Inyigisho Icyumweru cya IV, B/ D. Emile DUSENGUMUREMYI

AMASOMO : 1. IVUGURURAMATEGEKO 18, 15-20

                             ZABURI 94

                         2. 1 ABANYAKORINTI 7, 32-35

                         3. MARIKO 1, 21-28

«Iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye ntimunangire umutima wanyu ! » (Zaburi 94)

 

Bakristu bavandimwe, nshuti z’Imana Kristu Yezu akuzwe !

Dore zimwe mu ngingo z’ingenzi tugiye kuzirikanaho mu masomo Liturujiya yaduteguriye kuri iki cyumweru :

-         «Uhoraho azaguhingukiriza umuhanuzi nkanjye, rwagati muri mwebwe, uzamwumvire » Isomo rya 1

-         «Yezu yigisha nk’umuntu w’umunyabushobozi » Ivanjili

-         « Ubusugi »  Isomo rya kabiri

Mu isomo rya mbere, umwanditsi araduhishurira ko Imana itabonwa n’amaso y’abantu, ariko inyigisho zayo cyangwa amagambo yayo atugeraho yifashishije abahanuzi. Abantu bumva ko Yezu ari We wa Muhanuzi Imana yasezeranije Musa, iti : « Nzashyira amagambo yanjye mu munwa we. »

Mu isomo rya kabiri : mutagatifu Pawulo mu nyigisho ze akomeje kurata ubusugi, ya ndangagaciro ituma abayihamagariwe, biyegurira Imana yonyine batagerageza kunyura umugabo cyangwa umugore, ahubwo bakabaho mu busugi bwabo babanira Imana. Pawulo yanatanze kandi impanuro ku kubana gikristu mu ngo ( reb Ef 5, 21-33 ). Abashakanye nabo bahabwa umugisha w’Imana. Nk’uko twabizirikanye mu isomo rya kabiri ku cyumweru gishize, Pawulo aradukangurira kurushaho gukorera Imana. Ubusugi twumve ko ari uburyo umuntu ahitamo abifashijwe n’Imana maze akagerageza kuyizirikaho we wese yonyine muri ubwo buryo nyine. Kimwe n’uko ugushyingirwa ari uburyo twashyiriweho ngo umugabo n’umugore babeho ari umwe kandi bagerageze kubanira Imana muri ubwo buzima. Uko waba ubayeho kose ikingenzi uhamagarirwa ni Ukubanira neza Imana.

 

Mu Ivanjiri , Umwanditsi Mariko aratwereka uyu munsi udasanzwe urugendo rwa Yezu n’intumwa ze i Kafarinawumu :

Bagera i Kafarinawumu : Ni umugi wari ukomeye muri icyo gihe uherereye ku nkombe y’i burengerazuba bw’inyanja ya Galileya. Nk’uko iyi vanjili itangira, iratwibutsa iyo twazirikanye ku cyumwe gishize aho twazirikanye umurimo Yezu yakoze utoroshye ubwo yatoraga abigishwa bane. Ubu noneho biragaragara ko Yezu atari wenyine. Twavuga ko ari itsinda ry’abantu batanu ryinjiye mu mugi uherereye ku nkombe ya Galileya. Mariko arabatwereka bari hamwe bakoze iryo tsinda, «Yezu n’abigishwa be. » iryo tsinda ni ryo Mutagatifu Pawulo yita mu mvugo yimbitse ya Tewolojiya «Umubiri mayobera wa Kristu » (Corps mystique du Christ), tukaba rero turi  « ingigo z’uwo mubiri» ari wo Kiliziya.  Aha twavuga ko Pawulo na Mariko berekana ukuri kumwe ariko Pawulo akabisobanura neza mu mvugo yumvikana. Icyo Yezu agiye gukora ni we n’abigishwa be bagiye kugikora ! Kikaba umurimo cyangwa igikorwa cya Kiliziya.

Iyo tuvuga ubutumwa bwa Yezu ari na bwo bwa Kiliziya tugomba kuzirika- na ko kuri uriya munsi bwari bubumbiye mu bikorwa bine by’ingenzi ari byo :

1.Yezu wigisha

2.Yezu wirukana roho mbi

3.Yezu ukiza abarwayi

4.Yezu usenga

 

Turebye ibi Yezu yakoze i Kafarinawumu twakwibaza tuti ese njyewe wumvise iyi Vanjili ndibona muri uyu munsi ? Muri uyu munsi twakwita uwa Kristu, ibi bikorwa yakoze mbasha kubimufashamo buri munsi ?

 

Batangariraga inyigisho ze, kuko yabigishaga nk’umuntu ufite ububasha, utameze nk’abigishamategeko babo.

Muri uyu murongo turabonamo inshuro eshatu ijambo ry’ikigereki «didakê» (inyigisho). Kuri Yezu inyigisho ni ijambo riza ku mwanya wa mbere! Ndetse na Pawulo akabigarukaho  agira ati : « Amamaza ijambo, uryigishe igihe n’imburagihe, wumvishe ingingo, utote,ushishikaze, mu bwihangane butarambirwa, uharanira kujijura. » (2 Tim 4, 2) Yezu ni Umwigisha ntangarugero, ijambo rye ridukora ku mutima. Bikaba bikwiye ko nta mpamvu n’imwe yatubuza kurikurikiza tubikuye ku mutima, kubera ko n’ubwo ridutera kwibaza ibibazo byubaka ubuzima bwacu riduha n’ibisubizo nyabyo biyobora imibereho yacu.

Yezu ni Jambo w’Imana itwihishurira, Jambo udutungura akaza mu buzima bwacu...

Ese urukundo rwanjye ku Ijambo rya Yezu, riduhishurira Imana ni uruhe ? Ese mfata akanya gahagije ko kuzirikana Ijambo ry’Imana mu buzima bwanjye ?

 

Abigishamategeko bo hambere basubiragamo gusa isomo bafashe mu mutwe. Yezu we, yaranzwe n’inyigisho zitanganywe ubuhanga, nk’umuntu ufite ububasha, inyigisho imuvamo. Yego, Yezu avuga Imana ariko tumenye ko ari Imana nyakuri! Kandi birumvikana ko iyo umuntu avugana ukwemera, ibyo avuga aba yisanzuye kuko aba abyemera. Yezu yaranzwe no gushyira mu ngiro ibyo yigishaga. Ibyo bikamutandukanya n’abigishamategeko. None se njyewe iyo mvuga Imana cyangwa Kiliziya bigaragarira abandi ko ibyo mvuga mbyemera ? Aho sinaba nimereye nk’abo bigishamategeko ? Ese sinaba nshimishwa no kwisubirira mu by’abandi bitamfasheho ? Ese Ijambo ry’Imana ndigira iryanjye, ndarinyugutira maze nkaryuza mu mutima wanjye rikamurikira ubuzima bwanjye ?

 

Ubwo nyine mu isengero ryabo hakaba umuntu wahanzweho na roho mbi. Nuko itera hejuru igira iti :uradushakaho iki, Yezu w’i Nazareti ? Waje kuturimbura! Nzi uwo uri we : Uri intungane y’Imana.

 

Ibi biratwereka ko uwamamaje ko Yezu ari Umucunguzi bwa mbere ari umuntu wari wahanzweho na roho mbi. Inyigisho ya Yezu ihashya ingoro y’ikibi. Izi ni imbaraga za Roho w’Imana zituma sekibi atigira umugenga w’isi. Iyo wifitemo imbaraga zihariye ukangaranya roho mbi maze ukayihashya yamara gukangarana igasohoka aho yari iri maze ikomongana ! Aha kandi Yezu ntashaka kutwemeza gusa ahubwo aratwereka ko igihe twugarijwe n’ibinyabubasha bya hano ku isi ashobora kudutabara igihe tumwiyambaje. Nta bundi bwenge bisaba kugirango duhashye Sekibi uretse kwiyambaza Roho w’Imana.

Mariko aratugaragariza iki gikorwa cyo kwirukana roho mbi kubera ko akibonamo incamake nyayo y’ubutumwa bwa Yezu : Yezu yaje kudukiza cyangwa se kuturuhura imitwaro yose idushikamiye ndetse n’ibyo byose bidusuzuguza harimo n’izo roho mbi. Maze isi ihindura umugenga, nuko ubwami bw’Imana butangira ubwo.

Ubu ni uburyo nyabwo bwo guhishura isura cyangwa ishusho y’Imana. Tukarenga kubona muri Yezu, Yezu w’i Nazareti gusa, (ubumuntu bwe) ahubwo tukagera ku izina rye nyaryo:«Intungane y’Imana». Yezu tubwirwa si ingirwamuganga, si nka bamwe tuzi iwacu ku midugudu biha kwirukana amashitani, nk’uko bagaragaraga mu bayahudi no mu bapagani..., bameze nk’abapfumu cyangwa abarozi. Hagati y’«ikibi » n’«Imana» hari ukudahuza na gato, hari imanga nini cyane : Shitani nta kindi ikora uretse gutandukanya gusa no guteza intambara hagati yacu n’abavandimwe.

Twebwe se mu buzima bwacu bwa gikristu tubona Yezu nk’imbaraga zacu, nk’umuntu uturwanirira kandi ukomeye, udukiza ububasha bwa roho mbi ? Abunze ubumwe na Yezu ni ibyo bamutezeho kandi abamurwanya bibyaramo amahari.

 

Yezu arayikangarara agira ati : Ceceka! Kandi usohoke muri uwo muntu !

 

Ibi bitwereka ububasha bwa Yezu we watsinze kandi akaba akomeje gutsinda na roho mbi. Aho Imana igeze buri gihe ikibi cyangwa Sekibi arahunga. Twibuke ubwo Yezu n’abigishwa be bari bugarijwe n’umuhengeri, abigishwa be bakamukangura bagira bati : « Mwigisha, nta cyo bigutwaye ko tugiye gushira? » Nuko arakanguka, akangara umuyaga, abwira inyanja ati «Ceceka! Tuza!» Nuko umuyaga uratuza ituze riba ryose. (Mk 4, 39)

Bavandimwe, ibi byose tumaze kumva bidufashe kurushaho kwegera Imana Yo Soko nyayo kandi idakama. Umunyarwanda yaravuze ati : «Utetse ubusa ni bwo yarura! » Twebweho dufite aho dukomora ntabwo dukwiye guhangayikishwa na roho mbi kuko dufite inkingi twegamiye. Dukoreshe rero ibyiza yaduhaye tureke kwasamira ubusa mu bidafite shinge na rugero. Ntidukwiye guhumiriza, cyangwa se gusuzugura ikibi kuko tuba tugiha inzira. Umugenga w’iy’isi azi neza ko Yezu yaje kumujugunya (Mk 1,24). Natwe tumenye neza intambara tugomba kurwana n’uruhare rwacu mu kuyirwana!

 

Dusabe Imana kugirango ibigirishije Roho Mutagatifu wayo ituronkere imbaraga zidutsindira imyuka mibi yose idukoraniramo igatuma tudakora ugushaka kwayo uko bikwiye. Tuzirikane kandi ko Uwaduhaye byose adusaba byose (Il faut aimer Dieu avec tout soi- même.)

 

Umubyeyi Bikira Mariya Nyina wa Jambo aduhakirwe ubu n’iteka ryose! Amen !

 

DIYAKONI DUSENGUMUREMYI Emile


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »