Inyigisho Icyumweru cya XXXIII, A

1. Isomo rya mbere ryo kuri iki cyumweru riratugaragariza ubwiza bw’umugore, atari ubwiza bw’inyuma gusa ahubwo cyane cyane ubwiza bwe bw’umutima. Umugore w’umutima, umugabo we amwiringira abikuye k’umutima, maze agakunda agatunganirwa”. Igitabo cy’imigani mu gukoresha aya magambo  kiratugaragariza uburyo umugore, mutima w’urugo ari intandaro y’amahoro n’ituze murugo kandi akaba atera ibyishimo uwo bashakanye. Muri iki gihe ingo nyinshi ziri mubibazo by’imibanire no gushaka imibereho, muri iki gihe ukwizerana n’ubudahemuka bisa n’aho birimo gutabwa k’umunigo, ariko na none muri iki gihe inyigisho k’ubusugire bw’ingo zirimo kugenda zigarukwaho kuko ingo arizo mukiro w’igihugu na Kiliziya, ni byiza kuzirikana kuri iri jambo ry’Imana rimurikira umugani w’abanyarwanda ugira uti “ukurusha umugore akurusha urugo”. Urugo rwuje amahoro n’ituze ni urugo rwubaha Imana kandi rwifuza gutanga uburere bushingiye ku Mana n’imigenzo myiza idutoza. Niyo mpamvu isomo rya mbere ryongera kutubwira riti: “umugore utinya Uhoraho ni we ukwiye kuratwa kuko amenyera urugo igikwiye kandi akarwubahiriza. Aya magambo nanone arareba abagabo kuko urugo atari urw’umugore gusa, ahubwo arufatanyishe n’umugabo ugomba kururasanira, akarugira urugo Imana igeramo igatura.

 

2. Pawulo ati: “mwebwe bavandimwe, ntimukiri mu mwijima… mwese muri abana b’urumuri n’ab’amanywa; ntimuri ab’ijoro n’ab’umwijima. None rero ntimugasinzire nk’abandi, ahubwo mube maso kandi mwirinde gutwarwa n’irari”.  Aya magambo ya Pawulo twayerekeza k’umuryango ugomba kubera urumuri abana bawubamo n’abaturanyi. Umuryango ntugomba gusinzira, umugore n’umugabo bagomba kuba maso bakamenya kunagura urukundo rwabo kandi bakamenya kwita kubo Imana yabahaye. Ni amagambo kandi nanone areba buri wese kubera ko Imana yaturaze ineza, idusiiga ubumuntu. Kuba umwana w’urumuri rero ni ukugira umutima, ni ukugira ubuntu, ni ukugira ubumuntu, ni ukuba umuntu.


3. Mu Ivanjili Yezu ati: “iby’ihindukira ryanjye bizamera nk’umuntu wari ugiye kujya mu rugendo, agahamagara abagaragu be, akababitsa ibintu bye. Umwe amuha amatalenta atanu, undi abiri, undi imwe, umuntu wese ku rugero rw’icyo ashoboye, hanyuma aragenda”. Imana yaduhaye amata lenta, ni ukuvuga impano zigendanye n’imbaraga zacu, zigendanye n’ubwenge bwacu. Icyo Imana ishaka si ibitangaza twakora, icyo idutegerejeho ni ugukoresha ibyiza yaduhaye neza, nta kuvunda, nta ntugunda, nta kwirata ku bandi. Ntiyifuza ko twaba banyamwigendaho, ngo tubumbe ibiganza twiharira amatalenta Imana yatubikije. Irifuza ko twayabyaza umusaruro maze abo tubana, abo duhura bakayabonamo umukiro n’ubushake bwo guhindura isi nziza. Imana yaduhaye impano y’ibyishimo, tujye tuyisangiza abandi, tujye twirinda kubabihiriza. Imana yaduhaye impano y’urukundo, ntitukayifungirane tukava aho tuba imbata y’urwango na munyangire. Imana ntiyifuza ko twaba ingwizamurongo mu byayo no mu bayo, irifuza ko twayigiraho kwitanga no kugira neza.


4. Uyu mugani dushobora kuwumva nabi, tukumva ko Yezu ashyira imbere inyungu n’ubucuruzi gusa. Igishishikaje Yezu, ntabwo ari ukutubwira ati mushyire imbere business, mukubare mushake ibintu, icyo yifuza ni ukutubwira ko tugomba kumenya kwakira impano Imana yaduhaye buri muntu ku rwego rwe maze izo mpano zigafasha abandi. Iyo kandi Yezu avuze ati: “Ni uko mugaragu mwiza kandi udahemuka, wabaye inyangamugayo mu bintu bike, nzagushinga ibisumbyeho, akongera ati: “Mugaragu mubi kandi w’umunebwe,… nibakwambure talenta yawe maze bayihe ufite amatalenta cumi; kuko utunze bazamuha agakungahara, naho udafite na mba bazamwaka n’utwo yaganyiragaho”, ni ukugaragaza ko utunze Imana muri we aba atunze amahoro kandi aba indahemuka. Ntitukabe ababuramana kandi ariyo idukungahaza. Nitube nk’uriya mugore w’umutima urebera urugo kandi akagira neza, nitube abana b’urumuri,twirinde umwijima. 


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »