabara! Nta ndahemuka ikibaho,

ukuri kwarazimiye mu bantu!

Icyabo ni ukwirirwa babeshyana,

baryoshya akarimi n'umutima wuje uburyarya.

 

Uhoraho nazibe akanwa k'abanyabinyoma,

n'ak'abaryoshya akarimi bose,

bavuga ngo «Ijambo ni ryo ntwaro yacu,

tuzi kwivugira, ni nde waduhangara.»

 

Amagambo y'Uhoraho ni amagambo arongorotse,  

nka feza iva mu butaka, iyunguruwe karindwi.

Uhoraho, ni Wowe utwiragiriye:

uzaturinda iteka iriya nyoko mbi.

 

IBANGONDIRIMBO IBANZIRIZA IVANJILI (Zab 99 (98), 5)

 

Alleluya Alleluya.

Nimusingize Uhoraho Imana yacu,

nimupfukame imbere ye kuko ari Nyir'ubutagatifu

Alleluya.

 

IVANJILI


+Mariko (Mk 9, 2-13)

Muri icyo gihe, 2Yezu ajyana na Petero na Yakobo na Yohani, ukwabo mu mpinga y'umusozi muremure. Nuko yihindura ukundi mu maso yabo. 3Imyambaro ye irererana, irabengerana bitambutse kure uburyo umumeshi wo ku isi yashobora kuyeza. 4Ubwo Eliya  arababonekera hamwe na Musa, baganira na Yezu. 5Petero ni ko  guterura abwira Yezu ati «Mwigisha, kwibera hano nta ko bisa; reka tuhace ibiraro bitatu, kimwe cyawe, ikindi cya Musa, n'ikindi cya Eliya.» 6Yari yabuze icyo avuga kuko bari bahiye ubwoba.  7Nuko igicu kirabatwikira, maze muri icyo gicu haturukamo ijwi riti «Uyu ni umwana wanjye nkunda cyane,nimumwumve!» 8 Ako kanya barebye hirya no hino ntibagira undi wundi bongera kubona, uretse Yezu wenyine wari kumwe na bo.

 

9Mu gihe bamanukaga umusozi, Yezu abategeka kutazagira uwo batekerereza ibyo bari bamaze kubona,kugera igihe Umwana w'umuntu azaba amaze kuzuka mu bapfuye. 10Bakomeza kuzirikana iryo jambo ariko banabazanya bati «Kuzuka mu bapfuye bivuga iki?» 11Abigishwa babaza Yezu bati «Ni kuki abigishamategeko bavuga ko Eliya ari we ugomba kubanza kuza?» 12Arabasubiza ati «Koko Eliya azabanza aze atunganye byose. Nyamara se kuki byanditswe ngo Umwana w’umuntu azababazwa ku buryo bwinshi kandi asuzugurwe? 13Reka rero mbibabwire: Eliya yaraje kandi bamugiriye uko bishakiye, nk' uko Ibyanditswe bibivuga.»


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »