LECTI DIVINA, Igihe cy'Igisibo

 

Ku wa gatatu w’Ivu

 

Igisibo gitangirana n’umuhango wo gusigwa ivu.

 

Igisibo ni igihe cy’iminsi mirongo ine ibanziriza umunsi mukuru wa Pasika. Kikaba gitangizwa n’umuhango wo gusigwa ivu nk’uko twabivuze haruguru. Kitwibutsa rero iminsi mirongo ine n’amajoro mirongo ine Yezu yamaze mu butayu atarya atanywa ashukwa na sekibi. Yezu ajyanywe na Roho Mutagatifu, yashatse kumara mu butayu iyo minsi, ishushanya imyaka mirongo ine abayisiraheli bamazemo bagana igihugu cy’isezerano.   

Natwe muri Kiliziya umuryango w’abana b’Imana, muri iki gihe cy’iminsi mirongo ine, turifuza kugumana na Yezu; kumarana nawe icyo gihe gishushanya imyaka mirongo ine mu butayu nk’iyo umuryango wa Isiraheli wamazemo, kikaba ari igihe cyo kwisubiraho, gusukura imitima yacu kandi tukemera kugengwa n’Inkuru Nziza. Igisibo cyacu abakirisitu ni umwanya wo gukaza urugamba rwo guhashya sekibi, tukemera kubana na Yezu, tukamutega amatwi kandi tugakora icyo atubwira, tugatungwa n’Ijambo ry’Imana no gukora ugushaka kwayo. 

 

Uyu munsi wo gusigwa ivu, ni umunsi wo gufata icyemezo tugakurikira Yezu, tukajyana nawe mu butayu, tukababarana nawe, kandi tukihatira gutsinda ibidushuka byose ndetse n’ibitubuza gukora ugushaka kw’Imana.Ubusanzwe, nk’uko tubizi twese, ivu nta buzima ryigiramo, nta gikundiro rifite, twavuga mbese ko ari umwanda. Kurisigwa ku gahanga rero tujye tuzirikana ko ari nk’aho twakaryisize umubiri wose, tukaryikurungamo, bikatubera ikimenyetso cyo kwerekana ko umubiri ari ubusa, ko wavuye mu gitaka kandi ko uzagisubiramo. Ni ikimenyesto cyerekana ko umuntu aciye bugufi, ko ari umunyabyaha  ugomba kwicuza akisubiraho akemera gutungwa n’Impuhwe z’Imana. Liturujiya y’uyu munsi w’ivu  ni umuhimbazo w’impuhwe z’Imana.

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

- Yow 2,12-18: Ni mungarukire n’umutima wanyu wose, mwigomwe mu byo kurya, murire kandi muganye.

- Zab 50: Mana yanjye ndemamo umutima usukuye, maze umvugururemo ibitekerezo biboneye.

- 2Kor 5, 20-6,2: Twoye kurarikira ikuzo ry’amanjwe, twirinde gushotorana no kugirirana ishyari.

- Mt 6, 1…18: Sengera ahirereye So uri mu ijuru, We umenya ibyihishe azakwitura.  

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 6, 1…18)

 

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 1«Murajye mwirinda kugira neza mu maso y’abantu mugira ngo babarebe; mwaba mwivukije ingororano kwa So mu ijuru. 2Igihe rero utanga imfashanyo, ntukavugishe ihembe imbere yawe, nk’uko indyarya zibigira mu masengero no mu mayira, kugira ngo baratwe n’abantu. Ndababwira ukuri: baba bashyikiriye ingororano yabo. 3Naho wowe nutanga imfashanyo, ikiganza cyawe cy’ibumoso ntikikamenye icyo icy’iburyo gikora, bityo imfashanyo yawe ijye igirirwa mu ibanga; maze So umenya ibyihishe, azabikwiture. 5Igihe musenga, ntimukagenze nk’indyarya zikunda gusenga zihagaze mu masengero no mu mayirabiri, ngo zibonwe n’abantu. Ndababwira ukuri: baba bashyikiriye ingororano yabo. 6Naho Wowe nushaka gusenga, ujye winjira mu nzu yawe ukinge, maze usenge So uri aho atagaragara; maze So umenya ibyihishe, azabikwiture. 16Igihe musiba kurya, ntimukijime mu maso nk’uko indyarya zibigira: zikambya agahanga kugira ngo babone ko zisiba. Ndababwira ukuri: ziba zashyikiriye ingororano yazo. 17Wowe rero nusiba kurya, ujye wisiga mu mutwe, wiyuhagire mu maso, 18kugira ngo utamenyesha abantu ko usiba, ahubwo bimenywe na So uri aho atagaragara; maze So umenya ibyihishe, azabikwiture.» 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

Murajye mwirinda kugira neza mu maso y’abantu mugira ngo babarebe: Aha, Yezu araha abigishwa be ingero eshatu zifatika kandi zumvikana; zikaba kandi ari inkingi eshatu zigenga imyemerere yose, ni uburyo butatu bufasha umuntu wese ushakisha Imana by’ukuri. Izo nkingi eshatu ni isengesho, ituro no kwigomwa . Mu yandi magambo ni Urukundo, ni ukugira umubano wihariye n’Imana.

 

Yezu yifuza ko abigishwa be barangwa n’iyo myitwarire ariko by’umwihariko, akabasaba kubikorana ubushake buvuye k’umutima, nta buryarya burangwa mu mitima yabo; mbese nta kujijisha, tubishyize mu mvugo y’ubu.

Hari inzira Yezu atwereka kugira ngo twe abigishwa be tubashe kubigeraho:

Tugomba kugendera kure ubwirasi, ubwibone: Abakurikiza amategeko inyuma by’umuhango naho imitima yabo iri kure y’Imana; abo bashyikiriye ingororano yabo, abashaka kwigaragaza nk’intungane, abanyakuri, ko bakurikiza amategeko y’Imana n’aya Kiliziya ibyo bakabikora kugira ngo abandi bababone, bashimwe, bakomerwe mu mashyi, baririmbwe, abo bashyikiriye ingororano yabo. Kubera ko bashatse inyungu zabo aho gukorera Imana; ari Imana, ari n’abantu bashyira mu gaciro, ntibazigera na rimwe babitaho. Ibikorwa byabo bisebya Imana, byangiza ishusho y’urukundo rw’Imana. (igihembo cy’ukorera Imana ni Imana ubwayo). Naho Umuntu ushaka gukura nka Yezu (Lk2,52) mu bwenge no mu gihagararo imbere y’Imana n’imbere y’abantu, inama namugira nabe Umunyakuri. Amagambo yawe, imyitwarire, ibikorwa byawe byose ntibikarangwemo uburyarya, ubwibone. Ibyo ukora byose jya ubikora ubikuye k’umutima kandi wumva ko ukorera Imana. Gendera kure icyitwa ubwirasi, ubugugu no gukora kugira ngo abandi bakubone maze bagushime. Ukuri ni umuzi w’ifatizo w’urukundo naho kwicisha bigufi kukaba byombi. 

 

Ikiganza cyawe cy’ibumoso ntikikamenye icyo icy’iburyo gikora (gitanze):

Ukwisubiraho Yezu aduhamagarira muri iyi Vanjili dusanga mu nyigisho yatangiye k’umusozi, ntabwo ari ugushaka ukuri no kwicisha bugufi imbere y’abantu gusa. Tugomba guca bugufi no kuba abanyakuri imbere y’Imana. Ibi bikaba bishaka kuvuga ko tugomba kwiringira Imana, tuzi neza ko twe ubwacu tutari kumwe n’Imana ntacyo twakwimarira. Yezu ubwe atubwira ko tutari kumwe na We ntacyo twakwimarira. Mu yandi magambo, tugomba kwemera tubikuye k’umutima ko turi abanyabyaha, ko turi abanyantege nke. Tukiyumvisha ko mu gihe tutari kumwe n’Imana dushobora gukora ibyaha, n’ibibi byose bishoboka. Icyiza dukora ntabwo tugikora kubera imbaraga zacu, ni ku bw’Imana, tugikesha Imana, tugikesha impuhwe z’Imana. Kuba tubasha rimwe narimwe gukora icyiza, ntabwo bigomba kutubera impamvu zo kwirata no kwibona, ahubwo byakatubereye impamvu yo gushimira Imana no kuyisingiriza mu byiza idukorera. Nitwumva rero ko ibyiza dukora tubikomora ku Mana, bizadufasha guca bugufi imbere y’Imana. Aho kugira ngo tubwire Imana tuti “Nyagasani reba ibyiza nakoze” tuzayibwire tuti “Nyagasani ngirira impuhwe kuko ndi umunyabyaha”. Dufatire isomo ku musoresha n’umufarizayi mu ngoro, aho umufarizayi yashimiraga Imana ko atameze nk’umusoresha naho Umusoresha we akikomanga ku gatuza asaba Imana ko yamubabarira.

Kutiyitirira ibyiza twabashije gukora tukamenya ko atari ku bwacu twabikoze ahubwo tubikesha impuhwe z’Imana ni ko guca bugufi no kuba umunyakuri. 

 

So uri mu ijuru ureba ibyo ukorera ahiherereye azakwitura

Kudakorera gushimwa no kwigaragaza kugira ngo uratwe, bivuga kutiha rubanda, ahubwo gukora nk’umugaragu w’indahemuka w’Imana.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho:

Nditegereza umusoresha uje gusengera mu Ngoro y’Imana, wikomanga ku gituza (yemera ko ari umunyabyaha)… noneho akaza gutaha ababariwe ibyaha bye.

 

Inema dusaba

Dusabe inema yo kuba abanyakuri n’inyangamugayo imbere y’Imana n’imbere y’abantu.

 

Tumurikirwe Ijambo ry’Imana

Ni gute nshyira mu bikorwa amahame y’ukwemera kwanjye? Ese njya nsuzuma imigambi yanjye? Ese, ibyo nkora simba ngamije kwihesha ikuzo? kuratwa no kugaragaza ko ndi igitangaza?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ndagerageza gusubiramo ijambo ry’Imana inshuro eshatu , ndizirikana mu mutima mu ibanga. Kandi ngomba kumenya neza ko “gukora mu ibanga’’ bidasobanuye gusa ko ari ugukorera mu bwihisho cyangwa kuba nyamwigendaho (akenshi bakunze kubyitiranya), ahubwo aha ni ugushaka kuvuga ko tugomba guharanira gusa ikuzo ry’Imana n’umukiro w’isi (kandi by’akarusho ibyo tukabiharanira twifatanya n’abandi ndetse kenshi na kenshi tukabigaragariza mu ruhame). 

 

Isengesho 

Nyagasani Mana, buri mwaka uha abakristu kwitegura umunsi mukuru wa Pasika mu byishimo by’umutima usukuye, ku buryo igihe bitaye ku isengesho, bakagaragariza urukundo bagenzi babo kandi bagakomera ku masakaramentu yabahaye kuvuka bundi bushya, baronka inema ugenera abana bawe. Ibyo tubigushimiye ku bwa Yezu Kristu Umwami wacu.

 

Ku wa kane ukurikira uwa gatatu w’ Ivu

 

Twazirikanye ku kujya mu butayu turi hamwe na Yezu. Mu gihe cy’igisibo, turashaka kubana na we mu butayu. Ariko Yezu ntiyagumye mu butayu, ikindi kandi no mu Iyimukamisiri umuryango wa Israheli ntiwahatuye ngo uhagume: ahubwo bakomeje bagana igihugu cy’isezerano. Kunyura mu butayu byabereye Yezu, kimwe n’uwo muryango w’Isezerano, intambwe ikomeye kandi ikanatanga inyigisho ikomeye.

Dusabe kugirango natwe bidusigire iyo nyigisho. Ishusho yo kunyura mu butayu ni inyigisho ngombwa mu kumva neza ubukristu. 

 

Noneho rero, ubutayu muri Bibiliya butwibutsa iki?

Ubusanzwe, ubutayu ni ubutaka Imana itahaye uburumbuke: amazi ni imbonekarimwe, ntibushobora no guturwa. Ni intaho ya za roho mbi, ahabera ibigeragezo n’intambara yo kurwanya ikibi. Inyikirizo yo mu isengesho rya Kiliziya ryo mu gihe cy’igisibo ibivuga neza iti: “amaso tuyahanze Yezu Kristu, twinjire mu rugamba rw’Imana”. Ubutayu ni ahabera intambara ya roho. Ubuzima bwa gikristu ni intambara yo kurwanya ikibi”. Urwo rugamba turushoza turi kumwe na Yezu, we watsinze ikibi.

 

Ariko nanone igihe cyo kunyuzwa mu butayu ni nacyo gihe tugirana Isezerano n’Imana. Ni igihe Imana ireshya umuryango wayo. Ni igihe cyo gutungwa na Manu n’amazi afutse avubutse mu Rutare, ni igihe cyo gutungwa n’ibyo byiza by’Imana! Ni igihe cyo guceceka no gutuza, igihe cyo kuzirikana ku ijambo ry’Imana, igihe cyo kwiyinjiramo. Ni igihe cyo kuzirikana ku ntege nke za Muntu. Ni igihe gikwiriye cyo gusenga no kwisubiraho.

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

- Ivug. 13,15-20: “wowe rero hitamo ubugingo” 

- zab.1: “hahirwa umuntu uzirikana Amategeko y’Uhoraho umunsi nijoro” 

- Lk. 9,22-25: “uzahara ubugingo bwe ari njye agirira azabukiza.” 

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka (Lk. 9,22-25) 

 

Muri icyo gihe, 22Yezu abwira abigishwa be ati «Umwana w’umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n’abakuru b’umuryango, n’abatware b’abaherezabitambo, n’abigishamategeko,akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu.» 23Nuko akabwira bose ati «Niba hari ushaka kunkurikira yiyibagirwe ubwe, aheke umusaraba we maze ankurikire! 24Kuko uzashaka gukiza ubugingo bwe, azabubura; naho uzahara ubugingo bwe ari jye agirira, azabukiza. 15Umuntu watunga iby’isi yose, ariko akabura ubugingo bwe cyangwa akabwangiza, byaba bimumariye iki?» 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

Yezu yari amaze kubaza abigishwa be iki kibazo: “kuri mwe, ndi nde?”Petero yari amaze gusubiza ati: “uri Kristu Umwana w’Imana Nzima”. noneho Yezu abamenyesha ko azapfa kandi akazazuka. Mbese ntazaba Mesiya wo gutsinda abanyaroma nk’uko bamwe babyitekererezaga. Ntazaba kandi Mesiya ukora nk’uko shitani yabyifuzaga mu kigeragezo cya kabiri (mu Ivanjili ya Luka): Ni ukuvuga Mesiya ufite inyota y’ubutegetsi bwo ku isi, ugenga gusa isi n’iraha ryayo. Ahubwo, Yezu azaba Mesiya akurikije uko Imana Data yabimwerekeye mu butayu, wa wundi uvugwa mu gitabo cy’umuhanuzi Izayi: “umugaragu ubabazwa”.  

 

“Umwana w’umuntu agomba kubabara cyane…” Yezu ubwe yarivugiye ati: “agomba…”: iryo jambo rivuye mu munwa wa Yezu rifite agaciro gakomeye cyane. rirashaka kuvuga ko biri mu mugambi w’Imana, umugambi w’urukundo utagomba kugira ikiwuhagarika. Kandi Yezu yafashe icyemezo cyo kuzuza icyo Imana Ishaka, mu rukundo. Kuko icyo Imana ishaka aragikora iteka ryose.

Abigishwa be barabyumvise? Bazabyumva hanyuma. Nyuma y’izuka ryaYezu n’ukumanuka kwa Roho Mutagatifu bazumva ko Yezu yadukirishije urupfu n’izuka bye. Iryo yobera rirakomeye ariko ni ryo ryamurikiye abigishwa kandi rinahindura ubuzima bwabo.

Nabo rero bazatanga ubuzima bwabo kubera urukundo, nk’igitambo kizima. Noneho rero, bamaze kumva ko Yezu adashaka gusa ikimushimisha, ahubwo igishimisha Data. Ibyo kurya bye ni ugukora ugushaka kwa Se.

 

Ubwo rero Yezu arabwira abantu bose, na buri wese muri twe. Amagambo avuga afite agaciro gakomeye. Ni yo aha buri mwigishwa we umurongo w’ubuzima. Ubukungu ayo magambo ya Yezu aduhishiye ntidushobora kubuheraheza. Mbega ukuntu yifuza ko duhindura imitima yacu bidasubirwaho! Ayo magambo rero nagume akomange imitima yacu muri iki gisibo cyose!

“ushaka kunkurikira…”

Tuzirikane ku ijambo “gukurikira Yezu”. Iryo jambo rikunze kugaragara mu Isezerano rishya. Riraranga umwigishwa: turisanga muri buri somo rigaragaramo umuhamagaro.Yezu araduhamagara ngo tumukurikire, tumukurikire kugeza ku musaraba.

Gukurikira Yezu ni ukumva ijambo rye, kurizirikana no kurishyira mu bikorwa. Gukurikira Yezu ni ukwemera kuyoborwa na we nk’uko ubushyo buyoborwa n’umushumba. Gukurikira Yezu ni ukumwizirikaho n’umutima wacu wose, kandi tukamwemerera akatwigarurira. Gukurikira Yezu ni ukwifuza gusa na We kugeza aho ndetse twemera gusangira na We ibigeragezo. Gukurikira Yezu ni ukugenza nk’uko agenza tugahara ubuzima bwacu, nk’uko yabigenje, tubitewe gusa nuko tumukunda. Mbese ushaka gukurikira Yezu agomba kubanza kwiyibagirwa. 

Guhara ubuzima bwacu: guhara ubuzima bwacu – Atari uguhara gusa imiryango yacu n’imitungo yacu – ni ugufata icyemezo cyo kwigana Yezu.

…naheke umusaraba we buri munsi…” aha birashaka kuvuga umusaraba Nyagasani aduha tutagombye kuwihitiramo. Noneho rero kuko ari Nyagasani uwutwihera tugomba kuwukunda…

Umusaraba wanjye ni ingorane mpura nazo, ibigeragezo mpura na byo, ububabare bwanjye, ariko nanone ni ibyo nkora byose mbigiranye urukundo, n’ubuntu… 

“….uzahara ubugingo bwe ari njye agirira…”iri jambo ribumbye aya yandi yose yabanje kandi niryo shingiro ry’intego y’umukristu. “Guhara ubugingo” bivuga kutaberaho twebwe ubwacu ahubwo tukihebera Uwadupfiriye akazukira kudukiza.  

 

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho 

Ndabona Yezu mu nzira igana i Yeruzalemu. Abantu benshi bamukurikiye; nanjye ndi muri abo bantu bakurikiye Yezu muri iyo nzira.

 

Inema dusaba

Ndasaba inema yo kutagira ibindi binshishikaza atari Yezu Kristu.

 

Tumurikirwe n’ijambo ry’Imana

Tugerageze kumva ko guhitamo ubuzima (isomo rya I), kuri Yezu, nta kindi atari uguhara ubuzima kubera we (Yezu), kuko ari We buzima.

Twisuzume byukuri turebe bimwe mu bintu bigaragara mu buzima bwacu bwa buri munsi, twagereranya n’umusaraba wa Yezu Kristu tugendeye ku nyigisho y’Ivanjili.

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Tugerageze kurebesha amaso y’umutima wacu abatagatifu bakunze umusaraba wa Yezu Kristu, tubibuke hanyuma dusubire muri aya magambo inshuro nyinshi: “ Umusaraba wa Yezu Kristu wazaniye isi ibyishimo”. Twibaze impamvu zatuma dukunda umusaraba wa Yezu; ese zirahari? Kuki dukunda umusaraba wa Yezu Kristu? Ese twiteguye guhitamo umusaraba kubera urukundo?

 

Isengesho

Nyagasani ndashaka kugukurikira kugera k’umusaraba! Ariko mu nsi y’umusaraba ngira ubwoba nk’intumwa zawe; barahunze baragutererana. Ngirira impuhwe! Tabara intege nke zanjye Nyagasani! Mpa imbaraga, cyane cyane urukundo rwo kuguma kuba indahemuka nk’umubyeyi Bikira Mariya we waranzwe no kwihangana akagukurikira mu kababaro kawe kugera k'umusaraba.

Ku wa gatanu ukurikira uwa gatatu w’Ivi

 

Igihe cy’igisibo ni igihe mbere na mbere cyo kwisubiraho. Icyumweru cya mbere cy’igisibo, kiduha kuzirikana amagambo ya Yezu mu ntangiriro y’ukwigaragaza kwe:

“ igihe kirageze; ingoma y’Imana iregereje. Nimwisubireho kandi mwemere Inkuru Nziza”. Igihe cy’igisibo ni umwanya ku bakirisitu, wo kumva icyo Nyagasani aduhamagarira.

Imihango n’ibindi bikorwa dukora mu gisibo nko gutanga imfashanyo y’abakene, isengesho, gusangira,… intego yabyo ni ugufasha umuntu mu rugendo rwe rwo kwiyunga n’Imana, rwo kwisubiraho Yezu ubwe aduhamagarira. Padiri Dominiko Nothomb, mu gatabo ke “ Jya mu butayu hamwe na Yezu” (Pars au desert avec Jesus), arerekana ko ijambo “kwisubiraho”, ari ijambo ryagiye mu gifaransa riturutse ku magambo abiri y’ikigereki. Irya mbere ni “Metanoia” soma (metanoyiya) rivuga “Imihindukire y’imyumvire, y’ibitekerezo ndetse n’ibyifuzo. Icyo nashakaga ejo uyu munsi ndacyanze; icyo nangaga ejo uyu munsi ndagikunze. Ubu buryo bwa mbere rero bukaba butwumvisha kwisubiraho, Kwanga icyaha (ikibi), guhitamo icyiza, ni ukuvuga ibyo Yezu aduhamagarira mu Ivanjili ye.

 Ijambo rya kabiri ni “epistrophie” soma (episitorofiye), rikaba urugendo umuntu akora agarukira umuntu, hano ni ukuvuga ugarukira Yezu, ku bwa padiri Nothomb ni ukugana Imana se wa Yezu Kristu n’Umubyeyi wacu twese.  

Ubu buryo bwa kabiri rero budusaba kwisubiraho igihe umutima wacu, imigambi yacu, n’ibitekerezo byacu byose tubyerekeje kuri Nyagasani Yezu; igihe tumwemera, tukamwiha kubera urukundo. 

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

- Iz 58,1-9: Igisibo kinshimisha ni ugusangira umugati wawe n’umushonji

- Zab 50 : Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine

- Mt 9, 14-15 : igihe umukwe azabavanwamo nibwo bazasiba.

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 9, 14-15)

 

Muri icyo gihe, 14abigishwa ba Yohani basanga Yezu, ni ko kumubaza bati «Ni iki gituma twebwe n’Abafarizayi dusiba kurya, naho abigishwa bawe ntibasibe?» 15Yezu arabasubiza ati «Birakwiye se ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n’umukwe? Ariko hazaza igihe umukwe azabavanwamo, ni bwo bazasiba.» 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

Kuki abigishwa bawe badasiba kandi twebwe n’abafarizayi dusiba?

Iki kibazo cy’imyemerere cyabajijwe n’abigishwa ba Yohani Batisita. Barashaka kumva, ntabwo ari imitego batega Yezu. Yezu nawe mu kubasubiza, arasa nk’aho nta gaciro kanini aha umugenzo wo gusiba, kandi kuri bo kimwe n’umwigisha wabo ndetse hamwe n’abafarizayi bongeraga iminsi yo gusiba ku minsi yari iteganyijwe n’itegeko rya Musa. Gusiba byari bifite agaciro gakomeye cyane mu myemerere y’idini ya kiyahudi.

Mu by’ukuri, umuntu ashobora gusiba cyangwa kwigomwa ku buryo bwinshi, kubera impamvu zinyuranye; kandi ubwo buryo ni bwiza rwose: impamvu z’uburwayi, ibi birumvikana kuko ari ngombwa kwita ku buzima bwawe; Umuntu ashobora gusiba kubera kwitoza kugera ku mugenzo runaka, akaba ari uburyo bwo kumenyereza ugushaka k’umuntu kugira ngo mu gihe gitaha azabe ashobora kwimenya, kwifata mu byifuzo bye byaba byiza cyangwa bibi. 

Umuntu ashobora gusiba nanone kugira ngo agaragaze akababaro ke: Urupfu, ibintu byatakaye by’agaciro kandi adashobora kongera kubona, ndetse n’ububabare bwo kuba yaguye mu ikosa runaka. Muri uru rwego, uyu muhango wo kwigomwa ufite agaciro gakomeye ku buzima bw’umuntu ku giti cye kimwe no ku bandi. Ushobora kugira akamaro ko gukiza. Umuntu ashobora kubonera muri uyu mugenzo mwiza wo kwigomwa ikimenyetso cyo kumva ko ibintu byo kuri iyi si atari byo kamara, ahubwo ko hari ibindi ubwabyo bishobora kutugirira akamaro muri ubu buzima kuruta kure ibyo bintu.  

Kuri izo mpamvu kimwe n’izindi ni byiza, kuvuga ko gusiba ku muntu, ubigize ku bushake bwe yabitekerejeho neza bifite agaciro gakomeye mu buzima bwa muntu. Ntabwo rero bitangaje ko amadini akomeye kimwe n’abandi bashaka kuba mu buzima nyabwo kuri iyi si, bemera umugenzo wo kwigomwa. Birumvikana rero ko ikibazo cy’abigishwa ba Yohani Batisita gifite ishingiro. Nyamara Yezu arasobanura “ none se birakwiye ko abakwe bagira ishavu bakiri kumwe n’umukwe?” Kuri Yezu, gusiba bifite agaciro gasumbye kure ibyo tumaze kuvuga haruguru. Umugenzo wo gusiba kuri Yezu ni umugenzo nsabaniramana. Ni ukuvuga, umugenzo ugira akamaro mu kuduhuza n’Inama (Mystique) tukagira ubumwe n’Imana.

Reka turebe amazina atangaje Yezu aduha ndetse nawe yiha ubwe:

Aratwita abakwe, nawe akiyita “ Umukwe”. Aya mazina cyangwa se izi nyito, tuyumve mu buzima nsabaniramana. Ubukwe dutumiwemo twe abakirisitu, ni umunsi mukuru hamwe n’Imana Data, abatagatifu, abamalayika n’abavandimwe bacu mu ngoma y’Imana. Yezu aragira ati “ Naje kugira ngo bagire ubuzima, kandi ubuzima busagambye”. (Yoh 10,10)

Turahamagarirwa kugira ubuzima nyabwo mu Mana kandi hamwe n’Imana. Ubwo busabane bwacu n’Imana burenze kure ibyo dushobora gutekereza no kubonesha amaso yacu ku minsi mikuru y’ubukwe busanzwe. Muri uwo munsi mukuru rero dutumiwemo, umuhanuzi Izayi yita Imana Umukwe: “Umukwe wawe ni Umuremyi wawe.” (Iz 54,4) Izina ry’umukwe ni rimwe mu yo Imana yifashisha kugira ngo igaragaze urukundo rwayo ku biremwa byayo. Umuhanuzi Hozeya we kimwe n’igitabo cy’Indirimbo ihebuje, abantu bose berekana abakwe. Yezu ubwe yiyita Umukwe.  

 

Ni muri urwo rwego, buri muntu yumva ko ahamagarirwa kubaho muri ubwo buzima bwo gusabana n’Imana. Umuhamagaro wa muntu ni ukuberaho Imana. Gukora ugushaka kw’Imana, ni ugusabana n’ubutatu butagatifu, kuba umwe n’Umwana w’Imana kugira ngo tubashe kuba koko abana b’Imana Data uri mu Ijuru. None se, gusiba byaba bivuze iki tugendeye kuri ubwo busabane bwa muntu n’Imana. Iyo umuntu abana na Nyagasani, ni ukuvuga abana n’Umukwe we, (Yezu), aba ari mu byishimo by’umunsi mukuru. Umuntu ashobora gusiba, kwigomwa mu gihe cy’umunsi mukuru? Ntibishoboka. Ariko igihe atari kumwe n’Umukwe we, igihe uburyo bwe bwo kubaho budatuma habaho bwa busabane, icyo gihe umuntu ashobora gusiba. Aba ameze nk’uri mu cyunamo, afite agahinda ku buryo byamutera gusiba.

“ Igihe kizagera, umukwe abavanwemo” ( bishaka kuvuga urupfu n’akababaro bya Yezu) icyo gihe bazasiba.   

 

Reka twumve neza ibyo Yezu avuga: Gusiba nyako kandi gukenewe, kugira akamaro igihe ari ugusiba kugamije kwegera Imana, gusabana no kubana nayo; mu gihe turangamiye Imana yonyine tugatera umugongo iby’iyi si bitaduha ubuzima busesuye.   

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho:

Ndangamiye Yezu ku nzira akikijwe n’abigishwa be, nyuzwe n’ibyishimo, ubusabane bwa kivandimwe n’uko uwo munsi mukuru uteye. Ni ibirori bitagira uko bisa.

 

Inema dusaba

Ndasaba kwishimira byimazeyo gutumirwa mu munsi mukuru w’ubuzima buhoraho hamwe n’Imana.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Kubera iki abantu bo mu madini makuru azwi cyane ndetse n’abo mu mico ya kera bakunze gusiba ? Njye se hari ubwo njya nsiba? Nsiba kubera izihe mpamvu? Kugira ngo ngaragaze ko mfite inyota y’Imana? Kugira ngo nsangire n’abashonji bishwe n’inzara? Cyangwa kubera umwirato, gushaka inyungu, kwigaragaza,…?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ese niyumva nte iyo nibona ndi umwe mu batumiwe kubera urukundo rw’Imana? Gusiba bimarira iki mu nzira yanjye igana Imana? Cyangwa iyo nkora igisibo numva mu mutima wanjye meze nte?

 

Isengesho

Nyagasani ndagushimira kuko ngufitiye inyota.

Ndagushakashaka!

Nyagasani ndagushima kuko unyitaho ubutaretsa kugira ngo nywe ku isoko y’ubuzima.

Mugeni wa Isiraheli, tega ugutwi:

Ibiryo by’aha ku isi ntibizambuze ku kwakira! Umutima wanjye ntuzatuza bibaho utaratura muri wowe.

 

Ku wa gatandatu ukurikira uwagatatu w’Ivu 

Amasomo ya liturujiya y’uyu munsi atwereka icyo igisibo aricyo : igisibo ni igihe cyo kwisubiraho. Abahanuzi ntibahwemye kwemeza ko uburyo bwo gushyira umubiri ku murongo, mu bwiyoroshye bw’umutima, bijyanye cyane n’urukundo. Icy’ingenzi mu kwisubiraho k’umutima ni ugukura mu rukundo. Ntawabasha kwisubiraho, ni ukuvuga kugarukira Imana, ngo yirengagize ibibazo bya bagenzi be bamukeneye.

Mu isomo rya mbere, Umuhanuzi Izayi atanga ibimenyetso bimwe na bimwe by’ukwisubiraho nyako: Ni ibiganisha k’urukundo byose no guharanira ko isi yaba nziza kandi igahihibikanywa n’urukundo rwa kivandimwe.

Umuhanuzi aratanga iri sezerano ritagira uko risa : « uzerekeza iyi nzira wese azishimira muri Nyagasani. » Interuro ya gatatu y’igisibo iraduha gahunda cyangwa programu nziza : « kwigana impuhwe z’Imana no gusangira n’abashonji.» Ariko kugira ngo twakire iyi nema y’Imana umutima wacu ugomba gusukurwa n’ikibatsi cyo kwibabaza. 

 

  AMASOMO TUZIRIKANAHO

 

- Iz 58, 9-14: « nutangabna umutima mwiza uha umushonji….»

- Zab 85 : «Umutima wanjye urakurangamiye »

- Lk 5, 27-32 : «Nazanywe no guhamagara abanyabyaha… »

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka (Lk 5, 27-32 ) 

 

Muri icyo gihe, 27Yezu arasohoka yitegereza umusoresha witwa Levi, wari wicaye mu biro bya gasutamo. Nuko aramubwira ati «Nkurikira.» 28Undi aherako ahaguruka, asiga byose aramukurikira. 29Nuko Levi amujyana iwe, amukorera umunsi mukuru wo kumuzimanira. Kandi ku meza hamwe na bo, hari abasoresha n’abandi benshi basangiraga. 30Abafarizayi n’abigishamategeko babo bijujutira abigishwa be bababwira bati «Kuki murya kandi mukanywera hamwe n’abasoresha n’abanyabyaha?» 31Yezu aba ari we ubasubiza ati «Abazima si bo bakeneye umuvuzi, ahubwo ni abarwayi. 32Erega sinazanywe no guhamagara intungane, ahubwo nazanywe n’abanyabyaha kugira ngo bisubireho.» 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

Yezu yitegereza umusoresha … aramubwira ati «Nkurikira.» Nuko asiga byose aramukurikira.

 

Ivanjili y’uyu munsi, itangirwa n’inkuru y’itorwa. Byose bitangirwa n’indoro ya Yezu. Iyi ndoro iragaragaza ko Yezu yita kuri buri wese, akinjira mu mutima we kandi agahindura ubuzima bwe, akamusanisha na We. 

Nyuma Yezu aravuga ati “Nkurikira”; dushobora gusobanura tuti “Ngwino hamwe nanjye”, akaba ari ubutumire bwo kubana naYezu, Umwigisha, Umukiza, … Ngiki icy’ingenzi ku buzima bw’uwahamagawe wese!

Levi yahise asubiza ako kanya: arahaguruka asiga byose, hanyuma akurikira Yezu. Mbega ukuntu ubuntu bwa Yezu butangaje! Ibi birongera kutwibutsa ijambo ry’umwanditsi w’Ivanjili: “Ububasha bwamusohokagamo bugakiza bose”. Ku byerekeranye n’inkuru y’itorwa ntidushobora kuvuga ko ububasha bwamusohokagamo akabareshya? Yego ariko tukongeraho ko atabafataga ku ngufu, ahubwo yubahirizaga uburenganzira bwabo! Ese ni byo? Yego ntagushidikanya! Biragaragara mu mibereho ya buri munsi, iyo abantu babiri bakundana koko bahuye, basagwa n’ibyishimo,…

Levi, kugira ngo akurikire Yezu, asiga byose we wari ushinzwe gukurikirana by’umwuga imari zibyara inyungu kandi akenshi mu buryo butanyuze mu mucyo. 

Gusiga byose bisobanura umuntu ufite urukundo rwuzuye umutima, gusiga byose: ibintu, abantu, amasano ndetse ahubwo n’uburyo bwo kubaho.

Ntushobora kwemera gukurikira Yezu utemeye kugira ibyo witandukanya na byo burundu ukabitera umugongo. Uko kwitandukanya n’ibintu, ukabitera umugongo ni ibisazi mu maso y’abantu.

“Kuki mwicarana n’abanyabyaha mugasangira nabo?” Nyuma y’inkuru y’itorwa, hakurikiraho ukutumvikana hagati ya Yezu n’abafarizayi. Cyakora uko kutumvikana gufite ishingiro. Aha niho Yezu yerekanira ipfundo ryInkuru nziza.  

Yezu ntiyahuraga n’abafarizayi ndetse n’abanyabyaha bazwi gusa, ahubwo yanasangiraga nabo. Tuzi agaciro uko gusabana gufite; Tuzi icyo bishushanya, gusangira bizaba imwe mu mashusho ya mbere ya Kiliziya ihujwe no gutura Igitambo Gitagatifu. Ku bafarizayi ntibyihanganirwaga. Gusangira nabanyabyaha kwari ukunyuranya namategeko numuco bya kiyahudi. Icyari kibi kurusha ibindi muri icyo gihe kwari ugusenya iyobokamana y’icyo gihe no kwereka abaturage indi shusho nshya y’Imana. Uwanyuranyaga ukubiri n’iyobokamana kabone n’iyo yaba umuhanuzi yagombaga kwicwa kuko yitwaga umuhanura binyoma uyobya imbaga. Yezu rero yari afitwe! Na We yagombaga kwicwa.   

Yezu yari abizi! Atitaye kuri ibyo, akomeza kwerekana ko yitaye cyane ku banyabyaha. Ibyo abikora kugeza ubwo ahisemo umwe muri bo. Ntibyumvikana ku muyahudi! Umusoresha Levi, kugira ngo abe muri ba cumi na babiri…!

Umuntu rero yakwibaza impamvu Yezu yemeye gushyira ubuzima bwe mu mazi abira.

Ni ukubera ko uburyo yabagaho bwagombaga guhuza ninyigisho ze. Yezu yashakaga kuba inyangamugayo We wese. Ni nde uzanshinja ikinyoma? Ngiyo intero ya Yezu. Nta rwikekwe rwagaragaraga kuri Yezu. Byose yabikoreraga ku mugaragaro. 

We wavuze ko Data wo mu ijuru avusha izuba rye ku babi no kubeza, We wigereranyije n’Umushumba mwiza ujya gushakashaka intama yazimiye, ntiyagombaga gusabana na bose abitewe n’urukundo - ndetse, ashyira ubuzima bwe mu mazi abira – asabana n’abo bafarizayi n’abanyamategeko bari barahaye akato?   

Igihe Yezu asangiye n’abanyabyaha, araca amarenga y’ubuhanuzi. Arogeza Inkuru Nziza atari mu magambo, ahubwo mu bikorwa. Iyo Nkuru Nziza rero ntisanzwe, irakurugutura bamwe, igamije kugira ibyo ihindura mu byari bisanzwe bimenyerewe.

Imana ikunda abanyabyaha! Kubera ko Imana Data ibakunda, Yezu ntashobora kubirukana no kubahunga. Ahubwo arabita abarwayi bakeneye umuganga, aho kubagereranya n’abagome. “Abazima sibo bakeneye umuganaga, ahubwo ni abarwayi.”

Igihe Yezu asangira n’abanyabyaha, arubahiriza inshingano ze, arubahiriza Se.

Abiyumva bose ko ari abanyabyaha- twebwe by’umwihariko mu ntangiriro y’iki gisibo-nitwishimire ko Yezu ari umuhamya w’Impuhwe z’Imana. Adukiza Ubwoba bwose. Ni ishusho nyakuri y’Imana itagaragara.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho:

Ndabona Levi yicaye mu biro bya gasutamo, ibiceri n’inoti byuzuye ku meza akoreraho. Yezu amubwiye ati “Nkurikira” undi agahita ahaguruka agasiga byose atarebye inyuma agahita amukurikira.

 

Inema dusaba.

Dusabe inema yo kutabona abatugirira nabi nk’abagome, ahubwo nk’abantu bafite ibikomere bakeneye umukiro.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ni iyihe nyigisho mu byukuri duhabwa n’umuhamagaro wa Levi, mu bikenerwa mu muhamagaro wacu, no ku buzima bwa Yezu Kristu?

Yezu asangira n’abafarizayi n’abigishamategeko yashoboraga kuhatakariza ubuzima, kuki Yezu yabyemeye kandi yari azi neza ko ubuzima bwe bwashoboraga kuhangirikira?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Usibye umurava We, tuzirikane ibindi bintu byinshi dushobora gushima bijyanye n’imyitwarire ya Yezu muri iki gikorwa akoze cyo gusangira n’abo Amategeko yahaye akato. Ese twe ni gute twashobora kwigana Yezu, inshuti y’abanyabyaha, mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ese ntihaba hari abantu twahaye akato, twigijeyo tubita abanyabyaha, rimwe na rimwe kubera imyitwarire yabo, imyemerere yabo cyangwa se imyumvire yabo? Ese tubaniye dute abanyabyaha? Yezu hano atwigisha kudaterwa ubwoba nabo, tugomba kugira ubutwari bwo kubegera, tukabasangiza agakiza.

 

Isengesho

Nyagasani nyigisha gukunda nk’uko nawe ukunda.

Uri ishusho y’Imana Data uvusha izuba ku babi n’abeza.

Urukundo ni ubudahemuka, ndetse n’imbere y’urupfu:

Mpa imbaraga zigukomokaho

Urukundo rwigaragariza mu kuri:

Ndinda ibinyoma byose.

 

Ku wa mbere w’icyumweru cya mbere cy’igisibo  

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

Lv 19,1...18  :“murabe intungane, nk’uko njye, Imana yanyu ndi Intungane”

Zab 18           :“umva isengesho ry’umutima wanjye”

Mt 25,31-46     : “nari nshonje muramfungurira”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 25,31-46)    

 

Yezu yabwiraga abigishwa be iby’ihindukira rye agira ati 31«Igihe Umwana w’umuntu azaza yuje ikuzo, ashagawe n’abamalayika bose, ubwo azicara ku ntebe ye y’ikuzo. 32lbihugu byose bizakoranyirizwe imbere ye, maze azatandukanye abantu nk’uko umushumba asobanura intama n’ihene. 33Azashyira intama iburyo bwe, n’ihene ibumoso. 34Nuko rero Umwarni azabwire abari iburyo bwe ati “Nimuze abahawe umugisha na Data, muhabwe Ingoma mwateguriwe kuva isi ikiremwa; 35kuko nashonje mukamfungurira; nagize inyota mumpa icyo kunywa; naje ndi umugenzi murancumbikira; 36nari nambaye ubusa muranyambika; nari ndwaye muransura; nari imbohe muza kundeba.”37Nuko intungane zizamusubize ziti “Nyagasani, twakubonye ryari ushonje maze turagufungurira; ufite inyota tuguha icyo unywa; 38uri umugenzi turagucumbikira; wambaye ubusa turakwambika; 39urwaye cyangwa se uri imbohe tuza kukureba?” 40Nuko Umwami azabasubize ati “Ndababwira ukuri: ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi, ni jye mwabaga mubigiriye.” 41Hanyuma azabwire n’ab’ibumoso ati “Nimumve iruhande mwa bivume mwe, mujye mu muriro w’iteka wagenewe Sekibi n’abamalayika be; 42kuko nashonje ntimwamfungurira; nagize inyota ntimwampa icyo nywa; 43naje ndi umugenzi ntimwancumbikira; nari nambaye ubusa ntimwanyambika; nari ndwaye cyangwa ndi imbohe ntimwaza kunsura.”44Nuko abo na bo bazamubaze bati “Nyagasani, twakubonye ryari ushonje cyangwa ufite inyota; uri umugenzi cyangwa wambaye ubusa; urwaye cyangwa uri imbohe ntitwagufasha?” 45Nuko azabasubize ati “Ndababwira ukuri: ibyo mutagiriye umwe muri abo baciye bugufi, ni jye mutabigiriye.”46Maze abo bazajye mu bubabare bw’iteka, naho intungane zijye mu bugingo bw’iteka.» 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana    

 

Tumaze gusoma imwe mu nyigisho zizwi cyane itangaje mu mavanjili.  Ni ivanji abanu benshi batajya bakunda kwibagirwa.  Ndetse n’abenshi mu batemera Kirisitu n’abahakanyi, barayizi, baranayizirikana.  Ijambo ry’Imana ricengera n’imitima y’abashidikanya.  Ijambo ry’Imana ricengera kurusha inkota y’amugi abiri. (heb 4, 12).

Iyi nyigisho, kwa Matayo ni inyigisho  ya nyuma ya Yezu Kirisitu, inyigisho yatanze mbere y’ibabara rye. Iyi nyigisho itwereka iby’ingenzi. Yezu aduha igisubizo kiboneye kandi gihamye ku kibazo umuntu wese yibaza igihe n’imbura gihe iyo agerageje kwisuzuma agashyikirana n’umutimanama we, akitekerezaho we ubwe n’iherezo ry’ubuzima bwe.  Akibaza ku gituma ariho, kandi abayeho neza ku isi. Igisubizo cya Yezu Kirisitu kirumvikana, ni igisubizo kitagomba ibindi bisobanuro. Aratwereka byukuri inzira nyayo izatujyana mu ijuru, Yezu ari kuvuga nk’umucamanza w’abazima n’abapfuye. “ Igihe Umwana w’Umuntu azazira mu ikuzo… ibihugu byose bizakoranyirizwa imbere ye ….” Iminsi mike mbere yo kubabazwa kwe, Yezu yongera kumenyesha ko azaza mu ikuzo, yicaye iburyo bw’Imana se arata ikuzo rye, ko azagaruka gucira imanza abazima n’abapfuye. Azagaruka, ariko mu buryo butandukanye tutashobora kumenya, tutashobora kwiyumvisha n’ubwenge bwacu.

‘Yicaye iburyo bwa se’  bishatse kuvuga ko ariwe Mucampanza mukuru, ufite isi yose mu biganza bye, ko ari Nyagasani ukwiye gusingizwa, ko ari ishusho y’Imana itagaragara,… ni nako azagaruka ameze. Azagaruka mu ikuzo ry’Imana.

Ibihugu byose bizakoranyirizwa imbereye…’  Ntabwo ari abakiristu  cyangwa abemera gusa bazacirirwa imanza. Amahanga yose azacirirwa imanza n’ Umucamanza umwe ( Yezu Kirisitu) kandi ku buryo bumwe.  Hanyuma duhanirwe ibibi twakoze, ubugugu, kwirengagiza imbabare  n’abaciye bugufi, ubusambo,…

Hano rero tukaba duhamagarirwa kuba umwe muri Kirisitu, tukirinda icyadutandukanya n’urukundo rw’Imana, duharanira kuba abagenerwamurage b’Imana.

‘Nari nshonje muramfungurira’  Iri jambo rya Yezu riganisha ku bikorwa by’impuhwe, by’urukundo  dukora kenshi rimwe na rimwe tutabizi. Ntabwo ari biriya  birindwi gusa, ni byinshi cyane. Mbese ni byinshi ku buryo bingana n’ibyo umuntu yifuza kugirirwa.

‘… ninjye mwabaga mubigiriye’  Hano Yezu yisanisha n’abanyabyago n’indushyi.  Ni mu bantu baciye buufi, babaye, bakeneye ubufasha dusanga cyangwa duhurira na Yezu. Iyo tubonye abantu nkabo tukabagirira impuhwe, tukabakunda, tuba dukunze Yezu Kirisitu. Abantu rero bataragerwaho n’ Inkuru Nziza ya Yezu Kirisitu, bahura na Yezu iyo bakunda bagenzi babo. Ku munsi wa nyuma, tuzacirwa urubanza bitewe n’uko twakunze. Ni urukundo ruzaducira urubanza. 

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho.

Mu mutima wanjye ndabona uko bizaba bimeze ku munsi w’imperuka, ndi kubona Yezu aho yicaye mu ikuzo. Ndabona ku mubiri we wuje ikuzo ibikomere by’ububabare bwe. Noneho arambaza ikibazo “ Ni ikihe cyiza wakoreye mugenzi wawe?”

 

Inema dusaba:

Dusabe inema yo guhurira na Yezu mu isengesho  no mu masakarementu, ndetse no bindi bikorwa dukorera bagenzi bacu cyangwa dukora twe ubwacu, mu bikorwa by’urukundo dukorera ababaye n’abaciye bugufi.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana:

Kugira ngo mpure na Yezu ni ibihe bikorwa ngomba gukora?  Kugira ngo mpure na Yezu mu bakene ni iki ngomba kwigomwa?  Ni gute ngomba kwitwara mu bo duhura mu buzima bwanjye bwa buri munsi?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana:

Ese mu buzima bwanjye haba hari ubwo njya niyumvisha ko umunsi umwe nzacirwa urubanza bitewe n’ibyo naba narakoreye abavandimwe?  N’umutima wanjye wose ndashaka kwigana Yezu, ndumva ijwi rye rimbwira ko niba nshaka kubana nawe mu ikuzo ko ngomba guhurira nawe mu bankeneye, mu bakeneye ubufasha…. Ese mu mutima wanjye numva ibyo nabigeraho gute?

 

Isengesho:

Ikuzo ni iryawe wowe wapfuye

Ikuzo ni iryawe wowe wazutse

Mucunguzi wacu n’Imana yacu

Ngwino Nyagasani Yezu!

Turagutegereje!

Dutegereje ukugaruka mu ikuzo kwawe!

Nyigisha gukunda, nyigisha kugukunda!

Uzankize ku munsi w’imperuka

.

 Ku wa Kabiri w’icyumweru cya mbere

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

Iz. 55, 10-11: “Ijambo ryanjye ritangarukaho amara masa ritarangije ugushaka kwanjye”

Zab 33: Abamurangamira bahorana umucyo…”

Mt. 6, 7-15: Mwebwe rero mujye musenga mugira muti: Dawe uri mu ijuru…”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt. 6, 7-15)

 

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 7«Igihe musenga ntimugasukiranye amagambo nk’abatazi Imana, bibwira ko amagambo menshi ari yo atuma bumvwa neza. 8Ntimukagenze nka bo; kuko So azi neza icyo mukeneye, na mbere y’uko mukimusaba. 9Mwebwe rero mujye musenga mugira muti: Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, 10Ubwami bwawe nibuze, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk’uko gikorwa mu ijuru. 11Ifunguro ridutunga uriduhe none. 12Utubabarire ibicumuro byacu, nk’uko natwe tubabarira abaducumuyeho. 13Ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo udukize ikibi. 14Koko nimubabarira abantu amakosa yabo, So wo mu Ijuru na We azabababarira ayanyu. 15Naho nimutababarira abantu, na So ntazabababarira amakosa yanyu.» 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

Mugice cya mbere cy’isengesho rya “Dawe uri mwijuru” Yezu aratwigisha kwerekeza ibitekerezo n’umutima wacu ku Mana Data. Mugusaba ibyo dukeneye, dusaba ko Imana yuzuza kandi igahindura isi.

Turiyibagirwa twe ubwacu, aho kugira tuti “njyewe” cyangwa “twebwe” tukagira tuti “wowe”

“Dawe uri mu ijuru”… Yezu yagize ati ”Abba, Dawe!” iri jambo ni ipfundo ry’isengesho rya “Dawe uri mwijuru”. Ni ijambo ry’umwana wirukira umubyeyi ateze amaboko. ”Dawe”: twese turi abana b’Imana, turi abavandimwe. ”Uri mu ijuru”: uri ahazira icyasha, hirya y’ibyaremwe byose, umushobora byose.

“Izina ryawe ryubahwe”…  menyekana, sengwa, singizwa,kundwa, kuzwa ku isi hose. Ba ibyishimo by’umutima wacu. Izina ry’ Imana ryubahwe nande ? Rigomba kubahwa na bose ariko bimpereyeho !

“Ingoma yawe yogere hose”… ingoma yawe: ntagishimishije kandi kinejeje nko kuza kw’ingoma y’Imana mu bantu. Ni ukumenya Imana, ni ubuvandimwe butagira umupaka, ni inzira y’urukundo, ni ineza yaganje inabi.

Ni uruhare rwacu, rwa buri wese rero rwo kogeza ingoma y’Imana ku isi hose.

“Icyo ushaka gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru”… icyo ushaka: si itegeko, icyo ushaka ni uko abantu bakira, barokoka bakaronka ubuzima bw’iteka. Munsi nko mu  ijuru: icyifuzo kiri muri iri bango gihuye neza n’ibyabanje; ” izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, gikorwe munsi nkuko gikorwa mu ijuru”. Muri iyi si abantu nibabeho nk’abahire n’abatagatifu bo  mu ijuru.

Nyuma y’iri bango hakurikiraho igice cya kabiri cy’isengesho rya “Dawe uri mu ijuru”. Aha turazirikana ibyifuzo by’abantu bose… ingorane n’amakuba bahura nabyo. ” Ifunguro ridutunga, …udukize…”

“Ifunguro ridutunga uriduhe none”… turisabira dusabira n’abavandimwe bose bafite ikibazo cy’inzara n’izindi ngorane zitandukanye. Ijambo “none” ni ingirakamaro. Ndasaba igikwiye, cy’ingenzi kandi cy’ ingirakamaro. Sinsaba ibyikirenga, kugira ngo ntagwa  mu mutego wo gushaka iby’ imisago bimbuza gusabana n’Imana.

“Utubabarire ibicumuro byacu nk’uko natwe tubabarira abaducumuyeho”… aha turasaba ingabire yo kubabarira n’ingabire yo kubabarirwa. Imbabazi si impano dushobora guha bagenzi bacu. Imbabazi ni umukiro, kubabarirwa ni ukubohorwa, ni uguhabwa umukiro ku buntu. Mu kubabarira duca  ukubiri n’urwango n’inzika byari bitugose, bituziritse.

“Ntudutererane mubitwoshya”… Imana siyo idutega imitego! turisabira dusabira n’abandi kugira ngo tutagwa mu bishuko. Ibishuko ntibishobora kubura, ariko kandi binadufasha kumenya abo turibo.

“Ahubwo udukize icyago”… icyago, umushukanyi, shitani. Sekibi ni inyaryenge kuturusha, irashukana. Mukwemera kwacu no murukundo rwacu turugarijwe. Imana yonyine niyo ishobora kudukiza. Dusenge ubudahwema, twambaze Imana kugirango umwanzi sekibi atatwigarurira.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho: 

Ndareba  isura ya Yezu usenga agira ati” Abba!”

 

Inema dusaba

 Dusabe inema yo gusenga nk’ uko Yezu yasenze.

 Gusenga nk’umwana w’Imana kandi nk’umukene uzi neza imbaraga n’intege nke bye.

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

 Igihe kirekire gishoboka dusubiremo aya magambo: izina ryawe, ingoma yawe, icyo ushaka… munsi nko mu ijuru.

 

 

 

Isengesho

Dawe uri mu ijuru

Ingoma yawe yogere hose

Icyo ushaka gikorwe munsi nk’uko gikorwa mu ijuru

Ifunguro ridutunga uriduhe none

Utubabarire ibicumuro byacu

Nk’uko natwe tubabarira abaducumuyeho

Ntudutererane mu bitwoshya

Ahubwo udukize ibyago

Ku wa Gatatu w’icyumweru cya mbere

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

Yon 3,1-10: “ Abantu b’i Ninivi batangaje igisibo…”

Zab 50: “Ntera icyuhagiro, nkire ubwandu bwose…”

Lk 11,29-32: “Ntakindi kimenyetso bazahabwa, atari icya Yonasi…”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka (Lk 11,29-32) 

 

Muri icyo gihe, 29abantu bamaze guterana ari benshi, Yezu arababwira ati «Ab’iyi ngoma ni abantu babi! Barashaka ikimenyetso; nyamara nta kindi kimenyetso bazahabwa atari icya Yonasi. 30Nk’uko Yonasi yabereye Abanyaninivi ikimenyetso, ni na ko Umwana w’umuntu azakibera ab’iyi ngoma. 31Ku munsi w’urubanza, umwamikazi w’igihugu cy’epfo azahagurukira ab’iyi ngoma maze abatsinde, kuko yaturutse iyo gihera aje kumva ubuhanga bwa Salomoni, kandi hano hari uruta Salomoni! 32Kuri uwo munsi w’urubanza, Abanyaninivi na bo bazahagurukira ab’iyi ngoma maze babatsinde, kuko bumvise inyigisho za Yonasi maze bakisubiraho, kandi hano hari uruta Yonasi.»

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Ab’iyi ngoma ni abantu babi! Barashaka ikimenyetso… Ese kubaza ikimenyetso ni bibi ? Nta gushidikanya dukeneye ibimenyetso kugira ngo twemere  kandi duhinduke. Ibimenyetso birahari, Yezu abiduha ku bwinshi. Ariko ni ngombwa kandi birakwiye ko tubibona kandi tugahinduka. Ab’igihe cya Yezu, baguma mu buyobe ku bushake, ni nayo mpamvu ari babi : «  Bafite amaso ariko ntibabona, Yezu yasubiyemo amagambo y’Umuhanuzi Izayi, kugira ngo atsindagire amagambo anenga imyifatire y’abatarashatse kubona kandi bagafunga amatwi ngo batavaho bahinduka.

Muri Zaburi, twumva ijwi ry’abantu babonye ikuzo ry’Imana mu bwiza bw’ibyaremwe ( abo baronka ingabire)  abandi bakabibonamo gusa urubuga rwo kungukiramo ibyabateza imbere ( banga kwemera Imana mu bimenyetso iduha buri munsi.

« Kwanga kumurikirwa na Roho mutagatifu ni icyaha gikomeye. »

Ntakindi kimenyetso bazahabwa atri icya Yonasi. Ni ikihe  kimenyetso cya Yonasi cyahawe ab’icyo gihe?  Ni ikihe  cyahawe abafite  amoso yo kubona n’amatwi yo kumva?

Mt 12, 40 : ikimenyetso cya Yonasi ni umusaraba, urupfu n’izuka bya Yezu, byashushanijwe n’iminsi itatu n’amajoro atatu Yonasi yamaze  mu nda y’ifi.

Ikimenyetso cya Yonasi ni amagambo ya Yezu «  Ufite amagambo y’ubuzima bw’iteka », aduhamagarira kwisubiraho, ibitangaza yakoze,  mbese muri make ubuzima bwa Yezu hano ku Isi bwari ikimenyetso cyari gutuma abantu bisubiraho batarinze kubaza ibindi bimenyetso biturutse mu ijuru.

Ikimenyetso cya Yonasi ni Yezu ubwe  kubera iki se noneho hakenewe ikindi kimenyetso  niba twemera  niba twumva amagambo ye tukayazirikana  niba duhabwa amasakaramentu ?  Yezu ari kumwe natwe,  ari muri twe adutuyemo. Kuba ari muri twe rero duhamagariwe guhinduka tugasa nawe.

-          Umunsi w’urubanza. 

Akenshi na kenshi, umunsi  wo guhinduka cyangwa kwisubiraho, ujyana no kutwibutsa umunsi w’urubanza. Niyo mpamvu uguhinduka cyangwa kwisubiraho bitagomba gutegereza ejo hazaza, nta n’ubwo bigomba guterereza isaha cyangwa umunota biri buze, guhinduka ni igikorwa cya none,  kandi nta kuzuyaza kuko tutazi umunsi n’isaha by’urubanza. «  Ntituzi umunsi n’isaha Umwana w’Umuntu azazira », ni byo koko ! Niduhinduke hakiri kare,, atari ukubera ko hasigaye igihe gito kuko ntawe ubizi, ahubwo kubera  ko umunsi wa Nyagasani, umunsi w’imperuka ari umunsi w’agaciro gakomeye, byose bizasobanuka intama zishyirwe ukwazo n’ihene ukwazo. Kugira ngo rero  tuzabarirwe mu bacunguwe kuri uwo munsi, ubuzima bwacu bwa buri munsi bugomba kumurikirwa n’urumuri rwa Kirisitu. Intego yacu yakabaye «  kubaho twiteguye umunsi w’imperuka ». Niduhinduke tunogere Nyagasani ubutaretsa. 

-          … barahindutse

 Iyi niyo  mpamvu yatumye Yezu atangaho urugero abaturage b’i Ninivi n’umwamikazi w’i Saba. Barahindutse buri wese ku buryo bwe. Kandi buri wese ingabire yahawe yagombaga kwerera abandi imbuto. Guhinduka kw’abaturage b’i Ninivi, ndets no guhinduka kwacu, ni igisubizo cy’umuhamagaro wacu (nimwisubireho). Ni Nyagasani ubwe uhindura imitima yacu.  Aradusaba kureka ibyaha tugakurikiza inzira ze.

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho: 

Ndabona ishusho igaragaza ikintu gikomeye, umujyi wa Ninivi urahindutse wemera inyigisho z’umuhanuzi Yonasi.

 

Inema dusaba

Dusabe Inema yo kubonana ukwemera ibimenyetso byoroheje bya buri munsi Nyagasani yifashisha kugira ngo bidufashe guhinduka twumve ijwi rye.

 

Tumurikirwe n’ijambo ry’Imana

Ni ibihe bimenyetso abaturage b’i Ninivi babonye ? Naho umwamikazi w’ i Saba yatanze uruhe rugero ? Abanyaninivi babyitwayemo bate? Ese ntibyaba byiza nsomye igitabo cy’umuhanuzi Yonasi dore ko ari na gito kugira ngo mbashe kumenya no kuzirikana kuri iyi nkuru ishimishije y’impuhwe z’Imana igirira amahanga yose y’isi ?

 

Ducengerwe n’ijambo ry’Imana

Ese nemera ko icyiza nkoze cyerera imbuto abantu bose ?

Ese nemera kwitangira ibyiza mbona byagirira akamaro abandi ?

 

Isengesho.

Nyagasani, kugira ngo umutima wanjye uhinduke ntibihagije

Kumenya ko ntafite urukundo.

Kugira ngo nisubirehompinduke,

Nyereka ubwiza bw’uruhanga rwawe!

Ukurangamiye ntacyo abura

Kwisubiraho ni uguhinduka wese

Ni ugusa  na Yezu,

We muvandimwe wacu akaba n’Imana

We twahawe nk’ingabire

N’urukundo by’Imana

Nyereka urukundo rwawe bityo mbashe kugukunda.

 Ku wa Kane w’icyumweru cya mbere

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

Est 4, 1…14:  “Ntiwibwire ko uzarokoka wowe wenyine…”

Ps 137:  “Uhoraho Ntuzatererane uwo waremesheje ibiganza byawe…”

Mt 7,7-12: “Musabe muzahabwa…”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 7,7-12)

 

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 7«Musabe, muzahabwa; mushakashake, muzaronka; mukomange, muzakingurirwa. 8Kuko usaba wese ahabwa; ushakashatse akaronka; n’ukomanze agakingurirwa. 9Mbese ni nde muntu muri mwe, umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye? 10Cyangwa se yamusaba ifi, akamuhereza inzoka? 11Niba rero mwebwe n’ububi bwanyu, muzi guha abana banyu ibintu byiza, So uri mu ijuru azarushaho ate guha ibyiza abamusabye? 12Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe mubibagirire: ngayo Amategeko n’Abahanuzi. » 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Tuzirikane Ijambo ry’Imana

 

“ Musabe… mushakashake… mukomange…” Aya magambo ya Nyagasani ni amagambo ashishikariza buri wese ku mugana. “tugomba gusenga ubudahwema  Ese ziriya nteruro uko ari eshatu zaba zihuje inyito? Reka tugerageze kuzisesengura tuzibonemo imigenzo itatu y’umutima usenga Imana nta buryarya.

‘Musabe’… Isengesho ryo gusaba, ni igisubizo ku usaba.  Ni igisubizo cy’urukundo dufitiye Umwana w’ikinege w’Imana.  «  Unyemera wese, nk’uko byanditswe, imigezi y’amazi atanga ubugingo izamuvubukiraho.» (Yoh 7,38). Yezu ahora aduteze amatwi  atereje  ko twamubwira ibyo dukeneye byose, ndetse n’agahinda kacu. Mu isengesho ryo gusaba, twemera ko tutiremye, tukemera ko tutibeshejeho kandi ko tutari kamara, ahubwo ko turi abakene tukaba n’abanyabyaha. Twikubita imbere y’Imana  n’umutima uciye bugufi kandi wizera impuhwe z’Imana. Kwicisha bugufi ni umugenzo mwiza ugomba kuranga umuntu uri gusenga. Dusenga buri munsi nk’abakene ku mutima. «  Umuntu ni umukene w’Imana »

‘Mushakashake’… Umuntu ubundi agomba guhora ashaka Imana.  « Umutima wanjye ntuzatuza bibaho utaratura muri wowe” (Mutagatifu Agusitini niwe ubivuga) ni mu isengesho dukomora ingabire z’Imana, ni isengesho rikomeza ubucuti bwacu n’Imana. Imana yaturemanye inyota yo kuyishakashaka kubera ko nayo idushaka! Twabishaka tutabishaka, isengesho riduhuza n’Imana.  Imana idufitiye inyota natwe tuyifitiye inyota, iyi nyota rero ishirira mu isengesho. Niho duhurira n’Imana ikatumara iyo nyota.

‘Mukomange’…Gushakashaka Imana, byuzurizwa mu guhura n’Imana, mu kubana nayo tukayoborwa nayo. Isengesho riganisha ku mubano wacu n’Imana tukagumana nayo.

« Mugume muri njye nk’ uko nanjye ndi muri mwe; sinkibita abagaragu ahubwo muri inshuti zanjye. Mu gitabo cy’ibahishuwe, (3,29) hatubwira hati ‘Nihagira uwumva ijwi ryanjye, akankingurira nzinjira iwe nawe asangire nanjye’ »

So uri mu ijuru azarushaho guha ibyiza ababimusabye’… Iri jamba Nyagasani Yezu akunze kurigarukaho mu Ivanjili: Isengesho nyaryo rivuye ku mutima, rikozwe mu izina rya Yezu, buri gihe rigera ku Mana. Aha ntabwo ari ukuvuga ko icyo dusabye cyose duhita tukibona. Ariko Nyagasani azatwibuka, yibuke n’abo dusabira bose atugenere ibyiza by’igiciro kandi bitunogeye. Tuzabona ibyo tutigeze dutekereza twe dusonzeye Imana kandi tukayigirira Inyota. Ni Umubyeyi ugira ubuntu kandi niwe byose bikomokaho…

‘Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe mubibagirire ngayo Amategeko n’abahanuzi’…  Ikintu gitangaje kandi gishya  kigaragara  muri   Iri tegeko rikomeye ryo gukundana  ni uko ritwereka ubwiza bw’Imana kandi nk’uko yaturemye mu ishusho ryayo no mumisusire yayo,  tugomba kuba beza nk’Imana ; ‘ tugomba kuba abatagatifu kuko Imana nayo ari Ntagatifu’.

 Muri iki gihe cy’igisibo rero turusheho kunoza umubano wacu n’Imana, twifurize bagenzi bacu ibyiza, tubagenere kubyo dutunze twahawe n’Imana kandi dukomere ku isengesho.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Turebe abakene benshi, b’isi yose bari gusenga Imana n’umutima wicishije bugufi

 

Inema dusaba

Dusabe inema yo kwemera icyo tutabasha kubona n’amaso yacu : twemere ko Nyagasani yumva amaganya yacu, akatugenera ibyo dukeneye.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ni gute Nyagasani atwumvisha ko amasengesho yacu ayumva kandi tugasubizwa ? Ku isi hari ibyiza byinshi,  yewe hari n’abantu benshi bafite umutima mwiza : Ese ni ikihe kimenyetso  Yezu  aduha?

Ese Yezu adusaba kubana gute?

 

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Mu mutima wanjye, nakiriye ijwi ry’Imana rimpamagarira ku mwigana mu bwiza: ni  iki nifuza ko abandi bangirira?  Ese ni ibihe bimenyetso byaba bimfasha mu myemerere yanjye? Ese naba niteguye kuba nagira icyo nkorera bagenzi banjye ku buntu mu byo naba nkeneye ko nabo bankorera?

 

 

Isengesho

Mana yanjye ndi umukene n’umunyabyago

Umva ijwi ryanjye rigutakambira

Mana yanjye ndakwifuza, umutima wanjye ugufitiye inyota

Meze nk’ubutaka bw’agasi butagira amazi

Ni wowe wivugiye uti’ nimunsange ndi isoko y’amazi y’ubuzima

Ni wowe ukomanga iwanjye

Nsazwe n’ibyishimo

Nyagasani sinzigere ntandukana nawe bibaho!

Ku wa Gatanu w’icyumweru cya mbere

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

Ez 18, 21-28:  “Mbese nakwishimira nte urupfu rw’umunyabyaha….?”

Ps 129:  “Niringiye uhoraho n’umutima wanjye wose”

Mt 5, 20-26: “… rekera ituro ryawe imbere y’urutambiro ubanze ujye kwigorora n’uwo muva inda imwe…”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 5, 20-26)

 

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 20« Reka mbabwire: niba ubutungane bwanyu budasumba ubw’abigishamategeko n’Abafarizayi, nta bwo muzinjira mu Ngoma y’ijuru. 21Mwumvise ko abakurambere babwiwe ngo ‘Ntuzice’, kandi nihagira uwica, azabibarizwa mu rubanza. 22Jyewe mbabwiye ko umuntu wese urakariye uwo bava inda imwe, azabibarizwa mu rukiko; naho nabwira uwo bava inda imwe ati ‘Gicucu!’, azabibarizwa mu Nama Nkuru; namubwira ati ‘Uri umusazi!’, azishyurira mu nyenga y’umuriro.23Nuko rero nujyana ituro ryawe imbere y’urutambiro, ukahibukira ko uwo muva inda imwe mufitanye akantu, 24rekera ituro ryawe imbere y’urutambiro, ubanze ujye kwigorora n’uwo muva inda imwe ; hanyuma ugaruke ubone guhereza ituro ryawe. 25Jya ugira ubwira bwo kwiyunga n’uwo mwangana, igihe mukiri kumwe mu nzira kuglra ngo ataguteza umucamanza, umucamanza akagushyikiriza umupolisi, ubwo ukaba uroshywe mu buroko. 26Mbikubwize ukuri: nta bwo uzavamo utishyuye byose, kugeza ku giceri cya nyuma.» 

 

 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

‘… niba ubutungane bwanyu budasumba ubw’abigishamategeko n’abafarizayi….!’ Iri Jambo ry’Imana ni Imwe mu nyigisho Yezu yatangiye ku Musozi. Iyi nyigisho ya Yezu, isubiza ibibazo bikurikira:

Kuba turi abana b’Imana bishatse kuvuga iki?  Byatumarira iki mu buzima bwacu no mu mibanire yacu ya buri munsi?

Yezu asubiza ibi bibazo agendeye ku ngingo nterahirwe zisozwa n’aya magambo, ‘  Urumuri rwanyu niruboneshereze rutyo abantu kugira ngo barebe ibyiza mukora, bakurizeho gusingiza So uri mu ijuru’. (Mt 5,16) . Hanyuma hakurikiraho inyigisho ivuguruza. Ni ingingo esheshatu zivuguruza, buri ngingo itangira igira iti “… mwigishijwe ko handitwe ngo…” Ivanjiri tuzirikana uno munsi ni imwe muri izo ngingo esheshatu zerekana ikiri ukuri.

Itangira itubwira “ Niba ubutungane bwanyu budasumba ubw’abigishamategeko n’abafarizayi,…” Ubutungane buvugwa hano ni ugukurikiza amategeko y’Imana. Ku Bafarizayi n’abigishamategeko ryari itegeko rya Musa. Ku bigishwa ba Yezu, kwari ukubahiriza ayo mategeko bagendeye ku buryo yagiye ayabigisha, bibanda cyane ku rukundo: Itegeko rishya, ubutungane nyabwo.  Ibi bikaba bisumba kure ubutungane bwasabwaga n’ukwemera kw’abayahudi (gukurikiza amategeko ya Musa).  Yezu we agaragaza ko nta bundi butungane  bubaho atari ugutunganira Imana twita ku itegeko ryayo ry’Urukundo.

‘… Mwumvise ko abakurambere babwiwe ngo… Njye mbabwiye ko…’   Iri Jambo rikomeye, ribabaza cyane abayahudi.  Ni rimwe mu magambo ya Yezu agaragaza ko ari Imana. Kubera ko aya magambo y’impinduka,  ‘barabwiwe’ Yezu yerekana ko ari Imana yavuze. Ariko hano Yezu arakosora amategeko ya Musa, Matayo umwanditsi w’Ivanjiri avuga ko Yezu ari Musa mushya. Yezu avugana ububasha n’ubwisanzure. Ni ikintu rero kigomba kudutera ibyishimo. Atangira  ku mugaragaro ivugururamyemerere.

Umuntu wese urakarira…. Utuka….uvuma… Aha Yezu agaragaza imizi y’icyaha cyo kwica: uburakari cyangwa umujinya, ibitutsi,… Agerageza kandi kumvikanisha neza Itegeko ry’Imana yerekana ko n’ibitekerezo cyangwa ibyifuzo tutabona bishobora kuba bibi cyane…

… niwibuka ko uwo muva inda imwe mufitanye akantu,… Hano ndizera ko turi kumva neza iyi nyigisho ya Yezu yerekeranye n’uko tugomba kubana.  Ni imibanire ishyingiye ku rukundo ni inyigisho isaba uwahohotewe gutera intambwe ya mbere akegera uwo bafitanye ikibazo kugira ngo abashe kwitagatufuza.  Ibi bikatwigisha neza ko Inzira igana Imana ari urukundo rugenga imibanire y’abantu. Urwo rukundo rukaba ari rwa rundi rutagamije inyungu ahubwo akaba ari urukundo rusa n’urwo Imana idukunda.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Amaso yanjye y’umutima arangamiye Yezu wabambwe, amaboko ayarambuye nk’aho yiteguye kwakira isi: Ni igisubizo cy’Imana ku isi yashegeshwe n’umwiryane, urwango, ubugizi bwa nabi  n’ibindi  byaha.

 

Inema  dusaba

Dusabe inema yo gutera intambwe ya mbere mu nzira y’ubwiyunge no guhora ntanga imbabazi.

 

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Kuki ubutungane bw’umwigishwa wa Yezu Krisitu busumba kure ubw’abigishamategeko n’abafarizayi? Ni iki nakora kugira ngo imibanire yanjye n’abandi ibe koko iy’umwigishwa wa Yezu?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana.

Ese naba niyumvisha ko umujinya, ishyari, urwango, kwifuriza inabi bagenzi banjye, ubwirasi ari imizi   y’ubugizi bwa nabi n’ubwicanyi?  Ese nzirikana ko inzira iganisha mu buzima bw’iteka ari urukundo, kubabarira no kwiyunga?

 

Isengesho

Nyagasani, ngira igikoresho cy’amahoro

Nyigisha gutera intambwe ya mbere

 Mu nzira   ndende y’ubwiyunge.

Mvuburamo isoko y’ubugwaneza, urugwiro no kwihangana.

Nyagasani, tutari kumwe ntacyo nakwimarira,

Umwijima ukomeye urankikije.

Ariko ibishashi by’urumuri rwawe biramurikira,

Roho Wawe n’ijambo ryawe nibyo binyobora.

Nyagasani, ndahamya ko ubuzima umpa butsinda urupfu

Nwino ubane nanjye Nyagasani.

Ku wa Gatandatu w’icyumweru cya mbere

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

Ivug 26, 16-19: “uzaba umuryango weguriwe Uhoraho.”

Zab 118:            “hahirwa abashakashaka Uhoraho n’umutima wabo wose.”

Mt 5, 43-48:      “mukunde abanzi banyu…”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 5, 43-48)

 

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 43«Mwumvise ko byavuzwe ngo ‘Uzakunde mugenzi wawe, wange umwanzi wawe.’ 44Jyeweho ndababwira ngo ‘Nimukunde ababanga, musabire ababatoteza’, 45Bityo muzabe abana ba So uri mu ijuru, We uvusha izuba rye ku babi no ku beza, kandi akavubira imvura abatunganye n’abadatunganye. 46Nimwikundira gusa ababakunda, muzahemberwa iki? Ese abasoresha bo, si ko babigenza?47Maze se nimuramutsa gusa abo muva inda imwe, muzaba murushije iki abandi? Ese abatazi Imana bo, si ko babigenza?48Mwebweho rero, muzabe intungane nk’uko So wo mu ijuru ari intungane.» 

 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Iri somo riratwumvisha neza agaciro ko kwisubiraho. Kwisubiraho nk’uko yezu abidusaba, bijyana no kumenya itegeko ry’urukundo. Urukundo ni inzira igeza ku butagatifu.

 

Yezu yabwiye abigishwa be ati: “mukundane nk’uko nanjye nabakunze”. Iri tegeko yaduhaye asangira n’abigishwa be bwa nyuma, amaze kuboza ibirenge, ni urumuri ruduhumura amaso. Agakiza k’isi ntigashoboka, igihe tudahisemo inzira y’urukundo rwitanga kugera ku ndunduro. Ntimugire ubwoba. Roho aza kudutabara!

 

Urukundo ntabwo rusaba ibihambaye, ni impano izira ikiguzi: ni Roho w’Imana, ni Roho w’urukundo udutuyemo kandi utuyobora.

 

Mwumvise ko byavuzwe ngo…” nguko uko inyigisho ya Yezu hejuru y’umusozi itangira. Izi nyigisho zitwereka uko umwigishwa wa Yezu agomba kuba ameze, zitwereka na none imibanire y’abantu. Imibanire y’umukristu na bagenzi be, zitwereka imibereho y’abana b’Imana. Uko umwigishwa wa Kristu abanye n’abandi byerekana ko ingoma y’Imana yatashye mu mateka y’abantu. Ni igikorwa cya Roho utanga ubutungane.

 

 Ibyari byaravuzwe byagombaga kubungabunga ubumwe n’umuhamagaro by’imbaga y’Imana.

 

“Mugenzi wawe”, bivuga buri muntu ugize umuryango witorewe n’Imana;

Kwanga” bivuze kudakunda, kugaragaza ko ntacyo uhuriyeho n’undi.

Njyewe mbabwiye ko…” Yezu avuga nka Musa mushya. Arasobanura ibigomba kuranga abana b’Imana: “nimukunde ababanga”. Mu buzima busanzwe iyi nteruro ntiyumvikana, ntisanzwe. Gukunda ntibishingira ku marangamutima. Ntabwo ari ukwereka abatugiriye nabi ko ntacyo bidutwaye. Gukunda ni inshinga isaba ibikorwa. Igaragaza ubushake bwo kwifuriza undi ikiri ikiza, kumwifuriza ko twaba inshuti, ko tugomba kurenga ibidutandukanya. Gukunda ukwanga ni ukwemera ko urukundo rushobora byose: gukiza, no guhindura imitima. Ni ukwemera igitangaza, ni ingabire y’Imana ubwayo.

Gukunda abanzi ntibyoroshye nko gukunda abadukunda, ahubwo ni urukundo rwitanga, rurema. Urukundo Mutagatifu Yohani w’umusaraba yarutatse atya: “ahatari urukundo, muhashyire urukundo, muzasarura urukundo”. Ariko urwo rukundo rushoboka kuwarugize n’uwaruhawe n’impuhwe z’Imana.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho:

Nditegereza Yezu ku musaraba, ubabazwa, utamirijwe ikizingo cy’amahwa, akawupfiraho. Ndumva isengesho rye. “Dawe”, bababarire kuko batazi icyo bakora”.

 

Inema dusaba:

Dusabe inema yo kumva no gushyira mu bikorwa itegeko rya Nyagasani: “mube intungane nk’uko So uri mu ijuru ari intungane”. Mutagatifu Luka ati: “mube abanyampuhwe…”  Ubutungane bw’Imana bugaragarira mu rukundo n’impuhwe byayo.

 

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ndumva ukuntu kubabarira bigoye;  nkumva kandi ko nta mbaabazi, nta kwiyunga, nta kizere cy’ejo hazaza abantú bagira. Kubabarira ni ukwitangira ubuzima bikaba rimwe na rimwe byakuviramo urupfu.

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ndibuka igihe nababariwe, n’igihe niyunze…ni kimwe mu bihe bishimisha umuntu mu buzima bwe.  Muri icyo gihe nibwo  Nyagasani yigaragariza umuntu.

 

Isengesho

Nyagasani, njya ntekereza ko “unsaba ibidashoboka, none rero, ni gute nshobora guhindura umutima wanjye n’uwa mugenzi wanjye?” Nyagasani, mpa kwizera ko nta kidashoboka ku wemera, k’ukunda n’uwakiriye imbabazi zawe kenshi.

Ku wa Mbere w’icyumweru cya kabiri

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

Dan 9, 4-10     :“twimye amatwi abahanuzi bawe”

Zab 78           :“dutabare…ugiriye ikuzo ryawe”

Lk 6, 36-38     : “ntimugacire abandi urubanza, namwe mutazarucirwa”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka (Lk 6, 36-38 )  

 

Muri icyo gihe, Yezu abwira rubanda ati 36« Nimube abanyampuhwe, nk’uko So ari Umunyampuhwe. 37Ntimugashinje abandi, namwe mutazashinjwa ; ntimugacire abandi urubanza, namwe mutazarucirwa; nimubabarire abandi, namwe muzababarirwe. 38Mujye mutanga, namwe muzahabwa: icyibo gishimishije, gitsindagiye, gicugushije, gisheshekaje ni cyo bazabuzuriza, kuko igipimisho mugeresha, ari cyo muzasubirizwamo. » 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Mu nyigisho za mutagatifu Luka – inyigisho zatangiwe ahantu h’igisiza- zirasa n’inyigisho zatangiwe ku musozi mu Ivanjili ya Matayo, Yezu asaba abigishwa be kwigana Imana Data. Amategeko n’Abahanuzi byuzurizwa bikananonosorwa n’Ivanjili. bihiniye mu nteruro: “mube abana ba So uri mu ijuru”.

Mube abanyampuhwe nk’uko So ari Umunyampuhwe”. Ijambo “nk’uko” rifite umwanya w’ibanze kandi ni ingenzi nk’ijambo “umunyampuhwe”. Twibuke ko Yezu yavuze ati: “mukundane nk’uko nabakunze”; “ndabatumye nk’uko Data yantumye”. intego y’ubuzima bwa gikristu ni ukwisanisha na Kristu.  

Mutagatifu Pawulo, mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma aratubwira ati: “abo yamenye kuva kera, yanabageneye guhabwa isura y’Umwana wayo ngo abe Umuvukambere mu bavandimwe benshi” (8,29). Iyo sano ntabwo tuyiha, ni ingabire, inema; ni igikorwa cya Roho utanga ubutungane, ni n’imbuto yo kurangamira Kristu.

“…umunyampuhwe” bivuga: “umutima wumva imibabaro y’abavandimwe”, Ni “ukubabarana n’abababaye”. Nguko uko umutima w’umubyeyi wacu wo mu ijuru umeze. Yezu, Ishusho y’Imana itagaragara (kol 1,15), yabigaragarije mu buzima bwe, mu mpuhwe ze zuje ubugwaneza. Gusa nka Yezu, gukurikiza Data, ni ukuba umunyampuhwe ( nk’uko Yezu yabikoreye umupfakazi w’i Nayini wari ugiye guhamba umuhungu we w’ikinege) mu byo dukora no mu myitwarire yacu ya buri munsi. “Hahirwa abagira impuhwe” (Mt 5,7) ngiri ipfundo ry’ubuzima bwa gikristu.

“… nk’uko so…” Imana ni Umunyampuhwe kugeza he? Mutagatifu Yohani asubiza ati: “koko Imana yakunze isi cyane, bigeza aho itanga Umwana wayo w’ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agire ubugingo bw’iteka” (Yh 3,16). Ni ku bw’impuhwe Yezu yemeye kudupfira. Ibyo bivuze ko yemeye gupfa mu cyimbo cyacu. ( Yh. 15, 13). Kugira impuhwe bigaragazwa no kwitanga bikoranywe urukundo.

Ntimugace imanza…” ntabwo ari ukutubuza gutekereza ngo dufate icyemezo. Ahubwo, niho ukwigenga kw’abana b’imana gushingiye… ariko, Yezu atubuza kuvuga abandi nabi, bityo tugakurizaho kubacira urubanza. Igihe tubikoze, tuba twigira intungane maze tukirengagiza impuhwe z’Imana zihindura n’imitima yanangiye.  

“…igipimisho mugeresha, ni cyo muzasubirizwamo”. Ntitugomba kuzategerereza ingororano yacu mu ijuru. Kuva ubu Yezu agwiriza ibyiza abamwiringiye kandi bakereye guhora ari beza nk’uko Data ari Mwiza.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho:

Nditegereza ishusho y’impuhwe z’Imana: Yezu, umushumba mwiza, ushaka intama zazimiye, akazishyira ku bitugu bye.

 

Inema dusaba

Ndasaba inema yo koroshya nka Yezu kugira ngo nakire amahoro y’umutima no kutagira abo ncira imanza

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ndashaka kumva ko ivanjili y’uyu munsi ari igisabisho cya “Dawe uri mu ijuru”: “…mu nsi nko mu ijuru…”. Nshobora kubaho nte nk’umwana w’Imana?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ndibuka ubuhamya bw’ibikorwa by’urukundo n’impuhwe… nk’igihe cy’imbabazi no kwiyunga, ni ibihe byiza cyane mu mibereho y’umuntu n’igihe cyo guhura na Nyagasani wavuze ngo: “ni njye mwabaga mubigiriye”.

 

Isengesho:

Hahirwa umuntu udakurikiza inama y’abagiranabi,

akirinda inzira y’abanyabyaha,

kandi ntiyicarane n’abaneguranyi,

ahubwo agahimbazwa n’amategeko y’Uhoraho,

akayazirikana umunsi n’ijoro!

 

Ameze nk’igiti cyatewe iruhande rw’umugezi,

kikera imbuto uko igihe kigeze,

kandi amababi yacyo ntagire ubwo arabirana;

uwo muntu ibyo akora byose biramuhira.

Naho ku bagiranabi si uko bigenda.

Ku wa Kabiri w’icyumweru cya kabiri

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

Iz. 1, 10-20: “Muharanire ubutabera, mwite ku mfubyi…”

Zab. 49: “Jya unyiyambaza mu gihe cy’amagorwa…”

Mt. 23, 1-12: “Uzikuza wese azacishwa bugufi…”  

 

 DUSOME IJAMBO RY’IMANA

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt. 23, 1-12)

 

Muri icyo gihe, 1Yezu abwira rubanda n’abigishwa be ati 2«Abigishamategeko n’Abafarizayi bicaye ku ntebe ya Musa: ‘nuko rero, nimukore kandi mukurikize icyo bababwira cyose, ariko ntimukigane imigenzereze yabo, kuko bavuga kandi ntibakore. 4Bahambira imitwaro iremereye bakayikorera abantu, ariko bo bakanga kuyikozaho n’urutoki! 5Muri byose bakorera kugira ngo abantu bababone. Ni cyo gituma barushanwa gutwara ku kuboko no ku gahanga udupapuro twanditseho Amategeko, n’incunda z’imyambaro yabo bakazigira ndende. 6Bakunda ibyicaro bya mbere aho batumiwe, n’intebe za mbere mu masengero, 7bagakunda kuramukirizwa ku karubanda no kumva abantu babita ‘Mwigisha’.  8Mwebweho ntimugatume babita ‘Mwigisha’ , kuko Umwigisha wanyu ari umwe gusa, mwese mukaba abavandimwe. 9Ku isi ntimukagire uwo mwita Umubyeyi wanyu, kuko mufite Umwe gusa, Imana Data uri mu ijuru. 10Ntimukemere ko babita “Abayobozi”, kuko mufite Umuyobozi umwe gusa ari we Kristu. 11Umukuru muri mwe azabe umugaragu wanyu. 12Uzikuza wese azacishwa bugufi, naho uzicisha bugufi azakuzwa. » 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Iyi Vanjili tuzirikana ni intangiriro y’inyigisho ya gatanu dusanga mu Nkuru Nziza uko yanditswe na Mutagatifu Matayo. Yezu agaragaza imyitwarire idakwiye y’abigishamategeko n’abafarizayi. Iyo Liturijiya iduteganyiriza isomo nk’iri ngiri mu gihe cy’igisibo ni ukugira ngo natwe twirinde kugwa mu byaha nk’iby’abigishamategeko n’abafarizayi. Ni nacyo mu by’ukuri Mutagatifu Matayo yashakaga kutwigisha. Turi kugenda twegera umunsi Yezu Kristu yapfiriyeho ari naho Mutagatifu Matayo yerekanira inyigisho ya Yezu, abigishwa be bamenyeraho uko bakingura imitima yabo bakakira inema y’Imana. Bitandukanye n’imyifatire y’abafarizayi n’abigishamategeko, bo bafite umutima unangiye. Aya magambo Yezu abwira abigishamategeko n’abafarizayi agomba kutubera inyigisho, akatubera impamvu yo kwiyoroshya tukemera Inkuru Nziza.

 

Abigishamategeko n’abafarizayi bicaye ku ntebe ya Musa. “N’uko rero nimukore kandi mukurikize icyo bababwira”... Yezu azi neza uburemere bw’inyigisho zabo. Kwicara byerekana ububasha bahabwa, ububasha bubakwiye nk’abahanga; intebe igashushanya uburemere n’agaciro gakomeye by’amategeko ya Musa. Yezu ubwe yivugira ko ataje gukuraho amategeko ahubwo kuyuzuza (Mt 5, 17-19).

Yezu arasaba abigishwa be ndetse n’ikivunge cy’abamukurikiye, kumva no gukurikiza ibyo abigishamategeko n’abafarizayi bigisha dore ko muri bo harimo bamwe bamukundaga bakanyurwa n’inyigisho ze, twavuga nka Simoni (Lk7, 39-40), nka Nikodemu (Yn 3, 2; 19, 39). Iri jambo rya Yezu ni ryo kwitabwaho muri iki gihe. Ntitukibagirwe nk’uko Bibiliya Ntagatifu ibivuga ko urugero rubi rw’abavugabutumwa rudatubya Ijambo ry’Imana. Yezu kuri iyi ngingo abitubwira neza yeruye :‘ mukore kandi mukurikize ibyo bababwira’ .

Yezu aradushishikariza gukora no gukurikiza ibyo batubwira. Niba Yezu adusaba akomeje gutega amatwi abasimbura ba Musa ni nako tugomba kubigenzereza abasimbura b’Intumwa.

Ariko ntimukigane imigenzereze yabo… ni byo kuko urugero rubi rw’Abogezabutumwa

“ rw’urukozasoni” rugira ingaruka mbi ku muryango w’Imana. Urugero rubi rutuma umuntu atagira icyo yitaho, gushidikanya, guta ukwemera ku banyantege nke ndetse no gutakaza icyizere kuri Kiliziya. Uzi Uwo yemeye amukomeraho.

Ni iki Yezu ashinja abayobozi b’umuryango aribo: abafarizayi n’abigishamategeko?

 

-Kwivuguruza: ubuzima babayemo butandukanye kure n’ibyo bigisha. Bahambira imitwaro iremereye, bakayikorera abandi, nyamara ubwabo batayikozaho n’urutoki.

-Kwikuza: bashaka gukuzwa, no gukomerwa amashyi, bo ubwabo bitwara nk’aho bari hejuru y’abandi (nyamara birengagiza ko n’umwami arebwa n’amategeko).

- Uburyarya: bigaragaza uko batari, bashaka kugaragaza imyitwarire y’inyuma itandukanye kure n’ibitekerezo biri mu mutima wabo.

Uku kwikuza kwabo, gutuma  badashobora gukunda no gukundwa. Uku kwikuza ni ukwanga no gusuzugura Imana.

Ntihakagire uwo mwita Umubyeyi wanyu (ku isi)…birumvikana, aha ngaha, Yezu ntabuza abantu kwita “papa” ababyeyi babo cyane cyane iyo hari icyo muhuriyeho, nk’amasano,…ahubwo araturinda kutagira uwo tumariramo ubwo bubyeyi hano ku isi akaba nkaho ariwe ngombwa mu buzima, tukibagirwa Imana. Aha aratuburira kutagira imyitwarire ituma batwita ababyeyi bafie igitinyiro kuburyo abaciye bugufi batashobora kutwegera, bityo ntitugire aho duhurira. Ubusanzwe, umuntu ushinzwe abandi yagobye kubabera umugaragu.

Yezu, ariwe Ivanjiri ishingiyeho, aragaragaza ishusho y’ubuyobozi yoza ibirenge by’intumwa ze. (Yh 13, 1-20). Ni nayo mpamvu ubuyobozi busaba kumvira  nk’uko Ivanjili ibyigisha.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho:

 Mu mutima wanjye ndabona umuntu w’umunyakuri, ukereye kwakira ingabire z’uhoraho

 

Inema dusaba:

Ndashaka kwigana Yezu, mbitewe n’urukundo nkaba umuhereza wa bose, nkaba umuto muri bose.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana:

Tumenye neza ko hari uburyo bubiri bw’uburyarya: Hari uburyarya bugaragarira mu by’ukora mu by’ukuri bitajyanye n’uko ubyemera; hakaba n’uburyarya bwo kutavugisha ukuri kugira ngo udatakaza ibyubahiro. Ubu buryo bubiri rero twabugereranya no kwanga ukuri, gutinya ukuri umuntu akemera kubaho nk’aho adakuze mu bitekerezo. Kwicisha bugufi no kwiyoroshya ni ko kubaho mu kuri. Ni ukuba umunyakuri nyawe. Twisuzume!

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana:

Tuzirikane Ijambo rya Yezu Kirisitu rikunze kugarukwaho kenshi mu mavanjili: “Uwikuza awese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi azakuzwa” Tugendeye kuri iri Jambo ry’Imana, dufate icyemezo, twiyemeze kwicisha bugufi, Icyubahiro n’ikuzo tubiharire Imana Umuremyi wacu.

 

Isengesho:

Nyagasani, wowe ugira umutima utuza kandi woroshya

Umutima wanjye wugire nk’uwawe.

Kwiyoroshya ni ikimenyetso cya Kristu

Ikimenyetso Ijambo Rye rishingiyeho kandi                                                                             

Iryo Jambo rikarumbuka imbuto nyinshi.

Kwiyoroshya ni ikimenyetso cy’uwakiriye Kristu

Kwiyoroshya bituma umuntu atsinda shitani

Akaba umubibyi w’amahoro,

Nyagasani, wowe ugira, umutima utuje kandi woroshya

Umutima wanjye wugire nk’uwawe

Ku wa Gatatu w’icyumweru cya kabiri

 

    AMASOMO TUZIRIKANA

 

Yer 18, 18-20: “bancukurira urwobo ngo ngwemo”

Ps 30               : “Roho yanjye nyishyize mu biganza byawe”.

Mt 20, 17-28: “Mushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kumweraho?”.

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 20, 17-28)

 

Muri icyo gihe, 17Yezu akaba arazamuka yerekeza i Yeruzalemu, ashyira ba Cumi na babiri ukwabo, maze ababwirira mu nzira ati 18«Dore tuzamutse tujya i Yeruzalemu, maze Umwana w’umuntu azagabizwe abatware b’abaherezabitambo n’abigishamategeko. Bazamucira urubanza rwo gupfa, 19bazamugabiza abanyamahanga kugira ngo ashinyagurirwe, akubitwe, maze abambwe ku musaraba ; ariko ku munsi wa gatatu azazuke.»  20Nuko nyina wa bene Zebedeyi asanga Yezu ari kumwe n’abahungu be bombi, arapfukama, ashaka kugira icyo amusaba. 21Yezu aramubaza ati «Urashaka iki?» Undi aramusubiza ati «Dore aba bahungu banjye bombi, tegeka ko bazicarana nawe, umwe iburyo, undi ibumoso, mu Ngoma yawe. » 22Yezu arabasubiza ati «Ntimuzi icyo musaba; mushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho?» Baramusubiza baii « Turabishobora. » 23Yezu ati «Koko muzanywera ku nkongoro yanjye, naho kwicara iburyo n’ibumoso bwanjye si jye ubitanga : ni ibyo abo Data yabigeneye. » 24Abandi cumi babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. 25Nuko Yezu arabahamagara, arababwira ati «Muzi ko abahawe kugenga amahanga, bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo bayategekesha agahato. 26Kuri mwebwe rero, si uko bimeze. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe, niyigire umuhereza wanyu ; 27uzashaka kandi kuba uwa mbere muri mwe, azihindure umugaragu wanyu. 28Ni nk’uko Umwana w’umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. » 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

 ‘Yezu ashyira ba cumi na babiri ukwabo, maze ababwirira mu nzira...’ Ntabwo ari inkuru itagize icyo ivuze, agiye kubaragiza ijambo rikomeye ryerekana ubutumwa n’ubuzima bwe mu minsi ye ya nyuma hano ku isi. Nk’uko yashyize Petero, Yakobo na Yohani ukwabo yihindura ukundi, mu maso yabo, mu busitani bwa Getsimani, ni nako yashyize n’ intumwa ze cumi n’ebyiri ukwabo kuko abigishwa be bose batashoboraga kwakira no kumva ubwo butumwa. Yezu ibi arabibabwira bari mu rugendo bagana I Yeruzaremu, ariho yatangiriye ubuzima bwe bwo kurokora imbaga yari yaroramye kubera ibyaha. Aha turategujwe ibigiye gukurikiraho biratureba twese nk’abakristu. Ubuzima bwacu ni urugendo rugana i Yeruzaremu.

‘Umwana w’umuntu azagabizwa abagome ariko ku munsi wa gatatu azazuka’ (Mt 16, 21-23; 17, 22-23). Yezu arateguza ibabara, urupfu n’izuka bye. Dutekereze ubwoba intumwa (ba cumi na babiri) zagize n’uburyo zitabashije gusobanukirwa ako kanya. Ntibari barasobanukiwe neza n’amagambo y’umuhanuzi Izayi. Bari bategereje Mesiya ukomeye, wuje imitsindo. Ni nyuma y’izuka, bamurikiwe na Roho Mutagatifu, batangiye kubona buhoro buhoro ihuriro hagati y’urukundo, kwicisha bugufi, ukumvira, ububabare n’umukiro wa muntu. Mbega ukuntu umugambi w’Imana utugarura mu nzira nziza! , Mbega ukuntu umugambi w’Imana utangaje!

‘Nyina wa Yakoba na Yohani yegera Yezu...’ Ntasabira abana be, imyanya y’icyubahiro gusa ahubwo aranabasabira kugira uruhare ku butegetsi. Ibi bikaba bigaragaza ko ibitekerezo by’ intumwa byari bihabanye n’icyo Yezu yashakaga. Aha niho Yezu yahereye abereka koko gahunda ye afitiye mwene muntu. Natwe kandi tukaba twahakura inyigisho nka Kiliziya Umuryango w’Imana. Ntitugomba guharanira ubukire ndetse n’ubutegetsi, tugomba kubaho mu bukene kandi tukitangira abandi cyane cyane kwamamaza Inkuru Nziza.

‘Mushobora kunywera …..’ Inkongoro ishushanya ububabare n’urupfu n’izuka bya Yezu Kristu. Kugira ngo umukirisitu abashe kubana na Yezu muri we, agomba kugira uruhare ku mibabaro Ye, akemera kubambanwa na Krisitu . Ni byiza rero gukurikira Kirisitu kugera Igorogota.

‘ushaka kuba mukuru muri mwe niyigire umuhereza wanyu’ Iri ni isomo rijyanye no kubaha bivuye ku mutima. Cyane cyane rikaba rireba abashinzwe kuyobora abandi! Ni inyigisho y’ingenzi idufasha mu byukuri kubana neza bya kivandimwe mu mahoro. Ariko ntabwo rireba gusa abayobozi, rireba buri muntu wese, icyo yakora cyose akorera mugenzi we agomba kukimukorera n’umutima wicishije bugufi. 

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho:

Ndabona abigishwa ba Yezu, batumiwe kugira ngo bahabwe ubutumwa, banahabwe umurage: Kugira uruhare mu rupfu n’izuka bye.    

 

 

Inema dusaba:

Ndashaka n’umutima wanjye wose kwigana Yezu We wafashe inzira igana i Yeruzalemu.

 

 Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana:

Tugerageze kwisuzuma, dushungure inzozi zacu zo gushaka kuba abantu bakomeye, zo gushaka kwikuza tugasumba abandi. Noneho twumve ijwi rya Yezu ritubwira riti “ Ntabwo uzi icyo urimo gusaba”, twumve ko ibyo bitekerezo byacu bidutandukanya n’Imana bityo bikaba bituruka kuri Sekibi.

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Twumve ijwi rya Yezu ritubwira riti “ Ushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho?” Aha ntabwo bishatse kuvuga kubabara nkawe, ahubwo gukunda kugeza ku ndunduro no kutitandukanya na We bibaho.

 

Isengesho

Nyagasani, nanjye menze nka Yakobo na Yohani

Bashakaga ibyubahiro n’ubutegetsi,

Ariko cyane cyane bashakaga kukuba iruhande

Kukwicara iburyo n’ibumoso,

N’uko usukura ibyifuzo byabo.

 

Sukura ibitekerezo byanjye Nyagasani,

Umpe gukomera mu rukundo

No kutagira ikindi nifuza

Keretse kugumana nawe,  kubaho nkawe

No kugukurikira mu nzira igana  i Yeruzalemu.

 Ku wa Kane w’icyumweru cya kabiri

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

Jr 17, 5-10: “umutekano utari wo n’umutekano nyakuri”.

Zab   1       “hahirwa umuntu uzirikana amategeko y’Uhoraho umunsi n’ijoro”

Lk 16,19-31 « bafite Musa n’abahanuzi, nibabumve »

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka (Lk 16,19-31)

 

Muri icyo gihe, Yezu abacira uyu mugani ati 19«Habayeho umugabo w’umukungu wambaraga imyambaro myiza y’umuhemba n’ iy’imyeru, buri munsi akarya by’agatangaza. 20Hari n’umukene witwaga Lazaro wari waramazwe n’ibisebe, akarambarara ku muryango w’uwo mukungu. 21Yifuzaga gutungwa n’ibyagwaga hasi bivuye ku meza y’uwo mukungu, akabibura ; ahubwo imbwa zikaza kurigata ibisebe bye. 22Umukene rero aza gupfa, abamalayika bamushyikiriza Abrahamu ; umukungu nawe arapfa, baramuhamba. 23Ageze ikuzimu, arahababarira cyane. Ni ko kubura amaso, abonera kure Abrahamu ari kumwe na Lazaro. 24Nuko atera hejuru ati ‘Mubyeyi Abrahamu, mbabarira wohereze Lazaro akoze umutwe w’urutoki rwe mu mazi, maze aze ambobeze ku rurimi, kuko nazahajwe n’uyu muriro.’ 25Abrahamu aramusubiza ati ‘Mwana wanjye, ibuka ko wakize cyane ukiri ku isi, naho Lazaro akahagirira ibyago. Ubu rero yibereye hano mu byishimo, naho wowe urababara. 26Uretse n’ibyo, hagati yacu narnwe hari imanga nini, ituma abashaka kuva hano baza aho batabishobora, namwe kandi ntimushobore kuva aho muri ngo mudusange.’ 27Umukungu arongera ati ‘Mubyeyi, ndagusabye ngo wohereze Lazaro kwa data, 28kuko mpafite abavandimwe batanu; agende ababurire ejo na bo batazaza aha hantu h’ububabare.’ 29Abrahamu aramusubiza ati ‘Bafite Musa n’Abahanuzi, nibabumve!’ 30Undi ati ‘Oya, mubyeyi Abrahamu! Ahubwo umwe mu bapfuye nabasanga, bazisubiraho. 31Abrahamu arongera aramusubiza ati ‘Niba batumva Musa n’Abahanuzi, n’aho hagira uzuka mu bapfuye, ntibyabemeza.’» 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

 “Umukene, witwa Lazaro…” Uyu mugani ni umwe mu migani izwi cyane, ndetse no ku batemera. Umugani w’umukene Lazaro uryamye ku muryango w’inzu y’umukungu, kw’isi yose, wabaye ikimenyetso kigaragaza ubusumbane bukabije kandi butihanganirwa mu bantu. Igice cya mbere cy’uyu mugani cyari gisanzwe kizwi muri Misiri ya kera, mbere ya Yezu. Tukizirikane.

Umukene arapfa…umukungu nawe arapfa…” Imbere y’urupfu twese turareshya. Ubwikanyize mu bantu, akenshi buba buturutse ku kubanza kwica kugira ngo baronke,  ntacyo buba bumaze kandi ni ubw’igihe gito. Urupfu ntirugira uwo rwubahiriza kurusha abandi mu bantu. Mbega ukuntu nyuma y’ubu buzima, ubuzima bw’umukene hano ku isi busumbye kure ubw’uwabaye umukungu hano ku isi! Biragaragara rero ko ku isi yose hagaragara imanga nini itandukanya abakene n’abakire. Ako karengane ndetse tugasanga no mu mijyi yo muri Afurika.  

Ako karengane rero kabusanye n’ibyo Imana ishaka. Kandi Imana ntibyihanganira. Ubwo buzima bumeze butyo buzagira iherezo: nyuma y’ubu buzima, byose bizahinduka. Abakene bazahozwa. Yezu rero ahereye kuri iri somo ryari risanzweho no kuva kera, ararivugurura, araryuzuza.

“Habayeho umugabo w’umukungu…” ngaho nitwitegereze imyitwarire y’uyu mukungu. Uko bigaragara, nta cyo yimye Lazaro. ariko icyo yakoze, gikabije kuba kibi: ntiyigeze amurebesha n’irihumye! Ng’uko uko ubukungu budasangiwe bugenda buhuma ba nyirabwo amaso: bunangira umutima kugeza ubwo ababufite baba batagishoboye kubona akaga abakene babamo muri iyi si, ntibutuma ababwizirikaho bumva imibabaro y’abantu.

Ukwikunda uko ari ko kose na ko kubyara ingaruka nk’izo, kabone n’ubwo kwaba gutewe no guhemukirwa, n’ishyari umuntu yagiriwe, cyangwa se kukaba gutewe no kuba umuntu yaracishijwe bugufi. Uko kwikunda rero gutuma umuntu atifungurira abandi, bityo ntashobore no kwakira ingabire y’Imana.

“Hagati yacu namwe hari imanga nini…” muri ubu buzima, igihe icyo ari cyo cyose umuntu aba ashobora kwisubiraho, akemera Ivanjili. Isano umuntu yari afitanye n’Imana n’abantu ikongera igakomera. Iyo umuntu amaze gupfa atarisubiraho, aba yakerewe. Uko ni ko igice cya mbere cy’uyu mugani kirangira.

“bafite musa n’abahanuzi, nibabumve”. Umukungu yashakaga kurinda abavandimwe be batanu kutazajya muri ububabare yari arimo. Kugira ngo bisubireho, yasabye ko habaho igitangaza: yashakaga ko Lazaro ababonekera! Igisubizo cya Abrahamu kiratangaje kandi ni cyo ngingo nyamukuru y’uyu mugani. Gutega amatwi Ijambo ry’Imana byonyine nibyo bishobora guhindura imitima y’abantu. Uyu mugani uraduhamagarira guhinduka tukava mu buzima butworeka mu cyorezo tugakurikira inzira y’Ubugingo bw’iteka. Ntidutegereze ko igihe cyo gupfa kigera kugira ngo tubone gufungura amaso yacu, kuko tuzaba twakerewe.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Ngerageje gutekereza mu bwenge bwanjye ndabona imanga ebyiri: mpereye ku bantu nzi, hari imanga itandukanya abakire n’abakene; n’imanga itandukanya ubu buzima bwo ku isi n’ubuzima bwa nyuma y’urupfu.

 

Inema dusaba

Ndasaba imbaraga n’ubushishozi kugira ngo nshobore gufata icyemezo gihamye igihe kitararenga

.

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ese numvana ukwemera Ijambo ry’Imana, ubutarambirwa, kuburyo rigira icyo rihindura mu buzima bwanjye bwa buri munsi?

 

Ducengerwe n'Ijambo ry'Imana

Aho wenda sinaba ndi umwe muri bariya bavandimwe batanu b’uriya mukungu? Kandi noneho nkaba mpugiye mu guhihibikanira ibintu bihita bityo nkibagirwa ukuri kw’ingenzi ariko gushakashaka Imana?

 

Isengesho

Uhoraho ni urumuri rwanjye n’agakiza kanjye.

Ikintu kimwe nasabye Uhoraho, kandi nkaba ngikomeyeho,

ni ukwiturira mu Ngoro y’Uhoraho, iminsi yose y’ukubaho kwanjye,

kugirango mpore nirebera uburanga bw’Uhoraho

kandi nite ku Ngoro ye ntagatifu.

None rero, Nyagasani, uruhanga rwawe ni rwo nshakashaka,

ntumpishe uruhanga rwawe!

Uhoraho ni urumuri rwanjye n’agakiza kanjye!

Ku wa Gatanu w’icyumweru cya kabiri

 

   AMASOMO TUZIRIKANA

 

Intg 37, 3…28: “Yozefu bamugura amasikeri makumyabiri ya feza.”

Zab 104         : “uburanga bw’Umuremyi bwishushanyije mu biremwa bye”.

Mt 21, 33…46: “ibuye ryajugunywe n’abubatsi ni ryo ryabaye ibuye nsanganyarukuta!”

 

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 21, 33…46)

 

Muri icyo gihe, Yezu abwira abatware b’ abaherezabitambo n’Abafarizayi ati 33« Nimwumve undi mugani. Habayeho umuntu wari ufite umurima, awuhingamo imizabibu, awuzengurutsa uruzitiro, acukuramo urwengero, yubakamo n’umunara w’abararirizi, awatira abahinzi maze yigira mu rugendo. 34Igihe cy’isarura cyegereje, atuma abagaragu be ku bahinzi kugira ngo bahabwe ibyatamurima. 35Ariko abahinzi bafata abagaragu be, umwe baramukubita, undi baramwica, undi bamutera amabuye. 36Nuko arongera yohereza abandi bagaragu baruta aba mbere ubwinshi, nabo babagenza batyo. 37Hanyuma abatumaho umwana we yibwira ati ‘Umwana wanjye we nta cyo bazamutwara.’ 38Ariko abahinzi babonye umwana we, barabwirana bati ‘Dore uzamuzungura; nimuze tumwice maze tuzazungure ibye!’ 39Nuko baramufata, bamwigiza hirya y’imizabibu, baramwica. 40Aho nyir’imizabibu azahingukirira, azagenzereza ate abo bahinzi?» 41Baramusubiza bati «Abo batindi azabica urw’abagome, maze imizabibu ye ayatire abandi bahinzi bazajya bamuha ibyatamurima uko isarura rigeze.» 42Nuko Yezu arababwira ati «Ntimwigeze musoma mu Byanditswe ngo ‘lbuye ryajugunywe n’abubatsi ryabaye insanganyarukuta; icyo gikorwa cya Nyagasani cyatubereye igitangaza.’ 43Ni cyo gituma mbabwira nti ‘lngoma y’Imana muzayinyagwa, maze ihabwe ihanga rizayibyaza imbuto.’ 45Abatware b’abaherezabitambo bumvise imigani ye, bamenya ko ari bo avuga. 46Nuko bashaka kumufata, ariko batinya rubanda rwabonaga ko ari umuhanuzi. 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

“Nimutege amatwi uyu mugani…” Wagira ngo ni ikigereranyo kuko, buri jambo ry’uyu mugani rifite igisobanuro kihariye cyaryo: nyirumuzabibu ni Imana; umuzabibu, ni umuryango w’Imana; abagaragu ni abahanuzi; umwana ni Yezu wiciwe hanze y’umugi wa Yeruzalemu. Abari bashinzwe kwita ku muzabibu ni abayahudi b’abahemu batubahaga Imana; abandi bantu bazegurirwa umuzabibu ni abazaba bumvise Ijambo ry’Imana bakarikurikiza; ni ukuvuga abayahudi n’abanyamahanga. Uyu mugani ni ingenzi: kuko tuwusanga mu mavanjili atatu ariyo iya Matayo, Mariko na Yohani.

Atera umuzabibu…” Intangiriro y’uyu mugani irasa n’ibiri muri Izayi, umutwe wa gatanu. Ingingo y’umuzabibu igenda isubirwamo n’abahanuzi bose ndetse na za zaburi (urugero: zab 79). Muri Yohani umutwe wa cumi na gatanu Yezu azahishura iyobera ry’umuzabibu w’ukuri: “Njye ndi Umuzabibu, mwe mukaba amashami”. Imana niyo yateye umuzabibu, ni yo iwurinda, ikanawitaho. Ikunda umuzabibu wayo kandi iwutegerejeho umusaruro mwinshi.

“Igihe cy’isarura cyegereje…” Imana ikomeje kubabazwa n’umusaruro utangwa, n’ubwo yawitayeho ikohereza abahanuzi kugeza n’ubwo yohereza Umwana wayo. Mbega ukuntu abantu birengagije urukundo rwayo! Imana yakoze ibishoboka byose kugira ngo umuzabibu wayo ubashe kwera imbuto, igera aho itanga amahirwe ya nyuma ku bahinzi…Ariko yaje guhemukirwa bikabije. Umwana wayo yaje kujugunywa hanze y’umuzabibu aricwa. Yezu azajugunywa hanze y’umujyi wa Yeruzalemu abe ari na ho abambirwa ku musaraba. Uyu mugani uragenura ibyerekeye urupfu rwa Yezu.

“Azagenzereza ate abo bahinzi?” Mu gusubiza iki kibazo, abafarizayi n’abaherezabitambo biciriye urubanza ubwabo. Yezu we yatanze igisubizo kitari gitegerejwe, ku buryo cyatunguye abafarizayi n’abaherezabitambo. Yezu yasubiyemo zab 117, 22-23: ibuye abubatsi bari barajugunye niryo ryabaye ibuye ry’insanganyarukuta” ibi bikaba bishatse kuvuga ko umusaruro w’umuzabibu, Ingoma y’Imana, yanzwe n’abakuru b’umuryango wa Israheli izahabwa umuryango w’abemera ariwo Kiliziya, kuko ariyo izatuma umuzabibu wera imbuto nyinshi, imbuto z’ubutungane n’amahoro.

“Icyo gikorwa cya Nyagasani cyatubereye igitangaza”igitangaza kivugwa hano ni uko Yezu, mu izuka rye yatsinze ikibi. Icyari kibi agihinduramo ikiza, urumuri rutsinda umwijima. Amakosa yacu n’ibyaha byacu Imana yabihinduyemo ikintu kizima kandi cy’agatangaza!

 

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Ngerageje gutekereza ndabona ukuntu Umwana w’ikinege yajugunywe hanze y’umuzabibu akicwa.

 

Inema dusaba

Ndasaba ingabire yo gutangarira urukundo rw’Imana yadukunze kugeza n’aho itwoherereje Umwana wayo w’ikinege ngo adukize.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ni gute iri Jambo ry’Imana ryerekana uburyo urukundo rw’Imana rurenze kure imitekerereze yacu? Niba Imana ikura ikiza mu bibi dukora ni irihe somo nakuramo kugira ngo rigirire ubuzima bwanjye akamaro?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Igitekerezo cy’ingenzi muri uyu mugani ni uko umuzabibu ugomba kwera imbuto byanze bikunze. Ni izihe mbuto noneho ubuzima bwanjye bugomba kwerera Ingoma y’Imana?

 

Isengesho

Nimusingize Uhoraho, kuko ari umugwaneza,

kandi urukundo rwe rugahoraho iteka!

N’abatinya Uhoraho nibabivuge babisubiremo,

bati ‘Urukundo rwe ruhoraho iteka.’

 

Ibuye abubatsi bari bari barajugunye, ni ryo ryahindutse ibuye ry’insanganyarukuta

Uhoraho niwe wagennye ko biba bityo,

Maze biba agatangaza mu maso yacu.

 

Nguyu umunsi Uhoraho yigeneye:

Nutubere umunsi w’ibirori n’ibyishimo. (Zab 117)

 

 

Ku wa Gatandatu w’icyumweru cya kabiri

 

   AMASOMO TUZIRIKANA

 

Mi 7, 14-20       : Tugaragarize bundi bushya impuhwe zawe

Zab 102              : Uhoraho ni umunyambabazi ni umunyampuhwe

Lk 15, 1-3.11-32: Umuvandimwe wawe yari yarapfuye none yazutse

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka (Lk 15, 1-3.11-32)

 

Muri icyo gihe, 1abasoresha n’abanyabyaha basanga Yezu bose, bashaka kumwumva. 2Abafarizayi n’abigishamategeko batangira kwijujuta bavuga bati «Uyu muntu ko yakira abanyabyaha akanasangira na bo!» 3Nuko Yezu abacira uyu mugani ati 11«Umugabo yari afite abahungu babiri. 12Umutoya abwira se ati ‘Dawe, mpa umunani ungenewe.’ Nuko se abagabanya ibye. 13Hashize iminsi mike, umutoya akoranya ibye byose, ajya mu gihugu cya kure. Nuko ahatagaguriza ibye yibera mu maraha. 14Amaze kubitsemba byose, muri icyo gihugu hatera inzara ikaze, nuko aratindahara. 15Ni bwo agiye gusaba akazi umuturage w’icyo gihugu, amwohereza kuragira ingurube mu isambu ye. 16Yifuzaga kuba yahemburwa n’ibishishwa ingurube zaryaga, ariko ntihagire ubimuha. 17Bigeze aho aribwira ati ‘Nyamara se kwa data hari abakozi bangana iki barya bakanabisigaza, naho jyewe nicirwa n’inzara hano! 18Reka mpaguruke nsange data mubwire nti : Dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe. 19Singikwiriye kwitwa umwana wawe, none ngira nk’umwe mu bakozi bawe.’ 20Nuko arahaguruka asanga se. Akiri kure, se aramurabukwa yumva impuhwe ziramusabye. Ariruka ajya kumugwa mu nda, aramuramutsa amusomagura. 21Nuko umwana aramubwira ati ‘Dawe, nacumuye ku Mana no kuri wowe, singikwiriye kwitwa umwana wawe.’ 22Naho se abwira abagaragu be ati ‘Vuba, muzane ikanzu nziza cyane muyimwambike, mumwambike n’impeta mu rutoki n’inkweto mu birenge. 23Muzane ikimasa cy’umushishe mukibage, turye twishime, 24kuko uyu mwana wanjye yari yarapfuye, none yazutse ; yari yarazimiye, none yatahutse!’ Nuko batangira kwishima. 25Icyo gihe umwana we w’imfura yari mu murima. Arahinguka, ageze hafi y’urugo yumva baririmba, umudiho ari wose. 26Nuko ahamagara umwe mu bagaragu, amubaza ibyo ari byo. 27Undi aramusubiza ati ‘Ni murumuna wawe wagarutse; none so yabaze ikimasa cy’umushishe, kuko yamubonye ari mutaraga.’ 28Aherako ararakara, yanga kujya mu rugo. Se arasohoka, aramuhendahenda ngo aze 29Nuko abwira se ati ‘Reba imyaka yose maze ngukorera : nta n’itegeko ryawe na rimwe ndengaho, nyamara ntiwigeze umpa n’agahene ngo ngasangire n’incuti zanjye. 30None uriya muhungu wawe wagarutse amaze kumarira ibintu byawe mu ndaya, ube ari we ubagishiriza ikimasa cy’umushishe!’ 31Nuko se aramusubiza ati ‘Mwana wanjye, wowe iteka tuba turi kumwe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe. 32Ariko byari ngombwa rwose ko dukora umunsi mukuru, tukishima, kuko uriya muvandimwe wawe ureba yari yarapfuye none yazutse, yari yarazimiye none yatahutse!’» 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Iyi vanjili tuzirikana, ni igice cya kabiri cy’umugani twita ‘umugani w’umwana w’ikirara’. Ntabwo iki gice kitwereka neza imyitwarire y’umwana mukuru ndetse n’igisubizo se amuha ubwo umwana w’ikirara yari atahutse. Ahubwo iki gice kiduha inyigisho y’ingenzi: ‘urumuri rumurikira intambwe zacu’. Birashoboka gukurikiza amategeko yose, umuntu akagaragara neza muri byose, agashimwa na bose, ibyo bigatuma yishyira hejuru, akumva ko aruta abandi, ko ariwe wenyine. Iyi niyo myitwarire yaranze umuhungu mukuru batubwira muri iyi Vanjili. Ashushanya rero abafarizayi n’abigishamategeko biyitaga intungane ntibagire icyo bishisha. Kubera kwiyemera, bahaga abandi amategeko aremereye, ntibarangweho ubworoherane, ubugwaneza n’impuhwe. Bagiraga igishuko bakibwira ko imbaraga zabo bwite zihagije kugira ngo bakore icyiza, ndetse bakanga gusangira n’abo bitaga abanyabyaha. Iyo myitwarire yatumaga bataronka ingabire z’Imana.

Ese twe ntitwaba tugwa muri icyo gishuko ? Reka twumve uburyo uyu mubyeyi ahamagarira umuhungu we guhindura iyi myitwarire. “ Girira imbabazi umuvandimwe wawe yari yarazimiye maze wishimane nanjye kuko yari yarapfuye none yazutse, yasubiranye ubuzima!” Yezu agendeye kuri uyu mugani arasaba abafarizayi kwishimana n’Imana, bakaba abanyampuhwe kubera ko Imana nayo igira impuhwe.

Umunyabyaha wicisha bugufi akababazwa n’icyaha yakoze, uwo ashobora kwisubiraho; si kimwe nintungane yirata ikagira umutima unangiye; uwo ntashobora kwakira ingabire y’Imana. “Umunyabyaha wicisha bugufi azinjira vuba mu ngoma y’Imana kurusha intungane ifite umutima wanangiye”

Ibi biri mu gice cya mbere cy’uyu mugani: Reka tubizirikaneho.  

“Dawe mpa umunani ungenewe”…. Umuhungu w’umuhererezi arasaba ibimugenewe, ariko ntabikorana ubwiyoroshye: None se gusaba umunani umubyeyi akiriho si ukwifuza ko apfa, ndetse no kureba ibikunezeza utitaye ku bandi? Icyaha cy’uriya mwana ndetse natwe dukora ni ugushaka kujya kure y’Imana yo Mubyeyi wacu. Mbese ni nko guca umubano uri hagati y’umubyeyi n’umwana.

“Reka mpaguruke nsange data”…. Aya magambo arerekana ukwisubiraho gutangaje Byabaye ngombwa ko uriya mwana abanza kugira ubwoba ndetse n’isoni, ariko uko kwisubiraho kwamubereye impano igihe se yamugwaga munda akamusomagura. Twebwe ho ni mu maboko ya Data cyangwa munsi y’umusaraba tumenyera ko turi abanyabyaha iyo tubashije kwitekerezaho tutihenze.

“Vuba muzane ikimasa cy’umushishe mukibage turye twishime”….

Umutima w’umubyeyi wuzuye ibyishimo ku buryo ntayandi marangamutima awurimo. Ntacyo yishinja, ntacyo yicuza, ntakireba ku makosa y’umwana we watagaguje umutungo,…. Ibi byishimo by’umubyeyi bigaragaza ibyishimo biba mu ijuru igihe umunyabyaha umwe yisubiyeho kurusha iby’intungane mirongo icyenda n’ icyenda zidakeneye kwisubiraho.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Ndangamiye Data Umunyampuhwe unsanganira akangwamo nk’umwana we.

 

Inema dusaba.

Kugendera kure icyaha cy’abafarizayi cyo kwiringira imbaraga, kwikuza no kubera abandi umutwaro.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Kuki Yezu yakira abasoresha n’abanyabyaha agasangira nabo? Kuki se abafarizayi n’abigishamategeko bagaya iyi myitwarire ya Yezu?

Kuba umwana w’impfura yaranze kwinjira mu nzu y’ubukwe bisobanura iki?

 

Dukengerwe n’Ijambo ry’Imana

Tugerageze kwiyumvisha uburyo umuhungu w’impfura yari ameze igihe yiyemeje kwanga kwinjira mu nzu y’umubyeyi we, ndetse n’uko yaje kumera nyuma yaho. Twiyumvishe uburyo Imana Data adukiza ubwoba, akaduha amahoro n’icyizere igihe twiyemeje kumugana.

 

Isengesho

Iyo ndi mu mwobo ucuze umwijima ,

Nyagasani ndagutakambira,

Uri Imana igwa neza ikagira ubuntu,

Uri Imana itinda kurakara.

Urukundo rwawe runtera ibyishimo!

Ntera kwishimira ko nacunguwe

Imbabazi zawe zimporaho zikantera gukunda.

Nzagusingiza ubuziraherezo !

Ku wa Mbere w’icyumweru cya gatatu

  

AMASOMO TUZIRIKANA

 

2 Bam 5, 1-15: Iyuhagire urakira…

Zab 42 (41): Umutima wanjye ufite inyota y’Imana, Imana Nyir’ubuzima…

Lk 4, 24-30: Ntamuhanuzi ushimwa iwabo…

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka (Lk 4, 24-30)

 

Muri icyo gihe, Yezu yari mu isengero ry’i Nazareti, arababwira ati 24”Ndababwira ukuri: nta muhanuzi ushimwa iwabo. 25Ndababwiza ukuri rwose: hariho abapfakazi benshi muri Israheli mu gihe cya Eliya, ubwo imvura yamaraga imyaka itatu n’amezi atandatu itagwa, inzara ikoreka igihugu cyose; 26nyamara muri bo nta n’umwe Eliya yoherejweho, uretse umupfakazi w’i Sareputa ho mu gihugu cya Sidoni. 27Hari kandi n’ ababembe benshi muri Israheli mu gihe cy’umuhanuzi Elisha; nyamara muri bo nta n’ umwe wakijijwe uretse Nahamani w’Umusiriya.” 28Abari mu isengero bumvise ayo magambo, bose barabisha, 29nuko bahagurukira icyarimwe bamusohora mu mugi wabo, bamujyana hejuru y’imanga y’umusozi umugi wabo wari wubatseho, bagira ngo bahamurohe. 30Nyamara we abanyura hagati arigendera.

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Aya magambo twumvise muri iyi vanjili Yezu arayavugira mu rusengero i Nazareti. Ni byiza kubanza gusoma ibibanziriza iri somo utangiranye n’umutwe wa kane kugira ngo umuntu abashe kuryumva neza. Yezu yari yarasomye ubuhanuzi bwa Izayi “ Roho wa Nyagasani arantwikiriye, yanyohereje kwamamaza Inkuru Nziza ku bakene…” Ibi Yezu abigira intego ye yo gucungura mwene muntu. Abaturage b’i Nazareti babanje kwakira neza Nyagasani Yezu, ariko nyuma imvugo iza guhinduka. Ni bwo Yezu ababwiye ati:

“Amina, ndababwira ukuri; ntamuhanuzi ushimwa iwabo” Uyu muhanuzi avuga niwe ubwe. Yezu arababwira ibigomba kuba, kandi byose akabikorera k’umugaragaro. Yezu atangiza ijambo Amina, yaciwe intege n’abe, n’abavandimwe be, baramwanga, banga kumva ubutumwa bwe, banga kumwemera. Ariko hano umuntu yakwibaza impamvu Yezu yumva ko adafashwe neza. Nk’uko tumaze kubivuga haruguru ni uko abo mugihigu cye batemera ko ari umuhanuzi woherejwe n’Imana mu isi, ahubwo bakamufata nk’umwana w’igitangaza w’umwihariko w’igihugu cyabo.

Ibyo bikabashimisha, ku buryo bumvaga bamwiharira bakamugira ingwate yabo kugira ngo ajye abakorera ibitangaza. None Yezu nyine ntiyagombaga kumenyekanisha umugi wabo bityo n’abacuruzi bakabyungukiramo? Ese ntimuzi ko na shitani mu butayu yagerageje Yezu ubu buryo imubwira iti: “ kora ibitangaza, emera ushimwe uzatsinda? Ariko Yezu ntiyemeye gushukwa. Ntiyaguye no muri uwo mutego w’abatuye i Nazareti.

‘ Eliya yoherejwe ku mupfakazi w’umunyamahanga’…Elisha ntiyigeze akiza  umubembe muri Isiraheli, ahubwo Nahamani, umunyasiriya niwe yakijije. Yezu yifashishije izi ngero ebyiri, arerekana ko umuhanuzi atari uw’igihugu iki n’iki ahubwo ko  kuri we abantu bose ni abana b’Imana. Bityo Yezu arashinja bene wabo gushaka kwigwizaho: Ntibashaka ko ibyiza by’Imana byagera no kubandi.

‘….bose barabisha..’ Barabishe kubera ko umuhanuzi yari aberetse ko imigenzereze yabo itandukanye n’ugushaka kw’Imana. Icyo twamenya hano ni uko iyi nyigisho ya Yezu itakiriwe i Nazareti.

‘Yezu bamusuka hanze y’umujyi…’ Luka, umwanditsi w’Ivanjili yerekana uku kutakirwa kw’Inkuru Nziza ya Yezu i Nazareti, nk’ubuhanuzi bw’ibyari bitegereje Yezu. (Ububabare bwe). Ibi Yezu yarabyemeye, akomeza kwemera no kwizera mbese nk’uko yatsinze urupfu: yari azi neza ko inzira z’Imana zitandukanye n’iz’abantu kandi ko ingoma y’Imana yagombaga gushingwa igakomera idashingiye k’ubushobozi bw’abantu nk’uko tubitekereza.

‘… abanyura hagati arigendera’ Ibi birashushanya izuka. Inzira ya Yezu ni inzira ya Pasika; kumuroha mu manga ngo apfe, igihe nticyari cyakageze byongeye kandi ntabwo ariyo yari inzira ye yo gucungura isi. Akiza isi n’inzira y’umusaraba; ntabwo ayikirisha amakuzo.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Mu bitekerezo byanjye, ndabona Yezu akikijwe n’agatsiko k’abantu babishe, bariye karungu, ariko we akabanyura hagati akigendera bagasigara bamanjiriwe.

 

Inema dusaba

Dusabe inema yo kwakirana ukwemera ibiduca intege n’ibidukomeretsa kugira ngo tubashe kubitsinda.

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana:

Ni gute Yezu atwigisha muri iyi Vanjili gutsinda ubugugu, kwigwizaho, kwikunda no kwironda? Ni kuki se abavandimwe ba Yezu bamurakariye? Ese twe ntitwaba turakara iyo dusabwe gusangira n’abandi ibyo dutunze? Ese kuri twe Yezu Kirisitu ni nde? Atumariye iki? Tumubonamo ibihe byiza?

 

 Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Twiyinjiremo twisuzume turebe uburyo turakara, uburyo tubabara, uburyo tugira ishyari n’akababaro: ni iki biduhishurira ku bitwerekeyeho? Ese kwisubiraho birashoboka? None se kugira ngo twisubireho biradusaba iki?

Ese twiyumvisha neza ko Inzira ya Yezu dukurikiye atari inzira yo gushaka kwa muntu ahubwo ko ari inzira y’umusaraba, inzira isaba kubaho mu budahemuka, mu kwemera, ukwizera n’urukundo?

 

Isengesho

 

Nyagasani,

Nyigisha kugukomeraho nkubere indahemuka kugeza ku ndunduro.

Mpa kugukurikira kugera k’umusaraba.

Ni wowe mpanze amaso Nyagasani

Wowe utaraharaniye ikuzo

Ntiwite gusa ku bavandimwe bawe n’inshuti zawe,

Ukarangwa no kunogera Imana Data.

Wowe Nzira, ukuri n’ubugingo

Mpa kugukunda kugeza ku ndunduro.

Ku wa Kabiri w’icyumweru cya gatatu

  

AMASOMO TUZIRIKANA

Dan 3, 25.34-43: Twiyemeje uyu munsi kugukurikira, n’umutima wacu wose, kukubaha no      gushakashaka uruhanga rwawe!

Ps 24                 : Inzira z’uhoraho ni Urukundo n’Ukuri.

Mt 18, 21-35     : Ngomba kubabarira kugeza ku nshuro zingahe?

 

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 18, 21-35)

 

Muri icyo gihe, 21Petero yegera Yezu aramubaza ati: «Nyagasani, uwo tuva inda imwe nancumuraho nzamubabarire kangahe? Nzageza ku ncuro ndwi ? » 22Yezu aramusubiza ati «Sinkubwiye kugeza kuri karindwi, ahubwo kuri mirongo irindwi karindwi.

23“Nuko rero, Ingoma y’ijuru imeze nk’umwami washatse ko abagaragu be bamumurikira ibintu bye. 24Atangiye kumurikisha, bamuzanira umwe wari umurimo amatalenta ibihumbi cumi. 25Uwo muntu abuze icyo yishyura, shebuja ategeka ko bamugura, we n’umugore n’abana be n’ibye byose, bityo akaba yishyuye umwenda we. 26Nuko umugaragu arapfukama, arunama avuga ati ‘Nyorohera nzakwishyura byose.’ 27Shebuja agize impuhwe, aramurekura kandi amurekera uwo mwenda we. 28Uwo mugaragu akivaho, ahura n’umwe muri bagenzi be wari umurimo umwenda w’amadenari ijana, amufata mu muhogo aramuniga, ati ‘Ishyura ibyo undimo byose.’ 29Nuko mugenzi we amupfukama imbere, aramwinginga ati ‘Nyorohera nzakwishyura’. 30Ariko undi ntiyabyemera, ahubwo aragenda amuroha mu nzu y’imbohe, kugeza igihe yishyuriye umwenda we. 31Bagenzi be babibonye birabarakaza cyane; ni ko kujya kubwira shebuja ibyabaye byose. 32Nuko shebuja aramutumiza, aramubwira ati ‘Wa mugaragu mubi we, nakurekeye umwenda wawe wose kuko unyinginze; 33wowe se ntiwagombaga kugirira mugenzi wawe impuhwe nk’uko nazikugiriye?’ 34Shebuja ararakara, amugabiza abamubabaza kugeza igihe yishyuriye umwenda we wose. 35Nguko uko Data wo mu ijuru azabagirira, nimutababarira bagenzi banyu mubikuye ku mutima.”

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

….ngomba kubabarira kugeza ku nshuro zingahe?... Ikibazo nk’iki ni icya kera, cyari gisanzwe kibazwa n’abaturage bo mu gihe cya Yezu, cyane cyane abigishwa. Igisubizo cy’iki kibazo cyari ‘kubabarira kugeza ku nshuro ya gatatu’ naho kugeza ku nshuro ya kane ntabwo byari bikwiye, byari ugukabya ndetse bigafatwa nk’agasuzuguro.  

Petero rero avuga ko azababarira kugeza ku nshuro ndwi, yumvaga rwose yaragombaga gufatwa nk’umuntu ugira impuhwe, wihangana, ugwa neza.

Igisubizo cya Yezu gishobora kuba cyarabagoye kucyumva, cyari kibarenze; … kubabarira kugeza ku nshuro mirongo irindwi karindwi! Umuntu ashobora gukeka ko cyari igisubizo cyuzuyemo amashyengo! Oya! Iki gisubizo kirumvikana, ni ukuri rwose, kandi kugomba kuranga buri muntu wese: Kubabarira ntibigomba kugira aho bigarukira, kubabarira nta mupaka bigira; ni ukuvuga ko ari ngombwa kubabarira igihe cyose, kandi tugahora twiteguye gutanga imbabazi.  

Ikibazo cy’inshuro zo kubabarira ntigikwiye kwibazwaho. Abanyarwanda dukunze kuvuga ngo “gatatu ku mugabo kaba ari kenshi”. Ariko se koko iyi mvugo tugomba kuyigenderaho nk’abakirisitu? Iki kibazo cya Petero cyaganishaga kukubabarira umuntu umwe icyaha kimwe gihoraho cyangwa byinshi! Kubabarira rero umuntu kabone n’ubwo yaba adukorera icyaha kimwe gihoraho  ntibigomba kugira aho bihagarara; kuko kubabarira ari ugukunda kandi gukunda ni itegeko riruta ayandi twahawe n’Umukiza wacu Yezu Kirisitu. 

 

Yezu adusaba gukundana nk’uko yadukunze… Yezu yaradukunze kugeza aho atanze ubuzima bwe! Abahowe Imana, baranzwe n’urukundo; kubabarira ni ijambo rihamya urukundo rwabo. Hari igihe rero kubabarira bihamya urukundo kurusha guhorwa Imana.

Ijambo kubabarira ubwaryo, ririsobanuye. Rishatse kuvuga “kubabara mu mwanya wa kanaka.” Gutanga imbabazi rero ni ukubabara kugira ngo ukire kandi ukize na mugenzi wawe. Ni inzira y’urukundo rero.

Ikintu  cyadutera umwete tugashabukira kubabarira, Yezu akivuga muri uyu mugani agira ati:

“ Ingoma y’Ijuru twayigereranya n’umwami washatse ko abagaragu be bamumurikira ibintu bye yari yarabaragije.” uyu mugani ni uruhurirane rw’imbabazi n’Ubugizi bwa nabi. Ubugizi bwa nabi nibwo akenshi abantu bakunze gukoresha bagira ngo barakemura amakimbirane hagati yabo maze ibi bigatuma bamwe bashaka gukandamiza abandi cyane cyane abo batavuga rumwe.

Ku bw’ibyo rero iyi nzira nta gisubizo kiboneye itanga, ubugizi bwa nabi (guhohotera) ntibushobora gukemura ibibazo, ahubwo bwongera ubugome n’urwango mu mitima y’abantu. Kubabarira ni cyo gisubizo gitanga amahoro kandi kikaganisha ku buzima butazashira.

Imbabazi ni inzira yizewe iganisha ku bumwe, ubwiyunge n’amahoro. Kwiyunga nawe ubwawe, ukiyunga na mugenzi wawe ndetse ukiyunga n’Imana. Imbabazi nizo zonyine zidufasha gushira inzika n’indi mizi y’ibyaha.

 

Ni hehe dushobora kuvoma imbaraga zo kubabarira?

Ni mu mutima-nama wiyunze n’Imana, wuzuye ubugwaneza. Ni mu mutima utagira inenge wa Yezu Nyirimpuhwe wo dukesha ugucungurwa kwacu.

 

Nguko uko Data wo mu ijuru azabagirira…. Kubabarira ni itegeko; nitutababarira natwe ntabwo tuzababarirwa. Ubabariye aba agurije uwo ababariye kandi agurije n’Imana. Nk’uko iyi Nkuru Nziza yasoje ibitwibutsa, uko tuzaba twarababaririye, niko natwe tuzababarirwa.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA 

 

Ishusho

N’amaso y’umutima, turebe akababaro n’uburakari umwami yagize imbere y’umugaragu we unangiye umutima.

 

Inema dusaba

Dusabe ingabire yo kutanangira umutima, kwishimira ko turi abanyampuhwe tugashishikarira  gutanga imbabazi tubikesha Yezu wadupfiriye.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Twibuke ubugome bwinshi buri muri iyi si! Dutekereze ku mpamvu zabwo! Twumve ko igisubizo cy’ibyo bibazo by’ubugome n’ubugizi bwa nabi, atari ukwihorera no kugira inzika; dusabe Nyagasani atubohore ku ngoyi y’ubushotoranyi, urwango, inzika, n’ubugizi bwa nabi ubwo aribwo bwose maze duhimbazwe no kuba abe!

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ese Nyagasani atatubabariye twaba aba nde? Ese twe tutababariye abaducumuraho isi yagana he? Ni ryari se tuzumva koko ko turi abanyampuhwe nka Nyagasani?

Tuzirikane isengesho rya Dawe uri mu Ijuru aho tuvuga tuti : «  Utubabarire ibicumuro byacu nk’uko natwe tubabarira abaducumuyeho… » Ese koko tubabarira abaducumuraho? Tubabarira kugeza ku nshuro zingahe?

  

Isengesho

Nyagasani ndebana impuhwe,

Humura amaso yanjye kugira ngo mbone ukuntu urukundo rwawe rumpora hafi,

Impuhwe zawe nizimbohore

Zinyigishe kubabarira

kugira ngo mbashe kubona neza

Ntagufite hari icyo naba ndicyo?

Ntagufite nakwimarira iki?

Ntuhwema kumbabarira

Mpa kubabarira mu byishimo

Inshuro mirongo irindwi karindwi.

Ku wa Gatatu w’icyumweru cya gatatu

  

AMASOMO TUZIRIKANA

 

Ivug 4, 1.5-9   : “None rero, Isiraheli, umva amategeko n’imigenzo mbigisha ubwanjye gukurikiza,…”

Zab 147          : “Amenyesha bene Yakobo Ijambo rye, agatangariza Isiraheli amategeko ye.”

Mt 5,17-19     : “…sinaje gukuraho ahubwo naje kunonsosora…”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 5,17-19)

 

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 17 “Ntimukeke ko naje kuvanaho Amategeko cyangwa Abananuzi; sinaje gukuraho, ahubwo naje kunonosora. 18Koko rero ndababwira ukuri: kugera igihe ijuru n’isi bizashirira, nta kanyuguti, nta n’akadomo kazava mu mategeko ibyo byose bitarangiye. 19Nuko rero, uzarenga kuri rimwe muri ayo mategeko yoroheje, kandi akigisha n’abandì kugenza batyo, azitwa igiseswa mu Ngoma y’Ijuru. Nano uzajya ayakurikiza akayatoza abandi, azitwa umuntu ukomeye mu Ngoma y’ijuru.”

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

 “Ntimukeke ko naje kuvanaho Amategeko cyangwa abahanuzi”… Iyi nteruro tuyisanga mu nyigisho yatangiwe ku musozi.Yezu aratanga itegeko rishya.

Yezu atangira aduteguza atwereka ko amategeko afite agaciro kanini. Kuvuga ko Yezu yakuyeho amategeko, ko Inyigisho cyangwa iyobokamana ye byoroshye byaba ari ukwibeshya cyane. Yezu Kirisitu yatuzaniye itegeko riruta ayandi yose ariryo “ itegeko ry’urukundo”. Iri niryo tegeko Imana yashyize mu mitima yacu ku bwa Roho Mutagatifu,(Rm 5, 5). Iri tegeko niryo rituyobora rikatuganisha ku Mana Data, rikaba ridusaba ubwitange burenze kure ubw’itegeko rya kera ry’abayahudi.  

Ariko rero ntitwakwirengagiza ko itegeko rya kera naryo rikiriho: (Ijambo ry’Imana) “ Isi n’ijuru bizashira kuko byaremwe ariko ijambo ry’Imana rizahoraho”

Hagati y’Isezerano rya Kera n’Irishya nta tandukanyirizo ririmo, ahubwo aruzuzanya, ni Inkuru Nziza ikomeza. Umuntu wese rero usuzugura itegeko n’ubwo ryaba rimwe mu mategeko ya Musa bizamugora kwinjira mu ngoma y’Ijuru.

Gukunda Imana kuruta ibindi byose, kuba indakemwa, kutica, kutiba, n’andi mategeko ya Musa, ni imigenzo myiza igomba kuranga umuntu wo mu bihe byose. Ni nacyo Nyagasani Yezu adusaba.

… naje kunonosora.. Yezu ntiyazanywe no gukuraho amategeko cyangwa kuyakomeza, ahubwo yazanywe no kuyanonosora. Nawe ubwe yakurikizaga amategeko: Igihe cyose yabaye mu isi yaranzwe no gukurikiza amategeko, aba indakemwa mu kubahiriza itegeko: Yezu yavugaga Zaburi ya 118, igisingizo cy’itegeko nk’abandi bayahudi bose.

Yezu na We yashimishwaga no gusubira mu mirongo y’iyi zaburi (118, 70-72) aho igira iti: “… njyewe ngahimbazwa n’amategeko yawe…. Byanguye neza kuba naracishijwe bugufi kugira ngo nitoze ugushaka kwawe….amategko y’umunwa wawe.” Yezu rero yakundaga itegeko kandi akarikurikiza kuko ari impano Imana ibinyujije kuri Musa yahaye umuryango wayo n’abantu bose.

Itegeko ry’Imana ni inzira ijyana ku buzima; ukurikiza amategeko y’Imana aguma mu rukundo rwayo naho usuzugura amategeko y’Imana agana inzira y’urupfu. Yezu waje kuduha ubuzima bwuzuye, yifuza ko itegeko rye rituyobora ku buzima nyakuri (ku Mana Data). Itegeko ntirishobora gukurikizwa bibaho hatabayeho kugirana umubano n’Imana, kandi uwo mubano n’Imana ntushobora kubaho hatabayeho gukurikiza amategeko.  

Ni mu buhe buryo itegeko ryakubahirizwa? Si mu kuryongeraho andi mabwiriza mashya, ahubwo ni mu kuricengera: Itegeko rya Kirisitu ntirigamije guhindura imyitwarire yacu gusa, ahubwo rigamije no guhindura imitima yacu ikaba mishya ndetse no gusukura ibyifuzo biturimo.

Itegeko rya Kirisitu ridusaba gukundana kivandimwe mu mvugo no mungiro bityo abantu bakabana kivandimwe. Icyo Imana idushakaho ni uko twayoborwa n’urukundo rwayo.  

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Ndabonesha amaso y’umutima Musa amanuka ku musozi wa Sinayi, kandi afite mu biganza bye ibisate bibiri byanditseho amategeko.

 

Inema dusaba

Dusabe ingabire yo kuzirikana no gukurikiza amategeko y’Imana.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Amategeko yose uko ari icumi atubuza gukora ikibi, akatugaragariza umupaka uri hagati y’ubuzima n’urupfu; (ikiganisha ku Mana n’ikiganisha ku rupfu).

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana.

Ese uburyo Yezu yanonoseyemo itegeko buraboneye? Ese, kurikurikiza biranyorohera?

Ese kutarikurikiza byaba biterwa n’iki? Ese kubabarira ntibyaba ari ukubahiriza itegeko rya Kirisitu? Ese ndabishobora?

 

Isengesho

Amategeko y’Uhoraho ni amanyakuri

Kuko atanga ubuzi

Amatangazo y’uhoraho aratunganye

Anezereza umutima

Arusha agaciro zahabu,

Akaryohera kurusha ubuki,

Niyo amurikira umugaragu wawe,

Nyagasani rinda umugaragu wawe ubworasi,

Maze nzashobore kugutunganira,

Kuko uzaba undinze icyaha gikomeye.

 

 

 Ku wa Kane w’icyumweru cya gatatu

  AMASOMO TUZIRIKANA

Yer 7, 23-28:Dore itegeko…: Nimutege amatwi ijambo ry’Uhoraho.

Zab 94          :“Twumve Ijwi rya Nyagasani.”

Luk 11, 14-23:“Utari kumwe nanjye, aba andwanya”.  

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Luk 11, 14-23)

 

Muri icyo gihe, 14Yezu yariho yirukana roho mbi yari yagize umuntu ikiragi. Roho mbi imaze kumuvamo, ikiragi kiravuga, bantu bose baratangara. 15Icyakora bamwe muri bo baravuga bati “Belizebuli, umutware wa roho mbi, ni we yirukanisha roho mbi.” 16Naho abandi bamusaba ikimenyetso kivuye mu ijuru bamwinja. 17Yezu amenya ibyo batekereza, arababwira ati “Ingoma yose yibyayemo amahari irarimbuka, n’amazu yayo yose akakagwirirana. 18Niba rero Sekibi yibyayemo amahari, ingoma yayo izakomera ite, ko muvuga ngo roho mbi nzirukanisha Belizebuli? 19Niba ari Belizebuli nirukanisha roho mbi, abana banyu bo bazirukanisha nde? Ni bo rero bazababera abacamanza. 20Ariko niba ari urutoki rw’Imana nirukanisha roho mbi, ni uko Ingoma y’Imana yabagezeno. 21Iyo umuntu w’umunyamaboko kandì ufite intwaro arinze urugo rwe, ibye biba amahoro. 22Ariko iyo haje umurusha amaboko akamutsinda, akamwambura intwaro yari yiringiye, amunyaga ibye akabigaba. 23Utari kumwe nanjye, aba andwanya ; n’utarunda hamwe nanjye, aba anyanyagiza.” 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

..Yezu yariho yirukana roho mbi... Umuntu ntiyashidikanya ko ikibi kiriho. Ku muntu w’iki gihe, ikibi giterwa no gukoresha nabi ubwigenge Imana iduha; cyangwa kigaturuka ku cyaha cya rusange. Muri ubwo buryo bubiri, ikibi iyo atari ubwandure bw’isura ya muntu, kiva ku muntu, muri urwo rwego rero umuntu ntiyakwemera ko roho mbi ibaho. Iyo myumvire ntabwo ari nk’iya Yezu. Kuri Yezu, ntihabaho gusa cyangwa kwifuza ikibi, ahubwo umuntu akoresha imbaraga mu gushaka ikibi, muri icyo gihe ntashobora gukora ikindi uretse gushaka ikibi. Ikibi, kuri Yezu, si ikitagaragara, ahubwo ni ikintu gifite ubwenge burenze kure ubwa muntu (shitani); shitani ishaka kwiringaniza n’Imana, izi neza ko idashobora kubigeraho itanyuze mu muntu. Shitani igerageza umuntu ucaracara: udashinze imizi mu kwemera no m’urukundo. Muri ubwo buryo, ishaka abo yigarurira mu isi.  

. Ni ku bwa Belizebuli yirukana roho mbi... Kwirukana roho mbi birenze imbaraga za muntu. Iyo umuntu afite ububasha bwo kwirukana roho mbi, ni ingabire y’Imana imukoreramo, cyangwa se ubwo bubasha bukaba buva kuri roho mbi.

Tugendeye kuri iki gisobanuro cya nyuma, abarwanya Yezu ntibemeraga ko yaturutse ku Mana. Bavugaga ko ububasha afite abukomora kuri Belizebuli.

. Ingoma yose yibyayemo amahari irarimbuka n’amazu yayo yose akagwirirana igahinduka ubutayu. Mu gisubizo cye, Yezu arerekana ko niba igisobanuro cy’abamurwanya ari ukuri, shitani yibyayemo amahari, ntacyo umuntu yakagombye gutinya, kuko nta bubasha yaba igifite. Naho igisobanuro cya mbere cyemeza inyigisho za Yezu. Ibitangaza birabereka  ko ingoma y’Imana ibarimo. Inkuru Nziza ni ukuri! Shitani byayirangiranye, ntabubasha igifite kuko Umwana w’Umuntu yaje kuyikura ku ngoma!

 

. Iyo umuntu w’umunyamaboko kandi ufite intwaro arinze urugo rwe… Hano, Yezu araca umugani: umuntu w’umunyamaboko Yezu avuga hano ni sekibi, urugo rwe ni umuntu utuwe na roho mbi; Umuntu umurusha amaboko ni Kristu; Intsinzi ya Yezu Kiristu “Umugabo Ukomeye” bisobanura ko yambuye roho mbi ububasha bwose yari ifite kuri uwo muntu yari yarigaruriye.

Byongeye kandi, uyu munsi na none, shitani ikomeje kwigarurira abantu. Ni gute bishoboka? Mutagatifu Agustini asubiza agira ati: itsinda gusa mu bantu bakazuyazi ndetse no mu bantu batagira icyo bitaho. Kubera ko iboshye muby’ukuri nk’imbwa iri mu mushumi, aho idashobora kuruma umuntu, uretse uyegereye ashaka kuyisagarira. Ariko se mu by’ukuri, umuntu w’ishyira imbwa ishumitse ngo imurume ntiyaba ari umusazi?  

. Utari kumwe nanjye, aba andwanya. Nta nzira ya gatatu ihari hagati yo kwemera no guhakana. Ugomba guhitamo kandi ukabiharanira: kumva Ijambo ry’Imana ndetse no kurishyira mu bikorwa. 

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

N’amaso y’umutima, ndabona isi igabanyijemo impande ebyiri: uruhande rw’Imana ndetse n’urwa shitani.

 

Inema dusaba

Dusabe inema yo kwishyira muruhande rwa Kristu no kurwanya shitani mu bitekerezo, mu magambo no mu bikorwa.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ni ibihe bimenyetso bitwereka ko imbaraga z’Imana ziri gukora ku isi no mu mateka ya none? Ese hari icyo ukuboko kw’Imana gukora mu buzima bwacu? Ni iki kitwereka ububi bwa shitani? Ni iki se noneho kitwereka Urukundo rw’Imana?

 

 Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ni izihe mbaraga zatumye Yezu atsinda shitani?

Aho ntizaba ari imbaraga z’urukundo zigaragarije  ku musaraba?

Kugira ngo tugire uruhare kuri izo mbaraga, tugomba kumurangamira, kumutega amatwi; Tugakora ugushaka kwe bikaba aribyo biba ifunguro ryacu.

 

Isengesho

Nyagasani, ntiwabibye imbuto nziza mu mumurima wawe?

Ndabona hose ibitovu n’amahwa.

Nyagasani aravuga ati: ni umwanzi wakoze biriya.

Ariko wowe, reba na none indabo n’imbuto.

Uzishime, uzirinde ndetse utegereze umusaruro.

Njyewe, natsinze shitani, narayishegeshe

Wowe, shoza intambara yawe

Ibigirwamana ubivane ku isi.

Tsindisha ukuri n’ubutabera:

Ndikumwe nawe kugera ku iherezo ry’ibihe.

 

 Ku wa Gatanu w’icyumweru cya gatatu

  

 AMASOMO TUZIRIKANA

Yoz 14, 2-10: “…none dore uhoraho yanyihereye kuramba…”.

Zab 80             :“Umva muryango wanjye nkuburire…”.

Mk 12, 28-34:“Uzakunde Nyagasani Imana yawe n’umutima wawe wose…”.  

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mk 12, 28-34)

 

Muri icyo gihe, 28bumwe mu bigishamategeko yegera Yezu aramubaza ati “Itegeko riruta ayandi ni irihe?” 29Yezu aramusubiza ati “Irya mbere ni iri ngiri: Tega amatwi Israheli, Nyagasani Imana yacu ni We Nyagasani umwe rukumbi: 30Urajye ukunda Nyagasani Imana yawe n’umutima wawe wose, n’amagara yawe yose, n’ubwenge bwawe bwose, n’imbaraga zawe zose. 31Irya kabiri na ryo ngiri: Urajye ukunda mugenzi wawe nk’uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi.” 32Uwo mwigishamategeko aramubwira ati “Ni koko, Mwigisha, uvuze ukuri ko Nyagasani ari umwe rukumbi, kandi nta yindi mana ibaho uretse Yo yonyine. 33Kandi kuyikunda n’umutima wawe wose, n’ubwenge bwawe bwose, n’imbaraga zawe zose, ugakunda mugenzi wawe nk’uko wikunda, ibyo biruta ibitambo n’amaturo byose.” 34Yezu yumvise ko amushubije neza, aramubwira ati “Nta bwo uri kure y’Ingoma y’Imana.” Nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza. 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

 “Itegeko riruta ayandi ni irihe”? Abayahudi bagombaga gukurikiza amabwiriza 613, amwe yerekana ibyemewe gukorwa (ibitegetswe), andi abuza yerekana ibibujijwe gukorwa.(ibibujijwe). Byarashobokaga rero ko umuntu yashoboraga kutamenya gutandukana aya ngombwa n’atari ngombwa. Turumva neza umurimo w’umwigishamategeko ko wari uwo kuyasobanura.  

Reba irya mbere… Uzakunde Nyagasani …” Yezu asubije neza agendeye mu gitabo cy’ivugururamategeko. N’umwigishamategeko nawe yari gutanga kino gisubizo cya Yezu : Tugomba gukunda Imana. Gukunda Imana Ni ikintu cy’ingenzi kigomba kuturanga, ni ishingiro ry’ibiganiro n’andi madini. Ariko se mu by’ukuri bisobanura iki «gukunda Imana»?

Igisubizo cya Yezu gikuraho ugushidikanya kose: Gukunda Imana birenze kubaha amategeko. Gukunda Imana ni uburyo umuntu yirundurira muri yo, maze akemera gukoreshwa nayo: na roho ye, n’ubwenge bwe, n’umutima we wose. Icyo gihe aba agengwa n’urukundo rw’Imana. Nirwo rumuha kwigenga ndetse rukamuha n’amahoro y’umutima. Ikigereranyo Yezu yifashishije cyo mu gitabo k’ Ivugururamategeko kirasobanutse : Gukunda Imana n’umutima wawe wose, na roho yawe yose, n’ubwenge bwawe bwose, n’imbaraga zawe zose. Aya magambo : wose, yose, bwose na zose ; yerekana ko urukundo rw’Imana rusendereye, ntirurobanura, ntirugira ishyari bibaho. Rutanga igisubizo gihamye, rugatuma witanga wowe wose ubwawe. Yezu yagaragaje urwo rukundo ku buryo bwihariye (nta muntu wabigerageje mbere ya Yezu); abikora yita Imana: « Abba»! (Data!) Ibyishimo by’umutima bisobanura ikizere, kwiyibagirwa, ibyishimo bisendereye, urukundo nyampuhwe. Itegeko ry’urukundo Imana yaduhaye ni isoko y’ibyishimo byuzuye.

“ …Naho gukunda mugenzi wawe nkawe ubwawe …” Umwigishamategeko yiyerekana nk’umunyeshuri winararibonye mu by’amategeko yiyongereraho n’amagambo ye ku nyigisho za Yezu. Yezu akabyemeza avuga “ko atari kure y’ubwami bw’Imana”, amuhishurira icyo agomba kwitaho. Ni gute ushobora gukunda Imana utabonesha amaso yawe, igihe udakunda umuvandimwe wawe ubona? Mutagatifu Yohani umwanditsi w’Amavanjiri arabyibaza (1 Yh 4,20). Hari urukundo rusobanurwa n’amategeko abiri ariko adahabanye agize itegeko rimwe. Kuburyo busobanuye neza, anyuranamo ariko akuzuzanya hagati yayo. Uko kunyuranamo ni ipfundo ry’ubuzima bwa gikristu. Tuvuga rimwe na rimwe ko bidashoboka gukunda Imana iyo udashoboye gukunda mugenzi wawe ubona. Tuvuge nanone ariko ko udashobora gukunda umuvandimwe wawe  by’ukuri udakunze Imana, kubera ko Imana ari isoko y’urukundo. Dukunda kubera ko Imana ariyo yadukunze mbere (1 Yh 4, 19). Urwo rukundo rudahari, twashobora kugirana ubucuti, kwakirana, kugirana amaranga mutima; atari urukundo nyarwo. Nta rukundo rw’Imana ntitwashobora gukunda nka Yezu, we wemeye kutwitangira agatanga ubuzima bwe kubere twe.

Nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza”. Igisubizo cya Yezu kiragaragaza ko cyacecekesheje abamurwanyaga. Niba abigishamategeko n’abafarizayi baramurwanyaga, bamwe mu bigishamategeko bagerageje kumwemera. Uyu wagerageje kuganira nawe muri iyi nyigisho aragaragaza ishusho y’umwigishwa mwiza (reb. Mk 12, 24).  

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Mu bitekerezo byanjye, ndabona Imana nk’isoko y’urukundo rusendereye mu isi kandi rucengera mu mutima wa buri wese.

 

Inema dusaba

Inema yo gusanisha kamere yanjye n’urukundo rw’Imana n’urwa mugenzi wanjye.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ni ibihe bimenyetso bitwereka ko imbaraga z’Imana ziri gukora ku isi no mu mateka yacu, ndetse no mu buzima bwacu? Muburyo bugaragara, ni iki kigaragaza ububi bwa sekibi?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ni izihe mbaraga zatumye Yezu atsinda sekibi? Si imbaraga z’urukundo zagaragariye k’umusaraba?

Kugira ngo tubone umurage kuri izo mbaraga, tumurangamire, tumutege amatwi, Tugendere mu nzira ze.

 

Isengesho

Roho wa Yezu untunganye

Mubiri wa Yezu unyirokorere

Maraso ya Yezu unsabemo

Mazi yavuye mu rubavu rwa Yezu unyuhagire ibyaha

Bubabare bwa Yezu unkomeze

Yezu nyiribambe unyiteho

Umpishe mu bikomere byawe

Ntuzareke ntandukana nawe

Urandinde umwanzi gica

Umunsi napfuye uzampamagare

Untegeke kuza iwawe

Ngusingize iteka

Hanwe n’abatagatifu bawe bose. Amina.

 

Ku wa Gatandatu w’icyumweru cya gatatu

 

   AMASOMO TUZIRIKANA

 

Hoz 3, 1-6:   “Icyo nshaka ni impuhwe, si ibitambo”

Zab 50:         “Mana yanjye ngirira imbabazi, kubera impuhwe yawe”.

Lk 18, 9-14: “ngirira ibabazi Nyagasani, kuko ndi umunyabyaha”.  

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Luka (Lk 18, 9-14)

 

Muri icyo gihe, 9Yezu yongera guca uyu mugani, awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane, bagasuzugura abandi bose. 10Nuko aravuga ati «Abantu babiri bahuriye mu Ngoro baje gusenga. Umwe yari Umufarizayi, undi ari umusoresha. 11Umufarizayi aremarara, asengera mu mutima we avuga ati ‘Mana, ndagushimira ko ntameze nk’abandi bantu b’ibisambo, b’abahemu, b’abasambanyi, mbese nk’uriya musoresha! 12Nsiba kurya kabiri mu cyumweru, ngatanga kimwe cya cumi cy’urwunguko rwanjye rwose.’ 13Umusoresha we yihagararira kure, atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru, maze yikomanga ku gituza avuga ati ‘Mana yanjye, mbabarira jyewe w’umunyabyaha!’ 14Ndabibabwiye: uwo musoresha yasubiye iwe ari intungane, naho ureke undi! Kuko uwikuza wese azacishwa bugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa.»     

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Abantu bamwe bibwiraga ko ari intungane…”; Nyamara kwibona nk’intungane ni ukwibeshya! Yohani mutagatifu, mu Ibaruwa ye ya mbere (1 yh 1,8) abisobanura neza agira ati: “niba tuvuze tuti ‘Nta cyaha tugira’, tuba twibeshya ubwacu, nta kuri kuba kuturimo”(1yh 1,8). Ahandi, aragira ati : “niba rero tuvuze tuti ‘nta cyaha twigeze dukora’, tuba tuyigize umubeshyi, kandi Ijambo ryayo ntiriduturemo”( 1 yh 1, 10) Uwibwira ko ari intungane, agira igishuko cyo kwigereranya n’abandi, akabona ko abasumbije ubutungane, bityo bikamutera kwikuza. Nta kabuza rero arabasuzugura rwose. “Intungane”, muri Bibiliya, ni abakora ugushaka kw’Imana. Kuko bakurikiza amategeko y’Imana.

“Umwe yari umufarizayi…”abafarizayi, ni abantu bakomeye ku mihango y’idini ryabo, bagaharanira kuzuza amategeko ya Musa. Bongeragaho ibikorwa byo kwibabaza, ndetse na bimwe mu bikorwa by’urukundo.  

Ariko rero, uwo Luka atubwira uyu munsi, azi rwose ko ubutungane bwe abukesha imbaraga ze bwite zonyine. Arihagije kandi azi ko ari intangarugero; ibyo rero bimutera gusuzugura abandi.

Ntacyo akeneye ku Mana; abona ko yihagije; uwo mwirato wo kumva yihagije ugaragara cyane mu bafarizayi ubuza inema y’Imana kugira uko ibafasha.

 

Ngaho rero twumve uko isengesho rye riteye: nta cyo akeneye ku Mana, arireba we wenyine. Ibyo bigaragazwa n’iyi mvugo ngo “njyewe…” iri jambo “njye” riboneka inshuro enye zose mu isengesho rye rigufi, kandi igihe cyose arikoresha ashaka kwivuga ibigwi. Arihagije rwose. Ntagishoboye gusobanukirwa n’inzira z’Ukuri. Ntabona ko ari ingabire y’Imana imuha gukora ibyiza byose akora. None ntagishoboye kuyishimira no kuyisingiza. Iri sengesho ry’uyu mufarizayi riratwereka imisengere mibi itagomba kwiganwa. Isengesho rero ryagombye gukorwa mu buryo bubusanye n’ubw’uriya mufarizayi.

“…undi ari umusoresha.”Abasoresha bari abanyabyaha bazwi, bakaba barahumanyijwe n’uko batitaruraga abanyamahanga, kandi bakaba bangwa na rubanda kuko bakaga imisoro irenze iyo amategeko agena.

Nimucyo twitegereze rero uko uyu musoresha yitwaye mu isengesho rye. Ritandukanye rwose n’iry’umufarizayi!

Umufarizayi we aremaraye, naho umusoresha we yihagarariye kure, atinya no kubura amaso ngo ayerekeze hejuru.

Umufarizayi aribona nk’aho ari igitangaza kandi agashaka ko abantu babona ko na we ari igitangaza.

Umusoresha we arikomanga ku gituza;

Umufarizayi ashaka ko Imana ibona ko afite agaciro gakomeye,

Umusoresha we ashaka ko Imana imugirira impuhwe.

Muri iri busanya mu misengere, Mutagatifu Luka arashaka kutwereka urugero rwo kwicisha bugufi kandi agashaka kutwumvisha ko Imana ikuza abicisha bugufi; kandi  abicisha bugufi nibo bashobora gushimisha Imana, ko abicisha bugufi aribo baronka ubutoni mu maso yayo. 

Kenshi rero mu migani dusanga ibintu bibusanye n’uko benshi basanzwe babibona: ababonaga umufarizayi agana mu ngoro baramushimagizaga, naho umusoresha we yari umuntu ugayitse…

Mu kugaruka bavuye gusenga, umusoresha niwe wari wishimye, ari kumwe n’Imana, ariko ku mu farizayi, si uko.

 “uwikuza wese azacishwa gugufi, naho uwicisha bugufi akazakuzwa”. Iri se ni ryo somo twakura muri uyu mugani? Birashoboka! Cyangwa se, iri somo riradusigira urumuri ku byerekeye urukundo rw’Imana rwiturira gusa mu mitima y’abiyoroshya kandi ikaba ariyo Imana yishimira. 

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Nditegereza aba bagabo babiri bari mu ngoro: umufarizayi n’umusoresha.

 

Inema dusaba

Dusabe Inema yo kubaho mu rukundo, tukireba uko Imana itureba nta bwibone.

 

 Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ese ni iki ntunze ntahawe? No kubasha kwakira inema y’Imana, kwikuzamo impano Imana yampaye, ku bwanjye ntibishoboka, ahubwo nabyo mbikesha inema y’Imana. Ngomba kumenya gukoresha neza ibyo Imana yampaye byose, nkareka kubyiyitirira.

Ahubwo se, icyo ndicyo cyose n’ibyo ntunze byose simpamagariwe kubikoresha mu kwamamaza Ingoma y’Imana?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana.

Umusoresha se ntampaye isomo rikomeye, ry’agaciro? Iryo somo rikaba iryo guhugukira kumenya intege nke zanjye n’ibyaha byanjye; nkamenya kwiyaka ikibi kihishe muri njye kandi nkizera impuhwe z’Imana zitagira urugero?

Nakura nte mu kwicisha bugufi ?

 

Isengesho

Nyagasani, umutima wanjye ntacyo wakwiratana,

n’amaso yanjye ntacyo arangamiye ;

ntabwo ndarikiye ubukuru,

cyangwa ibintu by’agatangaza bindenze.

Ahubwo umutima wanjye uratuje, kandi uriyoroheje

nk’umwana w’igitambambuga mu gituza cya nyina! (Zab 131 (130) 1-2

Ku wa Mbere w’icyumweru cya kane

 

   AMASOMO TUZIRIKANA

 

Iz 65, 17-21: « Ngiye kurema ijuru rishya n’isi nshya ».

Zab 29:         « Agahinda kanjye wagahinduyemo indirimbo y’ ibyishimo ».

Yh 4, 43-54: « Ni uko aremera, hamwe n’abo mu nzu ye bose »  

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 4, 43-54)

 

Muri icyo gihe, 43Yezu yamaranye iminsi ibiri n’Abanyasamariya, ava aho ajya mu Galileya. 44Yari yigeze kwemera ubwe ko ari nta muhanuzi wubahwa mu gihugu avukamo. 45Nuko agera mu Galileya, Abanyagalileya bamwakira neza, kuko bari babonye ibyo yari yakoreye i Yeruzalemu byose ku munsi mukuru; na bo bari bagiye mu munsi mukuru. 46Yezu agaruka rero i Kana ka Galileya, aho yari yahinduye amazi divayi. I Kafarinawumu hari umutware w’ibwami wari urwaje umwana. 47Yumvise ko Yezu yavuye mu Yudeya akaza mu Galileya, aramusanganira, aramwinginga ngo aze amukirize umwana kuko yari agiye gupfa. 48Yezu aramubwira ati «Iyo mutabonye ibimenyetso n’ibitangaza ntimwemera». 49Umutware aramubwira ati «Nyagasani, banguka umwana wanjye atarahwera.» 50Yezu atamusubiza ati “Genda, umwana wawe ni mutaraga.” Uwo muntu yemera ijambo Yezu amubwiye, aragenda. 51Abaye agitirimuka, abagaragu be baramusanganira, bamubwira ko umwana we ari muzima. 52Ababaza igihe yoroherewe, baramusubiza bati ”Ni ejo ku isaha ya karindwi, ni bwo umuriro wamuvuyemo.” 53Se w’umwana amenya ko kuri iyo saha, ari bwo Yezu yamubwiraga ko umwana we ari mutaraga. Nuko aremera hamwe n’urugo rwe rwose. 54lcyo kiba ikimenyetso cya kabiri. Yezu yagikoze avuye mu Yudeya, agarutse mu Galileya. 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Icyo kiba ikimenyetso cya kabiri Yezu akoreye mu Galileya avuye muri Yudeya…

Yezu asubira i Kana ho muri Galileya…Iki gitangaza cyo gukiza umwana w’umutware w’i bwami, gifite aho cyakorewe: cyabereye i Kana. Bibiliya yitwa TOB ni yo ibivuga muri aya magambo: ikimenyetso cya kabiri cy’i Kana. Ubwo rero icya mbere ni icy’ubukwe bw’i Kana aho Yezu yahinduye amazi divayi. Ibi bitangaza byombi bifite icyo bihuriyeho: biragaragaza imbuto z’ukwemera; ukwemera gutsinze ikizamini Yezu amaze gutanga. Yezu yari yabwiye Mariya ati: “isaha yanjye ntiragera”; kandi n’uwo mutware w’i bwami Yezu yari yamubwiye ati: “iyo mutabonye ibimenyetso n’ibitangaza ntimwemera”.  

Ariko rero, igitangaza cyo gukiza umwana w’umutware w’ibwami kirasa n’aho cyuzuza icy’amazi yahinduwe divayi kuko iki cyo cyakorewe abayahudi; umutware w’ibwami we, yari umunyamahanga. Niba Yezu akijije umwana we, ashaka kutwumvisha ko abantu bose bahamagarirwa kwinjira mu Ngoma y’Imana: kuko bihagije kwicisha bugufi no kugira ukwemera.  

“Iyo mutabonye ibimenyetso n’ibitangaza, ntimwemera”. Ibyo Yezu yabibwiye uwo munyamahanga kandi yari yagaragaje ukwemera igihe asabye Yezu kumukiriza umwana. Kuki Yezu amurenganya? Si uriya munyamahanga abwira, ahubwo ahereye kuri uriya munyamahanga ngo abonereho kubwira abantu b’igihe cye n’ab’iki gihe. Ariko na none, kuri buriya buryo, ashaka ko uriya mutware adacogora, agakomera mu kwemera kwe. Yezu ashaka gusukura no kumukomeza mu kwemera. Uko umuntu arushaho gutsinda ibigeragezo ni nako arushaho gukomera mu kwemera…

“Genda, umwana wawe ni mutaraga!” Yezu ntakeneye kubanza gukora ku murwayi ngo abone kumukiza: igitangaza aragikorera ‘kure’. Akirisha Ijambo rye. Azura abapfuye akoresheje Ijambo rye. Aha niho hari ipfundo rikomeye ry’iyi nkuru. Ukwemera gushingiye gusa ku kubanza kubona ibitangaza kuba kudahagije. Kwihambira kuri Yezu no kwemera Ijambo rye nibyo biduha gutunga ubuzima yatuzaniye ku buryo busendereye. Uko twemera Yezu kugomba gusumba uko tugirira ikizere abavuzi basanzwe. Kwemera Yezu ni ukwemera Ijambo rye; Yohani mutagatifu niwe uvuga ko ‘umuntu yemera Ijambo’, atari ukubera ko yabonye, ahubwo ari ukubera inema y’Imana imuha kwemera rwose ko ari Yezu ufite ‘amagambo y’ubugingo bw’iteka’ ( Yh 6,68).  

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho 

Nkoresheje amaso y’umutima, nditegereza indoro ya Yezu, igihe avuga ati : «ntimwashobora kwemera mutabanje kubona ibimenyetso!» ubwo nkagerageza gutekereza agahinda ke.  

 

Inema dusaba

Dusabe Inema yo kuryoherwa n’Ijambo ry’Imana.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ni ibihe bimenyetso bigaragaza Ukuri n’ububasha by’Ijambo ry’Imana rinkomereza ukwemera? Kuki abavuga ngo ‘ngomba kubanza kubona kugira ngo mbone kwemera’ bababaza Yezu?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ndibuka amagambo ya Bibiliya ankomeza, amurikira, antera imbaraga.

Ndayasubiramo, nkashimira Imana.

Ese nshobora kuvuga nka Mutagatifu Petero nti : « Nyagasani, ni wowe ufite amagambo y’ubugingo bw’iteka?» Ese koko, Ijambo ry’Imana ndarikunda kandi ndyakira n’umutima wanjye wose?  

 

Isengesho

Nyagasani, ndifuza kwakira Ijambo ryawe n’umutima wanjye wose, na roho yanjye, n’ubwenge bwanjye bwose, n’imbaraga zanjye zose…

Mpa kuryakira rwose, kugira ngo mbashe kwakira urukundo rwawe.

Bityo, nzumva mu mutima wanjye havubuka isoko y’amazi afutse.

Ndakwemera Nyagasani, ariko nkomereza ukwemera kwanjye kudashyitse,

Mana yanjye kandi Mwami wanjye.

Ku wa Kabiri w’icyumweru cya kane

  

 AMASOMO TUZIRIKANA

 

Ezk 47, 1-9.12: “…nuko mbona amazi yavubukaga munsi y’igitabo cy’umuryango w’Ingoro…”

Zab 46(45)       : “…Uhoraho umugaba w’ingabo ari kumwe natwe…

Yh 5, 1-3a.5-16: “Haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 5, 1-3a.5-16)

 

Muri icyo gihe, 1haba umunsi mukuru w’Abayahudi, Yezu aboneza ajya i Yeruzalemu. 2Aho i Yeruzalemu hafi y’irembo ry’ intama, hari icyuzi cyitwa Betesida mu gihebureyi, kikagira amabaraza atanu. 3Muri ayo mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika barimo impumyi, abacumbagurika n’ibirema; (bose bategereje ko amazi yibirindura. 4Kuko rimwe na rimwe, umumalayika yamanukaga muri icyo cyuzi akabirindura amazi, maze utanze abandi kuyajyamo akimara kubirinduka, agakira indwara arwaye iyo ari yo yose). 5Aho ngaho rero hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka mirongo itatu n’umunani. 6Yezu abonye uwo murwayi aryamye, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati «Urashaka gukira?» 7Umurwayi aramusubiza ati “Mubyeyi, singira umuntu unjugunya mu cyuzi igihe amazi yibirinduye; iyo ngerageje kujyamo nsanga undi yamanukiyemo.” 8Yezu aramubwira ati”Haguruka, ufate ingobyi yawe maze ugende” 9Ako kanya uwo muntu arakira, yegura ingobyi ye aragenda. 10Uwo munsi hari ku isabato. Abayahudi babwira uwakijijwe bati «None ni umunsi w’isabato: nta burenganzira ufite bwo kwikorera ingobyi yawe.» 11Arabasubiza ati “Uwankijije ni we wambwiye ngo nimfate ingobyi yanjye maze ngende.” 12Baramubaza bati “Uwo muntu ni nde wakubwiye ngo fata ingobyi yawe ugende?” 13 Ariko uwakijijwe ntiyari azi i uwamukijije uwo ari we, kuko Yezu yari yigendeye mu kivunge cy’abantu benshi bari aho. 14Hanyuma Yezu amusanga mu Ngoro, aramubwira ati “Dore wakize, ntuzongere gucumura ukundi, ejo utazagubwaho n’icyago kiruta icya mbere.” 15Nuko uwo muntu aragenda, abwira Abayahudi ko ari Yezu wamukijije. 16Iyo iba impamvu yatumye Abayahudi batoteza Yezu, kuko ngo ibyo yabikoraga ku munsi w’isabato. 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Iyi Vanjili tuzirikana none irimo ibice bibiri: hari igice kitugaragariza Yezu akora ibitangaza (akiza ikimuga) n’igice Yezu ahanganye n’abafarizayi kubera isabato.

Mu kuzirikana iri Jambo ry’Imana reka twe twibande cyane ku bijyanye na kiriya gitangaza Yezu yakoze.

… hafi y’irembo ry’intama hari icyuzi… Mu masomo abiri y’uyu munsi, atubwira amazi atemba, imivumba y’amazi arenga inkombe. Amazi atanga uburumbuke, amazi arakiza (soma isomo rya mbere). Amazi ni ikimenyetso cy’ubuzima, amazi ni umugisha w’Ijuru. Iki cyuzi batubwira muri iyi Vanjili, umumalayika wa Nyagasani yamanukagamo akabirindura amazi maze utanze abandi kujyamo agakira indwara ze. Aho hantu ni naho Yezu yigaragariza ko yazanywe no kugira ngo tugire ubugingo busagambye (Yh 10,10).

… icyuzi cyitwa Betesida mu gihebureyi… Icyo cyuzi cyitwaga ‘probatique’ mu kigereki, mu gihebureyi cyangwa mu cyaharamu kikitwa Bethzatha (cyangwa Bezatha), aya magambo yombi akaba asobanura intama. Aha rero niho Yezu yiyerekanira nk’Umushumba w’intama, uzi intama ze zose kandi akaziragira mu rwuri rutoshye.

… muri ayo mabaraza hari haryamye abantu batabarika… Ijambo kuryama rigaragara inshuro ebyiri muri iyi Vanjili ; ibicumba n’ibirema akenshi baba baryamye, ntibabasha guhaguruka batagize ubafasha cyangwa ngo babone icyo bishingikirizaho. Abadandabirana n’abihebye rero Yezu arabahagurutsa.

… Aho ngaho rero hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka mirongo itatu n’umunani… Ni hafi imyaka mirongo ine, imyaka abaheburayi bamaze mu rugendo bagana igihugu cy’isezerano, bagana ubundi buzima, ni ukuvuga bavuye mu bucakara bwo mu Misiri. Ariko icyo tugomba kuzirikana hano ni uko uburwayi bw’uno muntu yamaranye kino gihe cyose, ni uburwayi buri muntu muri twe yifitemo. Uno muntu arashushanya muntu wo muri kino gihe urwaye utabasha n’imbaraga ze kwigeza ku isoko y’ubuzima. Ni ukuvuga kuri Yezu. ‘Nyagasani nta muntu ngira…’

… Urashaka gukira ? Iki kibazo cya Yezu ubwacyo nticyaba kitwereka ko gukira atari impano yo kwakira gusa ahubwo ko ari ugutangira ubuzima bushya, ubutumwa umuntu agomba kurangiza? Iyo umuntu amaze gukira icyamushikamiraga ntakomeza kuryama, ahubwo arahaguruka akagenda akajya no gukiza abandi nabo bagishikamiwe.

… haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende… Haguruka’: Agomba kwihagurutsa we ubwe yuzuye icyizere n’ibyiringiro kubera ijambo rya Yezu rimukoresha. Ntabwo agikeneye umuntu wo kumuhagurutsa. Noneho rwose arigenga, akora icyo ashatse. ‘ Genda’: iri jambo (genda) riratwereka ko ubuzima yahawe bufite agaciro, bufite aho bumuganisha; yakize, ariko by’umwihariko azi ko akunzwe, hari undi muntu winjiye mu buzima bwe abuhindura bushya. Ntazongera na rimwe kuvuga ko adafite umuntu umunaga mu cyuzi…. ‘Fata ingobyi yawe’: Mu buzima bwe bwose azahora yibuka iby’uburwayi bwe ndetse n’uko yakize. Bizamubera ikimenyesto kidasibangana. Bityo azagendera mu rumuri rwa Yezu.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

N’amaso y’ukwemera, twitegereze umuntu ugenda ahetse ingobyi k’umugongo we! Uwo muntu ntiyaba ari njye? Cyangwa se ntiyaba ari umuntu mpamagarirwa kuba?

 

Inema dusaba

Dusabe inema yo kumenya ko twahawe ingabire idasanzwe yo kwigenga; dusabe n’inema yo gushabukira kogeza ingoma y’Imana

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

‘Ntuzongere gucumura ukundi ejo utazagubwaho n’icyago kiruta icya mbere.’ Ese aha Yezu ntiyaba ashaka kwerekana ko indwara ari igihano ku muntu wacumuye! Oya ntabwo aribyo! Ahubwo aratwereka ko ubuzima bwo mu cyaha ari ubucakara bubi, ni ubumuga. Kugira ngo rero tugire umurage ku buzima bwa Yezu, tugomba kwita kuri roho no ku mubiri.

 

Ducengerwe n’ijambo ry’Imana

Kimwe nka Yezu, natwe tugirire impuhwe abantu batabarika, bacitse intege, badafite ikizere cy’ubuzima, barushye, baremerewe n’ibyaha ndetse n’ibibazo by’iyi si, mbese kuri bo ubuzima ntacyo bumaze; kandi barashaka kubaho mu buzima bw’iteka. Ese abo bantu, wowe, njyewe, twabakorera iki kugira ngo Ijambo ry’agakiza ribagereho, kugira ngo bumve ko nabo Yezu ababwira ati: “ haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende?”

 

Isengesho:

Nyagasani akira  ubwigenge bwanjye bwose,

ni impano isumbye izindi mu mpano z’urukundo rwawe.

warabumpaye, mbwiyambuye urongera urabunsubiza,

bumpishurira ko ndemwe mu ishusho yawe

no mu misusire yawe.

 

Kiza umubiri wanjye kugira ngo nshobore kugukorera,

ndinda ubucakara bw’icyaha,

nkiza rwose, mpa guhagarara!

Mpa kubasha kuzuza ishingano zanjye mfashijwe na Yezu

kugira ngo mbashe guharanira Ingoma Ye!

 Ku wa Gatatu w’icyumweru cya kane

  

AMASOMO TUZIRIKANA

 

Iz 49, 8-15         : Imfungwa nzazibwira nti “Nimusohoke “ n’abari mu mwijima nti “ Nimujye ahabona”

Zab 145 (144): “Uhoraho agirira bose impuhwe”

Yh 5, 17-30       : “Mwana abeshaho abo yishakiye.”

   

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 5, 17-30)

 

Muri icyo gihe, amaze gukiza umuntu ku isabako, 17Yezu abwira Abayahudi ati “Kugeza ubu Data arakora, nanjye ngakora.” 18Ayo magambo atuma Abayahudi barushaho gushaka impamvu yo kumwica, batamuziza gusa ko yicaga isabato, ahubwo bamuziza kandi ko yavugaga ko lmana ari Se, akiringaniza n’lmana. 19Nuko Yezu aboneraho arababwira ati« Ndababwira ukuri koko : Mwana nta cyo ashobora gukora ku bwe, uretse icyo abonye Se akora, kuko icyo akoze, na Mwana aragikora. 20Koko rero Data akunda Mwana, kandi amwereka ibyo akora byose. Ndetse azamwereka ibirushije ibi ngibi maze muzatangare. 21Uko Data azura abapfuye kandi akabeshaho, ni na ko Mwana abeshaho abo yishakiye. 22Nyamara Data nta we acira urubanza; imanza zose yazeguriye Mwana, 23kugira ngo bose bubahe Mwana nk’uko bubaha Data. Utubaha Mwana ntiyubaha na Data wamwohereje.

24”Ndababwira ukuri koko: uwumva ijambo ryanjye kandi akemera n’Uwamutumye, agira ubugingo bw’iteka kandi ntazacirwa urubanza, ahubwo aba avuye mu rupfu yinjiye mu bugingo. 25Ndababwira ukuri koko: igihe kiregereje, ndetse tukirimo, maze abapfuye bakazumva ijwi ry’Umwana w’lmana, kandi abaryumvise bakazabaho. 26Uko Data yifitemo ubugingo, ni na ko yahaye Mwana kwigiramo ubugingo. 27Kandi amuha ububasha bwo guca imanza, kuko ari Umwana w’umuntu. 28lbyo ntibibatangaze kuko igihe cyegereje, maze abari mu mva bose bazumve ijwi rye. 29Nuko abazaba barakoze neza bazazukire kubaho, naho abazaba barakoze nabi bazukire gucirwa urubanza. 30Nta cyo nshobora ku bwanjye. Nca urubanza nkurikije ibyo numvise, kandi urubanza rwanjye ntirubera; kuko ndakurikiza ugushaka kwanjye, ahubwo nkurikiza icyo Uwantumye ashaka.” 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Iyi Vanjili, yifitemo ubukungu bwinshi. Mu kuzirikana, turaza kwibanda ku magambo atatu; adufashe gusenga kandi adukebure.

 

“Kugeza ubu Data arakora, nanjye ngakora.” Ni kuri aya magambo Yezu aheraho kugira ngo asobanure impamvu ituma akiza abantu ku isabato. Ku bigishamategeko igikorwa cy’Imana cyo kurema cyarangiranye n’umunsi wa karindwi; ariko igihe cyose Imana iyobora isi, niyo iyibeshejeho; iyobora isi y’abantu iyerekeza ku iherezo. Bityo ni Umwami, umushumba w’imbaga ye; umuremyi w’isi atanga ubuzima k’uwo ashatse. Na Yezu arangiza umurimo wa Se, ni Imana, we na Se barangana, yaje kugira ngo tugire ubuzima, kandi ubuzima busagambye.

Ugukiza ikimuga byerekana ko afite ubushobozi bwo gutanga ubuzima. Yezu aratangaza izuka: “Igihe kiregereje ndetse tukirimo, maze abapfuye bakazumva ijwi ry’Umwana w’Imana, kandi abaryumvise bakazabaho.” (Yh 5, 25).

‘Uwumva Ijambo ryanjye kandi akemera n’Uwantumye, agira ubugingo bw’iteka…’ (Yh 5,24). Yezu aratsindagira akamaro k’Ijambo rye agira ati: “Ndababwira ukuri koko”. Ni ukwemera gukiza, ukwemera niko gutuma umuntu atega amatwi Ijambo rya Yezu. Gutega amatwi Ijambo ry’Imana n’umutima wemera ni ukuva mu rupfu ujya mu buzima. Kwemera ni ukwizirika ku Mana Data, kuba umwe na we, ni ukugendera mu nzira za Nyagasani ukamubera ishami, maze ukemera gutungwa na We.

Kwemera Imana Data ni ugusangira nayo ubuzima, tukisanisha nayo, ni ukwitoza kwinjira mu buzima bw’iteka. Kumva Ijambo rya Yezu tukarikurikiza, nibyo bigomba kutubera umugambi w’ubuzima bwacu bwa buri munsi.  

… ‘kuko ntakurikiza ugushaka kwanjye, ahubwo nkurikiza icyo uwantumye ashaka’.. (Yh 5, 30) Ntawe ushobora gusobanura byimazeyo ibijyanye no kunga ubumwe n’Imana. Yezu we azi neza ko Se amukunda, igisubizo cy’urwo rukundo ni ugukora icyo uwamutumye ashaka. Yezu nta rindi funguro rye ritari ugukora ugushaka kwa Se,  wamutumye gukiza abantu. Imana ishaka ko twese tugira ubuzima muri Yezu Kirisitu. Iki cyumweru turimo ni umusogongero wa Pasika, Ku cyumweru gishize habaye ubucengezanema ku bigishwa, ni umuhango ufite icyo ugenura mu buzima bwacu nk’abakirisitu; twese turangamiye izuka, kandi twiyemeje kuyoborwa n’ingabire z’Imana mu rugendo turimo hano ku isi.  

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

N’ishyaka ryinshi ndetse n’ukwemera, ndazirikana abantu bose bapfuye, bategereje izuka ry’Umwana w’umuntu ubahamagarira ubuzima.

 

Inema dusaba

Dusabe inema yo kwemera ko Yezu ariwe zuka n’ubuzima no kubaho mu byiringiro.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ndabona muri iyi Vanjili amagambo: “kwemera”, “kumva”, “ijwi”, afitanye isano n’amagambo, “ubuzima” “kuzuka”. Kuri Yezu kwemera bijyana mu bugingo bw’iteka. None se twakora iki kugira ngo dukomere mu kwemera?

 

 Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ni iki ndarikira kurusha ibindi? Ese ni ukubaho no guhirwa? Ni gute Yezu acubya iri rari riri muri njye? Ese njye ndabyemera? Ese mutega amatwi? Ni izihe ngorane  zituma ntanyurwa n’ibyo angenera?

Ese naba nifuza kuba ishami nawe akambera umuzabibu? Hamwe nawe nituba nk’ishami ku muzabibu ubuzima bwacu buzarumbuka, tuzabaho iteka. Dukomere k’uwo twemeye!

Hahirwa uwita k’umukene no ku munyantege nke: ku munsi w’amakuba Uhoraho azamukiza! Uhoraho azamukomeza amuhe guhirwa ku isi, Uhoraho amutera inkunga aho arwariye, akamuhindurira kenshi uburyamo arambarayeho.

 

Isengesho

Nyagasani Yezu,

Buri gihe ukora igishimisha Imana Data.

Ibyo kurya byawe ni ugukora ugushaka kw’Imana Data.

Ukora ibikorwa bya Data,

wita kuri muntu ,

kandi igihe cyose uhora umurwanaho.

 

Ijambo ryawe nirincengere,

Ijambo ryawe nirimbesheho,

ku munsi w’urubanza uzanyibuke.

 

 

 

 

 Ku Kane w’icyumweru cya kane

  

 AMASOMO TUZIRIKANA

- Iyim 32, 7-14 ‘Uhoraho, nturakarire umuryango wawe’

- Zab 105       ‘Bibagiwe Uhoraho wabarokoye’

- Yh 5, 31-47 ‘…kuko ibikorwa Data yampaye gukora aribyo nkora’  

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 5, 31-47)

 

Muri icyo gihe, Yezu abwira Abayahudi ati 31«Ndamutse ari jye uhamya ibinyerekeyeho, icyemezo cyanjye nticyaba ari icy’ukuri. 32Hariho Undi uhamya ibyanjye, kandi nzi ko ibyo ahamya binyerekeyeho ari ukuri. 33Mwebwe mwatumye kuri Yohani, maze abaha ubuhamya bw’ukuri. 34Jye sinkeneye umuntu uhamya ibinyerekeyeho, ahubwo ibyo mbivugiye kugira ngo mukire. 35Yohani yari itara ryaka kandi rimurika, maze muhimbazwa n’urumuri rwe mu gihe gito. 36Jye mfite icyemezo kiruta icya Yohani, kuko ibikorwa Data yampaye gukora ari byo nkora; kubirangiza akaba ari byo bihamya ko Data yantumye. 37Kandi Data wantumye, ni we ubwe uhamya ibyanjye. Ntimwigeze kumva ijwi rye kandi ntimwigeze mubona n’uko asa. 38Byongeye, n’ijambo rye ntiribarimo kuko mutemera uwo yatumye. 39Mushakashakira mu Byanditswe mwibwira ko ari ho musanga ubugingo bw’iteka, nyamara ni byo bihamya ibinyerekeheyo. 40Ariko mwanga kunsanga ngo mugire ubugingo. 41«Ikuzo ryanjye sindikesha abantu; 42ariko mwe ndabizi: nta rukundo rw’Imana mwifitemo. 43Jye naje mu izina rya Data maze ntimwanyakira, ariko nihagira undi uza ku giti cye muzamwakira. 44Mwashobora mute kwemera, kandi buri wese amaranira guhabwa ikuzo na mugenzi we, mudashaka ikuzo mwahabwa n’lmana yonyine? 45Ntimugire ngo ni jye uzabarega kuri Data, uzabarega ni Musa kandi ari we mwiringiye. 46Iyaba mwemeraga Musa, nanjye mwanyemeye kuko yanditse ibinyerekeyeho. 47Niba rero mutemera ibyo yanditse, mwakwemera mute amagambo yanjye?». 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Iri somo rirakomeye. Kurisobanura ryose ntibyoroshye, ariko hari ingingo zimwe na zimwe twakuramo kugira ngo zidufashe gusenga.

“…Kuko mutemera uwo yatumye…” Yezu ababajwe cyane n’uko abayahudi banangiye umutima. Hari n’aho azababwira ati: “ntimushaka kunsanga kugira ngo mugire ubugingo”. Iyi ni imwe mu nteruro zo mu Ivanjili itera gucika intege. Ahandi Yezu akavuga ati: “ntimunyakira”.

Kwemera Yezu rero ni ukumusanga duteze ibiganza, kugira ngo twakire ubugingo aduha, kugira ngo tumwakire ubwe we Bugingo. Ukwemera, ni umugambi umuntu afata kubera uwo yizeye; umuntu agafata icyemezo bimuvuye ku mutima kandi akaba indahemuka ku nyigisho z’uwo yemeye. Yezu rero yumva abantu bamuhemukiye iyo banze kumusanga, n’igihe banze kumwakira Iyo babuze ukwemera  biramutangaza, bikamubabaza, ndetse akagera aho akarira nk’igihe yaririye Yeruzalemu yari imaze kumwanga… Kwanga kwemera Yezu ni ukwanga kugira ubugingo bwuzuye.

Mwashobora mute kwemera,…” Indoro ya Yezu icengera imitima yabo. Yezu arerekana impamvu y’ukunangira umutima kwabo. Mbere na mbere, ntibashaka kumva Imana itubwira ikoresheje uburyo bwinshi: kandi Data wantumye, ni We ubwe uhamya ibyanjye. Ntimwigeze kumva ijwi rye, kandi ntimwigeze mubona n’uko asa.

Ingaruka z’uko kunangira rero zirenze imivugire kandi ntakizazihagarika: “byongeye, ijambo rye ntiribarimo,…”Niba rero Ijambo ry’Imana ridatuye mu muntu, umuntu ntaho aba agihuriye n’Imana. Yezu aracyamura abayahudi bo ku gihe cye: “nta rukundo rw’Imana mwifitemo…” byari gushoboka bite ko ukwemera kubyuka mu mitima yabo?

Ariko se, uko kunagira umutima ntibakire Ijambo ry’Imana n’urukundo rwayo bikomoka he? Yezu rero, yakoze mu gisebe cyabo yabitekerejeho neza: “mwashobora mute kwemera, kandi buri wese amaranira guhabwa ikuzo na mugenzi we? Umuzi nyawo wo kunangira, twawusanga mu guharanira kugaragara neza mu maso y’abantu, gushimwa, gukomerwa mu mashyi: ibyo kandi ni ubwirasi n’ukwikuza. Umuntu wese wumva yihagije akaba kandi asonzeye ibyubahiro aba atagishoboye gutegereza Imana no kwicisha bugufi imbere yayo.

“Data wantumye, ni we uhamya ibyanjye”. Ukwemera kwacu ntiguhamye. Tugomba rero gutega amatwi Inyigisho z’Ibyanditswe, iz’ibikorwa bya Yezu: ni zo rero Imana Data yifashisha kugira ngo Ituyobore kuri Yezu.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Nditegereza uruhanga rwa Yezu ubabajwe nuko abo yazaniye ubugingo babuze ukwemera.

 

Inema dusaba

Dusabe inema yo kubohorwa mu bitubuza   kwakira Ijambo ry’Imana, bikanatuma ukwemera kuri mu mitima yacu kudakura.


Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Iyo ndebye muri iyi Vanjili, mbona ijambo “ubuhamya” rigaruka inshuro nyinshi. N’iyo urebye muri Bibiliya yitwa TOB uhita ubibona neza: umutwe w’iyi Vanjili ni : “ubuhamya”. None se kuri njye, kwakira ubuhamya ntibyaba bishaka kuvuga kwakira no kuzirikana Ijambo ry’Imana, kuzirikana kuri Yezu uri ku musaraba, kuzirikana ku bikorwa Roho Mutagatifu akorera muri Kiliziya no mu batagatifujwe?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Muri iki gihe, hari imyifatire n’imyitwarire myinshi ipfukirana Ijwi rya Roho Mutagatifu: muri ibyo twavuga: ubwirasi no kwikunda. Ese ibyo ndabirwanya? Mbirwanya nte?

 

Isengesho

Nyagasani Yezu, waje unsanga

Kugira ngo umpe ubugingo.

wibagirwe inshuro zose nanze kukwakira,

maze ungirire impuhwe!

Nyagasani Yezu,

inshuro nyinshi, wambwiriye mu mutima.

Ngushimiye inshuro zose nashoboye kumva ijwi ryawe!

Ku wa Gatanu w’icyumweru cya kane

  

 AMASOMO TUZIRIKANA

- Buh 2, 1…22 “Mureke twibasire intungane…”

- Zab 33           “Uhoraho aba hafi y’umutima ubabaye”

- Yh 7,1…30   “Icyakora sinaje ku bwanjye”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 7,1…30 )

 

Muri icyo gihe, 2umunsi mukuru w’Abayahudi witwa uw’lngando ukaba wegereje. 10Abavandimwe be bamaze kugenda bajya mu munsi mukuru, Yezu na we ajyayo, atari ku mugaragaro ahubwo nka rwihishwa. 14Umunsi mukuru ugeze hagati, Yezu ajya mu Ngoro arigisha. 25Bamwe mu batuye i Yeruzalemu baravuga bati “Uriya si wa wundi bahigaga bashaka kumwica? 26Nyamara dore aravugira mu ruhame nta cyo bavuga. Aho abategetsi bacu ntibamenye by’ukuri ko ari we Kristu? 27Ariko uyu tuzi aho akomoka, naho Kristu naza, ntawe uzamenya aho aturuka.” 28Yezu yigishiriza mu Ngoro aranguruye ijwi ati “Ni koko muranzi kandi muzi n’aho nkomoka! Icyakora sinaje ku bwanjye; Uwantumye ni We Munyakuri, Uwo mwe ntimumuzi. 29Jye ndamuzi kuko ari We nkomokaho, kandi akaba ari We wantumye.” 30Ni bwo bashatse kumufata, ariko ntihagira n’umwe umukozaho n’urutoki, kuko igihe cye cyari kitaragera. 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Iyi Vanjili igizwe n’ibice bitatu dusanga mu mutwe wa karindwi w’Ivanjili ya Yohani: imirongo 1-2; 10; 25-30. Muri uyu mutwe, haragaragaramo inshuro nyinshi bashaka kwica Yezu. Iri somo tumaze kumva riratubwira ibyabereye i Yeruzalemu mu gihe cy’umunsi mukuru w’ingando; ni umwe mu minsi mikuru ikomeye abayahudi bubahaga Imana bakoraga urugendo rutagatifu bagana i Yeruzalemu.

Muri uwo munsi mukuru wamaraga iminsi umunani, abayahudi bararaga mu ngando bubakishaga amashami y’ibiti n’ibyatsi nk’uko abasekuruza babo babigenje mu butayu. Bibukaga ibyiza Uhoraho yabakoreye mu Iyimukamisiri, bakanashimira Imana kubera umusaruro baronse muri uwo mwaka. Ariko kandi babaga banategereje ibihe bishya by’ukuza kwa Mesiya. Niyo mpamvu byumvikana ko Yezu yashakaga kujya muri uwo munsi mukuru byanze bikunze. Ni muri urwo rwego rero i Yeruzalemu bibazaga iki kibazo ariko batangaye bati: ‘ Uyu ni muntu ki? Yaba ariwe Mesiya? Cyangwe si we? 

“…Na we ajyayo, bitari ku mugaragaro”. Kubera iki? ‘Kuko abayahudi bashakaga kumwica’. Nyamara n’ubwo yari azi ko ibyo byago byose byamubaho, Yezu yagiye i Yeruzalemu. Ashaka kwinjira mu bubabare bwe ku bwende bwe (ibyo tubisanga mu isengesho rikuru rya kabiri ry’ukarisitiya). Yari yarabivuze neza ati: “ ubuzima bwanjye ntawe ubunyaga, ni njye ubwanjye ubutanga (reba Yh 10). Yezu azi ko mu rupfu rwe hazavubuka ubugingo. Ashaka kubahiriza ibyo yari yavuze no kuzuza umugambi we uko byagenda kose.

Hari uburyo bubiri bwo kubaho: ushobora kwitwara uko ushaka, ugakurikira ibitekerezo byawe byonyine, ugakurikiza imigambi yawe gusa. Uburyo bwa kabiri, ni uko ushobora kureka Roho Mutagatifu akakuyobora, igihe cyose ukaba witeguye gukora ugushaka kw’Imana. Ababaho ku buryo tuvuze bwa mbere, babaho mu mihihibikano myinshi kuko batajya bumva ijwi ry’Imana ibahamagara. Ariko abayoborwa na Roho Mutagatifu bategereza Isaha y’Imana, kandi Imana ibakoreramo. Ntibaharanira ikuzo ryabo bwite, ahubwo baharanira ikuzo ry’Imana ( reba Yh 7,18). Uko ni ko Yezu yabagaho.

“Ariko uyu tuzi aho akomoka…” Impaka ziratangiye, bose bararangwa no gushidikanya: ‘uyu ni muntu ki?’ Uko benshi bibwiraga, Mesiya agomba kuguma yihishe ahantu hatazwi. Yezu we rero si uko akora…

“Muzi aho nkomoka?” Yezu arerekana ko amagambo y’abo bamuvugisha afite igisobanuro cyimbitse, kandi cy’ukuri ku buryo n’abo bamuvugisha batumva neza ibyo barimo kuvuga. Ni urugero rwo kuninura dusanga mu Ivanjili ya Yohani. Mu by’ukuri, Yezu afite kamere muntu- inkomoko ye izwi na bose- afite kandi kamere Mana iryo yobera ry’iyo nkomoko rikayobera abantu. Igihe abatuye Yeruzalemu bavuga bati: ‘ntawe uzamenya aho akomoka’ baba bavuga inkomoko ye ya kimuntu; mu by’ukuri rero barahishura inkomoko ya Yezu, mu buryo bwe bwa kamere Mana, kandi itagaragara, kuko bibabereye iyobera. Akomoka ku Mana, yoherejwe n’Imana Data, ni Umwana w’Imana, mbere ya byose yari asanzwe abyawe n’Imana Data, kandi akaba Imana.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Nditegereza imbaga y’abantu yiciyemo ibice kubera Yezu: bamwe baramusenga, abandi baramushimagiza kandi biteguye guhara amagara yabo kubera We; abandi baramwanga, baramurwanya kandi baramukwena.

 

Inema dusaba

Ndasaba inema y’uko mu buzima bwanjye bwose narushaho kugenda menya Yezu.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Nakwigana Yezu nte, we ukora icyo Imana ishaka, kandi agatanga ubuzima bwe agiriye ugushaka kw’Imana Data? Ese njya nzirikana amayobera ya Yezu? Ese njya mushengerera mu mutima wanjye mu isengesho?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ndagerageza kwishyira mu mwanya wa Yezu, nkiyumvisha uko yumvise amerewe amaze kubona ko bashaka kumwica… Inshuro ebyiri zose, Yezu aremeza ko ari We woherejwe (n’Imana Data). Ndazirikana kandi ku Ijambo rya Yezu amaze kuzuka mu bapfuye. “Nk’uko Data yantumye, nanjye ndabatumye”.

Ese, singomba gukora ubutumwa bwanjye nk’uko na Yezu yatunganyije ubwe?

 

Isengesho

Nyagasani Yezu, Mwana w’ikinege w’Imana Data,

Turitegereza, mu ruhanga rwawe,

Ikuzo wahoranye imbere y’Imana Data

Mbere ya byose.

Wowe ubana natwe,

Wowe Jambo wuje urukundo,

Twigishe ukuri,

Tugaragaze ishusho yawe.

 Ku wa Gatandatu w’icyumweru cya kane

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

-Yer: 11, 18-20: “…Jyewe nari nk’umwana w’intama utuje…

Zab 7               : “…Uhoraho Mana yanjye ni wowe buhungiro bwanjye …”

-Yoh7, 40-53   : “…nta muntu wigeze avuga nk’uwo muntu…

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yoh7, 40-53)

 

Muri icyo gihe, Yezu yigishirizaga mu isengero ry’i Yeruzalemu. 40Benshi muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati «Uyu ni we wa Muhanuzi koko. 41Abandi bati “Ni Kristu.” Abandi na bo bati “Kristu azaturuke se mu Galileya? 42Ibyanditswe ntibivuga ko Kristu ari uwo mu nkomoko ya Dawudi, ko azaturuka ku musozi wa Betelehemu, aho Dawudi yavukiye?” 43Ibyo bituma rubanda bicamo ibice kubera we. 44Bamwe muri bo bashakaga kumufata, ariko ntihagira umukozaho n’urutoki. 45Nuko abagaragu baragaruka basanga abatware b’abaherezabitambo n’Abafarizayi, barababaza bati “Ko mutamuzanye ni iki?” 46Abagaragu barabasubiza bati “Nta muntu wigeze avuga nk’uwo muntu.” 47Abafarizayi bati «Ese namwe mwashukitse? 48Hari n’umwe mu Bategetsi cyangwa se mu Bafarizayi wamwemeye? 49Si rubanda ruriya rutazi amategeko? Ni ibivume.” 50Umwe muri bo, Nikodemu wigeze gusanga Yezu mbere, arababwira ati 51“Harya amategeko yacu apfa gucira umuntu urubanza, batabanje kumwumva ngo bamenye icyo yakoze?” 52Baramusubiza bati «Mbese nawe uri Umunyagalileya? Uzashishoze, uzasanga nta muhanuzi uvuka mu Galileya!” 53Nuko bose barikubura barataha, umwe iwe, undi iwe

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

… Ibyo bituma rubanda bacikamo ibice kubera We… Ejo hashize nabwo twabonye ko Yezu acamo abantu ibice; na none mutagatifu Yohani umwanditsi w’Amavanjili, arongeye abidusubiriyemo. Aba bantu bose bari baje kumva Yezu, atangiye kuvuga, abamuteze amatwi bose bacitsemo ibice. Bamwe baranyuzwe barishima bati: “Uyu ni umuhanuzi koko… Ni Kirisitu”. Abandi baramuhinyuye, batangira no kumunegura banegura n’aho aturuka : « Kirisitu azaturuke se mu Galileya ?  Ibyanditswe ntibivuga ko Kirisitu ari uwo mu nkomoko ya Dawudi, ko azaturuka ku musozi wa Beterehemu, aho Dawudi yavukiye? » Aba bantu rwose bifitemo ihinyu, ukwemera kwabo kuri kure.

Abandi nabo barashaka kumwikiza, barashaka mbese kumukuraho kubera ko ababangamiye: Baramutega imitego, bakamushinja ibinyoma, bakikoma abamwemeye; barashaka mbese uburyo bamufata bakamufunga hanyuma bagashaka uburyo bamwica.

Yezu nk’ikimenyetso cyo gucamo ibice abantu, ni ingingo remezo dusanga mu Ivanjili ya Yohani (9,16 ; 10,19 ; 9,41 ; 1,9-13 ; 3,13-21.) Mu by’ukuri ntabwo ari Yezu ucamo abantu ibice, ahubwo nibo ubwabo bicamo ibice bitewe no kumwemera bakemera inyigisho ye. Bamwe baranyurwa bakemera, abandi bakamuhinyura kubera imitima yabo yanangiye, bityo kumvikana  n’abamwemeye ntibibe bigishobotse.

Uku kutumvikana no guhinyura Yezu Kirisitu byabayeho mu gihe cya Yezu, no muri iki gihe biriho, ntabwo byarangiye. Ndetse nk’uko twabibonye ko hari abantu rwose bumvise Yezu bakamwemera ntabwo byarangiye biracyahari no muri kino gihe. Hari abantu benshi muri kino gihe bakunda Yezu bitangira Inkuru Nziza Ye, bashaka kumwigana ndetse no kumwamamaza; ariko rero hari n’abanzi be babyiyemeje, badashaka no kumva umuntu umuvuga, bashaka ko amateka ye yazimira, ntazongere kuvugwa mu bantu, abo ni abarwanya Imana n’Inkuru Nziza. Hari n’abandi rero usanga bibereye aho, kuvuga Yezu no kutamuvuga ntacyo bibabwiye. Bigize ba ‘ntibindeba’. Ariko se ubwabyo ntibitangaje kubona Uwabambwe ku musaraba mu gahugu rwose gato ko mu Burasirazuba bwo hagati  akivugwa, abantu bakaba bakomeza kumwibazaho ku isi hose na n’ubu nyuma y’imyaka 2000?

Ese utemera we ntiyakumva ko uyu muntu yari afite ubutumwa butangaje, bwihariye kandi butagereranywa? Keretse uwagoswe n’umwijima akaba yariyemeje kuba umugaragu wawo niwe utabona ko ari Imana ituruka ku Mana ikaba yaraje mu isi kuduha ubugingo, atuzanira Ijambo ry’agakiza, riduhumuriza rikatwomora ibikomere byose twatewe na sekibi.

 

… ariko ntihagira umukozaho urutoki… Interuro nk’iyi ntabwo ari ubwa mbere tuyisomye mu mavanjili. Yezu yari arinzwe n’imbaraga zidasanzwe. Umugambi we ntabwo ari uw’abantu, ahubwo ni umugambi w’Imana Data.

…nta muntu wigeze avuga nk’uwo muntu… Aba bantu batanga ubuhamya kuri Yezu ni abari boherejwe kumufata, bagezeyo bumvise inyigisho ye nabo bumva barafashijwe, niko gusubirayo batangarira inyigisho za Yezu: “nta muntu wigeze avuga nk’uwo muntu”; kandi koko ni ukuri nta muntu wigeze avuga nka Yezu. Umuntu ashobora gukora urutonde rurerure rw’amagambo Yezu yavuze kugeza na n’ubu akaba ari nta muntu n’umwe urayavuga: Ndi urumuri rw’isi, unyemera wese azagira ubugingo bw’iteka, Jyewe na Data turi Umwe, iyi ni Inkongoro y’amaraso yanjye agiye kubamenerwa kugira ngo mugirirwe imbabazi z’ibyaha,… Aya ni amagambo akomeye yavuzwe n’uwizuye mu bapfuye.

Ariko na none, abagaragu ntabwo batangajwe gusa n’amagambo ya Yezu, ni Yezu ubwe wabatwaye umutima, ahindura imitima yabo n’uko babasha kumva ko Imana iri gukora ibitangaza byayo muri Kirisitu Yezu.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Ndabona rubanda nyamwinshi bacitsemo ibice kubera Yezu: bamwe baramwemera kandi biteguye gutanga ubuzima bwabo kubera We; abandi baramwanze rwose, baramurwanya, bijujutira ibyo ababwira, baramuseka ndetse bakanamusuzugura. Banze Imana!

 

Inema dusaba:

Dusabe inema yo guhihibikanira kumenya Yezu,  mu minsi yose y’ubuzima bwacu.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Aba bantu tubwirwa barwanya Yezu baratwigisha iki? Nta n’icyo ubu buhamya bw’abagaragu bubamariye? Ntibubakora ku mutima? Bo bari kwivugira amagambo y’ubwirasi, y’agasuzuguro, mbese amagambo acamo abantu ibice, (si umunyagalileya?) Ese iki nticyaba ari kimenyetso kigaragaza ko atari amacakubiri hagati y’abantu ahubwo ko ari intambara ihoraho hagati y’urumuri n’umwijima?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Tugerageze kwiyumvisha uburyo bariya bagaragu bari bamerewe mu mitima yabo igihe bumvaga Yezu. Natwe tugerageze kuzirikana muri kano kanya amagambo ya Yezu yaba yarahinduye ubuzima bwacu? Cyangwa se yaba yaradukomerekeje agatuma tumushidukira.

 

Isengesho:

Yezu mwana w’ Ikinege w’Imana,

Waje mu bawe ntibakumenya,

N’uko umwijima ntiwakwakira.

Ha abakumenye

Gusangira nawe ubugingo bw’iteka.

Ndemera rwose ko ari wowe Kirisitu

Umwana w’Imana nzima

Twasanga nde wundi

Ko ari Wowe ufite amagambo y’ubuzima bw’iteka

 

Ku wa Mbere w’icyumweru cya gatanu

  

 AMASOMO TUZIRIKANA

 

Dan 13, 1…62: “…Imana irokora abayirirngira…

Zab 22: “… Uhoraho ni we mushumba wanjye ntacyo nzabura…”

Yoh 8, 1-11     : “…Nanjye rero singuciriye urubanza; genda uherukire aho gucumura ukundi.”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yoh 8, 1-11 )

 

Muri icyo gihe, 1Yezu yigira ku musozi w’Imizeti. 2Bugicya agaruka mu Ngoro, rubanda rwose baza bamugana, maze aricara, arabigisha. 3Ni bwo abigishamategeko n’Abafarizayi bamuzaniye umugore wafashwe asambana, bamuhagarika hagati. 4Babwira Yezu bati «Mwigisha, uyu mugore bamufashe asambana. 5Mu mategeko, Musa yadutegetse kwicisha amabuye abagore nk’aba. Wowe se ubivugaho iki?» 6Ibyo babivugiraga kumwinja, bagira ngo babone ibyo bamurega. Ariko Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka. 7Bakomeje kumubaza, arunamuka arababwira ati « Muri mwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye.» 8Yongera kunama akomeza kwandika ku butaka. 9Bumvise avuze atyo batangira kugenda umwe umwe, bahereye ku basaza. 10Nuko Yezu asigara aho wenyine na wa mugore agihagaze aho hagati. 11Yezu yunamutse aramubaza ati« Mugore, ba bandi bari he? Nta n’umwe waguciriye urubanza?» Umugore arasubiza ati «Nta n’umwe, Mwigisha.» Yezu aramubwira ati «Nanjye rero singuciriye urubanza; genda ariko uherukire aho gucumura ukundi.»

 

 

 

 

 

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

… ‘ Wowe se ubivugaho iki?’ Yezu arigobotora ate uyu mutego? Abafarizayi n’abigishamategeko bamukikije impande zose, bategereje ko asubiza nabi hanyuma bakabona aho bamuhera bamushinja. Iyo aramuka avuze ko hagomba gukurikizwa amategeko ya Musa, yari kuba atesheje agaciro inyigisho ye, bityo abaturage ntibabe bakimufitiye icyizere; mbese na we yari kuba avuguruje ubutumwa bwe bwibanda kukugira impuhwe, gukundana, kwicisha bugufi no kwihanganirana. (Mt 11, 29)

 

‘… Yezu ariyunamira atangira kwandikisha urutoki ku butaka…’Kwandikisha urutoki ku butaka ntabwo ubwabyo byumvikana; ariko igikorwa Yezu yakoze cyo rwose kirumvikana: Yezu yanze kugira imyumvire isa n’iya bariya bafarizayi n’abigishamategeko; imyumvire ya Yezu n’iyabo byari bitandukanye. Abafarizayi n’abigishamategeko bashakaga gukurikiza amategeko uko yakabaye. Nk’uko tubizi gufata ibyemezo bikarishye ntabwo aribyo bihindura imitima, imyumvire ndetse n’imyitwarire.

Yezu we yazanywe no gukiza imitima yashegeshwe. “Imitima yanangiye ishobora gukizwa n’ubugwaneza ndetse n’urukundo”.

… “Muri mwe udafite icyaha, ngaho namubanze ibuye.”… Yezu amaze kuvuga iryo jambo yarongeye ariyunamira, akomeza kwiyandikira hasi, yunamutse asanga asigaranye na wa mugore wafashwe asambana. Ba bantu bose bari bazanye wa mugore n’umujinya mwinshi, bagaragaraho uburakari n’ubugome, ndetse bifuza ko Yezu yasubiza nabi bagaheraho bamufata, bakozwe n’isoni bagenda uruhongohongo bahereye ku basaza. Ariko se ubundi hari icyaha gito? Ese cyaba ari ikihe? Yezu we ntiyibaza kino kibazo, Yezu ntawe acira urubanza. Aragaragaza imyitwarire imwe kuri bose: arahamya urukundo n’impuhwe z’Imana.

Igihe Yezu yababwiye ati “muri mwe udafite icyaha, ngaho namubanze ibuye,” ntabwo ari uko yashakaga kugaragaza ububi bw’abariya bafarizayi n’abigishamategeko, ahubwo yabasabaga kwisuzuma; arabahamagarira gucengera imitima yabo hanyuma bakumva ko nabo ari abanyabyaha bakeneye impuhwe.

‘Nanjye rero singuciriye urubanza; genda ariko uherukire aho gucumura ukundi.’ Bose bari bagiye uruhongohongo umwe umwe; Ivanjili itubwira ko bagiye bagenda uhereye ku basaza. Ni ukuvuga ko iri Jambo rya Yezu ryabakurugutuye, bakumva nabo rwose ari abanyabyaha, bityo bibatera isoni barahunga. Batinye gucira urubanza undi munyabyaha nkabo. Umuntu yakwibaza impamvu uriya mugore wafashwe asambana nawe atagiye ngo ahunge Yezu kugira ngo atamucira urubanza dore ko abari bamuzanye bari bamaze guhunga bose! Uyu mugore umuntu yavuga ko yari yagoswe n’impuhwe z’Imana, kandi koko kudahunga Yezu kwe yabyungukiyemo (byaramukijije). Yezu mu kumubabarira ntabwo yirengagije uburemere bw’ icyaha yakoze, ahubwo yamusabye kutazongera gucumura. Akaba ariyo mpamvu uno mugore yamenye koko impuhwe z’Imana bityo bizanamuviramo gukunda by’ukuri. Urukundo rwa Yezu rwaramusukuye, bityo muri we hazavubukamo isoko y’ubuzima bushya.

 

 

 

 

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Ndabona Yezu yicaye naho umugore ahagaze imbereye (Impuhwe z’Imana n’umunyabyaha)  noneho ndabona abacamanza bagenda bahunga, bigirayo buhoro buhoro.

 

Inema dusaba

Dusabe inema yo kwemera ko turi abanyabyaha bakeneye impuhwe z’Imana.

 

Tumurikirwe nIjambo ry’Imana

Yezu abwira abigishamategeko ngo “ murimwe udafite icyaha ngaho namubanze ibuye” yari afite uwuhe mugambi? Imyitwarire ya Yezu muri kino kibazo itwereka uburemere bw’icyaha icyo aricyo cyose ndetse n’icy’ubusambanyi; ariko cyane cyane akatwereka ko icyaha gikomeye ari icyo kutamenya ko uri umunyabyaha, ukigira intungane, noneho ukiha kumenya ibyaha by’abandi no kubacira imanza.

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Tugerageze kwiyumvisha ukuntu umugore yari ameze mu mutima we igihe yafashwe asambana, mbere y’uko afatwa, igihe bamuciraga urubanza (Ubundi itegeko rya Musa ryavugaga ko ari ukumwicisha amabuye), twiyumvishe noneho ukuntu yari ameze imbere ya Yezu, igihe Yezu yamubwiraga ati “genda ntuzongere gucumura ukundi.” Tugerageze kubihuza n’ubuzima bwacu: gucumura cyangwa gukora ibyaha, gucirwa imanza, kubabarirwa n’imyitwarire yacu nyuma y’ibyo byose.

 

Isengesho (Zab 102)

Uhoraho ni umunyampuhwe

Ni umunyambabazi,

Atinda kurakara kandi akagira ibambe.

Ntaduhora ibyaha byacu

Ntaduhora  amakosa twakoze.

Uko uburasirazuba butandukanye n’uburengerazuba

Niko adutandukanya n’icyaha

Uko umubyeyi agirira ibambe abana be,

Ni ko Uhoraho agirira ibambe abamutinya

Koko azi neza icyo twabumbwemo

Akibuka ko turi umukungugu.

Ku wa Kabiri w’icyumweru cya gatanu

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

- Ibar 21,4-9   :…Uwo zizajya zirya akayireba azajya akira…

- Ps 101: Ntukampishe uruhanga rwawe umunsi nasumbirijwe….

- Yh 8, 21-30: “….Uwantumye turahorana, ntiyansize jyenyine, kuko mpora nkora ibimunyura…”

 

 

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 8, 21-30)

 

Muri icyo gihe, 21Yezu yongera kubwira Abayahudi ati «Ndagiye kandi muzanshaka, ariko muzapfana icyaha cyanyu. Aho ngiye ntimushobora kuhajya.» 22Abayahudi baravuga bati “Aho ntagiye kwiyahura, ubwo avuze ngo ‘Aho ngiye ntimushobora kuhajya’.” 23Yezu arababwira ati «Mwe muri abo hasi, jye nkaba uwo hejuru; mwe muri abo kuri iyi si, jye si ndi uwo kuri iyi si. 24Nababwiye ko muzapfana ibyaha byanyu. Muramutse mutemeye ko ndi uriho, muzapfana ibyaha byanyu.» 25Nuko baramubaza bati «Uri nde?» Yezu arabasubiza ati «Ndi uwo nababwiye ngitangira. 26Mfite byinshi mbavugaho n’urubanza nabacira. Ariko Uwantumye ni umunyakuri, kandi ibyo namwumvanye ni byo mbwira isi.» 27Ntibamenya ko yababwiraga Se. 28Yezu yungamo ati «Nimumara kwerereza Umwana w’umuntu, icyo gihe muzamenya ko ndi uriho, kandi ko ari nta cyo nkora ku bwanjye, ahubwo mvuga nk’uko Data yambwirije. 29Uwantumye turahorana, ntiyansize jyenyine, kuko mpora nkora ibimunyura.» 30Amaze kuvuga atyo, benshi baramwemera. 

 

Yezu akomeza gutangaza Inkuru Nziza ashize amanga, ubundi akavugira mu migani iby’ukubabara kwe, urupfu rwe ndetse no gukuzwa kwe; ariko cyane cyane akerekana ko ari Imana yigize umuntu. Arashinja abayahudi kunangira umutima: Ese nibatamwakira bazabasha kujyana nawe igihe azaba atashye kwa Se? Ese ni batakira ubutumwa bwe ngo babukurikize ni nde azakira mu ngoma Ye?

“…Ndagiye…” Na none, Yezu aratangaza mu marenga iby’urupfu rwe rwegereje. Mu mirongo ibanziriza uyu dusoma Yohani atubwira amagambo ya Yezu asa n’aya tuzirikana aho agira ati: “Ndacyari kumwe namwe igihe gito, nyuma ngasanga Uwantumye. Muzanshaka mumbure, kandi ntimuteze kugera aho ndi” (Yh 7, 33-34). Ariko abayahudi ntibigeze bagira icyo biyumviramo. Yezu ntavuga ko agiye kujya mu kandi karere, ahubwo abatangariza ko atari uwo ku isi. Agaragaza ko aturuka mu Ijuru. Aturuka ku Mana kandi ko agiye gusubira ku Mana. “Nakomotse kuri Data, maze nza mu isi; none mvuye mu isi nsanga Data (Yh 16,28). Abayahudi ntibabashije kumva icyo Yezu yababwiraga kubera kunangira umitima. Kubera iyo mpamvu kandi ntabwo bari kumukurikira. Ntibamenye ko kubana nawe mu ngoma y’ijuru aho aganje iruhande rwa Se aribwo bari kubona umukiro ndetse n’ubugingo buhoraho…

“… aho ntagiye kwiyahura…?” ibi babivuze bamuseka, bamunnyega mbese ni nk’aho bavuze ( noneho wa muntu agiye kwiyahura …!). Ni muri ubu buryo bo biyumvishaga ibijyanye n’ibyo kugenda kwa Yezu. Bumvaga ko agiye ahantu bashobora kongera ku mubona cyangawa bakabona umurambo we cyangwa se bakaba bamubuza kwiyahura, kugira ngo bamushinyagrire.

Ariko n’ubwo babivuze bitabafasheho, aba bayahudi iri jambo ryabo rifite icyo rivuze kuri twe. Kuri twe abemera Ku musaraba Yezu yakijije isi. Ibyo akaba yarabikoze kubera urukundo yakunze abantu ageza aho yemera ku bitangira agapfa urupfu rubi mbese urupfu rwo ku musaraba; ibi abatemera babifata nk’aho ari ukwiyahura, urupfu rutumvikana, ubusazi,… Aha turabona ko rwose abemera n’abatemera bafite imyumvire itandukanye ku rupfu rwa Yezu. Akaba ariyo mpamvu abatemera bazapfana ibyaha nk’uko Yezu abitubwira.

“… Muramutse mutemeye ko Ndi Uriho”… Iri ni ipfundo ry’ukwemera gukiza kandi kutwinjiza mu buzima bwa Yezu. Niba twemera ko Yezu ariwe Uriho, ko afite izina rimwe n’iryo Imana ya Abrahamu  yahishuriye Musa mu gihuru kigurumana, tuzakira, tuzagira ubugingo buhoraho. N’aho ubundi twazapfana icyaha. Yezu ubwe atubwira ko ari Imana kandi ko aturuka ku Mana.

… “ Nimumara kwerereza Umwana w’Umuntu”… Aha Yezu arashaka kutubwira iby’ibambwa rye ku musaraba ryari ryegereje. Akoresha ijambo “ Kwererezwa”, yibutsa ibyo Musa yakoze mu butayu igihe inzoka zari zimaze kwica abayisiraheli benshi noneho Imana ikamusaba gucurisha inzoka akayimanika maze uwo inzoka irumye akayireba agakira. (soma isomo rya mbere). Ibi Yezu abifata nk’ikimenyetso cy’ubutumwa bwe; mbese nk’uko nawe azamanikwa ku musaraba, Umusaraba turangamira tugakira. Ukwemera kwacu gushingiye ku kurangamira Yezu ku musaraba. Ibyaha byacu, ibikomere byacu tukabimutura maza akadukiza; kuko bimeze nko kurumwa n’inzoka y’ubumara. Ku musaraba niho Imana itwereka urukundo rwayo rutagereranywa, Imana itwereka agaciro dufite imbere yayo. Umusaraba utwereka ko iyo umuntu yacumuye ababaza Imana yo imukunda; “ Icyaha kibabaza Imana nk’uko kibabaza umuntu”

Umusaraba utwigisha ko nta bubasha icyaha gifite ku muntu, ko Imana irwanya icyaha n’intwaro z’urukundo, kudahohotera no kubabarira.

Ku musaraba tubona igisubizo cy’ikibazo abakirisitu bakunze kwibaza kijyanye no kubabara. (ububabare “souffrance”): uburyo umuntu agomba kwitwara mu bubabare, ku bwemera, ari ubwe, ubwa bagenzi be ndete n’ubw’isi.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

N’amaso y’umutima, y’ukwemera, ndabona abayisiraheli mu butayu, bareba inzoka icuze mu muringa maze ako kanya bagahita bakira ibikomere…

 

Inema dusaba.

Dusabe inema yo gukomera kuri Yeyu mu kwemera no kwizera haba mu bihe byiza no mu bihe bibi.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ni ibihe bimenyetso binyetwereka ko kuba nkomeye kuri Yezu bimpesha kugira umurage mu bwami bwe bw’Ijuru, cyangwa ko biduhesha kuvuka mu Ijuru? Ese njye, wowe, nitwaba twishakira kuguma kwivuruguta mu isayo ya hano ku isi? Ese ibyo twaba tubiterwa n’iki? Ku nangira umutima tukima amatwi ijwi ry’Imana riduhamagarira kwicuza no kwisubiraho, bityo ntitubashe kumva icyo Yezu atubwira.

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Mu kurangamira Yezu ku musaraba nk’uko abayisiraheli barebaga inzoka icuze mu muringa mu butayu, tugerageze kwisuzuma tutihenze tumenye koko ibikomere dufite muri twe: ukwemera guke, urukundo ruke, ubwoba bwacu, ubugugu, gutwarwa n’iby’isi bihita,…, noneho dusabe Nyagasani Yezu adukize.

 

Isengesho

Nyemerera Nyagasani Yezu mfatanye nawe gusenga

Nk’uko nawe wasenze mbere y’uko ubabara.

Usanze  So, ariko ukomeza kutubwira

Kugira ngo ibyishimo byawe bibe muri twe

Nk’uko utari uw’iyi si, natwe ntituri ab’isi

Nyagasani, dutume mu isi

Igihe tukiri hano ku isi twe abakwemera duhe kuba umwe muri Wowe

Maze isi ibonereho kwemera ko ari Wowe Mukiza.

Ku wa Gatatu w’icyumweru cya gatanu 

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

Dan 3, 14…28     : “… niba Imana yacu dukorera ishobora kudukiza itanura rigurumana ikatuvana no mu nzara zawe izaturokora….”

Dan 3, 52-56: “… himbazwa kandi uratwe iteka ryose…

-  Yh 8, 31-42         : “Mwana nabakura ku bugaragu, icyo gihe muzaba mubaye abigenga koko.”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 8, 31-42)

 

 

Muri icyo gihe, 31Yezu abwira Abayahudi bari bamwemeye ati «Nimukomera ku ijambo ryanjye muzaba mubaye abigishwa banjye by’ukuri. 32Kandi muzamenya ukuri, maze ukuri kubahe kwigenga.» 33Baramusubiza bati «Turi abo mu nkomoko ya Abrahamu, nta wigeze atwigarurira. Watubwira ute ngo muzigenga?» 34Yezu arabasubiza ati «Ndababwira ukuri koko: umuntu wese ukora icyaha aba ari umugaragu w’icyaha. 35Burya umugaragu ntahora iteka mu nzu, ahubwo umwana ni we uyihoramo. 36Mwana nabakura ku bugaragu, icyo gihe muzaba mubaye abigenga koko. 37Nzi ko mukomoka kuri Abrahamu, ariko murashaka kunyica, kuko ijambo ryanjye mutarizirikana. 38Jye mvuga ibyo nabonye kwa Data, namwe mukora ibyo mwumvanye so.» 39Baramusubiza bati «Umubyeyi wacu ni Abrahamu.» Yezu na we arababwira ati «Niba muri abana ba Abrahamu, nimukore ibyo Abrahamu yakoze. 40Ubu rero murashaka kunyica, jye ubabwira ukuri numvanye Imana. Ibyo Abrahamu ntiyabikoze. 41Mwe murakora ibyo so akora.» Baramubwira bati «Nta bwo turi ibibyarirano. Dufite Data umwe, ni Imana.» 42Yezu arababwira ati «Iyaba Imana yari so mwankunze, kuko nkomoka ku Mana nkaba naraje. Sinaje ku bwanjye, ni We wantumye.»

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana  

 

Nuko Yezu abwira Abayahudi bari bamwemeye….Ese koko bari bamwemeye babikuye ku mutima? Aha umuntu yakwemeza ko bemeraga ibyo yababwiraga bakabibonamo ukuri, bakemera n’ibitangaza yakoraga ariko ntibamukomereho, ntibabe abigishwa be b’ukuri. Bari bashidukiye ibikorwa n’amagambo bye. Ukwemera kwabo kwari kudahamye, ntabwo bari bafite ukwemera guhagije.

Muri kino gihe hari abantu banshi usanga bameze nk’aba bayahudi batubwira muri iyi Vanjili. Hari abantu benshi usanga baratwawe n’amwe mu Magambo ya Yezu bakayabonamo ukuri n’ifunguro, ariko ntibamubonemo Umucunguzi wabo, kubera ko batemera ko aturuka ku Mana. Abo bantu twabita ba “birasanzwe” bafata Ijambo rya Yezu nk’ikiganiro, ntibashaka guhindurwa naryo, ntibashaka kuba abigishwa be, ahubwo baribonamo indi nyungu. Nko kubafasha mu kwishakira amaronko, kuryifashisha mu kwamamaza ibitekerezo byabo n’ibindi byinshi twibonera hanze aha. Abo bantu ntibashaka kuba koko muri Nyagasani, ntibashaka kuyoborwa nawe ngo batungwe no gukora ugushaka kwe. Abo ni abahinyura Kirisitu.

… “Nimukomera ku Ijambo ryanjye muzaba mubaye abigishwa banjye b’ukuri”… Aha Yezu yashakaga kubabwira: kurizirikana, kurikomeraho, kurikurikiza no kuyoborwa naryo, kuko Jambo ari Yezu ubwe. Umuntu wese uyoborwa n’Ijambo ry’imana agenda arushaho gusa na Yezu, Ijamba riramuhindura rikamuha kwigenga. Umwigishwa wa Nyagasani, agomba kurangwa no kuyoborwa nawe, akamwigana ingendo ndetse akabitoza n’abandi.

…kandi muzamenya ukuri… Ukuri kuvugwa hano,  ntabwo ari ubumenyi busanzwe cyanga ikintu umuntu amenya amaze gukora ubushakashatsi bwimbitse. Oya! Ukuri ni ukumenya icyo Imana idushakaho nk’uko Yezu abitubwira mu Ijambo rye ry’ubuzima. Umukirisitu nyawe ahorana kuno kuri muri we, kukamubera ubukungu, kandi akagengwa nako. Uko kuri ni Nyagasani Yezu udutuyemo, agatuma tuba abanyakuri kandi tukagengwa nako.

… maze ukuri kubahe kwigenga… Ntabwo ari ubwisanzure bwa politiki cyangwa se ubwigenge ubu busanzwe duhora turirimba, duharanira, dusaba kandi akenshi ari twe tubwiyambura. Ukwigenga yezu avuga, ni ubwisanzure bw’abana b’Imana. Abana b’Imana ntibaboshwe n’iby’isi, ahubwo bihambira ku Mana ku buryo baba koko ishusho y’Imana mu bantu. Ibyo bakora byose bakabikorera guhesha Imana icyubahiro. Ubu bwisanzure bw’abana b’Imana niyo ntego y’ubuzima bwa gikirisitu. Uku kwigenga rero nta handi twagukura atari mu gutega amatwi Ijambo ry’Imana kandi tukarikurikiza. Yezu niwe uduha kwigenga.

Umuntu wese ukora icyaha aba ari umugaragu wa sekibi, bityo akorera sekibi.

… “ Turi abo mu nkomoko ya Abrahamu”… Ku bayahudi, kuba ukomoka kuri Abrahamu byari bihagije. Ariko se, abatagenza nka Abrahamu ni abana be? Abemera bagomba kugira amatwara nk’aya Kirisitu mu mitima yabo nk’uko nawe yari afite amatwara nk’ay’Imana yamwohereje. Kuvuga ko uri umukirisitu bityo ntukore icyo Imana ishaka, ntibihagije kugira ngo ube wakwitwa umwana w’Imana, icyogihe waba ufite imyumvire nk’iya bariya Bayahudi, biyitaga abana ba Abrahamu ariko ntibagenze nkawe ahubwo bagashaka kwica Yezu kubera ko ababwira ukuri.  

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Turebe Yezu uri ku musozi w’imizeti. Arasenga agira ati: “Dawe, ntibibe uko njye nshaka, ahubwo ugushaka kwawe ni gukorwe”.

 

 Inema dusaba

Dusabe Inema yo kugengwa n’Ijambo ry’Imana, kugengwa n’urukundo.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ni gute twifuza kubana na Yezu mu buzima bwacu? Ese twaba twifitemo icyifuzo dukomora ku kurangamira Yezu, cyo gukora byose mu rukundo no kubera urukundo? Ese Yezu Kirisitu ni nde mu buzima bwacu? Afitemo uwuhe mwanya? Ese twe ntitwaba tumeze nka bariya Bayahudi?

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ese twemera tubikuye ku mutima kandi twizera ko Yezu ari Inzira, Ukuri n’Ubugingo? Ko Yezu aturuka ku Mana kandi ko ibyo akora n’ibyo avuga yabihawe na Se wamutumye? Tugerageze kwiyibutsa amwe mu magambo ya Yezu yaba yaratubereye urumuri rw’ubuzima bwacu.

 

Isengesho.

Mana ikomoka ku Mana

Rumuri rukomoka ku Rumuri

Mbere y’uko isi iremwa wariho

Irukana umwijima w’icyaha  ku isi.

Waje mu isi y’umwijima

Uri isoko y’ubugingo

N’Urumuri Nyakuri

ku bantu bose bo ku isi.

Ku wa Kane w’icyumweru cya gatanu

 

   AMASOMO TUZIRIKANA

 

- Intg 17,3-9   “Nzaba Imana yawe, n’Iy’abazagukomokaho”

- Zab 104         “Nimushakashake uruhanga rw’Uhoraho ubutarambirwa”

- Yh   8,51-59       “Abrahamu atarabaho nari NDIHO”  

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh   8,51-59)

 

Muri icyo gihe, Yezu abwira Abayahudi ati 51«Ndababwira ukuri koko: ukomera ku magambo yanjye ntateze gupfa bibaho.» 52Abayahudi baramubwira bati «Ngaha twamenya ko wahanzweho na Sekibi! Abrahamu yarapfuye n’abahanuzi barapfa. None wowe uravuga ngo ‘Ukomera ku magambo yanjye ntazakorwaho n’urupfu bibaho.’ 53Uzabe se uruta umubyeyi wacu Abrahamu wapfuye? N’abahanuzi na bo barapfuye! None ubwawe wibwira ko uri iki?» 54Yezu arabasubiza ati «Niba ubwanjye niha ikuzo, ikuzo ryanjye ryaba ari ubusa. Data ni we umpa ikuzo, ari na we muvuga ngo ni Imana yacu. 55Nyamara ntimumuzi, ariko jye ndamuzi; ndamutse mvuze ko ntamuzi, naba ndi umubeshyi nkamwe. Ni koko ndamuzi kandi ngakomera ku ijambo rye. 56Umubyeyi wanyu Abrahamu: yahimbajwe no kubona umunsi wanjye, yarawubonye maze aranezerwa.» 57Abayahudi baramubwira bati «Uba utaragira imyaka mirongo itanu, none ngo wabonye Abrahamu!» 58Yezu arababwira ati «Ndababwira ukuri koko: Abrahamu atarabaho nari ndiho.» 59Ni bwo bafashe amabuye yo kumutera, Yezu arihisha, nuko ava mu Ngoro. 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

Ku buryo bw’impaka hagati ya Yezu n’abayahudi batemera, iyi vanjili ya Yohani mutagatifu irahishura uburyo bwo kuzirikana ku iyobera rya Yezu. Iyi ni inshuro ya Karindwi tubona, muri uyu mutwe, igisubizo cy’ikibazo: “Uri nde?”(8,25). Niba Yezu asubiza inshuro ndwi agira ati: “Njye, URIHO”, ni ukugirango twumve neza ko iryo jambo rihishura igisobanuro cyuzuye cy’ibyo ubwenge bwacu butari gushobora kwisobanurira. Igisubizo Yezu atanga ni iyobera, ariko, (nk’uko iri somo ribyerekana) abayahudi babyumvise neza ko izina Yezu ababwiye ko ari irye,  kuo ari naryo Imana yigaragarije mu gihuru cyaka umuriro yabahaye….

“…ukomera ku magambo yanjye, ntateze gupfa bibaho.”Muri uyu mutwe, nyuma y’uko Yezu yiyerekanye nk’urumuri rw’isi (8,12), nyuma akiyerekana nk’isoko y’ukuri n’iy’ubwigenge (8,31.36), Yezu asezeranya abakomera ku ijambo rye ko bazatsinda icyaha n’urupfu. Noneho rero, ni nde ushobora kubabarira ibyaha? Ni nde mugenga w’ubugingo, keretse Imana yonyine? Abayahudi barakeka ko Yezu akabya cyane: ntabwo se amaze kuvuga ati : untega amatwi ntazapfa bibaho!? Ni ko kumusubiza barakaye cyane bati: “None wowe ubwawe wibwira ko uri iki?”

None wowe ubwawe wibwira ko uri iki? Nubwo hano abayahudi bagaragaza ukutishimira kumva ko umuntu yakwiha kuvuga ko atazigera apfa, ikibazo babaza gishobora kuba ikibazo k’ingirakamaro ku bemera bose. Naho mwebwe muvuga ko ndi nde? Ni ko Yezu yari yabajije abigishwa be. Yezu rero, ahaye abayahudi igisubizo cyumvikana kandi kidasubirwaho. Aradushishikariza kuzirikana iyobera rye, iminsi yose y’ubuzima bwacu…

“Data, ndamuzi…” Yezu ahamije inshuro eshatu zose ko azi Imana, kandi ko ayita “Data”. Mbere y’uko Umwana w’Imana yigira umuntu nta wundi wari waratinyutse kubikora atyo! Yezu azi Data ku buryo bwihariye kandi butagereranywa.

 

“Abrahamu yahimbajwe no kubona umunsi wanjye”. Umunsi wanjye”… Yezu arakoresha imvugo Imana yonyine yari ifitiye uburenganzira bwo gukoresha, mu isezerano rya kera. Ukuza kwe mu isi ni ko kuza kw’Imana…Abrahamu “yabonye” umunsi wa Yezu, ku mivugire ya gihanuzi, ni igihe Izaki avutse kuko ariwe watumye Abrahamu aseka (reba Intg 17,17). Yishimiye ukuza kwa Yezu mu isi. Uko kuza kwagenuwe n’ukuvuka kwa Izaki. Izaki ashushanya Yezu, kuko Yezu niwe Izaki mu mvugo ishushanya ya Roho, kuko Izaki niwe mpamvu nyayo y’ibyishimo bya Abrahamu, akaba ari we wujurijwemo amasezerano y’uguhabwa umugisha kwa Abrahamu.

 

“Abrahamu atarabaho nari NDIHO”.Aha ngaha Yezu arahamya iby’ubumana bwe, kandi ko mbere ya byose yari asanzwe ariho. Mbere y’uko igihe gitangira kubaho Imana Data yari isanzwe imubyaye, ariho no mu gihe cya Abrahamu, kandi ariho mu bihe by’ukubaho kw’abantu bose. Amavi yose azamupfukamira ku isi no mu ijuru! Amina, Amina!

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Nditegereza aya magambo kuko ari ibimenyetso, amashusho Yezu yifashishije kugirango avuge uwo ari we. Ayo magambo ni aya: “urumuri, inzira, ukuri,…

 

Inema twasaba

Ingabire yo kwemera ibyahishuriwe Yohani intumwa (Hish 1,17-18) « Witinya, ni njye Uwibanze n’Uwimperuka kandi n’Uriho; narapfuye none dore ndi muzima uko ibihe bihora bisimburana iteka ».

Tumurikirwe n’ijambo ry’Imana

Ndumva Yezu ambaza iki kibazo : « Kuri wowe ndi nde ? » ; noneho ndareka ngacengerwa n’aya magambo : « Nturuka kuri Data », « ndamuzi », « ukomera ku magambo yanjye, ntateze gupfa bibaho ».

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Reka nibaze iki kibazo : « ese nemera ko Yezu abereye ubuzima bwanjye Inzira, Ukuri n’Ubugingo ? Ese njya nishimira ko Yezu ari ibyishimo byanjye? Hari icyo nakwimarira tutari kumwe ? Ambereye urumuri, Umushumba, Amizero,…

 

Isengesho:

 

Ni We shusho ry’Imana itagaragara,

Umuvukambere mu cyitwa ikiremwa cyose,

kuko byose byaremewe muri We,

ari ibiri mu ijuru, ari n’ibiri ku isi.

Niwe Ntangiriro, akaba n’Umuvukambere mu bapfuye,

kuko Imana yizihijwe no kumusendereza ibyiza byose,

kandi muri we yiyunga n’ibiriho byose,

ndetse ariwe ibigirira, ari ibiri ku isi, ari n’ibiri mu ijuru. (Kol 1,15…20)

Ku wa Gatanu w’icyumweru cya gatanu

 

  AMASOMO TUZIRIKANA

 

Yer 20, 10-13   “Uhoraho yakuye mu maboko y’abagiranabi”

-  Zab 17   “Uhoraho ndagukunda, wowe mbaraga zanjye, rutare rwanjye, ukaba n’umurengezi wanjye”.

-  Yh 10, 31 -42   “Data andimo nanjye nkaba muri Data”

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 10, 31 -42)

 

Muri icyo gihe, 31Abayahudi bongera gufata amabuye yo kumutera. Ni bwo Yezu ababwiye ati 32«Naberetse ibikorwa byiza byinshi bituruka kuri Data, none muri ibyo bikorwa icyo munterera amabuye ni ikihe?» 33Abayahudi baramusubiza bati «Si igikorwa cyiza gituma tugutera amabuye; turakuziza igitutsi ututse Imana, kuko uri umuntu maze ukigira Imana.» 34Yezu arabasubiza ati «Mu Mategeko yanyu ntihanditse ngo ‘Naravuze nti : muri imana.’ 35Ubwo Amategeko yita imana ababwiwe ijambo ry’Imana, kandi Ibyanditswe bidashobora kuvuguruzwa, 36mushobora mute kubwira uwo Data yatagatifuje akamutuma mu nsi ngo ‘Uratuka Imana’, ari uko ngize nti ‘Ndi Umwana w’Imana’? 37niba koko ndakora ibikorwa bya Data, nimureke kunyemera. 38Ariko niba mbikora maze mukanga kunyemera, nimwemere byibura ibikorwa nkora kugira ngo mumenye kandi mwemere ko Data andimo, nanjye nkaba muri Data.» 39Nuko bongera gushaka kumufata, abaca mu myanya y’intoki. 40Asubira hakurya ya Yorudani, aho Yohani yajyaga abatiriza mbere, agumayo. 41Abantu benshi barahamusanga bavuga bati «Nta gitangaza na kimwe Yohani yigeze akora, ariko ibyo yamuvuzeho byari ukuri.» 42Abari aho benshi baramwemera. 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

Yezu yongeye na none gushimangira ku buryo bwumvikana ko ari Umwana w’Imana. Ariko ubu ho biragaragara ko bashobora guhita bamufata kugira ngo bamwice: Ibyo avuga arabibwira abayahudi bafite amabuye mu ntoki zabo kandi biteguye kuyamwicisha. Ariko atikanga kandi ashize amanga, atangaje Ukuri gutanga ubuzima bwa roho kandi kugenewe kubeshaho isi. Kandi kubera uko kuri guha abantu kwigenga (Yh 8,32), yiteguye gutanga ubugingo bwe.

“Abayahudi bongera gufata amabuye yo gutera Yezu”. “Yezu yari amaze kuberurira ati “Njye na Data turi umwe”. Ubu na none abayahudi bamaze kumva neza. Kimwe n’igihe Yezu yari amaze kuvuga ijambo rizahoraho ati “Abrahamu atarabaho nari NDIHO” ( Yh 8,58), barashaka kumutera amabuye, kuko yigize Imana kandi ari umuntu. Ariko rero ibyo Yezu ahamya ni ukuri: ni Imana-Muntu!

« Naberetse ibikorwa byinshi bituruka kuri Data ». Ibyo bikorwa Yezu ntabikora mu izina rye bwite, cyangwa se yitumirije. Akora kandi akavuga ibyo Imana Data ikora. Imbere y’abashaka kumuhinyuza, arababwira ati: “ Ntacyo nkora ku bwanjye, ahubwo mvuga nk’uko Data yambwirije,…kuko mpora nkora ibimunyura” (Yh 8,28-29). Dore rero urugero ruhabwa intumwa yamamaza Inkuru nziza yunze ubumwe n’Imana. Kuba intumwa si ukuba umukozi w’Imana, ahubwo ni “ugukora ibikorwa by’Imana”, kureka Imana ikagukoreramo.

Niba Yezu akora ibikorwa by’Imana, kandi akaba ari byo gusa akora, ibikorwa bye ni byiza rwose kandi biraboneye. Kubicira urubanza byaba ari ugucira Imana urubanza!

“Naravuze nti: “muri imana”.Yezu avuze zaburi ya 82,6 yabwiraga abacamanza ba Isiraheli, kuko ubucamanza ari ubw’Imana (Iyim 21,6); ariko abigishamategeko bavugaga ko iryo jambo rireba abana ba Isiraheli bose. Kuki noneho guhera ubwo Yezu atarikoresha nk’irimureba, we ‘wasizwe amavuta n’Imana Data maze ikamutuma ku isi?

Yezu yari azi neza ko niyerura akavuga ko ari “Umwana w’Imana” bazamwica. Ariko ntiyihambiye ku buzima bwe ngo abiceceke, ahubwo abisubiramo agira ati: “Ndi Umwana w’Imana” kandi no kugira ngo bisobanuke neza, abisobanura agira ati: “ Data aba muri njye nanjye nkaba muri Data”. Kandi ibikorwa bya Data Yezu akora ni byo bibyemeza: akiza indwara, yirukana amashitani, akiza ibyaha, mbese muri make azura abapfuye…

“Ndi Umwana w’Imana”. Nimucyo tubyemere kandi dusenge :“ Iyaba twabashaga kunga ubumwe, mu bumana bwe, n’Uwafashe kamere muntu yacu”.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Nditegereza uruhanga rwa Yezu igihe atangaza uwo ariwe nyabyo; kandi imbere ye hahagaze abanzi be barakaye cyane…

 

Inema dusaba

Ndasaba inema yo kugira imyitwarire nk’iya Yezu. Nunze ubumwe na Yezu, ndifuza kubaho nk’umwana w’Imana yihitiyemo…

 

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ni ibihe bikorwa bya Yezu bituma abantu bemera amagambo ye bikanahishura iyobera rye? Kiliziya irakomeza kuzuza ibyo bikorwa, kandi ni nabyo bituma ubutumwa isohoza bwakirwa. None ni gute njye nuzuza ibikorwa bya Yezu?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Kubera impamvu nyinshi, iyobera rya Yezu ribuza isi amahwemo: mu bihe byose usangamo abatotezwa bazira Imana ugasangamo kandi n’abatemera Imana. Narushaho nte kwizirika by’ukuri kuri Yezu no guhamya ukwemera kwanjye?

 

Isengesho

 

Nyagasani, ubuzima bwawe bwari mu makuba

Igihe wahishuraga iyobera ryawe,

ukanahishura ko duhamagarirwa

kubaho twunze ubumwe n’Imana.

 

Uduhamagarira kukubera abahamya

tugukurikira kugeza ku musaraba,

tukubera indahemuka kugeza ku ndunduro

mu kwemera n’ukwizera.

 

Duhe kutazigera dutandukana nawe bibaho,

n’igihe tuzapfira

uzatwakire mu ikuzo ryawe!

 Ku wa Gatandatu w’icyumweru cya gatanu

  

AMASOMO TUZIRIKANA

 

- Ezk 37, 21-28 “Bazambera umuryango nanjye mbabere Imana”.

- Indirimbo ya Yeremiya. “Umubabaro wabo nzawuhinduramo ibyishimo”.

- Yh 11,45-56… “Kugira ngo akoranye abana b’Imana batatanye ababumbire hamwe”.

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 11,45-56)

 

Lazaro amaze gusohoka mu mva, 45benshi mu Bayahudi bari baje kwa Mariya, bamaze kubona ibyo Yezu akoze baramwemera. 46Abandi muri bo basanga Abafarizayi, babatekerereza ibyo Yezu yakoze. 47Nuko abatware b’abaherezabitambo n’Abafarizayi bakoranya inama nkuru, baravuga bati «Turabigenza dute ko uriya muntu akomeza gukora ibitangaza byinshi? 48Nitumureka agakomeza kuriya bose bazamwemera, maze Abanyaroma baze badusenyere Ingoro kandi barimbure abaturage.» 49Umwe muri bo witwaga Kayifa, wari umuherezabitambo mukuru uwo mwaka, arababwira ati «Nta cyo mubyumvamo! 50Ntimubona ko ikiruta ari uko umuntu umwe yapfa mu kigwi cy’imbaga, aho kugira ngo igihugu cyose kirimbuke!» 51Ibyo ntiyabivuze ku bwe; yabitewe no kuba umuherezabitambo mukuru w’uwo mwaka bimuha guhanura, avuga ko Yezu yari agiye gupfira rubanda. 52Bitari no gupfira rubanda gusa, ndetse no gukoranya abana bImana batatanye, akababumbira hamwe. 53Nuko guhera uwo munsi bashaka uko bamwicisha. 54Yezu na we ntiyongera kujya agaragara hagati y’Abayahudi, ahubwo ajya ahantu hafi y’ubutayu mu mugi witwa Efurayimu, agumayo kumwe n’abigishwa be. 55Icyo gihe Pasika y’Abayahudi yari yegereje; maze abantu bo mu misozi bajya i Yeruzalemu gukora imihango yo kwisukura, mbere ya Pasika. 56Bakomeza gushaka Yezu, maze uko bagahagaze mu Ngoro, bamwe bati « Kuba ataje mu munsi mukuru mubitekerezaho iki?» 57Koko abatware b’abaherezabitambo n’Abafarizayi bari bategetse ko, nihagira umenya aho aherereye, ahavuga kugira ngo baze kumufata. 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

 “Lazaro amaze kuzuka…”Yohani mutagatifu arabyerekana mu Ivanjili: “Ibitangaza” Yezu yakoze byateje impaka mu bantu, bamwe baramwemera abandi baramwanga. Iki kimenyetso (igitangaza) cya karindwi ari na cyo cya nyuma cya Yezu cyatumye i Yeruzalemu bafata icyemezo cyo kumwica. Ariko ku bandi iki kimenyetso kirabatera kwemera. Kuri bo, Lazaro wazutse ababereye ikimenyetso. Ni ukuri, Lazaro yari ahawe andi mahirwe yo kongera kubaho indi myaka y’inyongera, ariko azongera apfe. Kuba Lazaro asubiye mu buzima si izuka, twabigeranya no kongera kubona umwuka, ntabwo ariryo zuka nyaryo. Ahubwo rero, uko kongererwa igihe cyo kubaho kurahishura izuka ry’ukuri kuko rihindura ukubaho kwacu mu buryo budasubirwaho, kandi rikatwinjiza mu ikuzo ry’Imana. Gusohoka mu mva kwa Lazaro kuratwumvisha ko Izuka rya Yezu ari intsinzi ku rupfu, kandi ikaba n’intsinzi ku rupfu rwacu. Ntidushobora kwihishurira uko ubuzima bwo mu isi nshya y’isezerano buzaba bumeze. Ni ukubutekereza buroho kabone n’ubwo iyo tugerageje kubutekereza twumva ubuzima bwacu bwose bwatwawe. Butangirana n’igihe ukwemera kudusohoye mu mibereho yacu isanzwe kukaduhumura , kukatwereka uburyo bwo kubaho uko Imana ishaka. Izuka ryacu ritangira none, uyu munsi, ritewe n’ukwemera.

“Abanyaroma bazaza…” Abafarizayi baratinya ko umutsindo wa Yezu wazatuma rubanda bivumbagatanya bashaka kwigenga noneho Abanyaroma bakazaza guhagarika uko kwivumbagatanya maze imbaga ikahatikirira. None se uko gutinya gufite ishingiro? Baritwaza impamvu z’idini ryabo kugirango bashyire mu bikorwa imigambi yabo mibisha. Bo bashishikajwe gusa no kurinda ingoro y’i Yeruzalemu ngo ntizasenywe…Nyamara ntibashaka kubona Imana muri Yezu.

“Ikiruta ni uko umuntu umwe yapfa mu kigwi cy’imbaga…” Kayifa ubwe ntabona ko ayo magambo avuze afite igisobanuro kihishe kandi cy’ubuhanuzi. Ni umuhanuzi utiyizi! uko niko Yohani abininura. Kayifa we ni nk’umunyapolitiki, arabona ko Yezu ateza impagarara. Kuri we rero arabona ko bakwiye kumwikiza kugira ngo umutekano uboneke. Nyamara ku mwigishwa wa Yezu, agendeye ku bizaba muri icyo gihe cya Pasika, Kristu niyererezwa ku musaraba, azareshya abantu bose abiyegereze. Nibamwizirikaho babitewe n’ukwemera n’urukundo bamufitiye, bazaba bagize umubiri umwe. Ubu noneho ibimenyetso byose byerekana ko Ububabare bwa Yezu bwegereje biragaragara.Yezu azapfa, byaremejwe. N’ubwo umuntu yabyibeshyaho, Yezu ntabwo azicwa, azatanga ubuzima bwe ku bwende bwe. Kandi ikibi Imana izagihinduramo icyiza, maze ikize isi

 

 

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Ngerageje kubyishushanyiriza mu bwenge, ndabona ukuntu “inama nkuru” iri kwiga ukuntu izacira Yezu urubanza ngo apfe. Yezu rero bazamuhoza mu rubanza kugeza igihe isi izashirira…

 

Inema twasaba

Inema yo kwemera ko inyuma y’amateka agaragara hihishe amateka atagaragara. Tukemera ko, ahantu hose, Imana ihora irema bundi bushya, ndetse no mu bugome, mu ihohoterwa no mu ntambara…

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Mu kwica Yezu, abakuru b’umuryango wa Isiraheli bashaka kurangiza “ikibazo cya Yezu”. Mu by’ukuri, uyu munsi ku isi hose tuhasanga imisaraba ya Yezu. None se ko ibintu byagenze uko abo bashefu batabikekaga, ubwo ntitwakurizaho kugira ukwizera mu ngorane izo arizo zose?

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Icyaha gikomeye, aricyo cyaha cyo gutuka Roho Mutagatifu, ni ukwanga urumuri, guhinduka impumyi ku bwende, kwanga ibitangaza n’ibimenyetso. Ese njya nemera ibimenyetso mpabwa bigamije kunyongerera ukwemera? Ese mu gushimira Imana siho nkura kubona ibitaboneshwa amaso?

 

Isengesho

Nyagasani, bashatse kugucecekesha,

ariko urupfu n’izuka byawe biramamazwa

kugeza ku mpera z’isi,

kuko ari Inkuru Nziza.

 

Bashatse kuguhanagura ku isi,

ariko abavuga izina ryawe, umunsi n’ijoro, ntibabarika.

Singizwa, Nyagasani!

Amaganya yanjye uyahinduramo ibyishimo!

Ku wa Mbere w’icyumweru gitagatifu

 

 AMASOMO TUZIRIKANA

 

-  Iz 42, 1-7   : Dore umugaragu wanjye nshigikiye…

-  Zab 26       : Uri kumwe n’Imana ntacyo yikanga

-   Yh 12, 1-11:...“ Ni mumwihorere kuko uwo mubavu ubikiwe umunsi wo kunshyingura mu mva. Abakene bo muzabahorana, ariko jye ntimuzamporana igihe cyose”

 

 

 

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 12, 1-11)

 

1Hasigaye iminsi itandatu Pasika ikaba, Yezu agaruka i Betaniya, aho Lazaro yari yarazuye mu bapfuye yabaga. 2Bahamuzimanirira ibya nimugoroba. Marita ni we waherezaga, naho Lazaro ari mu basangiraga na we. 3Nuko Mariya areba incuro y’amavuta y’umubavu w’ukuri kandi uhenda cyane, ayasiga ibirenge bya Yezu, abihanaguza umusatsi we, maze umubavu utama mu nzu yose. 4Ni bwo Yuda Isikariyoti wo mu bigishwa be, wari ugiye kumugambanira, avuze ati 5«Nk’uriya mubavu wajyaga kugurwa amadenari magana atatu agahabwa abakene, upfuye iki?» 6Ibyo ariko ntiyabivugiraga ko yari ababajwe n’abakene, ahubwo ni uko yari umujura; n’ubundi ni we wari umubitsi, akajya yiha ku byo bamubikije. 7Nuko Yezu aravuga ati «Nimumwihorere, kuko uwo mubavu ubikiwe umunsi wo kunshyingura mu mva. 8Abakene bo muzabahorana, ariko jye ntimuzamporana igihe cyose.» 9Nuko imbaga nyamwinshi y’Abayahudi iza kumenya ko Yezu yari aho ngaho; ni bwo baje, ariko batazanywe na Yezu gusa, ahubwo bashaka no kubona Lazaro yari yarazuye mu bapfuye. 10Nyamara abatware b’abaherezabitambo bajya inama yo kwica na Lazaro, 11kuko yatumaga Abayahudi benshi babacikaho bakemera Yezu. 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

 ‘ Hasigaye iminsi itandatu Pasika ikaba’,…Nta gushidikanya niyo mpamvu liturujiya iteganya rino Jambo ry’Imana uno munsi wo kuwa mbere, dusigaje iminsi itandatu ngo duhimbaze Pasika. Ariko na none umuntu yavuga ko impamvu yaba ari igikorwa cya Mariya umuvandimwe wa Marita, igikorwa kiduha isura n’uburyo tugomba guhimbaza icyumweru gitagatifu.

Tuzirikane twitonze bimwe mu bimenyetso bifite umwihariko dusanga muri iyi Vanjili.

 

‘Basangira ifunguro bishimira Yezu… Ivanjili nk’iyi tuyisanga mu Ivanjili yanditswe na Matayo, n’iyanditswe na Mariko. Ariko hari bimwe na bimwe bidahura n’ubwo bitavuguruzanya. Igifite agaciro muri aya mavanjili ni ibimenyetso bituma twumva icyo Inkuru nzizaishaka kuvuga. Iri funguro bazimaniye Yezu ntiryaba rishushanya Ukarisitiya, urwibutso rwa Yezu ? Yezu ni muzima, atanga ubuzima, Lazaro atwibutsa ko Yezu ari izuka n’ubuzima, Marita na Mariya bakaba baduha ishusho ya Kiliziya mu murimo wayo wo kugira neza no kurangamira Kirisitu.

‘ Nuko Mariya areba incuro y’amavuta y’umubavu w’ukuri kandi uhenze’… Uyu mubavu udasanzwe, uhenze, utera amabengeza, ushimishije dusanga no mu gitabo cya Mwene Siraki utugaragariza ukuri k’ubuzima bwa Roho. Muri Bibiliya, ni ikimenyetso cy’urukundo n’urukumbuzi umuntu afitiye ijuru. Mu buzima busanzwe umubavu ugaragaza ibyishimo n’umunsi mukuru ; muri liturujiya, umubavu ukaba ushushanya ituro n’igisingizo bishimisha Imana. Mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo Intumwa yandikiye Abanyefezi ( Eph 5,2 ) avuga ko Kirisitu ari igitambo n’ituro bimeze nk’umubavu uhumura neza. Kimwe mu bimneyetso byerekanaga ko umushyitsi akunzwe, ni ukumusiga umubavu mu mutwe (Lk 7,46).

Uyu mubavu wasizwe Yezu wari mwinshi kandi ufite n’agaciro kenshi ; amadenari magana atatu, angana n’umushahara umuntu yashoboraga kubona mu gihe cy’umwaka. Uku gusesagura kwa Mariya gufite icyo gusobanura, ni ikimenyetso cy’ ubugwaneza, ubwitange n’urukundo rutagomba kujya mu mibare. Iki gikorwa cya Mariya ni ikmenyetso cy’urukundo ruruta byose. « … ntafite urukundo ntacyo byamarira. » ( 1Kor13.2)

‘… ayasiga ibirenge bya Yezu….’ Mu muco w’abayahudi, uyu murimo Mariya yakoze wari ugenewe abacakara ; ntabwo yasize umubavu mu mutwe nk’uko byari bimenyerewe, ahubwo yawusize ibirenge maze abihanaguza umusatsi we. Ni ikimenyetso kitwereka urukundo Mariya yari afitiye Yezu, aha akaba yaragaragaje ubugwaneza no kwicisha bugufi.

‘ Nk’uriya mubavu wajyaga kugura amadenari magana atatu, agahabwa abakene upfuye iki ?’ Umutima unangiye ya Yuda ntushobora kwiyumvisha ko urukundo nyarwo rw’abakene rugaragazwa n’urukundo rw’igisagirane tugaragariza Nyagasani, we wapfuye akazukira kudukiza.

 

Iki rero ni cyo gisubizo Yezu adushakaho. Buri muntu muri twe Yezu aramubaza ati: « Kanaka urankunda ? »

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

Ishusho

 

N’amaso yacu y’umutima w’ukwemera, turebe Mariya umuvandimwe wa Marita usiga umubavu ibirenge bya Yezu akabihanaguza imisatsi ye…

 

Inema dusaba

Dusabe inema y’urukundo ruhamye kugira ngo tutazatererana Yezu mu bubabare bwe ahubwo tuzamukurikire kugera ku musaraba.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

‘Abakene bo muzabahorana’… Yezu duhura nawe mu bakene, iyo dusangiye n’abakene tuba dusangiye na We, iyo dukunze umukene tukamufasha tuba twakiriye Yezu. Yezu kandi adusaba ku mukoraho duhabwa umubiri We mu Ukarisitiya, tugaturana na we tumushengerera.

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Igihe Mariya yasigaga umubavu ibirenge bya Yezu, inzu yose yuzuye impumuro y’uwo mubavu, ibyo bikaba bishaka kuvuga ko urukundo Kiliziya ifitiye Yezu ruigomba kugeza impumuro y’umubavu w’Ivanjili ku mpera z’isi. Ariko se noneho twaba twemera kuba  impumuro nziza ya Yezu Kirisitu mu bavandimwe bacu, haba mu byo tuvuga no mubyo dukora ?

 

Isengesho

Mubiri wa Krisitu, unyirokorere.

Ruhanga rwa Kristu, undembuze.

Ndoro ya Krisitu untware.

Mutima wa Krisitu unyigarurire.

Maraso ya Krisitu unsabemo.

Jambo rya Krisitu unkomeze.

Kristu nyir’ibambe, umbabarire.

Kristu utuza, unyitwarire.

Kristu woroshya, unyobore.

 Ku wa Kabiri w’icyumweru gitagatifu

  

AMASOMO TUZIRIKANA

 

Iz 49, 1-6: … ‘nakugeneye kuba urumuri rw’amahanga’…

Zab 70     : ‘Ni wowe mizero yanjye Nyagasani’

Yh 13,21-33.36-38: ‘Ndababwira ukuri koko, umwe muri mwe agiye ku ngambanira’

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Yohani (Yh 13,21-33.36-38)

 

Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange Se, igihe yari ku meza hamwe n’abigishwa be, 21ashenguka umutima maze avuga yemeza ati «Ndababwira ukuri koko: umwe muri mwe agiye kungambanira.» 22Abigishwa be batangira kurebana, bibaza uwo ashaka kuvuga. 23Nuko umwe mu bigishwa, uwo Yezu yakundaga, akaba yegamiye Yezu ku gituza. 24Simoni Petero amwicira ijisho, aramubwira ati «Mubaze uwo avuga uwo ari we.» 25Wa mwigishwa uko yakegamye mu gituza cya Yezu, aramubwira ati «Nyagasani, uwo uvuze ni nde?» 26Yezu aramusubiza ati «Ni uwo ngiye gukoreza umugati nkawumuha.» Nuko akoza ikimanyu cy’umugati, agihereza Yuda mwene Simoni Isikariyoti. 27Yuda ngo amare kwakira uwo mugati, Sekibi amwinjiramo. Nuko Yezu aramubwira ati «Ibyo ugiye gukora bigire vuba.» 28Ariko mu bari aho ku meza, ntihagira umenya ikimuteye kuvuga ibyo. 29Kubera ko Yuda yari asanzwe ari umubitsi, bamwe bakeka ko Yezu yashatse kumubwira ngo ajye kugura iby’umunsi mukuru, cyangwa se ngo agire icyo aha abakene. 30Amaze kumira icyo kimanyu cy’umugati aherako asohoka. Hari nijoro. 31Yuda amaze kugenda, Yezu aravuga ati «Ubu rero Umwana w’umuntu ahawe ikuzo, n’Imana iherewe ikuzo muri we. 32Ubwo rero Imana iherewe ikuzo muri we, n’Imana izamuha ikuzo muri yo, kandi dore iri hafi yo kumukuza. 33Twana twanjye, ndacyari kumwe namwe igihe kigufi; muzanshaka, maze nk’uko nabibwiye Abayahudi nti ‘Aho ngiye ntimushobora kuhajya’, namwe ubu ni byo mbabwiye.» 36Simoni Petero aramubwira ati «Nyagasani, ugiye kujya he?» Yezu aramusubiza ati «Aho ngiye kujya ubu ngubu ntushobora kuhankurikira; ariko amaherezo uzahankurikira.» 37Petero aramubwira ati «Mwigisha, ubu se nabuzwa n’iki kugukurikira? No kugupfira nagupfira!» 38Yezu aramusubiza ati «Uzampfira? Ndakubwira ukuri koko: isake ntiza kubika, utaranyihakana gatatu.» 

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

…Umwe muri mwe agiye kungambanira...Iyi nyigisho ya Yezu itubwira ibijyanye n’ifunguro rya nyuma yasangiye n’intumwa ze. Ubundi ubusanzwe iyo abantu basangira baba bishimye, basabanye, mbese bafite akanyamuneza ku maso; ariko hano siko bimeze, ahubwo hajemo urwikekwe, n’amayobera. Muri uku gusangira, hajemo imbaraga z’umwijima ku buryo bwihishe, ariko indoro ya Yezu igaragaje uwo mwijima. Nk’uko bigaragara, umuntu ashobora gukeka ko Yezu yazize imbaraga z’uwo mwijima, oya si byo kuko uwo mwijima yawutsinze. Ntabwo ari ku mbaraga z’uwo mwijima Yezu yishwe, niwe ubwe watanze ubuzima bwe kugira ngo arangize umugambi we wo gukiza muntu. Niwe ubwe wivugiye ati: “umushumba mwiza yigurana intama ze.” (Yh 10,11) Ariko n’ubwo Yezu ariwe witanze, urupfu yapfuye ntirwabuze kumugiraho ingaruka ni ukuvuga ububabare, inzira y’umusaraba yanyuze ariko cyane cyane icyaha cy’isi. Twibuke hano ukuntu Yezu yasambiye mu murima wa Getsemani, afite agahinda n’ishavu.

‘ …Umwigishwa Yezu yakundaga…’ Uyu mwigishwa Yezu yakundaga ubusanzwe tuzi ko ari Yohani, Intumwa n’umwanditsi w’Ivanjili. Ariko icyo tuzi n’uko buri mwigishwa wa Yezu yari umutoni imbere ye, ahubwo uyu Yohani akaba atugaragariza ishusho ya buri mwigishwa uryamye mu gituza cya Yezu kubera urukundo. Twese rero turi abigishwa b’abatoni imbere ya Yezu kandi urwo rukundo tukaba tugomba kurumugaragariza nk’uko Petero yabigenje tuvuga tuti : “ Nyagasani uzi ko nkukunda!”

‘…Umwigishwa Yezu yakundaga akaba yegamiye Yezu mu gituza…’ Mu buzima busanzwe ( mu muco w’abaromani), abatumirwa basangira baryamye ku buriri, ariko bagasa n’abaryamisha urubavu bishingikirije ukuboko kw’ibumoso. Muri iri sangira rero, umwigishwa uri iburyo bwa Yezu, ari hafi y’igituza cye. Ndetse mu nyandiko y’ikigereki ho handitse ngo: Yari aryamye mu gituza cya Yezu. Uko kuryama mu gituza rero bisobanura ko kubaYohani yararyamye mu gituza cya Yezu ni urukundo rw’ukuri yari amufitiye. None se buri mwigishwa wa Yezu si inshuti ye?

 

 ‘...Nuko akoza ikimanyu cy’umugati, agihereza Yuda…’ Iki gikorwa Yezu yakoze hari icyo yashakaga kumvisha umugambanyi: Yezu aramwibutsa uburyo bari babanye mu rukundo none akaba agiye kumugambanira, akaba yaramwibutsaga kwisubiraho, agahinduka. Yuda ntiyigeze yumva. Yakomeje kunangira umutima, akaba ariyo mpamvu shitani yahise imutahamo; Noneho ubu Yuda agengwa n’umwijima. Yohani umwanditsi w’Ivanjili, kugira ngo abyerekane, yaranditse ati: ‘igihe Yuda asohotse, hari nijoro.

 ‘ Ubu rero umwana w’umuntu ahawe ikuzo…’ Ubu’ububabare bwa Yezu bwaratangiye. Ni ububabare bugana mu ikuzo, ni ububabare Yezu azanyuramo kugira ngo agere mu Ikuzo rye kandi akize isi.

“Aho ngiye kujya ubu ngubu, ntushobora kuhankurikira, ariko amaherezo uzahankurikira” Ese koko abigishwa bari bumvise ko Yezu yavugaga iby’urupfu rwe? Ibyo ari byo byose, ntibiteguye kubabarana nawe, n’ubwo Perero yirarira, yemeza ko biteguye guhara amagara yabo kubera urukundo bamufitiye. Cyakora koko bazapfira Kristu, ariko bizaba hanyuma.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Mu mutima wacu tuzirikane Yezu asangira n’intumwa ze bwa nyuma, uko byari bimeze, hanyuma turebe ukuntu Yohani yari yegamye mu gituza cya Yezu.

 

Inema dusaba

Dusabe inema yo kubaho mu budahemuka kugeza ku ndunduro y’ubuzima bwacu.

 

Tumurikirwe n’Ijambo ry’Imana

Ese twaba tugerageza kuzirikana ibibazo bikomeye biri kuri iyi si? Tukazirikana no ku ntege nke zacu? Ese ukwizera kwacu gushyingiye kuki? kuri nde? Ese turashaka koko gukurikira Yezu kugera ku musaraba? Aho ntitwaba turi mu bagambanira Yezu, abagambanira intumwa ze, n’Inkuru Nziza?

 

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Tuzirikane uburyo uriya mwigishwa Yezu yakundaga yari ameze igihe yari amuryamye mu gituza; yari yishimye, yumva ntacyo abuze, nta cyamuhungabanya, ariko cyane cyane yiteguye gutanga byose harimo n’ubuzima bwe kubera Yezu. Gukunda nyako ni ugutangaho ituro ubuzima bwawe kugira ngo Imana ikuzwe, muntu akire. Urukundo nyarwo ruganisha ku bumwe, ubuvandimwe, ubwumvikane, kwiyoroshya no koroherana.

 

Isengesho

Nyagasani Yezu Kirisitu

Ndagushimira kubera urukundo rwawe rwahebuje

Wemeye kubabara kugira ngo dukire

Wagambaniwe n’inshuti zawe

Wihakanywe n’inshuti zawe

Bose baragutaye usigara umeze nk’intabwa

Bakugize intamenyekana mu maso y’abagome

Nyagasani, mpa kutazigera nitandukanya nawe bibaho

Mpaza imbaraga z’urukundo rwawe.

 Ku wa Gatatu w’icyumweru gitagatifu

 

AMASOMO TUZIRIKANA

 

Iz 50, 4-9ª: ‘Nzi ko ntazakorwa n’ikimwaro’

Zab 69 (68), 8-10, 21-22, 31.33-34: ‘Nyagasani atega amatwi abiyoroshya’

Mt 26,14-25 : ‘Umwe muri muri mwe agiye kungambanira’

 

DUSOME IJAMBO RY’IMANA

 

Ivanjili  ya Yezu Kristu uko yanditswe na Matayo (Mt 26,14-25)

 

Muri icyo gihe, 14umwe muri ba Cumi na babiri witwaga Yuda Isikariyoti, asanga abatware b’abaherezabitambo, 15arababwira ati «Murampa iki, nanjye nkamubagabiza?» Bamubarira ibiceri nurongo itatu bya feza. 16Kuva icyo gihe atangira gushaka uburyo buboneye bwo kumutanga. 17Umunsi wa mbere wo kurya Imigati idasembuye, abigishwa baza kubaza Yezu bati «Aho ushaka ko tugutegurira ibyo kurya Pasika ni he?» 18Ati «Nimujye mu murwa kwa kanaka mumubwire muti ‘Umwigisha agutumyeho ngo: Igihe cyanjye kiregereje, ndashaka kurira Pasika iwawe ndi kumwe n’abigishwa banjye.’» 19Abigishwa babigenza uko Yezu yabategetse, maze bategura ibya Pasika. 20Bugorobye, Yezu ajya ku meza hamwe na ba Cumi na babiri. 21Nuko rero igihe bafungura, aravuga ati «Ndababwira ukuri: umwe muri mwe agiye kungambanira.» 22Birabababaza cyane, batangira kumubaza umwe umwe bati «Mbese yaba ari jye, Nyagasani?» 23Arabasubiza ati «Uwo duhurije intoki ku mbehe, ni we ugiye kungambanira! 24Koko Umwana w’umuntu aragiye nk’uko Ibyanditswe bimuvuga! Ariko rero hagowe uwo muntu wemeye kugambanira Umwana w’umuntu; icyari kuba cyiza ni uko uwo muntu aba ataravutse!» 25Yuda umugambanyi na we aramubaza ati «Aho ntiyaba jye, Mwigisha?» Yezu ati «Urabyivugiye!»

 

Tuzirikane ijambo ry’Imana

 

Isikariote: inkomoko n’igisobanuro by’iri zina ntibivugwaho rumwe. Bamwe batekereza ko iryo zina ryaba rikomoka ku ijambo ry’ikilatini sicarius ( mu gifaransa: “sicaire”umwicanyi wabigize umwuga) bisobanura umurwanashyaka. Mu by’ukuri, Simoni umurwanashyaka, umwe mu ba cumi na babiri, afite icyo ahuriyeho na Yuda Isikariyoti. Iki gisobanuro kiratanga imwe mu mpamvu z’ubugambanyi bwa Yuda. bamwe batekereza ko yabitewe n’impavu za politiki: Yuda ashobora kuba atarihanganiye uburyo Yezu atakurikiraga ingengabitekerezo y’abo “barwanashyaka”, bamamazaga ibohorwa rya Isiraheli hakoreshejwe imyivumbagatanyo n’intambara.

Ibiceri mirongo itatu. Si amadenari mirono itatu nk’uko bakunze kubivuga. Ibyo biceri cyari ikiguzi cyemewe n’Amategeko ya Musa, kikaba ikiguzi cy’ubuzima bw’umucakara ( Iyim 21,32). Umushumba mwiza yaguzwe udufaranga tw’intica ntikize.

...umunsi mukuru w’imigati idasembuye...wari uhuye n’uwa Pasika y’abayahudi. Uwo munsi mukuru wamaraga iminsi umunani. Ku munsi ubanza babagaga abana b’intama kandi bakirinda ikitwa umusemburo cyose mu nzu zabo. Umusemburo ushaje ushushanya imyitwarire mibi; naho umugati udasembuye ugashushanya ubutungane n’ukuri ( reba 1 Kor 5,6...). Abayahudi bagombaga kwisukura kugira ngo bashobore guhinguka imbere y’Imana. Nyamara Yuda we si uko yabigenje! Abakristu nabo bagombye kubanza gusukura imitima yabo kugira ngo babone guhimbaza Pasika yabo.  Kwisukura by’imihango no guharanira kwitwa inyangamugayo ntibikibahagije. Kubana na Yezu mu buzima bwabo ni byo bibaha kuba basukuye. Nyagasani agira inshuti abamwiyegurira mu kwemera no mu rukundo rwiyoroheje, mbese agira inshuti “abakeye ku mutima” (Mt 5,8)

 

umwe muri mwe agiye kungambanira”. Yezu arashaka kubereka ko ari ‘Umugenga w’ibihe n’uw’amateka’. Azi ibyahise, ibiriho, ibizaza, n’ibihishe mu mitima. Si we ugengwa n’ibihe, ibihe nibyo bimwumvira. Arigenga rwose, kandi igihe cyose akora ugushaka kw’ Imana Data.

Azabe ari njye Nyagasani? Uko ni ko ba Cumi na babiri babazaga mu kwicisha bugufi no mu gushyira mu gaciro . Nabo ubwabo bazi ko bajyaga kumugambanira!... Twakwibaza niba natwe dufite ukwiyoroshya nka kuriya!

 

...uwo duhuriza ikiganza ku mbehe...ni ukuvuga inshuti magara, uwo mu muryango wanjye.

Ikiruta ni uko uwo muntu aba ataravutse! Si ukuvuma uwo muntu. Ahubwo ni uko Yezu yari ababajwe n’ibyago uwo muntu ubwe yikururiye. Yezu amugiriye impuhwe cyane...Ashaka ko ‘abantu bose barokoka’. Na Yuda akarokoka! Uko ni ko Yezu yigabije ububabare n’urupfu ku bushake bwe.

 

GUCENGERWA N’IJAMBO RY’IMANA

 

Ishusho

Iyo nitegereje uko Yezu yatereranywe n’abantu, akarangamira Se, ndamushima cyane...

 

Inema dusaba

Dusabe inema yo kutagambanira no kudatererana Nyagasani bibaho, ahubwo menye ko nanjye ndamutse mbayeho nk’abagiranabi nta kibi bakora ntashobora gukora.

 

Tumurikirwe n’ijambo ry’Imana

Twibaze impamvu ‘hagombye’ kuboneka umugambanyi kugira ngo Yezu agabizwe abanzi be. Dukurikije uko D. Barsotti abivuga, ni ukugira ngo tumenye neza ko ikibi gishobora kwinjira muri Kiliziya gusa igihe abakristu barangaye cyangwa babaye abagambanyi.

Ntabwo ari abapadiri barebwa n’iki kibazo bonyine, ahubwo n’abiyeguriye Imana bose, n’abandi bose bitangira iyogezabutumwa birabareba.

 

Ducengerwe n’Ijambo ry’Imana

Ese njya numva mu by’ukuri ngiriye impuhwe abakora ibibi? Akenshi, usanga ibyaha bagwamo babikora kubera ukutamenya. Ahubwo reka nifatanye na ba Cumi na babiri mvuge nti :“Ese yaba ari njye Nyagasani?”

 

Isengesho

Dawe uri mu Ijuru,

Izina ryawe ryubahwe,

Ingoma yawe yogere hose,

icyo ushaka gikorwe mu nsi

nk’uko gikorwa mu Ijuru!

Mana Nyirubutagatifu, Mana Nyir’ububasha, Mana ihoraho iteka,

IBISINGIZO N’IKUZO NI IBYAWE!

 

Tuzirikane “Amagambo arindwi” Yezu yavugiye k'Umusaraba

 

Amagambo arindwi ya Yezu ku musaraba ni amatangazo y’urukundo. Amagambo arindwi atanga ubuzima busendereye. Ni amagambo arindwi adutumira ngo duhinduke. Kandi mbere ya byose ni imirasire irindwi y’urumuri, imirasire ihishura uko Yezu yabayeho mu bubabare n’urupfu bye. Dusabe inema yo kwemera guhindurwa n’ayo magambo, n’ubwo bubabare n’urupfu.  

 

1. “Dawe bababarire, kuko batazi icyo bakora (Lk 23, 34)”

Ijambo rya mbere Yezu yavuze ni ‘Abba’, « Dawe ». Ku musaraba, Yezu arakomeza kwiringira Se, kuko ibanga rye, ni uko azi neza ko ari Umwana w’Imana. Mugupfa kwe, Yezu yababariye abamugiriraga nabi n’abamukwenaga. ‘Ntibazi icyo bakora’. Yezu yabonye impamvu yatuma abamubabazaga bababarirwa. Icyo se si ikimenyetso cy’urugwiro, cy’ubugwaneza n’impuhwe z’igisagirane? Akenshi, abo dufata nk’abicanyi baba ari ibitambo, abantu bahungabanye, kuko baba batarakunzwe bihagije nk’uko babikeneye. Nk’uko baba barakomerekejwe no kudakundwa, bakumva bavukijwe uburenganzira bityo bakivumbura, akenshi bakunze kurangwa n’umunabi, byarimba, bakarangwa n’ubugome. Yezu aratwereka uburyo bukwiye bwo kubitwaraho, arabereka ko abafitiye impuhwe kandi ko ashaka kubakiza. Urukundo rubabarira nirwo rushobora gukiza ibyo bikomere byabo. Yezu wabambwe yari yatereranywe, yakomerekejwe cyane n’uko abantu banze kwakira urukundo rwe kurusha uko yari yakomerekejwe n’imisumari n’ibiboko. Ariko ntiyaguye mu mutego wo kwivumbura no kunangira umutima, ahubwo yarababariye. Kandi kubabarira kwe kwatsinze inabi.

Uko Yezu yitwaye mu bubabare bwe nibyo byatweretse urukundo Imana Data idufitiye, urukundo ruba gusa mu Mana kandi rukaba Imana nyirizina.

Imana idukunda ntacyo iduca, ntabwo ibigirira ko dufite igikundiro. Mbere y’uko twiyumvisha ko dukwiye gukundwa n’Imana, tubanze twakire urukundo rw’Imana nk’abakene barusonzeye. Ntitukibwire ko urukundo rw’Imana kuri twe ari igihembo cy’ibyiza twakoze. Inema y’Imana niyo iduha kugaragaza ibikorwa by’urukundo.

Ijambo rya mbere rya Yezu ku musaraba ritwumvisha ko kugira ngo dutsinde ikibi tukirandurane n’imizi yacyo, uburyo rukumbi twakoresha ni ukugira impuhwe, ubworoherane no kubabarira.

Yezu yapfuye nk’umukene, umukene kurusha abandi. Ntacyo yashoboraga gukora usibye gukora icyo umukene kurusha abandi yakora. Ashobora gukunda, kubabarira. Bityo agatsinda imbaraga z’ikibi.

Noneho twe bitugendekera bite? Ese twarababariye igihe badukomerekeje bikomeye mu mutima? Kwanga kubabarira bidindiza ubuzima bwa roho, bituma ubuzima busharira kandi bukagwa nabi nyirabwo. Kugira ngo twige kubabarira, nitwitegereze Yezu ku musaraba, kuko ububasha bumusohokamo bukadukiza twese.

 

2. “Uyu munsi, uraba uri kumwe nanjye mu ihirwe ry’Imana (Lk 23, 43)”

Ububabare bwa Yezu bukingura paradizo. Imbere y’umusaraba, imitima inangiye cyane irakinguka,… Ibyo byabaye ku gisambo cyari kibambanywe na Yezu. Uwo ni nde? Ntabwo azwi, nyamara atugezaho ubutumwa budasanzwe. Ameze nk’ishusho y’amizero. Ibyo Yezu abwira uwo amateka ya Kiliziya yita “igisambo cyiza” birerekana ko mu bubabare bwa Yezu, urukundo rwatsinze icyaha.

Ntitwamenya niba icyo gisambo cyari kizi Yezu, birashoboka ko cyaba cyarumvise bamuvuga. Uko byagenda kose, biratangaje cyane kubona uyu mugiranabi, igihe agiye gupfa, yiringira uwo babambanwe. Ndetse ageza n’aho guhamya ukwemera kwe gutangaje, ahamya ko Yezu ari we Mugenga w’Ubwami bw’Ijuru, agira ati: Yezu, uranyibuke igihe uzazira kwima Ingoma yawe! Mutagatifu Agusitini yatangajwe cyane n’icyo ‘gisambo cyiza’ yibaza ati: bishoboka bite ko uwo mugiranabi we wenyine ariwe uhamya ko Yezu ari Kristu, Umwana w’Imana? Noneho Agusitini atanga igisubizo mu buryo bw’umugani. Agusitini ubwe arasa n’uhagarara munsi y’Umusaraba maze akabaza uwo mugiranabi ati: “ni gute washoboye gushyira amizero yawe n’ibyiringiro byawe m’Ubambwe ku musaraba?” Noneho icyo gisambo cyiza kiza kikamusubiza kigira kiti: “yarandebye, amaze kunyitegereza, nahise numva byose”. “Byose”… ni ukuvuga inyanja y’urukundo rw’Imana itagira ingano, urukundo rwari ruri gushakashaka intama yari yarazimiye.

Bityo rero, uwo mugiranabi yatubereye ishusho nziza y’ukwizera kwaganje ukwiheba, ugucika intege no gushidikanya. Guhera kuri Pasika ya Nyagasani, byose bishobokera uwo ariwe wese. Kabone n’ubwo yaba asigaranye iminota mikeya yo kubaho, n’igisambo gishobora guhinduka umutagatifu! Ese njye sinshobora kwibona muri uwo muntu? Mu kwitegereza urukundo babambye ku musaraba, umutima wanjye urahinduka. Kuko urukundo rutuma havuka urukundo. Yohani w’umusaraba ntashidikanya kuvuga ati: “ahatari urukundo, nuhabiba urukundo, uzahasarura urukundo”.

Mu bubabare bwa Yezu ku musaraba, byose byariyunze, abigirishije urukundo rwe rudasaba ikiguzi.

Iyo nitegereje urukundo rwanyitangiye bituma umutima wanjye w’ibuye uhindukamo umutima wumva kandi bikabyutsa muri njye ikifuzo cyo guhara ubuzima bwanjye kubera Ingoma y’Ijuru. Inema yo kwiyegurira Imana no kwitangira Ivanjili ituruka mu rukundo rw’uwatubambiwe.

 

3. “Dawe, nshyize ubuzima bwanjye mu maboko yawe 

(Lk 23, 43) ”. 

Yezu asubiyemo umurongo wo muri zaburi ya 30. Birashoboka ko, kimwe n’abayahudi benshi bubahaga Imana, Yezu yari yarafashe mu mutwe za zaburi. Yakundaga kuzivuga kenshi, bigasa nk’igisubizo Imana itanze ku buzima yabaga ageze mo, bigasa n’isengesho ritaretsa, rya kamere, ryagereranywa n’umwuka ahumeka.

Ariko noneho, kuri iri sengesho rya zaburi ya 30, Yezu yongeyeho “Dawe”, icyo rero kigatuma byose bihinduka. Iyi zaburi ya 30 ni intabaza y’amaganya y’utotezwa asaba Imana ngo imutabare. Yezu arayivuga, nk’uwijugunye mu Maboko ya Se, nk’umwiringiye byimazeyo. Yezu yari azi neza ko akunzwe ndetse no mu ibambwa rye. Uko yezu yapfuye, biragaragaza uko yabayeho azi neza ko ari Umwana w’Ikinege Imana Data ikunda cyane. Igihe abatijwe, n’igihe yihinduye ukundi, ijwi riturutse mu ijuru ryarabyemeje.

Mu bubabare bwe, Yezu yishyize mu biganza by’Imana Data. Kuri twe, ishingiro ry’amizero yacu ni umusaraba wa Yezu. Kuko yankunze kugeza ubwo atanga ubuzima bwe kubera njye, ntakizantandukanya n’urukundo rwe bibaho: cyaba urupfu cyangwa se ubuzima, cyaba igihe cy’ubu cyangwa se ikizaza (reba Rm 8,38-39). Ntacyo….

Hamwe na Yezu kandi nka we, nakiriye urupfu nzapfa, mu bimenyetso birunyereka ubu ngubu: byaba intege nke, indwara, uguhemukirwa, cyangwa se gutereranwa… 

“Dawe, nshyize ubuzima…”nshobora kuvuga iryo jambo nyuma y’uko Yezu arivuze, kandi nkarivuga ndi kumwe nawe, mu magorwa yose y’ubuzima bwanjye:

Igihe niyumvisemo ko nsa n’uwibagiranye, igihe nakomeretse, ntawe unyumva, navuga nti “Dawe, nshyize ubuzima…”

Igihe numva mfite ishavu, nacitse integer, cyangwa ndwaye: “Dawe, nshyize ubuzima…”

Igihe numva ngize ubwoba: “Dawe, nshyize ubuzima…”  

 

4. “Mana yanjye Mana yanjye, icyatumye untererana ni iki? 

(Mt 27, 46; Mk15, 34) ”. 

Iri jambo uryumvise washiguka, ukaryibazaho cyane. Ariko nanone, iri jambo ryateye abantu benshi kwibaza byinshi ndetse banaryandikaho cyane. Ntitwibaze ibibazo byinshi byerekeye iyobokamana (théologie) ahubwo dusabe inema yo kumva ububabare Yezu yababaye, n’iyo gusenga nk’uko yasenze.

Ntabwo ririya sengesho Yezu yavuze ari isengesho ryo kwiheba. Ni isengesho rya Yezu watereranywe, ni isengesho ritewe n’urukundo rwinshi rutakirwa. Yezu ntiyatereranywe na Se, ahubwo yiyumvisemo ko yatereranywe.

Nta mibabaro ya muntu Yezu atazi, kuko yashatse gusangira natwe imibabaro yacu yose. Ni koko, yaramanutse agera mu ntango y’ubu bubabare icyaha cyatujanditsemo, kugeza n’aho yambukiranya ijoro ry’umwijima uteye ubwoba aho umuntu yumva yatereranywe na bose ndetse n’Imana ubwayo. Iri joro abagabo benshi n’abagore benshi banyuramo uyu munsi, Yezu nawe yarinyuzemo. Yikoreye imibabaro yacu yose. Mu kwifatanya natwe, aza adusanga, ntadutererana. Yashatse kuba ‘EMANWELI “Imana turi kumwe”, muri byose, igihe cyose kandi hose.

Yezu watereranywe, afite uwo atakira: “Mana yanjye, Mana yanjye…” Isano afitanye na Se iracyahari rwose. Aha rero biratangaza kubona ko ariryo sengesho rya Yezu ryonyine ridatangizwa na “Abba” “Dawe”. Yezu yari yakomerekejwe no kunyura mu mwijima wo kumva yatereranywe. Ariko igihe atakambiye Imana Se, iryo joro yarihinduyemo ijoro ry’isengesho.

Mu gihe cya jenoside mu Rwanda, umuvandimwe yansangije uburyo yasengaga igihe yari yugarijwe n’amakuba. Icyo yabashaga kuvuga cyonyine ni ukuvuga aya magambo: “Mana yanjye, Mana yanjye, kuki…” akongera ati: “ Dawe, nshyize ubuzima…” 

Iryo sengesho rya Yezu ku musaraba kandi turisanga mu murongo wa mbere wa zaburi 21. Abahimbye za zaburi ntibatinya kugaragaza amarangamutima ayo ari yose ya kimuntu: ukwiheba, ukwivumbura, ndetse no gushaka guhora. Ayo marangamutima yose zaburi irayafata ikayabyazamo isengesho, Maze ikarangiza igaragaza ko isengesho ritsinda ibyo byose.

Data, azasubiza isengesho rya Yezu amuzura mu bapfuye, amugira umuvukambere mu bapfuye, Umwami w’ikuzo, Imfura mu bavandimwe benshi.

 

5. “Mfite inyota” (Yh 19,28)   

Ku musaraba, Yezu yagize inyota nyinshi, kuko mu by’ukuri amazi yari yamukamutsemo, noneho asaba icyo kunywa ati: “Mfite inyota”. Ariko tuzi ko Ivanjili ya yohani ikoresha ibimenyetso, ku buryo bwa roho. Iyi vanjili itubwira iri jambo ishaka kwerekana ko hari indi nyota irenze iyo gushaka kunywa bisanzwe. Ubwo se iyo nyota ikomeye yaba irembeje Yezu ku musaraba ni iyihe? 

Iyo nyota ikomeye ya Yezu tuyisanga mu rupapuro urwo ari rwo rwose rwanditseho Ivanjili. Igihe Yezu yirukana amashitani, igihe akiza abarwayi, igihe asangira n’abanyabyaha, igihe amara amajoro asenga, igihe yoza ibirenge by’abigishwa be, icyo gihe Yezu aba atubwira ko Imana iri kumwe natwe, ko Ingoma y’Imana iri hagati yacu. Ubwe yaravuze ati: “Nazanywe no gukongeza umuriro ku isi, mbega ukuntu nifuza ko wagurumana! (Lk 12,49).

Yezu afite inyota yo kubona abantu baza basanga Ingoma y’Imana, Akagira kandi inyota yo kubona abantu bose, kugera ku mpera z’isi, basonzeye Roho Mutagatifu.

Iyo nyota ya Yezu rero nituyigire iyacu. Iyo nyota y’Ingoma y’Imana niduhihibikanye; ikibatsi cyo kwamamaza Ivanjili nikigurumane mu Mitima yacu!  

Mfite inyota”. Iri jambo ni ryo Tereza w’Umwana Yezu yagize intego y’ubuzima bwe. Umunsi umwe abona ishusho ya Yezu ku musaraba, handitseho aya magambo: ‘Mfite inyota’. Yahise ahungabana. Noneho nyuma yaho yaje kubwira abantu ko amaze kubona ayo magambo, uwo munsi nibwo yahise yumva icyo ahamagarirwa.

Yezu adufitiye inyota, amfitiye inyota. Igihe avuze ati: ‘Ufite inyota nansange anywe’ (Yh 7,37) ntiyashakaga se kutubwira ko adufitiye inyota ? Yifuza kubana natwe, ashaka ko tuguma muri we, mu rukundo rwe. Nitureke Yezu yifuze ko Ingoma y’Imana iganza muri twe!

Yezu afite inyota ya Data wamutumye, kandi ubu akaba asubiye kuri Data. Mbere gato y’umunsi w’ububabare bwe, Yezu yari yabwiye abigishwa be ati: “Nakomotse kuri Data, maze nza mu nsi;none mvuye mu nsi nsanga Data”(Yh 16,28). Nyuma y’aho Yezu yari yavuze iri sengesho: “None ubu Dawe, mpesha ikuzo iwawe, rya rindi nahoranye iwawe, isi itararemwa”(Yh 17,5)

Yezu wabambwe, ufite inyota, naduhe natwe kumugirira inyota!  

 

6. “ Mubyeyi,dore umwana wawe…Dore nyoko (Yh 19, 26-27)”.   

‘Mubyeyi, dore umwana wawe’. Kuri iryo jambo, Yezu yagize Mariya umubyeyi wa kiliziya, Eva mushya. Yohani, umwigishwa Yezu yakundaga, aba umwana wa Mariya. Ariko, muri Yohani, umuntu wese wacunguwe n’amaraso ya Kristu, ariwe Adamu mushya, ahinduka umwana wa Mariya. Mariya na we, guhera ubwo yumva neza igisobanuro cya “ ibyo ushaka bingirirweho”. Ntabwo yari yarumvise byimazeyo ibyo yari yaravugiye “Ndabyemeye”, ariko yari yariringiye Imana byimazeyo. Munsi y’umusaraba, yumvise ko yatorewe kuba umubyeyi w’abazemera Kristu bose. Mariya niwe ubyara ubuzima bwa Kristu muri twe. Igisobanuro cy’ubuzima bwacu, ni icyo ‘gukura twisanisha n’Umwana w’Imana’ (Rm 8,29). Kandi na Mariya adufasha muri iyo mikurire.

“Dore nyoko…” Ibyo Yezu yabibwiye Yohani, kandi anyuze kuri Yohani, nitwe abibwira. Kuko umwigishwa Yezu akunda ni njye, nitwe, ni Kiliziya. Kugira ngo Yezu , ariwe Adamu mushya, aduhe ubuzima, dukeneye Mama. Ubuzima ubwo aribwo bwose bukenera umubyeyi w’umugore. Mariya niwe Eva, inyoko muntu shya ikomokaho. Niyo mpamvu Yezu yita nyina “Mugore”.

Umwanditsi w’Ivanjili aratubwira ati guhera icyo gihe, uwo mwigishwa“amujyana iwe…” mu mutima we. Yezu araduhamagarira kwakira umubyeyi we “ iwacu” mu mitima yacu. Yezu yashatse ko aba n’uwacu… 

 

7. “Birujujwe” (Yh 19,30) 

Iryo jambo rya nyuma rya Yezu ntirishaka kuvuga ngo, ‘bindangiriyeho! Ahubwo bishaka kuvuga ngo: “icyanzanye kirujujwe, iremwa rishya riratangiye”. Nyuma y’ibyo, Yohani arongera ati:… ‘nuko umutwe uregukira imbere, araca’. Ugendeye kuri buri jambo: kuregukira imbere k’umutwe bivuze ko imbaraga zimushizemo noneho agapfa. Nyamara icyo kimenyetse, hari abatagatifu bakibonyemo “ndabyemeye” ya Yezu; kuko kubika umutwe bishatse kuvuga ko umuntu yemeye, ko abyemeye abikuye ku mutima, ko uko kumvira gutewe n’urukundo, ko atanze ubuzima bwe.

Gushyira roho mu biganza…” bivuga gupfa, ariko aha ngaha, Yohani arashaka kwerekana ko, Roho wari usendereye Yezu, noneho ku bw’urupfu rwe, agiye gusendera isi. Igihe byose birangiye, nibwo ubuzima muri Roho butangira, nibwo iremwa rishya ritangira. Uburyo Yezu yanyuze mu rupfu rwe ni nko gusendereza Roho Mutagatifu ku batwikiriwe n’umwijima w’urupfu.

Kurangamira Yezu ku musaraba ni ukwakira Roho Mutagatifu bundi bushya.

INZIRA Y’UMUSARABA

 

Intangiriro: Yezu Kristu Mukiza wacu, turagupfukamiye tugira ngo utubabarire, twe n’abacu bapfuye bose, turrakwinginze, udutere umwete, tubone kwibuka ibyo waboneye mu nzira y’umusozi wa Kaluvariyo ujya kudupfira. Duhe kwanga ibyaha twakoze byose, tujye twemera ibiturushya hano munsi, tumenye ko inzira y’ububabare, n’urwo wapfuye bizatugeza mu ikuzo ry’izuka ryacu.

Nawe Bikira Mariya Mutagatifu, Mubyeyi wa Yezu, dutakambire, aya masengesho yacu ubutatu Butagatifu buyashime, buyakireho icyiru cy’ibyaha byacu.

 

Indirimbo (H2)

V. Dutoze gukunda Yezu

      Twibuke ibyamubabaje,

  duhimbaze kuba abe.

                                                      R. Mubyeyi ugira ibambe

                                                           jya utwibutsa iminsi yose, ibyababaje Yezu.

 

V. Turagusenga Yezu turagushima.

R/ Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu.

 

1 PILATO ACIRA YEZU URUBANZA NGO APFE

 

Nimwibuke ko Pilato yaciriye Yezu urubanza ngo apfe, bamaze kumukubita no kumutamiriza ikizingo cy’amahwa, Yezu urupfu akarwemera ngo abantu bakire.

Nyagasani, ntugire ngo ni Pilato wenyine, ni ibyha byanjye byaguciriye urwo rubanza. Ndagusabye ujye ugirira ibyakubabaje icyo gihe, umpe guhora nkwibuka.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

                                                         R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V.Igihe Yezu yitanze

          adupfira i Kaluvariyo,

        wari umuri iruhande.

                                                          R. Mubyeyi ugira ibambe,…

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

2o  YEZU BAMUKORERA UMUSARABA

 

Nimwibuke Yezu ajya ku musozi wa Kaluvariyo, ahetse umusaraba ku rutugu. Icyo gihe yaradutekerezaga, yemerera Se kudupfira ngo adukize.

Nyagasani, amakuba yose nzabona kugeza igihe nzapfira ndayemeye. Ndagusabye girira ibyakubabaje igihe wari uhetse umusaraba, mbone nanjye gukomera.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Washakaga ko azakira,

      maze kuko wadukunze,

 wemera ko adupfira.

                                           R. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu.

 

 

3 YEZU AGWA UBWA MBERE

 

Nimurebe Yezu Kristu agwanye umusaraba ubwa mbere, umubiri we wari inguma nsa, amahwa yamutobaguye, umutwe ududubiza imivu y’amaraso ikamusaba umubiri wose, agwa isari, umusaraba uramunanira ni ko kumugusha. Nyagasani, si uwo musaraba gusa, ni ibyaha byanjye byakunanije bityo. Girira ibyakubabaje muri iryo gwa rya mbere, umfashe njye nsinda icyaha gikomeye.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Ayo mahwa akarishye,

     batamirije umwana we,

 yayumvaga amuriho.

                                                     R. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu.

 

 

 

 

4o YEZU AHURA NA NYINA

 

Nimurebe Yezu na Nyina bahuriye mu nzira, bagakubitana amaso bakagira ishavu ryinshi, batewe n’urukundo bakundanaga.

 

Nyagasani ndagusabye, giria iryo shavu wagize uhuye n’Umubyeyi wawe, umpe kujya mwubaha rwose. Nawe Bikira Mariya Mubyeyi wababaye cyane, mpakirwa njye mpora nibuka Yezu wampfiriye.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

                                                                     R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V.  Ni nde utagira ishavu,

          yibutse Nyina wa Yezu,

   aririra umwana we?

                                                        R. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu.

 

5o SIMONI UMUNYASIRENI AFATANYA NA YEZU GUTWARA UMUSARABA

 

Nimurebe Yezu wananiwe, Abayahudi bagatinya ko umusaraba umugusha mu nzira, ni ko gufata uwo Munyasireni witwa Simoni ngo bawuhekane.

Nyagasani, umusaraba wawe njye sinshaka kuwanga ndawemera, nkawemerana n’urupfu uzangenera rwose, n’ibizambabaza icyo gihe. Warankunze wemera kumpfira, nanjye nemeye urupfu kuko ngukunda, kandi nzi neza ko ruzambera ivuka rishya namamazaga nkibatizwa.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

     V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Nimbona amakuba munsi,

umpe kuyemera rwose,

                                                        abe ikiru cy’ibyaha.

                                                   R. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

 

6o UMUGORE AHANAGURA YEZU MU MASO

 

Nimurebe Veronika uburyo yagenje, abonye ko Yezu ibyuya n’amaraso byamuhindanyije, akamuha igitambaro ngo akihanaguze mu maso; Yezu iyo neza akayimushimira mu gusiga ishusho ye muri icyo gitambaro.

Nyagasani, wowe uhebuza bose ubwiza, none reba ibisebe n’ibyuya ngo birakwanduza. Na roho yanjye igihe mbatizwa yari nziza, ni ibyaha byanjye byayanduje. Ni wowe gusa wayisubiza ubwiza yahoranye, yihindure, ugiriye ibyago byose wabonye Mwimanyi.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Wababajwe n’uko Yezu

       bamuhinduye ruvumwa,

                                                           atagira umuhoza.

                                                      R. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

 

7o YEZU AGWA UBWA KABIRI

 

Nimurebe Yezu Kristu agwanye umusaraba ubwa kabiri, ibikomere byose biri ku mubiri we bigakanuka amaraso, n’imvune zigakashuka; amahwa yari amuri ku mutwe agakomeza kumuhamangira. Nyagasani, uko wankijije kenshi ni ko nagumirije kugucumuraho. Nanone girira ibyakubabaje uguye ubwa kabiri, unyitungire noye kuzatandukana nawe ukundi, no mu bishuko byose nzajye ngutabaza.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Ni ibyaha byacu yazize,

   ni twe twese yapfiriye,

                                                          ngo abone kudukiza.

    R. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

8o YEZU AHOZA ABAGORE BAMURIRIRA

 

Nimwibuke ba bagore b’abayisiraheli baririraga Yezu, babonye inabi yagiriwe, n’inkora y’amaraso yamurangaga inzira yose. Yezu ni ko kubabwira, ati “Ntimundirire, nimwiririre ari mwe, muririre n’abana banyu.”

 

Yezu wababaye cyane, mbabajwe n’ibyaha nakugiriye, nari nkwiye guhanwa kubera ko nagushavuje, kandi wowe warankunze rwose. Mbabajwe n’inyiturano nke kuri urwo rukundo wankunze.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Wabonye yenda kwitanga,

     Yezu wari umwana wawe,

                                                        yari n’Imana yawe.

                                                    R. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

9o YEZU AGWA UBWA GATATU

 

Nimurebe Yezu Kristu yongeye kugwa ubwa gatatu yananiwe rwose. Nyamara abanzi be bakamuhata ngo yihute ariko we atagishoboye kugenda.

Nyagasani, kuko bagushushubikanye bakujyana ku musozi wa Kaluvariyo, ujya kudupfira, ukananirwa bane ako kageni; ndagusabye nkomeza njye nkubaha ubudatinya amaso y’abantu, n’ingeso zituma nguhemukira mfasha njye nzitsinda.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Nawe  Yezu Mwami wacu,

girira Umubyeyi wawe,

                                                        wumve abo wapfiriye.

                                                   R. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

 

 

10o YEZU BAMWAMBURA

 

Nimurebe abishi ba Yezu uburyo bamwambuye imyambaro ye, nta cyo bishisha. Umwenda w’imbere wari uryamye ku bikomere, bawomoraho womokana n’umubiri, amaraso aranega bundi bushya.

 Yezu utagira inenge y’icyaha, girira ibyakubabaje icyo gihe, umfashe noye kohoka ku by’isi, ngukunde wenyine, kuko ukwiye kubahwa n’abo wakijije.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Yabonye Umwana w’Imana,

 rubanda bamwanga bose,

                                                       bamushinyaguria.

                                                 R. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

11o YEZU ABAMBWA KU MUSARABA

 

Nimurebe Yezu Kristu uburyo bamurambitse ku musaraba ak’impabe itagira kivurira, akarambura amaboko, akemerera Se kudupfira ngo adukize. Abishi be bakamubambisha imigera, umusaraba bakawushinga, agapfira mu gihirahiro.

Nyagasani, n’ubwo wagawe na rubanda rwose njye ndakwemera, ndakubaha, sinshaka kuzongera gutandukana nawe ukundi; ndagusabye jya umpa gutoza abandi kugukunda.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Bakibamba Yezu Kristu,

     bamushingamo imigera,

                                                          Mariya arikanga.

   V. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

12o YEZU APFIRA KU MUSARABA

 

Nimwibuke uko Yezu yahereye ku manywa, akageza ku gicamunsi abambye ku musaraba; inyota n’ububabare bikamurembya, akaturaga Mariya ho Umubyeyi wacu, abishi be akabasabira; akiringira Se, akamwiragiza; umutwe we ukaregukira imbere agapfa.

Yezu wampfiriye, umusaraba wankirishije ndawuramya. ibyaha byanjye byari byanciriye urupfu rubi, gupfa kwawe kuntera kukwizera, urampe kugukunda, nzapfe nkikwizera.

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Mubyeyi ufite intimba,

            unyumvishe uko wababaye,

                                                           igihe Yezu apfuye.

     V. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

 

 

 

 

13o UMURAMBO WA YEZU BAWURURUTSA

 

Nimwibuke ko igihe Yezu apfuye, Yozefu w’i Arimatiya na Nikodemu bururukije umurambo we, bawushyikiriza mu maboko ya Nyina. Bikira Mariya uko yakawubonye wahindutse urugina rw’amaraso, agaturika akarira, akawakirana icyubahiro.

Mubyeyi wababaye rwose, kubera intimba y’uwo mwana wawe, ngira uwawe, kuko wampfiriye, mpa kugukunda wenyine, nta wundi nkubangikanyije na we.

 

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Yababaye yumva Yezu

   amuraga abantu bose

    ngo babe ingurane ye.

      V. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

14o IHAMBWA RYA YEZU

 

Nimurebe abakunzi ba Yezu bajyanye umurambo we kuwuhamba. Bikira Mariya ajyana na bo, ni na we ndetse wawusasiye muri iyo mva yacukuwe mu rutare. Barangije, imva bayikingisha ibuye rinini, barikubura barataha.

Yezu bashyize muri iyo mva, ndakwemera uri Imana, nkemera kandi ko wizuye uyimazemo gatatu, ndakubaha rwose. Maze kandi kubera ko wizuye, ndagusabye nanjye uranzure igihe kitari iki, mbone kuzabana nawe iteka mu ijuru ngukunda , nkuramya..

 

Dawe uri mu ijuru…

Ndakuramutsa Mariya…

Hubahwe  Imana Data…

 

V. Nyagasani utubabarire.

R. utubabarire.

V. Abakristu bapfuye Imana nibababarire baruhukire mu mahoro.

R. Amen.

 

Indirimbo (H2):

V. Twese igihe tuzapfira,

   uzamuduhakirweho,

 yoye kuzadutsinda.

      V. Mubyeyi ugira ibambe,…

 

V. Turagusenga Yezu  turagushima.

R. Yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu

 

15o IZUKA RYA YEZU

 

Ku munsi wa mbere w’imibyizi, mu gitondo cya kare, abagore basubira ku mva bajyanye imibavu bari bateguye, nyamara basanga ibuye ryakinguwe. Ngo binjire ntibasangamo umubiri wa Nyagasani (Lk 24,1-3).

Koko rero, n’ubwo yabambwe ku musaraba, agapfa agahambwa, yarazutse ni Muzima ku bubasha bw’Imana. Natwe turi abanyantege nke, ariko muri we tuzagira ubugingo, twishimane na We hamwe n’abamarayika n’abatagatifu.

Dusabe: Mana washatse yuko izuka ry’Umwana wawe Yezu Kristu rishimisha abantu, turagusaba, girira Umubyeyi Bikira Mariya, uduhe kunezerwa iteka mu ijuru; ku bwa Yezu Kristu, Umwami wacu. Amen.

 

Indirimbo (H2):

 

V. Yazutse ari Muzima, muramuririra ubusa,

     yavuze ko muzamusanga mu Galileya.

 

 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »