Amasomo ku wa Kane I Adiventi B

ISOMO RYA MBERE


Igitabo cy’Umuhanuzi Izayi    (Iz 26, 1-6)

1Uwo munsi, mu gihugu cyose cya Yuda bazatera iyi ndirimbo bagira bati « Dufite umurwa ukomeye ; Uhoraho kugira ngo aturengere, yawuzengurukijeho inkike icinyiye. 2Nimwugurure amarembo ! Ryinjire ihanga ry’intungane kandi ry’indahemuka. 3Umugambi wawe ntukuka : Uzabakomeza mu mahoro, kuko amizero yabo ari muri wowe. 4Nimwizere Uhoraho iteka ryose, we rutare ruhoraho, 5kuko yacogoje abari batuye mu bitwa, umurwa ukomeye arawurimbura, uratsiratsizwa, maze awuziringa mu mukungugu. 6Abiyoroshya bazawuribata, n’abanyantegenke bawunyukanyuke. »

 

ZABURI   (Zab 118 (117), 1.8, 19-20, 21.25, 26)

 

Inyik/ Nihasingizwe uje mu izina rya Nyagasani !

 

Nimusingize Uhoraho kuko ari umugwaneza,

kandi urukundo rwe rugahoraho iteka !

Ibyiza ni ukwisunga Uhoraho,

aho kwiringira abantu !

 

None nimunkingurire imiryango nyabutungane,

maze ninjire, nshimire Uhoraho !

Dore irembo rigana Uhoraho aho riherereye :

ab’intungane ni bo baryinjiramo !

 

Reka ngusingize Nyagasani, kuko wanyumvise,

maze ukambera umukiza !

Emera, Uhoraho, emera utange umukiro !

Emera, Uhoraho, emera utange umutsindo !

 

Nihasingizwe uje mu izina ry’Uhoraho !

Tubifurije umugisha mu Ngoro y’Uhoraho !

 

IBANGONDIRIMBO RIBANZIRIZA IVANJILI   (Iz 55, 6)

 

Alleluya Alleluya.

Nidushakashake Uhoraho igihe agishobora kubonwa,

nitumwiyambaze igihe akiri hafi.

Alleluya.

 

IVANJILI


+ Matayo   (Mt 7, 21.24-27)

Muri icyo gihe, abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yezu ku musozi, maze arababwira ati 21« Umbwira wese ngo “Nyagasani, Nyagasani”, si we uzinjira mu ngoma y’ijuru, ahubwo ni ukora ibyo Data uri mu ijuru ashaka. 24Nuko rero, umuntu wese wumva ayo magambo maze kuvuga kandi akayakurikiza, ameze nk’umuntu w’umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. 25Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu ariko ntiyatemba ; kuko yari yubatse ku rutare ! 26Naho uwumva wese aya magambo maze kuvuga ntayakurikize, ameze nk’umuntu w’umusazi wubatse inzu ye ku musenyi. 27Imvura yaraguye, imivu iratemba, imiyaga irahuha, bikoranira kuri ya nzu irahirima ; ihinduka ubushingwe ! » 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »