Inyigisho: Icyumweru cya 33 mu byumweru bisanzwe A by Deacon Joseph WETAASE.

Imigani31,10-13; 19-20; 30-31;  Zb127; 1Tes5,1-6; Mt 25, 14-30.

 

INSANGANYAMATSIKO :

 

DUHORE TWITEGUYE KUGIRA NGO TUBASHE GUSANGANIRA YEZU KRISTU IGIHE CYOSE AZAZIRA

 

Aya masomo matagatifu araduhamagarira guhora twiteguye

nk’abakristu kugirango tuzabashe gusanga Kristu igihe agarutse mu ikuzo. 


Mu isomo rya mbere, turabona umugore w’umutima, buri kintu agikora n’ubwitange ndetse n’ubushake. Uwo mugore akiringirwa, akanakundwa n’umugabo we n’abana be. Uwo mugore rero, dushobora kumugereranya n’umugore w’umunyarwanda cyangwa w’umunyafrika tuzi neza : Umugore umenya kwita ku rugo rwe, akanarwitangira. Ibyo bigatuma nawe anezerwa kandi n’abe bakabimukundira. Uru rukundo rw’umugore nk’uwo, agirira abe, rushingiye kurwo afitiye Imana. Ubwitange n’ubushobozi bw’uyu mugore nyawe, tububonamo ishusho ry’ubuhanga bwayo. Uwo mugore rero arashushanya ubuhanga. Nk’abakristu, dusabwa gukoresha impano y’ubuhanga twahawe tubifashijwemo n’Ijambo ry’Imana, tukaba abashishozi n’indahemuka.

 

Mu Ivanjili, Yezu araducira umugani w’amatalenta shebuja yahaye abagaragu be mbere yo kujya mu rugendo. Turabona abagaragu b’abahanga, bakoresheje amatalenta yabo neza, banayabyazamo inyungu. Abo bagaragu, kandi, barashimirwa na Shebuja. Uwahawe italenta imwe, ajya gucukura umwobo mu gitaka maze ayihishamo. Uwo mugaragu ntiyakoresheje neza impano y’ubwenge yahawe. Uyu nguyu we, uburakari bwa Shebuja bwamumanukiyeho. Uyu mugani, ushaka kutwigisha ko abakristu turi abagaragu bagomba gukoresha neza ingabire, ubushishozi n’ubushobozi twahawe kugirango ingoma y’Imana igere hose.  Mu isakaramentu rya Batisimu, nk’urugero, twahawe ingabire (amatalenta): ubwami, ubuhanuzi n’ubusaserdoti. Ese izi ngabire  turazikoresha cyangwa twazicukuriye umwobo mu gitaka, tuzihishamo, tugumana izina (rya gikristu) Kanaka, ariko ntacyo rimaze? Nk’abakristu, tugomba kwitanga dukoresha neza ingabire n’impano Imana yaduhaye kugira ngo dufashe abandi. Ku munsi w’imperuka, Yezu Kristu nazatubaza  tugomba kuzaba dufite icyo twerekana kizatubera inzira n’igihembo byo kwinjira mu ihirwe ry’ijuru nka ba bagaragu b’abanyabwenge twumvishe.

 

Ubuhanga twumvishe mu isomo rya mbere ndetse no mu ivanjili,

bituma Paulo Intumwa mu ibaruwa ye ya mbere yandikiye Abanyatesaloniki, adukangurira kuba maso igihe cyose kuko tutazi igihe n’amagingo Shobuja azagarukira. Twebwe abakristu turi abana b’urumuri. Urwo rumuri ni Yezu Kristu, ari we Imana yigaragarijemo. Kubera urumuri twahawe, tugomba kumenya guhora twiteguye gusa na Kristu  igihe agarukiye. Guhora twiteguye bivuga gukoresha neza amatalenta yacu igihe cyose. Ibyo bikagaragarira mu gusenga, mu gushaka no guhabwa amasakaramentu, cyane irya Penetensiya n’iry’Ukaristiya, kuzuza inshingano zacu mu ngo zacu ndetse no kukazi, mu bikorwa by’urukundo, mu gusoma Ijambo ry’Imana, kuryigisha, no gukurikiza ibyo ritubwiriza mu buzima bwacu.

 

By Deacon Joseph BUKENYA WETAASE


24 Kanama 2014: Icyumweru cya 21 mu byumweru bisanzwe

         AMASOMO:
Iz 22, 19-23abr /> Rom 11, 33-36
 Mt 16, 13-20


«Wowe uri Kristu, Umwana w'Imana Nzima. »