Amasomo ku wa Kane V, B

ISOMO RYA MBERE

 

Igitabo cya mbere cy’Abami (1 Bami 11, 4-13)

4Salomoni amazc gusaza, abagore be bamuhinduye umutima bawerekeza ku zindi mana; maze umutima we ntiwakomeza kurangamira Uhoraho nk’uko uwa se Dawudi wari umeze. 5Salomoni ayoboka Ashitoreti, imanakazi y’ Abasidoni, na Milikomu, ishyano ry’Abahamoni. 6Salomoni akora ibyo Imana yanga, ntiyaba akivobotse Uhoraho nk’uko se Dawudi yari yarabigize. 7Nuko Salomoni yubaka hejuru y’umusozi uteganye na Yeruzalemu, ahubaka urutambiro rugenewe Kemoshi, ishyano ry’Abamowabu, yubaka n’urundi rutambiro rugenewe Moleki, ishyano rv’Abahamoni. 8Abigenzereza atyo ibigirwamana by’abagore be b’abanyamahanga bose ; batwikiraga imana zabo imibavu, bakazitura n’ibitambo.

 

9Uhoraho arakarira Salomoni, kuko yari yarayobeje umutima we awutanya n’Uhoraho, lmana ya Israheli, yari yaramubonekeye kabiri 10kandi ikamutegeka imwihanangiriza ko atazagira izindi mana yiyegurira, nyamara Salomoni ntiyumvira icyo Uhoraho yari yanutegetse. 11Uhoraho abwira Salomoni ati « Kubera ko wangenjeje utyo, ukaba utarakurikije  lsezerano ryanjye n’amategeko nari naguhaye, ngiye kukunyaga ubwami mbugabire umwe mu bagaragu bawe. 12Nyamara simbikora ukiriho kuko ngiriye so Dawudi, ahubwo nzabunyaga umwana wawe. 13Ariko kandi na we sinzamunyaga ubwami bwose, nzamusigira umuryango umwe kubera so Dawudi na Yeruzalemu nitoreye. »

 

ZABURI (Zab 106 (105), 3-4ab, b.35, 3b-37, 39-40)

 

Inyik/ Uhoraho, uratwibuke,

           wowe ugirira neza umuryango wawe.

 

Hahirwa abita ku mategeko y’Uhoraho

Igihe cyose bagakurikiza ubutabera!

Uhoraho, uranyibuke,

wowe ugirira neza umuryango wawe.

 

Koko twaracumuye nk’abasekuruza bacu,

Twaragomye duteshuka inzira,

Bivangavanze n’abanyamahanga,

Maze biha gukurikiza imico yabo,

 

Bagaragiye ibigirwamana byabo,

maze bibagusha mu mutego ;

abahungu babo n’abakobwa babo.

Babaturaho ibitambo by’ibigirwamana!

 

Barihumanyije kubera ibyo bakora,

imigenzereze irabandarika;

nuko uburakari bw’Uhoraho bugurumanira umuryango we,

azinukwa abo yari yaragize abe.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA  IVANJILI (Yak 1, 21)

 

Alleluyu Alleluya.

Nitwakirane urugwiro ijambo ryatubibwemo:

ni ryo rishobora kudukiza.

Alleluya.

 

IVANJILI

 

+ Mariko (Mk 7,24-30)

Muri icyo gihe,24Yezu ajya mu gihugu cya Tiri. Nuko yinjira mu mu nzu adashaka ko hagira ubimenya, ariko ntiyashobora kuhaguma bitamenyekanye. 25Ako kanya, unugore wari ufite umwana w’umukobwa wahanzweho na roho mbi yumvise bamuvuga, araza amupfukama imbe. 26Uwo mugore yari umunyamahanga, kavukire k’i Fenisiya ho muri Siriya, nuko amusaba kwirukana iyo roho mbi yari mu mukobwa we. 27Yezu aramubwira ati « Reka abana babanze bahage, kuko bidakwiye gufata umugati w’abana ngo bawujugunyire ibibwana. » 28Umugore aramusubiza ati « Ni koko, Nyagasani! ariko n’ ibibwana birya utuvungukira abana bataye mu nsi y’ameza. » 29Aramubwira rero ati «Ngiriye iryo jambo uvuze, ngaho genda, roho mbi ivuye mu mukobwa wawe.» 30Uwo mugore arataha, asanga umwana arambaraye ku buririikoko roho mbi yamuvuyemo. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »