« Mushore imizi muri Kristu mube ariwe mwishyingikirizaho mukomejwe n’ukwemera » Kol 2,7

Ku nshuro rya cumi Kiliziya gatolika mu Rwanda muri Komisiyo y’Inama y’Abepiskopi ishinzwe Iyogezabutumwa mu Rubyiruko(CEPJ), yateguye Ihuriro rya cumi ry’urubyiruko ririkubera i Kabgayi.Iri huriro ryitabiriwe n’urubyiruko rusaga 1600 ruturutse hirya no hino mu Rwanda. Iri huriro ryitabiriwe kandi n’urubyiruko rugera kuri 57 ruturutse mu bihugu duturanye: Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uburundi, Tanzaniya na Kenya.


Iri huriro ryafunguwe ku mugaragaro kuri uyu wa kane.

Habanje umuhango wo guhererekanya « Umusaraba w’Urubyiruko » hagati ya Diyosezi ya Gikongoro iwumaranye umwaka na Diyosezi ya Kabgayi igiye kuwumarana undi mwaka .


Umunyamabanga Mukuru wa Komisiyo y’Inama y’Abepiskopi Ishinzwe Iyogezabutumwa mu Rubyiruko Padiri Charles HAKORIMANA yatangiye asobanura iby‘Umusaraba w’Urubyiruko n’inkomoko yawo:

“Mu mwaka w’1984, mu mpera z’umwaka mutagatifu wo gucungurwa, ni bwo Nyirubutungane Papa Yohani wa II yaragije urubyiruko umusaraba munini agira ati : Rubyiruko nkunda, mbaragije umusaraba wa Kristu, muwuheke nk’ikimenyetso cy’urukundo “Nyagasani Yezu akunda abantu, kandi mwamamaze hose ko nta shiti hari umukiro w’ugucungurwa uretse kuri Kristu wapfuye akazuka.”


Twibukeko iyi yabaye inkomoko y’Iminsi Mpuzamahanga y’Urubyiruko  (JMJ)  ariyo yavuyeho igitekerezo cyo guhuza urubyiruko rw’ u Rwanda mu ihuriro  twita “ Forum  National des Jeunes”


Kuva ku ihuriro mpuzamahanga ry’urubyiruko ryabereye i Toronto mu 2002, urubyiruko rw’u Rwanda, rubifashijwemo n’inama nkuru y’Abepisikopi mu Rwanda rwagiye ruteranira mu mahuriro mu rwego rw’igihugu.Forumu.

 

Guhera kuri Forumu ya mbere yabereye hano i Mbare muri iyi Diyosezi ya Kabgayi, uyu musaraba w’urubyiruko umaze guhetura amadiyosezi yose y’igihugu cyacu.


Rubyiruko bavandimwe  Yezu yemeye gupfira ku musaraba awugira isoko y’ubuzima n’ikimenyetso cy’urukundo, ntiyabitewe n’intege nke cyangwa kwifuza kubabara, ahubwo ni ukugirango turonke ubuzima.


Kurangamira umusaraba ni ukurangamira inkomoko yacu, niho twacunguriwe. Utazi iyo ava kumenya iyo ajya byamugora. Iki kimenyetso cy’urukundo gihore kitwibutsa inkomoko yacu n’amizero yacu.

 

Guhererekanya umusaraba hagati y’amadiyosezi abiri , ni ukwibukiranya ko dusangiye ubutumwa ko twifurizanya ko ingoma ya Kristu yagera iwacu, ko turi abavandimwe.

 

Ba nyakabgayi Abanyagikongoro babazaniye Inkuru Nziza Kristu shema ryacu yaratsinze duhaguruke tugende tujye kwakira ubwo butumwa ubutaha namwe muzabushyikirize abandi.”

 

Ni muri aya magambo umushumba wa Diyosezi  ya Gikongoro Mgr Augustin MISAGO akikijwe n’abasaseridoti n’urubyiruko rwo muri Diyosezi ye yashyikirije  Myr Smaragde MBONYINTEGE umwepsiskopi wa Kabgayi n’urubyiruko rw’iyo Diyosezi   « Umusaraba w’Urubyiruko»:


« Bavandimwe ba Diyosezi ya Kabgayi


Tumaranye umwaka ibyishimo tutifuje kwihererana twashatse gusangira namwe. Ibyo byishimo twabitewe n’uyu musaraba.

 

Mu mwaka umaze iwacu twazirikanye ku bucungurwe bwacu. Koko rero Imana yashatse ko umwana wayo w’ikinege abambwa ku musaraba kugira ngo acungure imbaga ya Muntu. Yemeye kubabara mu kigwi cyacu kugira ngo adukize. Nuko rero Imana yashatse ko igiti cy’umusaraba kiba isoko y’umukiro wa bene muntu kugira ngo aho urupfu rwakomotse abe ariho havubuka ubugingo, kandi ngo Sekibi wari waratsindiye ku giti nawe atsindirwe ku giti. Uyu musaraba wari warashushanyijwe na cya giti cyamanitsweho inzoka y’umuringa  kugira ngo uyirangamiye akire ubumara butwika .Byari ngombwa ko uwarebaga iyo nzoka afite ukwemera n’ukwihana yakiraga.. 


Bavandimwe, tubazaniye igiti cy’umusaraba cyamanitsweho agakiza k’isi yose. Nk’uko Pawulo intumwa yabibwiye Abanyagalati « Twebweho tugomba kwiratana umusaraba w’umwami wacu Yezu Kristu, we dukesha umukiro, ubugingo n’ukuzuka. Ni nawe waducunguye kandi aradukiza. »Gal6, 14

 

Nimwakire rero uyu musaraba wa Kristu ! Tuwubahaye nk’ikimenyetso cy’amizero yanyu mu buzima  bwa buri munsi. Tuwubahaye nk’inshyimbo izabasindagiza ikabazahura mu rwobo rw’urupfu ikabageza mu bugingo buhoraho iteka.

 

Bavandimwe ishema ryacu n’umukiro wacu ni umusaraba wa Kristu. Tubifurije kandi tubasabiye imigisha y’Imana muri uru rugendo mutangiye.


Nyagasani Yezu nabane namwe »


Nyuma yo guhererekanya « Umusaraba w’Urubyiruko » hakurikiyeho igitambo cya Misa cyayobowe na Myr Smaragde MBONYINTEGE Umwepiskopi wa Diyosezi ya Kabgayi ari kumwe na Myr Servilien NZAKAMWITA Umwepiskopi wa Diyosezi ya Byumba akaba na Perezida wa Komisiyo y’Inama y’Abepiskopi Ishinzwe Iyogezabutumwa mu Rubyiruko (CEPJ), Myr Augustin MISAGO Umwepiskopi wa Diyosezi ya Gikongoro n’abasaseridoti bagera kuri 80 baherekeje urubyiruko muri iryo huriro.


Mu nyigisho ye Myr Smaragde yifuriza ikaze buri wese mu baje mu ihuriro yagarutse ku nsanganyamatsiko y’iri Huriro rya cumi ry’Urubyiruko

« Mushore imizi muri Kristu mube ariwe mwishyingikirizaho mukomejwe n’ukwemera » Kol 2,7


Asaba urubyiruko kurushaho kwizirika kuri Kristu muri byinshi birureshya biri hanze aha


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »