Amasomo ku wa Mbere IV, B

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cya kabiri cya Samweli   (2 Sam 15, 13-14.30 ; 16, 5-13a)

15,13Umuntu araza abwira Dawudi ati «Imitima y’Abayisraheli yagarukiye Abusalomu. » 14Dawudi ni ko kubwira abagaragu be bose bari kumwe na we i Yeruzalemu ati «Nimuhaguruke duhunge ; kuko Abusalomu atazatureka. Nimuhaguruke bwangu, bitabaye ibyo, aradufata maze atugirire nabi kandi arimbuze umugi inkota. » 30Dawudi azamuka mu nzira ijya ku musozi w’imizeti, yazamukaga arira, apfutse mu mutwe kandi agenza ibirenge bisa. Abantu bari bamuherekeje na bo barariraga kandi bapfutse mu mutwe, bazamuka barira.

 

16,5Umwami Dawudi ageze i Bahurimu, hasohoka umugabo wo mu nzu ya Sawuli witwaga Shimeyi mwene Gera. Uko yasohokaga ni ko yagendaga avumana. 6Atera Dawudi n’abagaragu b’umwami bose amabuye, nyamara imbaga yose n’ab’intwari bose bakikiza Dawudi. 7Dore ibyo Shimeyi yavugaga muri iyo mivumo ye : «Genda, genda wa mugome we, umena amaraso ! 8Uhoraho yakugaruyeho amaraso yose y’inzu ya Sawuli, wakuye ku ngoma. None Uhoraho yashubije ubwami mu biganza by’umuhungu wawe Abusalomu, naho wowe uri mu byago kuko uri umuntu w’amaraso. »  9Nuko Abishayi mwene Seruya abwira umwami ati « Ni kuki iriya mbwa yaboze yatuka umwami, umutegetsi wanjye ? Reka ntambuke maze muce umutwe. » 10Umwami aravuga ari «Mpuriye he namwe, bene Seruya ? Niba amvuma kandi akaba ari Uhoraho wamubwiye ati “Genda uvume Dawudi”, ni nde wakubahuka kumubwira ati “Kuki ukora ibyo ngibyo ?”» 11Dawudi abwira Abishayi n’abagaragu be bose ati «Niba umuhungu wanjye, uwo nibyariye ashaka kunyica, uriya Mubenyamini we ntiyagombye kurushaho ? Nimumureke avumane, niba Uhoraho yabimubwiye. 12Ahari Uhoraho yazareba umubabaro wanjye, maze akansubiza ibyishimo mu mwanya w’imivumo y’uyu munsi. » 13aNuko Dawudi n’abantu be bakomeza inzira.

 

ZABURI   (Zab 3, 2-3, 4-5, 6-7)

 

Inyik/ Uhoraho, tabara ! Nkiza, Mana yanjye !

 

Uhoraho, mbega ngo abandwanya baraba benshi !

Ni benshi bampagurukiye,

ni benshi bamvugiraho

ngo “Nta gakiza ateze ku Mana !” 

 

Nyamara wowe, Uhoraho, uri ingabo inkingira ;

ni wowe shema ryanjye,

ni wowe nkesha kwegura umutwe.

Ndangurura ijwi ngatabaza Uhoraho,

maze akansubiriza ku musozi we mutagatifu.

 

Ndaryama ngasinzira, nageraho ngakanguka :

igihe cyose Uhoraho ni we unshyigikiye.

Sintinya icyo gitero cy’abantu,

bangose impande zose.

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI  (Lk 7, 16)

 

Alleluya Alleluya.

Umuhanuzi ukomeye yaduturutsemo :

Imana yasuye umuryango wayo.

Alleluya.

 

IVANJILI 


+ Mariko   (Mk 5, 1-20)

Muri icyo gihe, Yezu n’abigishwa be 1bagera hakurva y’inyanja, mu gihugu cy’Abanyagerasa. 2Yezu akiva mu bwato, umuntu wahanzweho na roho mbi aturuka mu irimbi, aza amusanga. 3Yiberaga mu marimbi kandi nta muntu wari ugishobora kumuboha, kabone n’iyo yakoresha umunyururu. 4Kenshi yari yaraboheshejwe n’ingoyi n’iminyururu, maze agaca iminyururu, agacagagura n’ingoyi kandi nta washoboraga kumufata ngo amuherane. 5Ijoro n’amanywa yahoraga ari mu marimbi no mu misozi, avuza induru kandi yishishimuza amabuye.

 

6Nuko abona Yezu akiri kure, aza yiruka aramupfukamira, 7maze atera hejuru cyane ati « Uranshakaho iki, Yezu, Mwana w’Imana Isumbabyose ? Nkurahije Imana, winyica urubozo !» 8Yezu koko yarayibwiraga ati « Roho mbi, va muri uyu muntu !» 9Maze arayibaza ati « lzina ryawe ni irihe ? » Iramusubiza iti «Nitwa Gitero, kuko turi nyinshi. » 10Nuko iramwinginga cyane ngo atazirukana muri icyo gihugu. 11Kuri uwo musozi hari umukumbi munini w’ingurube zarishaga. 12Nuko roho mbi zinginga Yezu ziti “Tureke twigire mun ziriya ngurube tuzituremo.» 13Arabizemerera. Nuko roho mbi ziva muri uwo muntu zinjira mu ngurube, maze uwo mukumbi wose ukonkoboka mu manga n’umuriri mwinshi, wiroha mu nyanja ; uko zari nk’ibihumbi bibiri ziroha mu nyanja.

 

14Nuko abashumba bazo barahunga, bajya kubimenyesha abari mu mugil n’abari mu cyaro, na bo baza kureba ibyabaye. 15Basanga Yezu, babona na wa muntu wigeze guhangwaho na Gitero, ya roho mbi, yicaye, yambaye kandi noneho yagaruye ubwenge. Nuko bashya ubwoba. 16Abari babibonye batekerereza abandi ibyabaye ku uwahanzweho, n’ibyabaye ku ngurube. 17Binginga Yezu ngo abavire mu gihugu. 18Ngo aiye mu bwato, wa muntu wigeze guhangwaho na roho mbi aramwinginga ngo bibarire. 19Yezu ntiyamwemerera, ahubwo aramubwira ati « Taha usange bene wanyu ; ubatekerereze ibyo Nyagasani yakugiriye byose, n’ukuntu yakugiriye impuhwe » 20Uwo muntu aragenda, atangira kwamamaza mu ntara ya Dekapoli ibyo Yezu yamugiriye byose. Nuko bose bagatangara. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »