5/11/2011: Siliviya, Elizabeti na Zakariya.

  • Ø Zakariya na Elizabeti

Babanje kubura akana hanyuma bakavuga ko bavumwe.

Elizabeti yari ingumba , byongeye bombi bari bageze muzabukuru. Bari intungane imbere y’Imana, bagakurikiza badatezuka amategeko n’amabwiriza yose ya Nyagasani.

Zakariya yari umuherezabitambo kuko yakomokaga mu muryango wakoraga imirimo ya gisaseridoti mu Hekaru. Zakariya mu gihe yari mu Hekaru, Umumalayika wa Nyagasani aramubonekera, amumenyesha ko amasengesho ye Imana yayumvise ati:’’umugore wawe Elizabeti azakubyarira umuhungu , maze ukamwita Yohani , azagutera ibyishimo n’umunezero, kandi benshi bazashimishwa n’ivuka rye, kuko azaba umuntu ukomeye mu maso ya Nyagasani’. Zakariya ntiyanyuzwe yatse ikimenyetso ahera ho aba ikiragi kugeza igihe Yohani avukiye. Nyuma ntakigeze kivugwa ku rupfu rwa Zakariya na Elizabeti. Cyakora bakeka ko bapfuye Yezu akiri muto. Twibuke ko Elizabeti yari mubyara wa BIKIRA MARIYA.


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »